Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới Unit 6 (có đáp án): Phonetics and Speaking

Unit 6: VietNam then and now

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới Unit 6 (có đáp án): Phonetics and Speaking

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Question 1: A. listened    B. stayed    C. opened    D. wanted

Quảng cáo

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /d/. Đáp án D phát âm là /id/

Question 2: A. frustrated     B. cooked    C. embarrassed     D. depressed

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án D, B, C phát âm là /t/. Đáp án A phát âm là /id/

Question 3: A. multicultural    B. conduct    C. stuck    D. fabulous

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ʌ/. Đáp án D phát âm là /jə/

Question 4: A. what    B. where    C. whole    D. why

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /w/. Đáp án C phát âm là /h/

Question 5: A. meat    B. reading    C. bread    D. seat

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /i:/. Đáp án C phát âm là /e/

Quảng cáo

Question 6: A. writes    B. makes    C. takes    D. drives

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /s/. Đáp án D phát âm là /z/

Question 7: A. never    B. often    C. when    D. tennis

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C phát âm là /e/. Đáp án B phát âm là /ə/

Question 8: A. needed    B. watched    C. stopped    D. talked

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án D, B, C phát âm là /t/. Đáp án A phát âm là /id/

Question 9: A. ethic    B. thanks    C. these    D. birthday

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án D, B, A phát âm là /θ/. Đáp án C phát âm là /ð/

Question 10: A. open    B. doing    C. going    D. cold

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C phát âm là /əu/. Đáp án B phát âm là /u/

Question 11: A. out    B. round    C. about    D. would

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /aʊ/. Đáp án D phát âm là /u:/

Question 12: A. listened     B. stayed    C. wanted    D. played

Quảng cáo

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /d/. Đáp án C phát âm là /id/

Question 13: A.sandals    B.compartment    C.tram    D.manual

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /æ/. Đáp án B phát âm là /a:/

Question 14: A.trench    B.pedestrian    C.exhibition    D.tunnel

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /e/. Đáp án D phát âm là /ə/

Question 15: A.exhibition    B.exist    C.example    D.examination

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C phát âm là /z/. Đáp án B phát âm là /s/

Quảng cáo

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-6-viet-nam-then-and-now.jsp