Đề cương ôn tập Hoá học 11 Giữa kì 2 có lời giải (sách mới)Bộ đề cương ôn tập Hoá học 11 Giữa kì 2 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều với bài tập trắc nghiệm, tự luận đa dạng có lời giải chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức cần ôn tập để đạt điểm cao trong bài thi Hóa 11 Giữa kì 2.

Đề cương ôn tập Hoá học 11 Giữa kì 2 có lời giải (sách mới)

Quảng cáo

I. Nội dung kiểm tra

- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra giữa học kì 2 gồm toàn bộ phần hydrocarbon và dẫn xuất halogen.

- Thời gian làm bài: 45 phút.

- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 70% trắc nghiệm, 30% tự luận).

- Cấu trúc:

+ Mức độ đề:40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.

+ Phần trắc nghiệm: 7,0 điểm, (gồm 16 câu hỏi: nhận biết: 12 câu, thông hiểu: 4 câu), mỗi câu 0,25 điểm;

+ Phần tự luận: 3,0 điểm (Vận dụng: 2,0 điểm; Vận dụng cao: 1,0 điểm).

Quảng cáo

II. Nội dung ôn tập

1. Phần trắc nghiệm

ALKANE

Câu 1: Alkane là những hydrocarbon no, mạch hở, có công thức chung là

A. CnH2n+2 (n ≥1).

B. CnH2n (n ≥2).             

C. CnH2n-2 (n ≥2).           

D. CnH2n-6 (n ≥6).

Câu 2: Chất nào sau đây là alkane?

A. C2H5OH.                    

B. C2H6.                          

C. C3H6.                          

D. C3H4.

Quảng cáo

Câu 3: Một alkane mà tỉ khối hơi so với không khí bằng 2 có CTPT là

A. C5H12                                  

B. C6H14                                   

C. C4H10                          

D. C3H8

Câu 4: Tên gọi của alkane nào sau đây đúng?

A. 2-ethylbutane.                                                   

B. 2,2-dimethylbutane.

C. 3-methylbutane.                                                

D. 2,3,3-trimethylbutane.

Câu 5: Alkane X có công thức cấu tạo như sau:

Đề cương ôn tập Hoá học 11 Giữa kì 2 có lời giải (sách mới)

Quảng cáo

      Tên của X là

A. 2-methylpropane.                                              

B. 2-methylbutane.

C. Isobutane.                                                            

D. Cả A và C đều đúng.

Câu 6: Alkane X có công thức cấu tạo như sau:

Đề cương ôn tập Hoá học 11 Giữa kì 2 có lời giải (sách mới)

      Tên của X là                   

A. 3-ethylpentane.

B. 3-ethylhexane.

C. Isohexane.                                                           

D. 4-methylpentane.

Câu 7: Alkane X có công thức cấu tạo như sau:

Đề cương ôn tập Hoá học 11 Giữa kì 2 có lời giải (sách mới)

      Tên của X là                   

A. Butane.

B. Propane.

C. Hexane.                                                               

D. Pentane.

Câu 8: Alkane X có công thức cấu tạo như sau:

Đề cương ôn tập Hoá học 11 Giữa kì 2 có lời giải (sách mới)

      Tên của X là                   

A. 3-methylhexane.                                                

B. 2-methylpentane.

C. 3-methylbutane.                                                 

D. 3-methylpentane.

Câu 9: Alkane X có công thức cấu tạo như sau:

Đề cương ôn tập Hoá học 11 Giữa kì 2 có lời giải (sách mới)

      Tên của X là                   

A. Butane.                      

B. Propane.                     

C. Hexane.                     

D. Pentane.

Câu 10: Ở điều kiện thường hydrocarbon nào sau đây ở thể lỏng ?

  A. CH4                             

B. C3H8                           

C. C4H10

D. C5H12.

Câu 11: Nhận xét nào đúng khi nói về tính tan của ethane trong nước?

  A. Không tan

B. Tan ít

C. Tan

D. Tan nhiều

Câu 12: Nguyên nhân nào làm cho các alkane tương đối trơ về mặt hóa học?

A. Do phân tử ít bị phân cực

B. Do phân tử không chứa liên kết pi

C. Do có các liên kết đơn bền vững

D. Tất cả lí do trên đều đúng.

Câu 13: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Trong phân tử alkane chỉ chứa các liên kêt δ bền vững.

B. Các phân từ alkane hầu như không phân cực.

C. Điều kiện thường các alkane tưong đối trơ vê mặt hoá học.

D. Trong phân tử methane, bốn liên kết C-H hướng về bốn đỉnh của một hình vuông.

Câu 14: Nhận xét nào sau đây là đúng về tính chất hoá học của alkane?

A. Khá trơ về mặt hoá học, phản ứng đặc trưng là thế và tách.

B. Hoạt động hoá học mạnh, phản ứng đặc trưng là thế và tách.

C. Khá trơ về mặt hoá học, phản ứng đặc trưng là cộng và trùng hợp.

D. Hoạt động hoá học mạnh, phản ứng đặc trưng là cộng và trùng hợp.

Câu 15: Phản ứng đặc trưng của alkane là

A. Cộng với halogen

B. Thế với halogen

C. Cracking

D. Đốt cháy.

Câu 16: Sản phẩm hữu cơ từ phản ứng thế halogen của alkane là

A.Các hydrogen halide HX

B. Dẫn xuất Halogen

C. Đơn chất halogen X2                                          

D. Alkene

Câu 17: Khi cho methane tác dụng với chlorine (có askt) theo tỉ lệ mol 1:2 tạo thành sản phẩm chính là

A. CH3Cl

B. CH2Cl2

C. CHCl3

D. CCl4

Câu 18. Trong phân tử CH3Cl có mấy liên kết C-H?

A. 2.

B. 1.

C. 4.

D. 3.

Câu 19: Cho các chất sau: chloromethane, dichloromethane, trichloromethane và tetrachloromethane. Số chất là sản phẩm của phản ứng xảy ra khi trộn methane với chlorine và chiếu ánh sáng từ ngoại là

A. 1.                                 

B. 2.                                 

C. 3.                                 

D. 4.

Câu 20: Cho các chất sau: (X) 1-chloropropane và (Y) 2-chloropropane. Sản phẩm của phản ứng monochlorine hoá propane là

A. (X).                             

B. (Y).                             

C. cả hai chất.                

D. chất khác X, Y.

Câu 21: Cho isohexane và brôm theo tỉ lệ mol 1:1 để ngoài ánh sáng thì thu được sản phẩm chính monobromo có CTCT là

A. CH3CH2CH2CBr(CH3)2

B. CH3CH2CHBrCH(CH3)2

C. (CH3)2CHCH2CH2CH2Br

D. CH3CH2CH2CH(CH3)CH2Br

Câu 22: Cho butane phản ứng với chlorine thu được sản phẩm chính là

A. 2-chlorobutane.

B. 1-chlorobutane.

C. 3-chlorobutane.                                                  

D. 4-chlorobutane.

Câu 23: Hợp chất Y sau đây có thể tạo được bao nhiêu dẫn xuất monochloro?

Đề cương ôn tập Hoá học 11 Giữa kì 2 có lời giải (sách mới)

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 24: Hợp chất Y sau đây có thể tạo được bao nhiêu dẫn xuất monobromo?

Đề cương ôn tập Hoá học 11 Giữa kì 2 có lời giải (sách mới)

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 25: Cracking alkane là quá trình phân cắt liên kết C-C (bẻ gãy mạch carbon) của các alkane mạch dài để tạo thành hỗn hợp các hydrocarbon có mạch carbon

A. ngắn hơn.

B. dài hơn.                      

C. không đổi.                 

D. thay đổi.

Câu 26: Công thức của các chất A, B, C trong phản ứng nhiệt phân pentane sau:

Đề cương ôn tập Hoá học 11 Giữa kì 2 có lời giải (sách mới)

A. CH4, C2H4, C3H8                                                

B.CH4, C3H8, C3H6

C.CH4, C2H4, C3H6

D. CH4, C2H6, C3H8

Câu 27: Phát biểu nào sau đây không đúng về phản ứng reforming alkane?

A. Chuyển alkane mạch không phân nhánh thành các alkane mạch phân nhánh.

B. Chuyển alkane mạch không phân nhánh thành các hydrocarbon mạch vòng.

C. Số nguyên tử carbon của chất tham gia và của sản phẩm bằng nhau.

D. Nhiệt độ sôi của sản phẩm lớn hơn nhiều so với alkane tham gia phản ứng.

Câu 28: Trong số các chất sau, chất nào có thể là sản phẩm của phản ứng reforming butane?

A. Đề cương ôn tập Hoá học 11 Giữa kì 2 có lời giải (sách mới)

B. Đề cương ôn tập Hoá học 11 Giữa kì 2 có lời giải (sách mới)

C. Đề cương ôn tập Hoá học 11 Giữa kì 2 có lời giải (sách mới)

D. Đề cương ôn tập Hoá học 11 Giữa kì 2 có lời giải (sách mới)

Câu 29: Phản ứng nào sau đây của alkane tạo thành sản phẩm gồm khí carbon dioxide, hơi nước và giải phóng năng lượng, tỏa nhiều nhiệt nên được dùng làm nhiên liệu để đun nấu, sưởi ấm và cung cấp năng lượng cho các ngành công nghiệp?

A. reforming.                 

B. cracking.                    

C. đốt cháy.                    

D. Thế halogen.

Câu 30: Đốt cháy một hỗn hợp gồm nhiều hydrocarbon trong cùng một dãy đồng đẳng nếu ta thu được số mol H2O > số mol CO2 thì CTPT chung của dãy là

A. CnHn, n ≥ 2

B. CnH2n+2, n ≥1

C. CnH2n-2, n≥ 2

D. Tất cả đều sai.

................................

................................

................................

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên