Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 5 Vocabulary and Grammar có đáp án

Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 5 Vocabulary and Grammar có đáp án

Unit 5: Wonders of Viet Nam

Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 5 Vocabulary and Grammar có đáp án

Circle the correct answer A, B, C or D.

Question 1: He lives in a very ............... village in Hue.

A. picture   B. picturely   C. picturesque   D. picturesquely

Đáp án: C

Vị trí trống cần tính từ

Dịch: Anh ấy sống ở một ngôi làng rất đẹp ở Huế.

Question 2: They failed to gain international ............... as an independent country.

A. recognition   B. agreeing   C. setting   D. accepting

Đáp án: D

Dịch: Họ đã thất bại trong việc đạt được sự chấp nhận quốc tế như một quốc gia độc lập.

Question 3: This would be the perfect .............. for our wedding party.

A. set   B. tomb   C. setting   D. recognition

Đáp án: D

Dịch: Đây sẽ là sự công nhận hoàn hảo cho tiệc cưới của chúng tôi.

Question 4: A ............... is a building or place that has been made stronger and protected against attack.

A. citadel   B. structure   C. fortress   D. tower

Đáp án: C

Dịch: Pháo đài là một tòa nhà hoặc địa điểm đã được làm cho mạnh hơn và được bảo vệ chống lại sự tấn công.

Question 5: What ............... should we take to reduce pollution?

Đáp án: A

Take measures = take actions (hành động)

Dịch: Những biện pháp nào chúng ta nên thực hiện để giảm ô nhiễm?

Question 6: Trang An Landscape Complex is renowned for its diverse ecosystem, unique natural beauty and ……. characteristics.

A.geology   B.geological   C.environmental   D.ecological

Đáp án: D

Vị trí cần tính từ và hợp nghĩa

Dịch: Khu phức hợp Cảnh An Trang nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng, vẻ đẹp tự nhiên độc đáo và đặc điểm sinh thái.

Question 7: The Ho Dynasty Citadel has a palace ………. with marble roads that connect each palace.

A.area   B.setting   C.complex   D.building

Đáp án: B

Rút gọn mệnh đề quan hệ chủ động

Dịch: Thành cổ nhà Hồ có khung cảnh cung điện với những con đường bằng đá cẩm thạch nối liền từng cung điện.

Question 8: The towers of the My Son sanctuary are the most significant ……. of the My Son civilization.

A.structures   B.arrangements   C.apartments   D.plans

Đáp án: A

Dịch: Các tòa tháp của khu bảo tồn Mỹ Sơn là cấu trúc quan trọng nhất của nền văn minh Mỹ Sơn.

Question 9: The Thang Long Imperial Citadel was the ………. of political power for nearly seven centuries without interruption.

A.middle   B.point   C.system   D.centre

Đáp án: D

Dịch: Hoàng thành Thăng Long là trung tâm quyền lực chính trị trong gần bảy thế kỷ mà không bị gián đoạn.

Question 10: It ………that China dug up the ocean floor to build artificial islands.

A.says   B.said   C.would be said    D.is said

Đáp án: D

Dịch: Người ta nói rằng Trung Quốc đã đào đáy đại dương để xây dựng các đảo nhân tạo.

Question 11: It ……….. that China dug up the ocean floor to build artificial islands.

A.says   B.said   C.would be said    D.is said

Đáp án: D

Dịch: Người ta nói rằng Trung Quốc đã đào đáy đại dương để xây dựng các đảo nhân tạo.

Question 12: The public suggested that the factories ………. with waste treatment system.

A.would equip   B.would be equipped    C.should equip   D.should be equipped

Đáp án: D

Suggest + O + should + V. Chuyển V sang bị động là tobe VpII

Dịch: Công chúng cho rằng các nhà máy nên được trang bị hệ thống xử lý chất thải.

Question 13: The local government suggested ……. a road through the Nam Cat Tien National Park.

   A.build   B.to build   C.building   D.being built

Đáp án: C

Suggest + Ving (gợi ý làm gì)

Dịch: Chính quyền địa phương đề nghị xây dựng một con đường xuyên qua Vườn quốc gia Nam Cát Tiên.

Question 14: It …………that some foreigners had collected rubbish on Cat Ba Beach.

   A.reported   B.was reported   C.could report   D.had been reported

Đáp án: B

Bị động ý kiến ở thì quá khứ đơn

Dịch: Được biết, một số người nước ngoài đã thu gom rác trên bãi biển Cát Bà.

Question 15: The most important thing is that we ……… foreign tourists come back to Viet Nam again .

   A.cause   B.should cause   C.will make   D.should make

Đáp án: A

Dịch: Điều quan trọng nhất là chúng tôi khiến du khách nước ngoài quay trở lại Việt Nam một lần nữa.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-5-wonders-of-viet-nam.jsp