Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 8 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 8: Tourism

Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 8 Phonetics and Speaking có đáp án

Bài 1. Find the word which has different sound in the part underlined.

Question 1: A. wanted     B. washed    C. worked     D. stopped

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án D, B, C phát âm là /t/. Đáp án A phát âm là /id/

Question 2: A. mention    B. question     C. action     D. education

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C phát âm là /ʃ/. Đáp án B phát âm là /tʃ/

Question 3: A. who    B. when    C. where    D. what

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án D, B, C phát âm là /w/. Đáp án A phát âm là /h/

Question 4: A. out    B. round    C. about    D. would

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /aʊ/. Đáp án D phát âm là /u:/

Question 5: A. there     B. thank     C. thirsty    D. youth

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án D, B, C phát âm là /θ/. Đáp án A phát âm là /ð/

Question 6: A. delay    B.magnificent    C.bank    D.travel

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án D, B, C phát âm là /æ/. Đáp án A phát âm là /ei/

Question 7: A.exotic    B.erode     C.checkout     D.decision

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /i/. Đáp án C phát âm là /e/

Question 8: A.excursion    B.resort    C.season    D.reasonable

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, D, C phát âm là /z/. Đáp án A phát âm là /ʃ/

Question 9: A. children    B. charity     C. charm    D. champagne

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /tʃ/. Đáp án D phát âm là /ʃ/

Bài 2. Find the word which has different stress pattern from the others.

Question 1: A. agree    B. father    C. depend    D. enjoy

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 2. Đáp án B trọng âm 1.

Question 2: A. prefer    B. enjoy    C. happen     D. agree

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 2. Đáp án C trọng âm 1.

Question 3: A.original    B.geography    C.imperial    D.stimulating

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B trọng âm 2. Đáp án D trọng âm 1.

Question 4: A.magnificence    B.accessible    C.affordable    D.destination

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B trọng âm 2. Đáp án D trọng âm 3.

Question 5: A.breathtaking    B.safari    C.traveller    D.sightseeing

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Question 6: A.stalagmite    B.holiday    C.excursion    D.delicious

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B trọng âm 1. Đáp án D trọng âm 2

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-8-tourism.jsp