Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 7 Vocabulary and Grammar có đáp án

Unit 7: Recipes and eating habbits

Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 7 Vocabulary and Grammar có đáp án

Choose the best answer for each of the following sentences.

Question 1: …………… have enough apples, she’ll make an apple pie this afternoon.

A. Should she    B. If she    C. Will she     D. Unless she

Đáp án: A

Đảo ngữ câu điều kiện loại I: Should + S + V, clause (tương lai đơn)

Dịch: Nếu cô ấy có đủ táo, cô ấy sẽ làm một chiếc bánh táo vào chiều nay.

Question 2: If you ………………… to me, you wouldn’t have got so much trouble.

A. listened     B. would listen

C. had listened    D. would have listened

Đáp án: C

Dịch: Nếu bạn lắng nghe tôi, bạn sẽ gặp rất nhiều rắc rối.

Question 3: If you don’t know how to spell a word, you ……… look it up in the dictionary.

A. must    B. will     C. should    D. ought

Đáp án: C

Dịch: Nếu bạn không biết cách đánh vần một từ, bạn nên tra từ đó trong từ điển.

Question 4: If the sun …………………, we ………………… for a walk.

A. shines - will go     B. shone - will go

C. shone - would go     D. had shone - would go

Đáp án: A

Dịch: Nếu mặt trời lên, chúng ta sẽ đi bộ.

Question 5: The campfire ………………… if it ………………… last night.

A. wouldn’t be cancelled - hadn’t rained

B. wouldn’t have been cancelled - hadn’t rained

C. would have been cancelled - hadn’t rained

D. will be cancelled – rains

Đáp án: A

Dịch: Lửa trại đã không bị hoãn nếu đêm qua trời không mưa.

Question 6: But for our parents, we ………………… successful in life.

A. will never be     B. would never be

C. wouldn’t have been     D. would have never been

Đáp án: C

Dịch: Nếu không có cha mẹ, chúng tôi đã không thành công trong cuộc sống.

Question 7: If I ……… my wallet at home this morning, I ……… money for lunch now.

A. leave - will have     B. didn’t leave - would have

C. hadn’t left - would have    D. hadn’t left - would have had

Đáp án: C

Câu điều kiện loại hỗn hợp: If + QKHT, S + would/could/might + V.

Dịch: Nếu tôi không để ví ở nhà sáng nay, tôi đã có tiền ăn trưa ngay bây giờ.

Question 8: It is too bad, Lam isn’t here. If he ……… here, he ………… what to do.

A. were/ would know    B. is/ will know

C. had been/ would have known    D. was/ would know

Đáp án: A

Dịch: Thật là quá tệ, Lam là người ở đây. Nếu anh ấy xông vào đây, anh ấy sẽ biết phải làm gì.

Question 9: If we …….. the plans carefully, we would not have had so many serious mistakes.

A. study    B. had studied    C. studied     D. were studying

Đáp án: B

Dịch: Nếu chúng tôi nghiên cứu các kế hoạch một cách cẩn thận, chúng tôi đã không có quá nhiều sai lầm nghiêm trọng.

Question 10: I will never talk to you again …… you apologize me ……… your being rude

A. if - for    B. unless - for    C. or - of    D. whether – or

Đáp án: B

Apologize sb for st (xin lỗi ai vì điều gì)

Dịch: Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với bạn nữa trừ khi bạn xin lỗi tôi về sự thô lỗ của bạn.

Question 11: ………………… you work harder, you will be sacked.

A. Whether    B. If    C. However    D. Unless

Đáp án: D

Dịch: Trừ khi bạn làm việc chăm hơn, nếu không bạn sẽ bị sa thải.

Question 12: I think you should stop smoking.

A. If I am you, I will stop smoking.    B. If I were you, I will stop smoking.

C. If I were you, I would stop smoking.    D. If I had been you, I would stop smoking.

Đáp án: C

Dịch: Nếu tôi là bạn, tôi sẽ ngừng hút thuốc.

Question 13: If you take the ice out of the fridge, it …………………

A. vaporizes    B. melts    C. heats    D. disappears

Đáp án: B

Dịch: Nếu bạn lấy đá ra khỏi tủ lạnh, nó sẽ tan chảy

Question 14: We should do something to protect water from being polluted ………… we will have nothing to drink in the future.

A. if    B. whether    C. or    D. unless

Đáp án: C

Dịch: Chúng ta nên làm gì đó để bảo vệ nước khỏi bị ô nhiễm hoặc chúng ta sẽ không có gì để uống trong tương lai.

Question 15: Let’s knock on their door to see ……… home.

A. if they’re    B. unless they’re

C. whether they were    D. if they were

Đáp án: A

Dịch: Hãy gõ cửa để xem họ có ở nhà không.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-7-recipes-and-eating-habbits.jsp