Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 9 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 9: English in the world

Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 9 Phonetics and Speaking có đáp án

Bài 1. Find the word which has different sound in the part underlined

Question 1: A. passed    B. watched     C. learned     D. washed

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /t/. Đáp án C phát âm là /d/

Question 2: A. prou d    B. nou n    C. fou nd     D. would

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /aʊ/. Đáp án D phát âm là /u:/

Question 3: A. needed     B. washed    C. worked    D. stopped

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án D, B, C phát âm là /t/. Đáp án A phát âm là /id/

Question 4: A. attention    B. question     C. population     D. education

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C phát âm là /ʃ/. Đáp án B phát âm là /tʃ/

Question 5: A. who    B. which    C. whom     D. why

Đáp án:

Bài 2. Find the word which has different stress pattern from the others.

Question 6: A. depend    B. agree    C. teacher     D. enjoy

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm số 1.

Question 7: A. happen    B. enjoy     C. embroider     D. attend

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 8: A. answer     B. suggest     C. picture     D. visit

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 1. Đáp án B trọng âm số 2.

Question 9: A. student     B. receive    C. explore    D. destroy

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm số 1.

Question 10: A. alone     B. advise     C. affect    D. singer

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án D trọng âm số 1.

Question 11: A. panel    B. every     C. convenience    D. power

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 1. Đáp án C trọng âm số 2.

Question 12: A. biogas    B. renewable     C. plentiful    D. relative

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 1. Đáp án B trọng âm số 2.

Question 13: A. excellent    B. amount    C. alternative    D. increase

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 1. Đáp án B trọng âm số 2.

Question 14: A. reduce     B. hardship     C. people    D. money

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D trọng âm số 1. Đáp án A trọng âm số 2.

Question 15: A. decorate     B. delicious     C. decisive    D. construction

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-9-english-in-the-world.jsp