Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 5 Writing có đáp án

Unit 5: Wonders of Viet Nam

Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 5 Writing có đáp án

Bài 1. Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank space in the following passage.

(1)……on the vast delta of the river mouths of Dong Nai, Sai Gon and Vam Co, Can Gio Mangrove Forest in Ho Chi Minh City is an ecosystem (2)…….aquatic ecosystem and land ecosystem, freshwater ecosystem and marine ecosystem. (3)…….150 flora species,744 fauna species, 130 species of birds and 130 species offish. In the core zone of Can Gio Mangrove Forest, Ho Chi Minh City invested to build Vam Sat Ecological Tourist Site with many tourist (4)……. such as: a crocodile farm, a hat lagoon, a bird yard. Tang Bong lower, a (5)………..garden and many games of fishing crocodile, sailing boats, rowing boats...

Can Gio is the green (6)…….. of Ho Chi Minh City and is assessed as the best restored, care and (7)……… place in Viet Nam and worldwide. This is also the ideal place for eco-tourism and (8)……….. research. On 21 January 2000, UNESCO (9)………….Can Gio (10)…………… a world biosphere reserve.

Question 1: A.Forming    B.Formed    C.Having formed    D.Being forming

Đáp án: B

Rút gọn mệnh đề quan hệ bị động

Question 2: A.between    B.either    C.neither    D.not only

Đáp án: A

Cấu trúc: between A and B

Question 3: A.include    B.includes    C.included    D.including

Đáp án: D

Rút gọn mệnh đề quan hệ chủ động

Question 4: A.features    B.characteristics    C.attractions    D.qualities

Đáp án: C

Tourist attraction (n) điểm thu hút khách du lịch

Question 5: A.botany    B.botanical    C.botanist    D.flora

Đáp án: B

Vị trí cần tính từ (botanical: thực vật học)

Question 6: A.surface    B.development    C.lake    D.lung

Đáp án: D

green lung: lá phổi xanh

Question 7: A.protect    B.protecting    C.protected    D.protective

Đáp án: C

Protected = Được bảo tồn

Question 8: A.science    B.scientific    C.environment    D.conservative

Đáp án: B

Vị trí cân tính từ (loại A và C). Dựa vào nghĩa ta chọn B

Question 9: A.recognized    B.knew    C.believed    D.approved

Đáp án: A

Recognized: được công nhận

Question 10: A.with    B.for    C.of    D.as

Đáp án: D

Cấu trúc: tobe recognized as (được công nhận như là ..)

Bài 2. Choose the best option to complete the sentence.

Question 1: My teacher suggested I ............... harder to pass the exam.

A. studies    B. study    C. studying

Đáp án: B

Suggest sb do/should do st (gợi ý/ đề nghị ai đó làm gì)

Dịch: Mẹ tôi gợi ý tôi học chăm hơn để đỗ kì thi.

Question 2: The professor suggested he ............... the research before March.

A. summit    B. summiting    C. summits

Đáp án: A

Suggest sb do/should do st (gợi ý/ đề nghị ai đó làm gì)

Dịch: Giáo sư đề nghị ông nộp nghiên cứu trước tháng ba.

Question 3: Her leader suggested ............... on time.

A. being    B. be    C. is

Đáp án: A

Suggest + Ving (đề nghị/gợi ý việc gì)

Dịch: Thủ lĩnh của cô đề nghị sự đúng giờ.

Question 4: Linh suggests they ............... a meeting every week.

A. should have   B. have    C. Both are correct

Đáp án: C

Suggest sb do/should do st (gợi ý/ đề nghị ai đó làm gì)

Dịch: Linh đề nghị họ nên gặp nhau mỗi tuần.

Question 5: The coacher suggested that they ............... a Facebook group.

A. have    B. has    C. having

Đáp án: A

Suggest sb do/should do st (gợi ý/ đề nghị ai đó làm gì)

Dịch: Kẻ lừa đảo đề nghị họ có một nhóm Facebook.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-5-wonders-of-viet-nam.jsp