Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 8 Writing có đáp án

Unit 8: Tourism

Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 8 Writing có đáp án

Bài 1. Choose the word or phrase among A, B, Cor D that best fits the blank space in the following passage.

My Experience on an Elephant Safari

We went on an elephant safari at a place (1)…… Camp Jubalani in South Africa. They take visitors on safaris twice a day: once in the morning and once at night. Guests cango on as many rides as they like, but they don’t (2)…… you ride an elephant if you are younger than twelve years old. Luckily, I’m fifteen! On our first safari, I felt really scared. I remember thinking we could have gone on a beach holiday instead! As I was climbing onto the elephant, I wondered how I was going to control (3)….. a big animal. I soon (4)….. that I ought not to have worried so much. They made you sit with an experienced elephant trainer. You can’t ride (5)……. your own. During the trek, we saw giraffes, zebras, lions, and rhinos. My parents took a lot of photos. I would have taken photos myself but I’d (6)……… my camera in my room. I can’t remember exactly how long the safaris lasted, but it must have been a couple of hours because we got (7)…….. just (8)……. for lunch. We stayed at Camp Jubalani for three days and went on four elephant safaris. We could have gone on more than that, but on one of the days my mum wasn’t very well. Anyway, it was a (9)……… holiday. I’d definitely (10)…….an elephant safari.

Question 1: A. call    B.is called    C.called    D.calling

Đáp án: C

Rút gọn mệnh đề quan hệ bị động

Question 2: A. let    B.make    C.want    D.allow

Đáp án: A

Let sb do st (để cho ai đó làm gì)

Question 3: A. so    B.such     C.that     D.what

Đáp án: B

Such + N/ cụm N

Question 4: A. decided    B.looked    C.recognized    D.realized

Đáp án: D

Dịch: Tôi sớm nhận ra rằng tôi không nên lo lắng quá nhiều.

Question 5: A. by    B.on    C.with    D.for

Đáp án: B

On sb’s own: làm gì đó một mình

Question 6: A. taken    B.brought    C.left    D.put

Đáp án: C

Leave st: bỏ lại/ bỏ quên cái gì

Question 7: A. back    B.off    C.up    D.in

Đáp án: A

Go back (ph.v) quay lại

Question 8: A. at times    B.late    C.on time    D.in time

Đáp án: D

On time: đúng giờ

In time: kịp giờ

Question 9: A. welcoming    B. fantastic    C.pleased    D.delicious

Đáp án: B

A. chào mừng

B. tuyệt vời

C.hài lòng

D.ngon làng (tả đồ ăn)

Question 10: A. demand    B. offer    C.suggest    D.recommend

Đáp án: B

Gọi món, yêu cầu món.

Bài 2. Choose the best answer for each of the following sentences.

Question 1: …… have enough apples, she’ll make an apple pie this afternoon.

A. Should she    B. If she    C. Will she    D. Unless she

Đáp án: A

Đảo ngữ câu điều kiện loại I ta dùng “should”

Question 2: If you ………………… to me, you wouldn’t have got so much trouble.

A. listened    B. would listen    C. had listened    D. would have listened

Đáp án: C

Câu điều kiện loại III

Question 3: If you don’t know how to spell a word, you ……… look it up in the dictionary.

A. must    B. will    C. should    D. ought

Đáp án: C

Câu điều kiện loại I nhưng mô tả lời khuyên.

Question 4: If the sun …………………, we ………………… for a walk.

A. shines - will go    B. shone - will go

C. shone - would go    D. had shone - would go

Đáp án: A

Câu điều kiện loại I

Dịch: Nếu trời nắng, chúng ta sẽ đi bộ.

Question 5: The campfire ………………… if it ………………… last night.

A. wouldn’t be cancelled - hadn’t rained

B. wouldn’t have been cancelled - hadn’t rained

C. would have been cancelled - hadn’t rained

D. will be cancelled - rains

Đáp án: A

Câu điều kiện loại III

Dịch: Lửa trại đã không bị hoãn nếu trời không mưa đêm qua.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-8-tourism.jsp