Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 3 có đáp án, cực hayTop 4 Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 3 có đáp án, cực hay

Để học tốt Lịch Sử lớp 10, phần dưới đây liệt kê Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 3 có đáp án, cực hay. Bạn vào tên đề kiểm tra hoặc Xem đề kiểm tra để theo dõi các đề kiểm tra Sử 10 tương ứng.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Học kì 1

Môn: Lịch Sử 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm). Nhà Tần thống nhất Trung Quốc vào khoảng thời gian nào ?

A. Khoảng năm 221 TCN

B. Khoảng năm 212 TCN

C. Khoảng năm 122 TCN

D. Khoảng năm 215TCN

Câu 2: (0,5 điểm). Một bộ phận nông dân Trung Quốc dưới thời Nhà Tần giữ được ruộng đất để cày cấy gọi là gì ?

A. Nông dân tự canh

B. Nông dân lĩnh canh

C. Nông dân giàu có

D. Câu A và B đúng

Câu 3: (0,5 điểm). Số nông dân công xã dưới thời nhà Tần ở Trung Quốc rất nghèo, không có ruộng đất để cày cấy trở thành :

A. Nông dân tự canh

B. Nông dân lĩnh canh

C. Nông nô

D. Nô lệ

Câu 4: (0,5 điểm). Sau khi thống nhất Trung Quốc, Tần THủy Hoàng tự xưng là gì ?

A. Thiên tử

B. Hoàng đế

C. Vua của các vua

D. Chính vương.

Câu 5: (0,5 điểm). Biểu hiện của quan hệ sản xuất ở Trung Quốc dưới thời Nhà Tần như thế nào ?

A. Quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân công xã.

B. Quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân lĩnh canh.

C. Quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân tự canh.

D. Quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân công xã.

Câu 6: (0,5 điểm). Hãy ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu dưới đây :

TT Nội dung Đúng Sai
1. Năm 212 nhà Tần đã thống nhất Trung Quốc
2. Giai cấp địa chủ phong kiến dưới thời nhà Tần được hình thành từ quan lại và nông dân có nhiều ruộng đất
3. Trước khi thống nhất đất nước, cục diện Trung Quốc là Xuân Thu – Chiến quốc
4. Nông dân lĩnh canh là những người nông dân không có ruộng đất, không chấp nhận làm thuê cho địa chủ
5. Tần Thủy Hoàng là vị vua khởi đầu cho việc xây dựng bộ máy chính quyền phong kiến tập quyền ở Trung Quốc
6. Vua Tần xưng làm Hoàng đế, tự coi mình là đấng tối cao, có quyền lực tuyệt đối.
7. Dưới thời nhà Tần, Thừa tướng đứng đầu các quan văn, Thái úy đứng đầu các quan văn, quan võ.
8. Nhà Tần tồn tại được 15 năm, rồi bị cuộc khởi nghĩa của nông dân do Chu Nguyên Chương lãnh đạo làm cho suy sụp.

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 (5 điểm). Hãy trình bày và phân tích quá trình hình thành quan hệ sản xuất phong kiến ở Trung Quốc ? Nêu những nét cơ bản về chế độ phong kiến dưới thời nhà Tần Hán.

Câu 8 (2 điểm). Hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước dưới thời Tần – Hán.

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A A B B B 1:S; 2:Đ; 3:Đ; 4:S; 5:Đ; 6:Đ; 7:S; 8:S.

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 :

* Quá trình hình thành quan hệ sản xuất phong kiến ở Trung Quốc:

   - Những tiến bộ trong sản xuất: Cuối thời Xuân Thu – Chiến Quốc, cư dân Trung Hoa cổ đại bắt đầu chế tạo công cụ bằng sắt làm cho diện tích trồng trọt được mở rộng. Kỹ thuật sản xuất được cải tiến. Các công trình thủy lợi và giao thông có quy mô lớn cũng được xây dựng.

   - Những biến đổi trong đời sống xã hội:

      + Những quan lại và một số nông dân giàu đã tập trung trong tay nhiều của cải. Bằng quyền lực của mình, họ còn tước đoạt thêm nhiều ruộng đất công. Từ đó, một giai cấp mới được hình thành, bao gồm những kẻ có nhiều ruộng tư, vốn là những quan lại và những nông dân giàu có, gọi là giai cấp địa chủ.

      + Cùng với quá trình hình thành giai cấp địa chủ, nông dân cũng bị phân hóa:

         • Nông dân giàu có trở thành địa chủ.

         • Nông dân giữ lại được một số ruộng đất gọi là nông dân tự canh.

         • Số còn lại là nông dân công xã, rất nghèo, không có hoặc quá ít ruộng đất trở thành nông dân lĩnh canh.

   - Như vậy, quan hệ chủ yếu trước kia là quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân công xã dần dần nhường chỗ cho quan hệ bóc lột của địa chủ với nông dân lĩnh canh – quan hệ phong kiến xuất hiện.

* Chế độ phong kiến thời Tần – Hán

Sự hình thành nhà Tần và nhà Hán:

   - Nhà Tần: Từ thời cổ đại, trên lưu vực sông Hoàng Hà và Trường Giang có nhiều quốc gia nhỏ của người Trung Quốc. giữa Các nước này thường xuyên xảy ra các cuộc xung đột thôn tính lẫn nhau. Trong đó Tần là nước mạnh hơn cả đã thống nhất được Trung Quốc vào năm 221 TCN.

   - Nhà HÁn: Nhà Tần trị vì Trung Quốc được 15 năm thì nhà Hán lên thay, Các hoàng đế triều Hán tiếp tục củng cố chính quyền, mở rộng hình thức tiến cử các con em gia đình địa chủ.

Câu 8 :

Đề kiểm tra Lịch Sử 10 có đáp án
Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Học kì 1

Môn: Lịch Sử 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1 : (0,5 điểm). Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển đến đỉnh cao vào thời kỳ nhà nào ?

A. Thời nhà Hán

B. Thời nhà Tần

C. Thời nhà Đường

D. Thời nhà Tống

Câu 2 : (0,5 điểm). Chế độ quân điền dưới thời nhà Đường là gì ?

A. Lấy ruộng đất của địa chủ , quan lại chia cho nông dân.

B. Lấy ruộng đất của nông dân giàu chia cho nông dân nghèo.

C. Lấy ruộng đất của nhà nước chia bình quân cho mọi người.

D. Lấy ruộng công và ruộng đất bỏ hoang chia cho nông dân.

Câu 3 : (0,5 điểm). Điểm khác nhau cơ bản về tổ chức bộ máy nhà nước thời nhà Đường so với thời nhà Tần – Hán ở Trung Quốc là gì ?

A. Cử người thân tín cai quản các địa phương.

B. Giao cho các công thần hoặc người thân tộc giữ chức Tiết độ sứ, trấn ải miền biên cương.

C. Mở các khoa thi để chọn người làm quan.

D. Thực hiện chính sách xâm lược để mở rộng lãnh thổ.

Câu 4: (0,5 điểm). Cuộc khởi nghĩa nào ở Trung Quốc làm cho nhà Đường bị lật đổ ?

A. Khởi nghĩa nông dân Chu Nguyên Chương.

B. Khởi nghĩa nông dân Hoàng Sào.

C. Khởi nghĩa nông dân Trần Thắng.

D. Khởi nghĩa nông dân Ngô Quảng.

Câu 5: (0,5 điểm). Nhà Minh được thành lập trong khoảng thời gian nào ? Do ai sáng lập ?

A. Khoảng thời gian 1368 – 1644, do Chu Nguyên Chương sáng lập.

B. Khoảng thời gian 1271 – 1464 , do Hoàng Sào.

C. Khoảng thời gian 1271 – 1368, do Ngô Quảng sang lập.

D. Khoảng thời gian 1368 – 1474 , do Chu Nguyên Chương sáng lập.

Câu 6: (0,5 điểm). Nối tên nhân vật lịch sử gắn với các triều đại phong kiến ở Trung Quốc theo yêu cầu sau đây:

Tên nhân vật Triều đại phong kiến Trung Quốc

1. Chu Nguyên Chương.

2. Lý Uyên.

3. Hoàng Sào.

4. Triệu Khuông Dẫn.

5. Lý Tự Thành.

A. Lập ra nhà Đường.

B. Lập ra nhà Tống.

C. Lập ra nhà Minh.

D. Làm cho nhà Minh sụp đổ.

E. Làm cho nhà Đường sụp đổ.

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 ( 7 điểm). Những biểu hiện sự thịnh trị về kinh tế, chính trị của xã hội phong kiến Trung Quốc dưới thời nhà Đường là gì ? Những mầm mống của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dưới thời nhà Minh đã nảy nở ra sao ?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C D B B A

- Nối 1 với C; - Nối 2 với A

- Nối 3 với E; Nối 4 với B.

- Nối 5 với D.

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 :

* Những biểu hiện sự thịnh trị về kinh tế, chính trị của xã hội phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường

Về kinh tế: Thời nhà Đường, nhà nước quan tâm đến sự phát triển kinh tế một cách toàn diện:

   - Về nông nghiệp: Thực hiện chính sách quân điền, với nội dung:

      + Nhà nước đem ruộng đất của mình trực tiếp quản lý chia cho nông dân cày cấy.

      + Các quan lại tùy theo chức vụ cao thấp, được cấp ruộng đất làm bổng lộc.

      + Ruộng trồng lúa người làm thuê đến 60 tuổi phải trả lại cho nhà nước; ruộng trồng dâu được cha truyền con nối.

   - Về thủ công nghiệp: Các nghề dệt, in gốm, sứ phát triển. phường hội xuất hiện.

   - Về ngoại thương được mở rộng: “Con đường tơ lụa” hình thành.

Về chính trị: Sự hoàn thiện bộ máy từ Trung ương đến địa phương:

      + Cử người thân tín cai quản các địa phương. Cử người thân tộc và các công thần giữ chức Tiết độ sứ cai trị các vùng biên cương.

      + Đặt các khoa thi để tuyển chọn người làm quan.

      + Nâng cao quyền lực tuyệt đối của Hoàng đế.

   - Dưới thời Đường tiếp tục chính sách xâm lược các nước, lãnh thổ Trung Quốc mở rộng.

* Những mầm mống của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dưới thời Minh

   - Sự xuất hiện của công trường thủ công: quy mô lớn, có lao động làm thuê, quan hệ giữa chủ với người làm thuê là “chủ xuất vốn” “thợ xuất sức”.

   - Thương nghiệp phát triển, thành thị mở rộng và phồn thịnh như Bắc Kinh, Nam Kinh.

   - Trong nông nghiệp có hình thức bỏ vốn trước, thu sản phẩm sau gọi là hình thức bao mua.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Học kì 1

Môn: Lịch Sử 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 3)

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm). Nét nổi bật của nền kinh tế Trung Quốc dưới thời nhà Minh là gì ?

A. Xuất hiện mầm mống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

B. Quan hệ sản xuất phong kiến đạt đến đỉnh cao.

C. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã phát triển mạnh.

D. Xuất hiện nhiều trung tâm kinh tế lớn.

Câu 2 : (0,5 điểm). Chính sách đối ngoại của Trung Quốc dưới thời nhà Thanh như thế nào ?

A. Thực hiện chính sách mở cửa cho thương nhân Tây Âu vào buôn bán.

B. Thực hiện chính sách "bế quan tỏa cảng".

C. Thực hiện chính sách vừa mềm dẻo vừa cứng rắn đối với các nước phương Tây.

D. Tất cả các chính sách trên đều đúng.

Câu 3: (0,5 điểm). Chế độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời nhà Đường gọi là gì ?

A. Chế độ công điền

B. Chế độ tịch điền

C. Chế độ quân điền

D. Chế độ lĩnh canh

Câu 4: (0,5 điểm). Sau khi nhà Tống bị tiêu diệt, Trung Quốc bước vào triều đại nhà nào ?

A. Nhà Minh

B. Nhà Thanh

C. Nhà Nguyên

D. Nhà Bắc Tống

Câu 5 : (0,5 điểm). Đến thời nhà Tống, người Trung Quốc đã có những phát minh quan trọng, đó là gì ?

A. Kĩ thuật luyện kim

B. Đóng tàu, chế tạo súng

C. Thuốc nhuộm, thuốc in

D. La bàn, thuốc súng, nghề in, giấy viết

Câu 6 : (0,5 điểm). Điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu dưới đây :

TT Nội dung Đúng Sai
1 Đến cuối thời Đường, mâu thuẫn xã hội trở nên sâu sắc, nông dân sống trong cảnh cùng cực
2 Cuộc khởi nghĩa do Hoàng Sào lãnh đạo diễn ra vào cuối thời nhà Đường
3 Sau khi nhà Đường bị lật đổ, Trung Quốc bước vào thời kì Ngũ bá Thất hùng
4 Triều đại nhà Nguyên ở Trung Quốc được thành lập vào năm 1271
5 Sau khi lật đổ nhà Nguyên, Lý Tự Thành lên ngôi Hoàng đế lập ra nhà Minh
6 Minh Thái Tổ rất quan tâm đến việc xây dựng chế độ quân chủ chuyên chế tập quyền nhằm chấm dứt tình trạng hỗn chiến và mưu phản
7 Cuộc khởi nghĩa của Chu Nguyên Chương làm cho triều Minh sụp đổ
8 Nhà Thanh thực hiên chính sách ‘’ bế quan tỏa cảng’’ đối với các nước phương Tây

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 (4 điểm). Hãy nêu tình hình chính trị và sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước ở Trung Quốc dưới thời Minh – Thanh ?

Câu 8 (3 điểm). Dưới thời Minh – Thanh kinh tế Trung Quốc có bước phát triển gì mới so với các thời kì trước ?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A B C C D 1.Đ; 2.Đ; 3.S; 4.Đ; 5.S; 6.Đ; 7.S; 8.Đ

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 :

- Tình hình chính trị: năm 1368, khởi nghĩa nông dân lật đổ nhà Nguyên,Chu Nguyên Chương lên ngôi Hoàng đế ở Nam kinh, lập ra nhà minh, mâu thuẫn xã hội gay gắt, khởi nghĩa Lý Tự Thành bùng nổ. Giữa lúc đó người Mãn Thanh chiếm toàn bộ Trung Quốc lập ra nhà Thanh (1614-1911).

- Về tổ chức, bộ máy chính quyền: Tương đối giống với các triều đại phong kiến trước đó (Tần – Hán, Đường – Tống). Cụ thể:

   + Thời Minh – Thanh bỏ chức Thái úy và Thừa tướng, thay vào các bộ.

   + Nhà Thanh có thêm sự phân biệt đối xử giữa người Hán với người Mãn. Quyền hành chủ yếu tập trung trong tay người Mãn.

- Thời Minh – Thanh tiếp tục con đường xâm lược của các triều địa trước, các hoàng đế Minh – Thanh đều đem quân đi xâm lược các nước láng giềng. Nhưng khi xâm lược Đại Việt thì bị thất bại.

Câu 8 :

- Các vua thời Minh, Thanh đã thi hành nhiều biện pháp nhằm khôi phục, phát triển kinh tế. Trong nông nghiệp, nhà nước đã chủ trương cải tiến kỹ thuật sản xuất, làm cho sản lượng lương thực tăng lên đáng kể.

- Đến đầu thế kỷ XVI, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã xuất hiện trong các ngành nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp. Các thành thị mọc lên nhiều và rất phồn thịnh. Bắc Kinh, Nam Kinh không chỉ là trung tâm chính trị mà còn là trung tâm kinh tế lớn.

- Về ngoại thương, thời Minh, Thanh cũng có những bước phát triển mới, đã có thương nhân châu Âu đến buôn bán tại Trung quốc.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Học kì 1

Môn: Lịch Sử 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 4)

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1 : (0,5 điểm). Lời thơ đẹp và hào hùng, ý thơ có màu sắc của chủ nghĩa lãng mạn. Đó là đặc điểm nghệ thuật của nhà thơ nào ?

A. Đỗ Phủ

B. Lý Bạch

C. Bạch Cư Dị

D. Cả ba nhà thơ trên

Câu 2 : (0,5 điểm). Thơ ông tập trung miêu tả những cảnh bất công trong xã hội, miêu tả cảnh nghèo khổ và những mối oan khuất của nhân dân lao động, vạch trần sự áp bức bóc lột và xa xỉ của giai cấp thống trị. Ông là ai ?

A. Đỗ Phủ

B. Lý Bạch

C. Bạch Cư Dị

D. Đỗ Lăng

Câu 3 : (0,5 điểm). Cùng với đạo Phật, đến thời Tống, tôn giáo nào được phát triển thêm một bước về lí luận ?

A. Đạo giáo

B. Thiên Chúa giáo

C. Nho giáo

D. Tất cả các tôn giáo trên

Câu 4 : (0,5 điểm). Tình trạng chia cắt loạn lạc sau thời Đường trước thời Tống ở Trung Quốc được sử sách gọi là gì ?

A. Thời Đông Tấn

B. Thời Ngũ đại – Thập quốc

C. Thời Tam Quốc

D. Thời Tây Tấn

Câu 5 : (0,5 điểm). Điền vào chỗ trống câu sau đây :

"Nhà Đường đem quân lấn chiếm vùng ....(A)…. ở phía Bắc, chinh phục ... (B)… ở phía Tây, xâm lược bán đảo ….………(C)………..., củng cố chế độ thống trị ở …. (D) ….. ép nước …… (E)…… phải thuần phục’’.

Câu 6 : (0,5 điểm). Hãy nối các triều đại phong kiến ở Trung Quốc cho phù hợp với nội dung sau đây :

Các triều đại Nội dung

1.Nhà Tần

2. Nhà Hán

3. Nhà Đường

4. Nhà Minh

5. Nhà Thanh

A. Ban hành chế độ quân điền.

B. Tồn tại trong 15 năm, rồi bị cuộc khởi nghĩa nông dân do Trần Thắng, Ngô Quảng lãnh đạo làm cho suy sụp.

C. Tồn tại trong khoảng thời gian từ 1644 – 1911.

D. Đen quân lấn chiếm Nội Mông, Tây Vực.

E. Do Chu Nguyên Chương sáng lập ra.

G.Gây ra cuộc xung đột kịch liệt với phương Tây.

H. Bị cuộc khởi nghĩa của Lý Tự Thành làm cho sụp đổ.

I. Gắn liền với tên tuổi của Lưu Bang.

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 (5 điểm). Nêu những nét nổi bật của văn hóa Trung Quốc dưới thời Đường, Tống ?

Câu 8 (2 điểm). Những nét tiêu biểu về tình hình tư tưởng ở Trung Quốc dưới thời Đường, Tống .

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án B A C B

A. Nội Mông.

B. Tây Vực.

C. Triều Tiên.

D. An Nam

E. Tây Tạng

- Nối 1 với B.

- Nối 2 với 1.

- Nối 3 với A,D.

- Nối 4 với E,H.

- Nối 5 với C,G.

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 :

   - Đến thời Đường, thơ ca Trung Quốc có bước nhảy vọt. Về văn học, thời Đường thịnh nhất là thơ. Thơ Đường có số lượng lớn, phản ánh sâu sắc đời sống xã hội lúc bấy giờ và đạt đến trình độ cao về nghệ thuật. Tiêu biểu là các nhà thơ Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị là những thi nhân ưu tú mà tên tuổi còn sáng mãi đến ngày nay.

   - Phật giáo ngày một hình thành, biểu hiện là các nhà sư sang Ấn Độ học và các nhà sư Ấn Độ sang Trung Quốc để truyền đạo, chùa chiền được xây dựng nhiều.

   - Nho giáo phát triển thêm về lý luận, các vua nhà Tống rất tôn sùng các nhà Nho.

   - Thời Tống là giai đoạn phát triển nhất của từ. Từ là lời của điệu nhạc có sẵn do thơ Đường biến thể mà thành. Đây là một hình thức văn học nghệ thuật phục vụ cho giai cấp phong kiến và cũng là món ăn tinh thần của tầng lớp thị dân.

Câu 8:

   - Phật giáo ngày một thịnh hành, biểu hiện là các nhà sư sang Ấn Độ học và các nhà sư Ấn Độ sang Trung Quốc để truyền đạo, chùa chiền được xây dựng nhiều.

   - Nho giáo phát triển thêm về lý luận, các vua nhà Tống rất tôn sùng các nhà Nho: tôn Khổng Tử là thánh và tôn sùng Mạnh Tử cùng các đệ tử của ông.

Mục lục Đề kiểm tra Lịch Sử lớp 10 có đáp án theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học