27 câu trắc nghiệm Lôgarit có đáp án (phần 1)27 câu trắc nghiệm Lôgarit có đáp án (phần 1) - Toán lớp 12

Câu 1: Biết 3 + 2log2x = log2y . Hãy biểu thị y theo x

Quảng cáo

A. y = 2x+3    B. y = 8x2    C. y = x2+8    D. y = 3x2

3 + 2log2x = log2y ⇔ log223 + log2x2 = log2y

Chọn đáp án B

Câu 2: Nếu x = (log82)log28 thì log3x bằng:

A. -3    B. -1/3   C. 1/3    D. 3

x = (log82)log28 = (log232)log223 = (1/3)3 = 3-3 => log3x = -3

Chọn đáp án A

Câu 3: Độ pH của một chất được xác định bởi công thức pH = -log[H+] trong đó [H+] là nồng độ ion hyđrô trong chất đó tính theo mol/lít (mol/L). Xác định nồng độ ion H+ của một chất biết rằng độ pH của nó là 2,44

A. 1,1.108 mol/L     C. 3,6.10-3 mol/L

B. 3,2.10-4 mol/L    D. 3,7.10-3 mol/L

pH = -log[H+]

=> [H+] = 10-pH = 10-2,44 ≈ 0,00363 ≈ 3,6.10-3 (mol/L).

Chọn đáp án C

Quảng cáo

Câu 4: Rút gọn biểu thức

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Ta có

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

P = loga - logb + logb - logc + logc - logd - (loga + logy - logd - logx)

= -logy + logx = log(x/y)

Chọn đáp án B.

Câu 5: Tính giá trị biểu thức

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

A. 0,01   B. 0,1    C. 1   D. 10

Biểu thức đã cho bằng

log100!2 + log100!3 + log100!4 + ... + log100!100 = log100!(2.3.4....10) = log100!100! = 1

Chọn đáp án C

Câu 6: Đặt a = log23, b = log35. Hãy tính biểu thức P = log660 theo a và b

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12
Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Chọn đáp án D

Câu 7:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12
Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Chọn đáp án A.

Câu 8: Tính giá trị của biểu thức log3100 - log318 - log350

Quảng cáo

A. -3    B. -2    C. 2    D. 3

log3100 - log318 - log350

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Câu 9: Tính giá trị của biểu thức (log23)(log94)

A. 2/3    B. 1    C. 3/2    D. 4

(log23)(log94) = (log23) = (log3222) = (log23)(log32) = 1

Câu 10: Tính giá trị của biểu thức

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

A. -2     B. 2    C. -3loga5    D. 3loga5

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Câu 11: 10log7 bằng:

A. 1   B. log710   C. 7   D. log7

Sử dụng công thức alogab

⇒ 10log7 = 7

Câu 12: Cho P = log3(a2b3) (a,b là các số dương). Khẳng định nào sau đây là đúng ?

A. P = 6lpg3a.log3b   B. P = 2log3a + 3log3b

C. P = (1/2)log3a + (1/3)log3b    D. P = (log3a)2.(log3b)3

P = log3a2 + log3b3 = 2log3a + 3log3b

Câu 13: Đặt a = log27, b = log23. Tính log2(56/9) theo a và b

A. P = 3 + a - 2b    B. P = 3 + a - b2   C. P = 3a/2b    D. 3a/b2

P = log256 - log29 = log2(8.7) - log232 = log223 + log27 - 2log23 = 3 + log27 - 2log23 = 3 + a - 2b

Câu 14: Biết y = 23x. Hãy biểu thị x theo y

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

y = 23x ⇔ 3x = log2y ⇔ x = (1/3)log2y

Xem thêm Bài tập trắc nghiệm Toán 12 phần Giải tích ôn thi THPT Quốc gia có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa