Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 4 có đáp án, cực hayTop 4 Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 4 có đáp án, cực hay

Để học tốt Lịch Sử lớp 10, phần dưới đây liệt kê Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 4 có đáp án, cực hay. Bạn vào tên đề kiểm tra hoặc Xem đề kiểm tra để theo dõi các đề kiểm tra Sử 10 tương ứng.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết chương 4 Học kì 1

Môn: Lịch Sử 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1 : (0.5 điểm). Vào khoảng thời gian nào nước Ma-ga-da lớn mạnh hơn cả, được nhiều nước khác tôn phục ?

A. Khoảng 1500 năm TCN.

B. Khoảng 1000 năm TCN.

C. Khoảng 1200 năm TCN.

D. Khoảng 500 năm TCN.

Câu 2 : (0,5 điểm). Ai được coi là ông vua kiệt xuất và nổi tiếng nhất trong lịch sử Ấn Độ?

A. A-sô-ca

B. Gúp-ta

C. A-cơ-ba

D. Hác-sa

Câu 3 : (0,5 điểm). Khi A-sô-ca mất, đất nước Ấn Độ như thế nào ?

A. Thống nhất gần hết bán đảo Ấn Độ.

B. Đất nước trở lên hùng cường.

C. Ấn độ bị chia cắt, khủng hoảng.

D. Ấn Độ bị Mông Cổ xâm lược ngay.

Câu 4 : (0,5 điểm). Đến vương triều nào Miền Bắc Ấn Độ được thống nhất trở lại, bước vào một thời kỳ mới, thời kỳ phát triển cao và rất đặc sắc của lịch sử Ấn Độ ?

A. Vương triều hồi giáo Đê-li.

B. Vương triều Hác-sa.

C. Vương triều A-sô-ca.

D. Vương triều Gúp-ta.

Câu 5 : (0,5 điểm). Vương triều Gúp-ta do ai sáng lập? Vào thời gian nào?

A. Gúp ta sáng lập, vào đầu Công Nguyên.

B. A-sô-ca sáng lập, vào thế kỷ II.

C. A-sô-ca sáng lập, vào thế kỷ IV.

D. Bim-bi-sa-ra sáng lập, vào 1500 năm TCN

Câu 6 : (0,5 điểm). Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây:

      “Ở Bắc Ấn Độ - thành phố ……..(A)………là quê hương của nhà hiền triết ………(B)……tự xưng là ……...(C), sau này trở thành Phật tổ, đạo Phật được truyền bá dưới thời vua ……(D)……tiếp tục dưới vương triều………..(F)……………và cả dưới vương triều Hác-sa”.

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 (3 điểm). Qúa trình hình thành và phát triển nhà nước Ma-ga-da diễn ra như nào? Trình bày sự phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ.

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án D A C D A

A:Ka – pi-la-va-xtu;

B: Sit-đac –ta,

C:Sa-ky-a Mu-ni;

D: A-sô-ca; E-Gúp ta

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 :

Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước Ma-ga-đa:

    - Khoảng năm 1500 TCN, vùng sông Hằng ở Đông Bắc có điều kiện tự nhiên thuận lơị, bắt đầu hình thành một số nhà nước đầu tiên.

    - Đến 500 năm TCN, nước Ma-ga-đa tỏ ra lớn mạnh hơn cả.

    - Vua mở đầu là Bim-bi-sa-ra được coi là cùng thời với Phật tổ. Nhưng vua kiệt xuất nhất là A-sô-ca (thế kỷ III TCN). Khi A-sô-ca qua đời vào cuối thế kỷ III TCN, Ấn Độ bước vào một thời kỳ chia rẽ, khủng hoảng kéo dài cho đến đầu Công nguyên.

* Trình bày sự phát triển của văn hóa truyền thống ở Ấn Độ:

    - Tôn giáo (Phật giáo và Hin-đu giáo) cùng với những tập tục, lễ nghi tôn giáo hình thành và phát triển sớm.

    - Nghệ thuật kiến trúc đền chùa, lăng mộ như kiểu đền tháp, hình tháp, lăng mộ hình bát úp, bán cầu.

    - Nghệ thuật tạc tượng Phật giáo, Hin-đu giáo qua các thời kỳ, các phong cách, kiểu dáng.

    - Chữ viết, đặc biệt là chữ Phạn dùng để viết văn, ghi tài liệu, khắc bia và chữ Pa –li dùng để viết kinh Phật.

    - Văn hóa Ấn độ được hình thành từ rất sớm (khoảng thiên niên kỷ III TCN)

    - Ấn Độ có một nền văn hóa phát triển cao, phong phú, toàn diện, trong đó có một số thành tựu vẫn được sử dụng đến ngày nay.

    - Văn hóa Ấn Độ có ảnh hưởng rộng đến quá trình phát triển lịch sử và văn hóa của các dân tộc Đông Nam Á.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết chương 4 Học kì 1

Môn: Lịch Sử 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1: (0.5 điểm). Yếu tố nào dưới đây không thuộc sự phát triển về văn hóa lâu đời của Ấn Độ?

A. Tôn giáo (Phật giáo và Hin-đu giáo)

B. Nghệ thuật kiến trúc đền chùa, lăng mộ, tượng Phật.

C. Chữ viết, đặc biệt là chữ Phạn.

D. Lễ hội tổ chức vào mùa gặt hái.

Câu 2: (0,5 điểm). Các nước nào đã chịu ảnh hưởng rất rõ rệt về văn hóa truyền thống Ấn Độ ?

A. Trung Quốc.

B. Nhật Bản.

C. Mông Cổ.

D. Các nước Đông Nam Á.

Câu 3 : (0,5 điểm). Đầu thế kỷ III TCN, đất nước Ma-ga-đa trở nên hùng mạnh nhất dưới thời vua nào?

A. A-cơ-ba.

B. A-sô-ca.

C. Sa-mu-draGúp-ta.

D. Mi-hi-ra-cu-la.

Câu 4 : (0,5 điểm). Trong lịch sử trung đại Ấn Độ, vương triều nào được xem là phát triển thịnh vượng nhất ?

A. Vương triều Gúp-ta.

B. Vương triều hồi giáo Đê-Li.

C. Vương triều Ấn Độ Mô-gôn.

D. Vương triều Hác-sa.

Câu 5 : (0,5 điểm). Điều nào chứng tỏ trình độ phát triển cao của nghề luyện kim dưới thời vương triều Gúp-ta?

A. Đúc được cột sắt không rỉ, đúc tượng Phật bằng đồng cao 2m.

B. Đúc được cột sắt, đúc tượng Phật bằng sắt cao 2m.

C. Nghề khai mỏ phát triền: khai thác sắt, đồng, vàng.

D. Đúc một cột sắt cao 7.25m nặng 6500kg.

Câu 6 : (0,5 điểm). Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu dưới đây:

TT Nội dung Đúng Sai
1 Khi A-sô-ca qua đời, Ấn độ bước vào thời kỳ thịnh đạt nhất.
2 Đến đầu Công nguyên, miền bắc Ấn Độ đã được thống nhất trở lại.
3 Vương triều Gúp-ta do vua Hác –sa sáng lập nê.
4 Vương triều Gúp-ta có 9 đời vua, tồn tại trong 200 năm
5 Thành phố Ka-pi-la-va-xtu là quê hương của nhà hiền triết Sít-đác-ta.
6 Đông Nam Á là nơi chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của văn hóa Ấn Độ.

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 (3 điểm). Vương triều Gúp-ta ở Ấn Độ phát triển như thế nào?

Câu 8 (4 điểm). Vương triều Hồi giáo Đê-li có những bước phát triển như nào ở Ấn Độ thời phong kiến?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án D D B C A 1.S; 2.Đ; 3.S; 4.S; 5.Đ; 6.Đ;

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 :

    - Đến đầu Công nguyên, miền bắc Ấn Độ được thống nhất lại, bước vào thời kỳ mới, thời kỳ phát triển cao và đặc sắc của lịch sử Ấn Độ - Vương triều Gúp-ta.

    - Vương triều Gúp-ta có 9 đời vua, qua 150 năm (319-476). Nét đặc sắc nổi bật của thời kỳ này là sự định hình và phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ.

       + Đạo Phật phát triển mạnh dưới thời Gúp-ta: Sự truyền bá đạo Phật, lòng tôn sùng đạo Phật người ta làm nhiêù chùa hang. Cùng với chùa là những pho tượng Phật điêu khắc bằng đá , trên đá.

        + Ấn Độ giáo cũng ra đời và phát triển.

        + Chữ viết chủ yếu là Phạn.

Câu 8:

    - Người Hồi giáo gốc Trung Á xâm chiếm Ấn Độ lập ra Vương quốc Hồi giáo Ấn Độ, đóng đô ở Đê – li gọi là Vương triều Hồi giáo Đê li.

    - Hơn 300 năm tồn tại và phát triển, Vương triều Hồi giáo Đê li đã truyền bá, áp đặt Hồi giáo vào những cư dân Ấn độ theo Hin- đu giáo, tự dành cho mình những ưu tiên về ruộng đất, địa vị trong bộ máy quan lại.

    - Ở Ấn Độ, một yếu tố văn hoá mới – Hồi giáo được du nhập vào, đan xen tồn tại với văn hóa truyền thống.

    - Thực tế, Hồi giáo vẫn không hề chiếm ưu thế ở Ấn Độ vốn đã gắn bó mật thiết với Hin-đu giáo và Ấn độ giáo. Tuy nhiên nó đã đứng chân được, ảnh hưởng tới phong cách riêng biệt của một kiến trúc mang phong cách nghệ thuật Hồi giáo.

    - Cũng từ Ấn Độ, Hồi giáo được truyền bá và ảnh hưởng đến nhiều nơi khác, ở Đông Nam Á.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết chương 4 Học kì 1

Môn: Lịch Sử 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 3)

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1 : (0.5 điểm). Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân cơ bản nhất làm cho Ấn Độ rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán vào thế kỷ VII?

A. Do chính quyền trung ương suy yếu.

B. Do đất nước rộng lớn, chính quyền trung ương không cai quản nổi.

C. Do tình trạng cát cứ ở mỗi địa phương.

D. Do mỗi vùng lãnh thổ có những điều kiện và những sắc thái riêng

Câu 2 : (0,5 điểm). Từ đầu công nguyên và những thế kỷ VII-XII, văn hóa truyền thống Ấn Độ phát triển như thế nào ?

A. Phát triển và mở rộng ở từng quốc gia nhỏ lẻ.

B. Phát triển rộng trên toàn lãnh thổ và có ảnh hưởng ra bên ngoài.

C. Phát triển trên toàn lãnh thổ.

D. Tất cả câu trên đều sai.

Câu 3 : (0,5 điểm). Nét đặc sắc của văn hóa Ấn Độ từ thế kỷ XIII đến thế kỷ XVI là gì ?

A. Văn hóa Hồi giáo vào Ấn Độ làm thủ tiêu văn hóa truyền thống.

B. Văn hóa truyền thống Ấn Độ đã phai mờ văn hóa truyền thống.

C. Song song tồn tại hai nền văn minh đặc sắc là Hin-đu giáo và Hồi giáo.

D. Tổng hợp các loại hình văn hóa của các nước đều có mặt ở Ấn Độ.

Câu 4 : (0,5 điểm). Dưới vương triều Hồi giáo Đê-li (thế kỷ XII-XVI) tôn giáo nào ở Ấn Độ bị cấm đoán nghiệt ngã ?

A. Đạo Phật.

B. Đạo thiên chúa.

C. Đạo Hin-đu

D. Đạo Bà La Môn

Câu 5: (0,5 điểm). Hãy điền vào chỗ trống các câu sau đây:

A. Ấn Độ thời ………… bắt đầu phát triển lưu vực sông Hằng ở phía Bắc, làm cơ sở hình thành nền văn hóa truyền thống Ấn Độ-văn hóa Hin-đu.

B. Nền văn hóa truyền thống Ấn Độ tiếp tục phát triển ở thời …………………..

C. Nước ………., ở miền Nam Ấn Độ, thuận tiện về bến cảng và đường biển, đã có vai trò tích cực trong việc phổ biến văn hóa Ấn Độ đến các nước Đông Nam Á.

D. Người Hồi giáo gốc ……… bắt đầu tiến hành một cuộc chinh chiến vào Ấn Độ, bắt đầu chinh phục các tiểu quốc Ấn, rồi lập nên vương quốc Hồi giáo, gọi tên là Đê-li.

Câu 6 : (0,5 điểm). Nối thời gian và sự kiện dưới đây cho phù hợp:

Thời gian Sự kiện
1. Năm 2500 TCN A. Người Mông Cổ tấn công Ấn Độ lập ra vương triều Ấn Độ Mô-gôn.
2. Năm 1500 TCN B. Vương triều Gúp-ta thành lập.
3. Thế kỷ IV TCN C. Vương triều Gúp-ta bị diệt vong.
4. Thế kỷ III TCN D. Người Thổ Nhĩ Kì thôn tính Bắc Ấn, lập ra vương triều hồi giáo Đê-li.
5. Thế kỷ IV E. Xuất hiện một số nhà nước trên lưu vực sông Hằng.
6. Thế kỷ VI G. Thực dân anh xâm lược Ấn Độ.
7. Thế kỷ XII H. Vua A-sô-ca mở rộng lãnh thổ xuống phía nam Ấn Độ.
8. Thế kỷ XVI I. Xuất hiện một số thành thị đầu tiên bên sông Ấn
9. Thế kỷ XIX K. Đạo phật ra đời ở Ấn Độ.

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 (7 điểm). Những biểu hiện của việc truyền bá văn hóa truyền thống Ấn Độ trên khắp lãnh thổ? Vì sao đến thời A-cơ-ba, Ấn Độ phát triển thịnh đạt nhất?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A B C C

A. Gúp-ta.

B. Gúp –ta và Hác-sa.

C. Pa-la-va.

D. Trung Á.

- Nối 1 với I; - Nối 2 với E.

- Nối 3 với K; - Nối 4 với H.

- Nối 5 với B; - Nối 6 với C.

- Nối 7 với D; - Nối 8 với A.

- Nối 9 với G.

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 :

* Những biểu hiện của việc truyền bá văn hóa truyền thống Ấn Độ

   - Đến thế kỷ VII, Ấn Độ rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán, mỗi vùng có những điều kiện và sắc thái riêng của mình nên đất nước chia thành hai miền- Bắc và Nam, mỗi miền lại tách thành ba vùng, ba nước riêng, tức là sáu nước, trong đó nước Pa-la ở vùng Đông bắc và nước Pa-la-va ở miền Nam có vai trò nổi trội hơn.

   - Mỗi nước lại tiếp tục phát triển sâu rộng nền văn hóa của mình, trên cơ sở văn hóa truyền thống Ấn Độ.

   - Nước Pa la va gần bến cảng và đường biển, đã có vai trò tích cực trong việc phổ biến văn hóa Ấn Độ đến các nước Đông Nam Á. Như thế văn hóa truyền thống Ấn Độ phát triển sâu rộng trên toàn lãnh thổ và có ảnh hưởng ra bên ngoài.

* Đến thời A-cơ-ba, Ấn Độ phát triển thịnh đạt nhất vì:

   - Trong suốt nửa thế kỷ ở ngôi vua, A-cơ-ba (1556-1605), đã thi hành một số chính sách tích cực.

   - Xây dựng một chính quyền mạnh mẽ, dựa trên sự liên kết tầng lớp quý tộc, không phân biệt nguồn gốc, số quan lại gốc mông cổ, gốc Ấn Độ Hồi giáo và gốc Ấn Độ Ấn Độ giáo, cả ba có tỷ lệ gần như bằng nhau.

   - Xây dựng khối hòa hợp dân tộc trên cơ sở hạn chế sự phân biệt sắc tộc và tôn giáo và cũng có biện pháp hạn chế sự bóc lột của chủ đất, quý tộc.

   - Tiến hành đo đạc lại ruộng đất để định ra mức thuế đúng và hợp lý, thống nhất các hệ thống cân đong và đo lường.

   - Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật.

Với bốn chính sách đó làm cho xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, văn hóa có nhiều thành tựu mới, đất nước thịnh vượng.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết chương 4 Học kì 1

Môn: Lịch Sử 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 4)

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1 : (0.5 điểm). Hoàng đế cuối cùng của Ấn Độ là ai ?

A. A-cơ-ba.

B. Gian –han-ghia

C. Ao-reng-dép.

D. Sa-gia-han.

Câu 2 : (0,5 điểm). Vương triều hồi giáo Đê-li do người nước nào sáng lập nên ?

A. Người Ấn Độ.

B. Người Thổ Nhĩ Kì.

C. Người Mông Cổ.

D. Người Trung Quốc.

Câu 3 : (0,5 điểm). Dưới sự trị vì của mình, A-cơ-ba (1556-1605) đã thi hành nhiều biện pháp tiến bộ. Đó là những biện pháp gì ?

A. Xóa bỏ sự kỳ thị tôn giáo.

B. Thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo.

C. Khôi phục và phát triển kinh tế Ấn Độ.

D. Cả ba câu trên đều đúng.

Câu 4 : (0,5 điểm). Người Ấn Độ đã có chữ viết riêng của mình từ rất sớm, phổ biến nhất là chữ gì ?

A. Chữ Nho

B. Chữ tượng hình

C. Chữ Phạn.

D. Chữ Hin-đu.

Câu 5 : (0,5 điểm). Hai bộ sử thi nổi tiếng nhất của Ấn Độ thời cổ đại là gì?

A. Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-ya-na.

B. Ma-ha-bha-ra-ta và Pritsicat.

C. Ra-ma-ya-na và Xat-sai-a.

D. Ra-ma-ya-na và Mê-ga-đi-ta.

Câu 6 : (0,5 điểm). Hãy ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu dưới đây:

TT Nội dung Đúng Sai
1 Người chỉ huy quân đội chinh phục Ấn Độ tên là Đê-li nên gọi là Vương triều Đê-li.
2 Vương triều Mô-gôn là thời kỳ cuối cùng của chế độ phong kiến Ấn Độ.
3 Vua A-cơ-ba tiến hành đo đạc lại ruộng đất để định ra mức thuế đúng và hợp lí, thống nhất các hệ thống cân đong, đo lường.
4 Thời A-co-ha ở Ấn Độ diễn ra sự kỳ thị sắc tộc và tôn giáo.
5 A-cơ-ba khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật.
6 A-cơ-ba được coi là một vị anh hùng dân tộc ở Ấn Độ thời phong kiến.

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 (7điểm). Phân tích những nét chính về vương triều hồi giáo Đê-li và vương triều Mô-gôn ở Ấn Độ?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C B D C A 1.S; 2.Đ; 3.Đ; 4.S; 5.Đ; 6.Đ;

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 :

* Vương triều Hồi giáo Đê li

    - Mặc dầu Ấn Độ có nền văn hóa truyền thống nhưng lại không thống nhất quốc gia nên cũng không tạo được sức mạnh để chống lại các thế lực bên ngoài. Người Hồi giáo gốc trung Á xâm chiếm Ấn Độ lập ra vương quốc Hồi giáo Ấn Độ, đóng đô ở Đê-li gọi là Vương triều Hồi giáo Đê li.

    - Hơn 300 năm tồn tại và phát triển, Vương triều hồi giáo đê li đã truyền bá, áp đặt Hồi giáo vào những cư dân Ấn Độ theo Hin đu giáo, tự dành cho mình những ưu tiên về ruộng đất, địa vị trong bộ máy quan lại.

    - Ở Ấn Độ, một yếu tố văn hóa mới- Hồi giáo được du nhập vào, đan xen tồn tại với văn hóa truyền thống.

    - Thực tế, Hồi giáo vẫn không hề chiếm ưu thế ở Ấn Độ vốn đã gắn bó mật thiết với Hin-đu giáo và Ấn Độ giáo. Tuy nhiên nó đã đứng chân được ảnh hưởng tới một kiến trúc mang phong cách nghệ thuật Hồi giáo.

    - Cũng từ đây, Hồi giáo được truyền bá và ảnh hưởng đến nhiều nơi khác ở Đông Nam Á.

* Vương triều Mô- gôn

    - Thế kỷ XV, Vương triều Hồi giáo Đê li bắt đầu suy yếu, một bộ phận dân Trung Á cũng theo Hồi giáo nhưng tự nhận là dòng dõi mông cổ bắt đầu tấn công Ấn Độ lập ra vương triều Mô – gôn.

    - Vương triều mô –gôn là thời kỳ cuối cùng của chế độ phong kiến Ấn Độ. Những ông vua đầu tiên của vương triều ra sức củng cố vương triều theo hướng “Ấn Độ hóa” và xây dựng đất nước để đến vua thứ tư A-cơ-ba đạt được bước phát triển mới.

    - A-cơ-ba đã thi hành một số chính sách tích cực:

        + Xây dựng một chính quyền mạnh mẽ, dựa trên sự liên kết tầng lớp quý tộc, không phân biệt nguồn gốc, số quan lại gốc Mông Cổ, gốc Ấn Độ Hồi giáo và cả gốc Ấn Độ giáo.

        + Xây dựng khối hòa hợp dân tộc trên cơ sở hạn chế sự phân biệt sắc tộc và tôn giáo.

        + Tiến hành đo đạc lại ruộng đất để định mức ra mức thuế hợp lý, thống nhất hệ thống cân đong, đo lường.

        + Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật.

    - Đến đời con, cháu của A-cơ-ba là Gia-han ghi và Sa-gia-han, đất nước vẫn duy trì sự phát triển. Hoàng đế đã trưng vào ngân khố nhiều của cải và thu được nhiều châu báu làm của riêng. Nhưng tình hình đã biến đổi khác trước, đó là xuất hiện sự bất mãn của dân chúng, những âm mưu chống đối, tranh giành quyền lực đã gia tăng.

    - Hoàng đế cuối cùng của Vương triều, Ao-reng-dep phải gánh chịu hậu quả đó, cùng với sự xâm lấn của thực dân Anh, mất Bom-bay và Ma-đrat.

Mục lục Đề kiểm tra Lịch Sử lớp 10 có đáp án theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học