Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới Unit 9 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Unit 9: English in the world

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới Unit 9 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Bài 1. Choose the best answer.

Quảng cáo

Question 1: Did she gain ..................... to the university she chose?

A. status     B. admission     C. settlement

Đáp án: B

A. tình trạng    B. nhập học    C. giải quyết

Dịch: Cô ấy đã được nhận vào trường đại học mà cô ấy chọn chưa?

Question 2: This bird has several ..................... which distinguish it from the others.

A. characteristics     B. derivatives    C. expansion

Đáp án: A

A. đặc điểm    B. dẫn xuất    C. mở rộng

Dịch: Loài chim này có một số đặc điểm phân biệt nó với những con khác.

Question 3: When did you pick ..................... those English words?

A. from    B. up    C. by

Đáp án: B

Dịch: Bạn đã bắt gặp những từ tiếng Anh đó khi nào thế?

Quảng cáo

Question 4: She can just about ..................... by heart in Spanish.

A. take     B. learn    C. get

Đáp án: B

Learn by heart (ph.v) học thuộc lòng

Dịch: Cô ấy chỉ có thể học thuộc lòng bằng tiếng Tây Ban Nha.

Question 5: Learning how to look new words .............. in the dictionary is really important.

A. up     B. at     C. from

Đáp án: A

Look up (ph.v) tra từ điển

Dịch: Học cách tìm từ mới trong từ điển là rất quan trọng

Question 6: Mai and Hung were ill, so …went to school today.

A. neither them    B. either one of them

C. both of them    D. neither of them

Đáp án: D

Neither of: cả 2 đều không

Dịch: Mai và Hùng bị ốm nên hôm nay cả 2 không đi học.

Question 7: They are looking for those employees with a high level of ............. in English.

A. expansion     B. settlement     C. proficiency

Đáp án: C

Dịch: Họ đang tìm kiếm những nhân viên có trình độ tiếng Anh cao.

Quảng cáo

Question 8: We tried to ..................... his novel into different languages.

A. translate    B. simplify    C. look up

Đáp án: A

Translate into: dịch sang …..

Dịch: Chúng tôi đã cố gắng dịch tiểu thuyết của anh ấy sang các ngôn ngữ khác nhau.

Question 9: It can be difficult for some parents to understand the teenage .....................

A. dialect     B. intonation    C. slang

Đáp án: C

Dịch: Một số phụ huynh có thể khó hiểu được tiếng lóng tuổi thiếu niên.

Question 10: He seems ..................... happy with his new life in New York.

A. reason    B. reasonable    C. reasonably

Đáp án: C

Vị trí trống cần trạng từ

Dịch: Anh ấy có vẻ hạnh phúc một cách hợp lý với cuộc sống mới ở New York.

Bài 2. Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting.

Question 1: My sister enjoys read about wild animals and natural mysteries

A     B     C     D

Đáp án: B

Enjoy + Ving (thích làm gì). Sửa lại: enjoying

Dịch: Chị tôi thích đọc về động vật hoang dã và những điều thần bí tự nhiên

Question 2: Mr. Thach> who sing English songs very well is my teacher of English.

Quảng cáo

A     B     C     D

Đáp án: B

Chủ ngữ số ít nên động từ phải chia. Sửa lại: who sings

Dịch: Thầy Thạch người hát rất hay các bài hát tiếng Anh là giáo viên tiếng Anh của tôi

Question 3: My brother enjoys to go to the park on Summer evenings.

A     B     C     D

Đáp án: B

Sửa: going

Dịch: Anh tôi thích đi công viên vào các buổi tối mùa hè.

Question 4: Nam wishes he can speak English fluently.

A     B     C     D

Đáp án: C

Sửa lại: could speak

Dịch: Nam ước mình có thể nói tiếng Anh trôi chảy

Question 5: When he came, I watched a football match on TV.

A     B     C     D

Đáp án: B

Một hành động đang xảy ra thì hành động khác xen vào. Sửa lại: was watching

Dịch: Khi anh ấy đến, tôi đang xem một trận bóng đá trên TV.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 8 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-9-english-in-the-world.jsp