Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 5 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 5: Wonders of Viet Nam

Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 5 Phonetics and Speaking có đáp án

Bài 1. Find the word which has a different sound in the part underlined.

Question 1: A. dear   B. fear    C. hear   D. heart

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /ɪə/. Đáp án D phát âm là /ɑː/

Question 2: A. stupid   B. studio   C. study   D. student

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ju:/. Đáp án C phát âm là /ʌ/

Question 3: A. brother    B. thick   C. they D. that

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ð/. Đáp án B phát âm là /θ/

Question 4: A machine   B. parachute   C. champagne D. cheer

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B phát âm là /s/. Đáp án D phát âm là /tʃ/

Question 5: A. doctor   B. hospital   C. pollution   D. tomorrow

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /o/. Đáp án C phát âm là /ə/

Question 6: A. great   B.treasure   C.measure   D.pleasure

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D phát âm là /e/. Đáp án A phát âm là /ei/

Question 7: A.ancient   B.cave    C.cavern   D.aging

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D phát âm là /ei/. Đáp án A phát âm là /e/

Question 8: A.spectacular   B.structure   C.sculpture   D.picturesque

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D phát âm là /tʃ/. Đáp án A phát âm là /t/

Question 9: A.shrine   B.surprising   C.pilgrim   D.island

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ai/. Đáp án C phát âm là /i/

Question 10: A.structure   B.culture   C.sculpture   D.future

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ʌ/. Đáp án D phát âm là /ju:/.

Question 11: A.cavern   B.citadel   C.complex   D.contestant

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /k/. Đáp án B phát âm là /s/

Bài 2. Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Question 12: A.contestant   B.picturesque   C.committee   D.astounding

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 2. Đáp án B trọng âm 1.

Question 13: A.imperial   B.spectacular   C.historical   D.recognition

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm 2. Đáp án D trọng âm 1.

Question 14: A.valuable   B.memorable   C.historical   D.fascinating

Đáp án: C

Giải thích: Đáp A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.

Question 15: A.geological    B.archaeology    C.administrative    D.ecological

Đáp án: C

Giải thích: Đáp A, B, D trọng âm 3. Đáp án C trọng âm 2.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-5-wonders-of-viet-nam.jsp