Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới Unit 9 (có đáp án): Reading

Unit 9: English in the world

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới Unit 9 (có đáp án): Reading

Bài 1. Read the text and decide T (true)/ F (false) for each statement.

Quảng cáo

HOW TO IMPROVE ENGLISH COMMUNICATION SKILLS

Find native English speakers

In certain areas it’s the hardest thing to do, but it’s the best use of your time. Talking to actual native speakers is the most effective way to improve your English skills, speaking or otherwise. So whether you have to Skype them, call them, or beg them to speak to you, do so. Your progress will be faster this way than any other.

Listen to the music of English

No, not English music, the music of English - its lilt, its prosody, the sing-songy-ness of it. The intonation. Even if you speak perfect English technically, if you speak it like a robot you’re not speaking it the way it’s meant to be spoken.

Slow down

Above all, if you want to be understood, slow down. The more clearly you speak, the better chance your listener has of understanding you. It’s tempting to get nervous and want to speed up to get it all over with, but you can’t do that! Clarity is key - for some native English speakers, too!

Record yourself

Though we hear ourselves all the time, we really don’t know quite what we sound like. So record yourself! What are the weak and strong points you hear in your speech? And then you can concentrate on what you need to work on.

Speak English at home

This is the biggest, easiest mistake to make. You go about your day, you’re on the job working partly in English, you go to your English class, and then you go home and revert back to your native tongue. While you may be making slow improvements, you’ll never get past that dreaded lingual plateau. Make a point to speak it at home, too. Have only English at the dinner table. Stick to English TV at home. Make it as 24/7 as possible.

Question 1: Talking to actual native speakers is the least effective way to improve your English skills

A. True B. False

Đáp án: B

Thông tin: Talking to actual native speakers is the most effective way to improve your English skills, speaking or otherwise.

Dịch: Nói chuyện với người bản ngữ thực tế là cách hiệu quả nhất để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn, nói hay nói cách khác.

Quảng cáo

Question 2: Listening to the music of English means Listening to English music.

A. True B. False

Đáp án: B

Thông tin: No, not English music, the music of English - its lilt, its prosody, the sing-songy-ness of it.

Dịch: Không, không phải âm nhạc tiếng Anh, âm nhạc của tiếng Anh - âm nhạc của nó, sự thịnh vượng của nó, sự đơn điệu của nó.

Question 3: The more clearly you speak the better chance your listener has of understanding you.

A. True B. False

Đáp án: A

Thông tin: The more clearly you speak, the better chance your listener has of understanding you.

Dịch: Bạn càng nói rõ ràng, cơ hội người nghe của bạn hiểu bạn càng nhiều.

Question 4: Recording yourself is a good way to discover your weak and strong points

A. True B. False

Đáp án: A

Thông tin: What are the weak and strong points you hear in your speech? And then you can concentrate on what you need to work on.

Dịch: Những điểm yếu và mạnh mẽ bạn nghe thấy trong bài phát biểu của bạn là gì? Và sau đó bạn có thể tập trung vào những gì bạn cần để làm việc.

Quảng cáo

Question 5: Speaking English as much as possible is very good for improving English communication skills.

A. True B. False

Đáp án: A

Thông tin: Stick to English TV at home. Make it as 24/7 as possible.

Dịch: Dính vào TV tiếng Anh ở nhà. Làm cho nó càng 24/7 càng tốt.

Bài 2. Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank space in the following passage.

Language is (1)…… people (2)……… with one another. It is a terrific tool. Language is spoken, but it is also (3)……. down. Sign language used by many people who are (4)…….is the communication with gestures. We do (5)…….. our communication (6)……..speaking.

English is (7)…………international language in the world, but it is not the world’s most (8)…… spoken language. There are more than 1.2 billion people (9)……..Chinese. Arabic is second, and then Hindi, with English in the fourth place. (10)………. languages in the top ten are Spanish, Bengali, Portuguese, Russian, Japanese, and German.

Question 1: A.how B.why C.what D.when

Đáp án: A

Ngôn ngữ là cách người ta giao tiếp với nhau.

Question 2: A.communicate B.instruct C.introduce D.mention

Đáp án: A

Communicate with (ph.v) giao tiếp với ….

Question 3: A.compiled B.composed C.written D.made

Đáp án: C

Write down (ph.v) viết xuống

Quảng cáo

Question 4: A.blind B.deaf C.dead D.alive

Đáp án: B

Dịch: Ngôn ngữ ký hiệu được sử dụng bởi nhiều người bị điếc là giao tiếp bằng cử chỉ.

Question 5: A.most B.mostly C.most of D.mostly of

Đáp án: A

Most + N (đa số)

Question 6: A.on B.of C.about D.by

Đáp án: D

Dịch: Chúng tôi làm hầu hết các giao tiếp của chúng tôi bằng cách nói.

Question 7: A.most B.the most C.the mostly D.the more

Đáp án: B

So sánh hơn nhất với tính từ dài

Question 8: A.widened B.width C.wide D.widely

Đáp án: D

Vị trí trống cần trạng từ

Question 9: A.speak B.speaks C.speaking D.are spoken

Đáp án: A

Thì hiện tại dơn diễn tả sự thật

Question 10: A.Another B.One another C.Other D.Others

Đáp án: C

Other + N (số nhiều)

Dịch: Các ngôn ngữ khác trong top 10 là tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bengal, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Nhật và tiếng Đức.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-9-english-in-the-world.jsp