Trắc nghiệm Toán 12 Bài 1 (có đáp án): Lũy thừa (phần 2)Trắc nghiệm Toán 12 Bài 1 (có đáp án): Lũy thừa (phần 2)

Bài 15: Biểu thức a3 + a-3 bằng

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12
Quảng cáo
Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12 Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Chọn đáp án B

Bài 16: Nếu 21998 - 21997 - 21996 + 21995 = k.21995 thì giá trị của k là

A.1   B.2    C.3    D. 4.

21998 - 21997 - 21996 + 21995 = 21995(23 - 22 - 2 + 1) = 3.21995 = k.21995 => k = 3

Chọn đáp án C

Bài 17: Cho a,b,x là các số dương thỏa mãn (2a)2b = ab.xb . Khi đó x bằng

A.2    B.a    C. 2a   D. 4a.

(2a)2b = ab.xb ⇔ [(2a)2 ]b = (a.x>b

⇒(4a2)b = (ax)b ⇒ 4a2 = ax ⇒ x = 4a

Chọn đáp án D

Bài 18: Trong phòng thí nghiệm, khối lượng của 50 giọt máu cân được là 0,532 gam. Biết rằng khối lượng riêng của máu là 1060kg/m3 và các giọt máu đều là hình cầu có khối lượng bằng nhau.Tính đường kính của giọt máu.

A.1,24mm   B.4,93mm   C.2,39mm   D. 2,68mm.

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Chọn đáp án A

Quảng cáo

Bài 19: Tính số nguyên n lớn nhất thỏa mãn n200 < 5300 .

A.10    B.11   C.12   D.13.

Ta tìm n trong các số nguyên dương. Khi đó

n200 < 5300 <=> (n2)100 < (53)100 <=> n2 < 53 = 125 <=> n < √125 ≈ 11,18

Ta thấy số nguyên dương n lớn nhất thỏa mãn là n = 11

Chọn đáp án B

Bài 20: Giả sử a là số thỏa mãn a + a-1 = 4 .Tính giá trị của biểu thức a4 + a-4.

A.164   B.172   C.192   D.194.

a + a-1 = 4 ⇔ 16 = (a + a-1)2 = a2 + 2 + a-2 ⇒ 14 = a2 + a-2

=> 196 = (a2 + a-2)2 = a4 + 2 + a-4 => a4 + a-4 = 194

Chọn đáp án D

Bài 21: Cho

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Giữa x và y có hệ thức nào sau đây?

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Chọn đáp án A

Bài 22: Rút gọn biểu thức

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

A.P= 26    B.P= 62    C.P = 36    D. P= 3-6

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Chọn đáp án C

Bài 23: Rút gọn biểu thức:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

A. 2n + 1    B. 1 - 2n    C. 7/4    D. 7/8

Quảng cáo
Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Chọn đáp án D

Bài 24: Biểu thức (x-1 + y-1)-1 bằng

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12
Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Chọn đáp án C

Bài 25: Nếu 102y = 25 thì 10-y bằng

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

102y = 25 ⇔ (10y)2 = 25 ⇔ 10y = 5 > 0

⇒ 10-y = 5-1 = 1/5

Chọn đáp án A

Bài 26: Rút gọn biểu thức P = 23.a3b2.(2a-1b2)-2

A.P = 25a2b6    B. P = 2a5b-2    C. P = 2-6a6b-8    D. P = a4/28b8

P = 23.a3.b2.(2a-1b2)-2 = 23.a3.b2.2-2.a(-1).(-2).b2.(-2)

= 2.a3.b2.a2.b-4 = 2.a3+2.b2+(-4) = 2.a5.b-2

Chọn đáp án B

Bài 27: Nếu x ≥ 0 thì

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12
Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Chọn đáp án C

Bài 28:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

A. (1 + ∜2)(1 - √2)    B. -(1 + ∜2)(1 + √2)

C. (1 + ∜2)(1 + √2)    D. (1 - ∜2)(1 + √2)

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12 Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12 Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12 Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Chọn đáp án B

Xem thêm Bài tập trắc nghiệm Toán 12 phần Giải tích ôn thi THPT Quốc gia có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa