Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) Tuần 6 trang 21, 22, 23, 24

Lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tuần 6 trang 21, 22, 23, 24 Dành cho buổi học thứ hai giúp học sinh làm bài tập Tiếng Việt lớp 2 Buổi học thứ hai Tập 1.

Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) Tuần 6 trang 21, 22, 23, 24

Tiết 1 (trang 21, 22)

1. (trang 21, Tiếng việt 2 tập 1 dành cho buổi học thứ 2) Đọc:

Hoảng tử học nghề

Làng nọ có một cô gái đẹp và rất nết na. Nhà vua muốn cưới nàng cho hoảng tử. Cô gái đã hỏi hoàng tử đã học nghề nào chưa, vua tức giận bảo:

- Con ta là hoảng tử, cần gì phải học nghề cho nhọc thân.

Cô gái sụp lạy tâu rằng:

- Tâu bệ hạ, nếu hoàng tử không có nghề gì, con không lấy làm chồng.

Hoàng tử buộc phải chiều lòng nàng đi học nghề dệt vải. Khi học được nghề rồi, cô gái mới cho hoàng tử về triều.

Một ngày nọ, hoàng tử đi săn trong rừng. Giữa đường chàng bị bọn cướp bắt. Hằng ngày, tại nơi bị giam hoàng tử ngồi dệt moottj tấm vải lụa. Chàng thêu vào đó mấy chữ làm mật hiệu báo việc mình bị bắt rồi đem dâng tấm vải đó cho bọn cướp. Bọn cướp đem ra chợ bán. Tình cờ nhà vua đi qua chợ, thấy tấ lụa đẹp liền mua. Khi mở ra, nhà vua mới biết con mình bị bắt và nơi bọn cướp đag giam giữ. Tức thù vua sai quân vào rừng vây bắt bọn cướp, cứu được con về.

(Theo Tổng hợp văn học giân dan người Việt, tập 7)

- Mật hiệu: dấu hiệu riêng để những người cùng tổ chức nhận ra nhau.

Trả lời:

Học sinh đọc to, rõ ràng; luyện đọc diễn cảm; ngắt nghỉ đúng dấu câu, …

2. (trang 21, Tiếng việt 2 tập 1 dành cho buổi học thứ 2)

Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào Tiếng Việt lớp 2 Tuần 6 Tiết 1 trang 21, 22 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

a. Nhà vua muốn cưới cho hoàng tử một cô gái đẹp và nết na.

 

b. Cô gái cho rằng hoàng tử không cần học nghề.

 

c. Nhà vua yêu cầu hoàng tử học nghề.

 

d. Hoàng tử không nghe theo lời cô gái.

 

e. Hoàng tử đi học nghề dệt vải.

 

g. Một hôm đi săn trong rừng, hoàng tử bị bọn cướp bắt.

 

h. Bọn cướp bắt hoàng tử dệt một tấm vải.

 

i. Hoàng tử thêu vào tấm vải mật hiệu báo việc mình bị bắt.

 

k. Nhờ tấm vải có mật hiệu, nhà vua cứu được con trai.

 

Trả lời:

a. Nhà vua muốn cưới cho hoàng tử một cô gái đẹp và nết na.

Đ

b. Cô gái cho rằng hoàng tử không cần học nghề.

S

c. Nhà vua yêu cầu hoàng tử học nghề.

Đ

d. Hoàng tử không nghe theo lời cô gái.

S

e. Hoàng tử đi học nghề dệt vải.

Đ

g. Một hôm đi săn trong rừng, hoàng tử bị bọn cướp bắt.

Đ

h. Bọn cướp bắt hoàng tử dệt một tấm vải.

S

i. Hoàng tử thêu vào tấm vải mật hiệu báo việc mình bị bắt.

Đ

k. Nhờ tấm vải có mật hiệu, nhà vua cứu được con trai.

Đ

3. (trang 22, Tiếng việt 2 tập 1 dành cho buổi học thứ 2)

Theo em, vì sao cô gái yêu cầu hoàng tử phải học một nghề?

Trả lời:

Cô gái yêu cầu hoàng tử phải học một nghề vì nàng cần sự ổn định, hiểu biết, biết làm việc, có thể tự lực nuôi sống được bản thân.

4. (trang 22, Tiếng việt 2 tập 1 dành cho buổi học thứ 2)

Tưởng tượng hoàng tử sẽ nói gì với vợ khi thoát khỏi bọn cướp trở về?

Trả lời:

Hoàng tử sẽ nói: Cảm ơn nàng vì đã yêu cầu ta học nghề. Nhờ nó mà bây giờ ta mới có thể thoát nạn.

Tiết 2 (trang 22, 23)

1. (trang 22, Tiếng việt 2 tập 1 dành cho buổi học thứ 2)

Chọn từ ngữ tích hợp để hoàn thành các thành ngữ, tục ngữ sau:

a. ……. (đọc, học, nói) đi đôi với hành.

b. …… (học, nghe, theo) thầy không tày học bạn.

c. Chữ không hay, …….. (tay, xây, cày) không giỏi.

d. Chịu học thì tài, chịu chai tay thì ……..(giỏi, khỏe, lớn).

Trả lời

a. Học đi đôi với hành.

b. Học thầy không tày học bạn.

c. Chữ không hay, cày không giỏi.

d. Chịu học thì tài, chịu chai tay thì khỏe.

2. (trang 22, Tiếng việt 2 tập 1 dành cho buổi học thứ 2)

Nối các thành ngữ, tục ngữ với nghĩa của chúng.

Học chẳng hay, cày chẳng biết

 

Việc gì cũng phải học

Học trước quên sau

Quên những điều đã học

Học như cuốc kêu mùa hè

Vừa học giỏi vừa làm giỏi

Học ăn, học nói, học gói, học mở

Lười biếng, không học cũng không biết làm gì

Học hay cày biết

Học bằng cách đọc to, chỉ cố nhớ chứ không hiểu.

Trả lời

Tiếng Việt lớp 2 Tuần 6 Tiết 2 trang 22, 23 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

3. (trang 23, Tiếng việt 2 tập 1 dành cho buổi học thứ 2)

Nối từ nghề với từ ngữ thích hợp để tạo thành tên gọi các nghề nghiệp.

Đánh cá

 

 

Nghề

Bán hàng

Chăn vịt

Dạy học

Đi học

Đọc sách

Dệt vải

Làm ruộng

Trả lời

Tiếng Việt lớp 2 Tuần 6 Tiết 2 trang 22, 23 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

4. (trang 23, Tiếng việt 2 tập 1 dành cho buổi học thứ 2)

Tiếng Việt lớp 2 Tuần 6 Tiết 2 trang 22, 23 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Hoàn thành câu nêu hoạt động của những người trong mỗi tranh.

Trả lời

Hình 1: Bác sĩ đang khám bệnh cho bệnh nhân.

Hình 2: Những người nông dân đang gặt lúa.

Tiết 3 (trang 23, 24)

1. (trang 23 - 24, Tiếng việt 2 tập 1 dành cho buổi học thứ 2)

Điền vào chỗ trống

a. g hoặc gh

…..ế tựa

…..i chép

Cố ……ắng

Đi xa về ….ần

…..óp công …..óp của

b. s hoặc x

…..a bẫy

……a nhà

Xem …..ách

Vì …..ao ……áng lấp lánh phía chân trời ……a.

c. Dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm.

Bác si

Ki

Vo

Ke có công người có cua

Trả lời

a. g hoặc gh

ghế tựa

Ghi chép

Cố gắng

Đi xa về gần

góp công góp của

b. s hoặc x

sa bẫy

xa nhà

Xem sách

Vì sao sáng lấp lánh phía chân trời xa.

c. Dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm.

Bác

Kẻ có công người có của

2. (trang 24, Tiếng việt 2 tập 1 dành ho buổi học thứ 2)

Điền s hoặc x rồi giải câu đố.

a. Quả, lá chua nhưng chẳng ngoa

Tên ….ấu ….a nhưng chẳng ….ấu.

(Là quả……..)

b. Chẳng ai biết mặt ra ….ao

Chỉ nghe tiếng thét trên cao ầm ầm.

(Là………)

Trả lời

a. Quả, lá chua nhưng chẳng ngoa

Tên xấu xa nhưng chẳng xấu.

(Là quả sấu)

b. Chẳng ai biết mặt ra sao

Chỉ nghe tiếng thét trên cao ầm ầm.

(Là sấm)

3. (trang 24, Tiếng việt 2 tập 1 dành cho buổi học thứ 2)

Chọn từ trong ngoặc đơn, điền vào chỗ trống.

(khen, kém, trông, làm, học, nghe, hỏi, biết, hay, tốt, hơn)

Học ở người biết hơn

Ông cụ nọ có độc nhất một cô con gái. Một hôm có hai anh chàng cùng đến ngỏ ý hỏi cô gái làm vợ. Ông cụ hỏi hai người: “Mỗi anh về làm cho lão một cái cày. Ai làm …..  hơn, lão sẽ gả con gái cho”.

Anh thứ nhất nghĩ: “Mình làm ở nhà nhiều người ….. thấy, nếu làm….. thì xấu hổ chết.”. Anh ta liền vào tận rừng sâu, một mình hì hục đẽo cày.

Anh thứ hai nghĩ khác: “Mình phải ……những người……. hơn.”. Anh liền đem gỗ ra đầu bản, ai nói không đúng anh cũng cảm ơn. Cuối cùng anh đẽo được một cái cày vừa tốt vừa đẹp, ai thấy cũng phải……

Đến hẹn, cả hai anh đem cày đến. Cày của anh thứ hai …….hẳn cày của anh thứ nhất. Cả hai cha con cô gái đều ưng thuận.

(Theo Tổng tập văn học dân gian người Việt, tập 1)

Trả lời

Ông cụ nọ có độc nhất một cô con gái. Một hôm có hai anh chàng cùng đến ngỏ ý hỏi cô gái làm vợ. Ông cụ hỏi hai người: “Mỗi anh về làm cho lão một cái cày. Ai làm tốt hơn, lão sẽ gả con gái cho”.

Anh thứ nhất nghĩ: “Mình làm ở nhà nhiều người trông thấy, nếu làm kém thì xấu hổ chết.”. Anh ta liền vào tận rừng sâu, một mình hì hục đẽo cày.

Anh thứ hai nghĩ khác: “Mình phải học những người biết hơn.”. Anh liền đem gỗ ra đầu bản, ai nói không đúng anh cũng cảm ơn. Cuối cùng anh đẽo được một cái cày vừa tốt vừa đẹp, ai thấy cũng phải khen

Đến hẹn, cả hai anh đem cày đến. Cày của anh thứ hai hơn hẳn cày của anh thứ nhất. Cả hai cha con cô gái đều ưng thuận.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Dành cho buổi học thứ hai hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 (Dành cho buổi học thứ hai) được biên soạn bám sát nội dung sách Bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 1, Tập 2 (Dành cho buổi học thứ hai) bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Đề thi, giáo án lớp 2 các môn học
Tài liệu giáo viên