Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 7 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 7: Recipes and eating habbits

Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 7 Phonetics and Speaking có đáp án

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Question 1: A.grate    B.staple    C.marinate    D.shallot

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ei/. Đáp án D phát âm là /ə/

Question 2: A.versatile    B.slice    C.sprinkle    D.combine

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ai/. Đáp án C phát âm là /i/

Question 3: A.sprinkle     B.drain    C. tender    D.garn>ish

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D phát âm là /n/. Đáp án A phát âm là /ŋ/

Question 4: A. garnish    B. slice    C. dip    D.grill

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /i/. Đáp án B phát âm là /ai/

Question 5: A. spread     B. cream    C. bread    D.head

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ai/. Đáp án B phát âm là /i:/

Question 6: A.sauce     B.stew    C.sugar     D.steam

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /s/. Đáp án C phát âm là /ʃ/

Question 7: A. thumb     B. shoulder     C. poultry     D. slow

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /əʊ/. Đáp án A phát âm là /ʌ /

Question 8: A. thorough     B. tomato     C. drunk     D. bus

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ʌ/. Đáp án B phát âm là /əʊ/.

Question 9: A. window     B. drunk     C. bowl     D. grow

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /əʊ/. Đáp án B phát âm là /ʌ/

Question 10: A. naked     B. talked     C. walked     D. booked

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /t/. Đáp án A phát âm là /id /

Bài 2. Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Question 11: A. littering    B. serious     C. spacious     D. abundant

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 1. Đáp án D trọng âm số 2.

Question 12: A. polite    B. funny     C. lovely     D. busy

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, D, C trọng âm số 1. Đáp án A trọng âm số 2.

Question 13: A. describe     B. enter     C. agree     D. replace

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C trọng âm số 2. Đáp án B trọng âm số 1.

Question 14: A. station     B. student    C. disease    D. winter

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 1. Đáp án C trọng âm số 2.

Question 15: A. solution     B. physician    C. confusion    D. poverty

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án D trọng âm số 1.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-7-recipes-and-eating-habbits.jsp