200 Đề thi Toán 11 năm 2024 (có đáp án)Bộ 200 Đề thi Toán 11 năm 2024 mới nhất đầy đủ Học kì 1 và Học kì 2 gồm đề thi giữa kì, đề thi học kì có đáp án chi tiết, cực sát đề thi chính thức giúp học sinh ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Toán 11.

Đề thi Toán 11 năm 2024 (có đáp án)

Xem thử Đề thi GK1 Toán 11 KNTT Xem thử Đề thi GK1 Toán 11 CTST Xem thử Đề thi GK1 Toán 11 CD

Chỉ từ 150k mua trọn bộ đề thi Toán 11 Giữa kì 1 (mỗi bộ sách) bản word có lời giải chi tiết, dễ dàng chỉnh sửa:

Đề thi Toán 11 Kết nối tri thức

Đề thi Toán 11 Chân trời sáng tạo

Đề thi Toán 11 Cánh diều

Đề cương ôn tập Toán 11

Đề cương Toán 11 Kết nối tri thức

Đề cương Toán 11 Chân trời sáng tạo

Đề cương Toán 11 Cánh diều

Xem thử Đề thi GK1 Toán 11 KNTT Xem thử Đề thi GK1 Toán 11 CTST Xem thử Đề thi GK1 Toán 11 CD
Lưu trữ: Đề thi Toán 11 (sách cũ)

Đề thi Giữa kì 1 Toán 11

Đề thi Học kì 1 Toán 11

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11

Đề thi Học kì 2 Toán 11
Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán 11

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

Câu 1: Điều kiện xác định của hàm số y = cotx là

Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 có đáp án (10 đề)

Câu 2: Tập xác định của hàm số Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 có đáp án (10 đề)

Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 có đáp án (10 đề)

Câu 3: Số nghiệm thuộc khoảng Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 có đáp án (10 đề) của phương trình (2sinx + 1)(cos2x + 2sin2x - 10) = 0 là 

A. 2.                      B. 4.                     

C. 3.                      D. 5.

Câu 4: Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 có đáp án (10 đề)

Câu 5: Trên đường tròn lượng giác, tập nghiệm của phương trình cos2x + 3sinx – 2 = 0 được biểu diễn bởi bao nhiêu điểm ? 

A. 1.                       B. 4.                     

C.  2.                      D. 3.

Câu 6: Phương trình 2 cos2x + sinx = 2 có bao nhiêu nghiệm trên Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 có đáp án (10 đề)

A. 9.                        B. 8.                     

C. 7.                        D. 6.

Câu 7: Tập xác định của hàm số  Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 có đáp án (10 đề)

Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 có đáp án (10 đề)

Câu 8: Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số y = 3sin2x - 5 lần lượt là 

A. -5 và 2                 B. -8 và -2           

C. 2 và 8                  D. -5 và 3

Câu 9: Tập giá trị T của hàm số y = sin2x là

A. T = [ -1;1]              B. T = [ 0;1]         

C. T = ( -1;1)              D. T = [ -2;2] 

Câu 10: Giải phương trình Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 có đáp án (10 đề)

Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 có đáp án (10 đề)

Câu 11: Phương trình cos2x = 1 có nghiệm là

Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 có đáp án (10 đề)

Câu 12: Có bao nhiêu điểm phân biệt biểu diễn các nghiệm của phương trình Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 có đáp án (10 đề) trên đường tròn lượng giác?

A. 2.                        B. 1.                      

C. 3.                        D. 4.

Câu 13: Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A ở vĩ độ 400 bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 có đáp án (10 đề) Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có ít giờ có ánh sáng mặt trời nhất?

A. 365.                      B. 353.                     

 C. 235.                     D. 153.

Câu 14: Mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ cao h (mét) của mực nước trong kênh tính theo thời gian t (giờ) trong một ngày (0 ≤ t < 24) được cho bởi công thức Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 có đáp án (10 đề) Vào buổi sáng, mực nước của kênh đạt cao nhất lúc mấy giờ?

A. t = 6(giờ).              B. t = 8 (giờ). 

C. t = 10(giờ).            D. t = 11(giờ).

Câu 15: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 3sinx + 4cosx + 5 lần lượt là

A. 5 và -5.                   B. 10 và 0.                     

C. 1 và -1.                   D. 2 và -1.

Câu 16:Giải phương trình ( 2cosx-1)(2sinx + cosx) = sin2x -sinx.

Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 có đáp án (10 đề)

Câu 17: Điểm M(-2;4) là ảnh của điểm nào sau đây qua phép tịnh tiến theo véctơ Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 có đáp án (10 đề).

A. P(-3;11)                    B. F(-1;-3)                     

C. E(3;1).                      D. Q(1;3)

Câu 18: Phép quay Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 có đáp án (10 đề) biến điểm (M khác O) thành M' . Chọn khẳng định đúng.

Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 có đáp án (10 đề)

Câu 19: Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C): (x + 1)2 + (y – 3)2 = 4... Phép tịnh tiến theo vectơ Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 có đáp án (10 đề) biến đường tròn (C) thành đường tròn có phương trình nào sau đây?

Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 có đáp án (10 đề)

Câu 20: Cho hình chóp như hình vẽ bên dưới Chọn khẳng định sai.

Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 có đáp án (10 đề)

A. Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 có đáp án (10 đề)

B. Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 có đáp án (10 đề)

C. Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 có đáp án (10 đề)

D. Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 có đáp án (10 đề)

B. TỰ LUẬN ( 5 điểm) :

1. Tìm Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số y = 2 – 4sinxcosx      ( 1,5 điểm )  

2. Giải phương trình: Sin2x + cos2x + 7sinx – cosx – 4 = 0 (1 điểm)

3. tanx.tan 2x =1 (1đ)

4. Cho hình chóp S.ABC trên cạnh SA, SC lần lượt lấy 2 điểm M, N sao cho SM = 2MA; 2SN = NC. Trong tam giác ABC lấy điểm O. tìm giao điểm của SB với mp(MNO) (1,5 điểm)

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán 11

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

Câu 1 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm M(1;0) . Phép quay tâm O góc 90o biến điểm M thành M’ có tọa độ là

A. (0;2) .

B. (0;1) .

C. (1;1) .

D. (2;0) .

Câu 2 : Phương trình Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2) tương đương với phương trình nào sau đây ?

Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2)

Câu 3 : Phương trình Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2) có nghiệm là

Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2)

Câu 4 : Khẳng định nào sau đây là sai ?

A. Hàm số y = x + xcos là hàm số chẵn.

B. Hàm số y = sinx là hàm số lẻ.

C. Hàm số y = cosx là hàm số chẵn.

D. Hàm số y = x + sinx là hàm số lẻ.

Câu 5 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy. Phép tịnh tiến theo vectơ Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2) biến đường thẳng Δ: x - y -1 = 0 thành đường thẳng Δ' có phương trình là

A.x - y - 1 = 0 .

B. x + y - 1 = 0 .

C. x - y - 2 = 0 .

D. x + y + 2 = 0 .

Câu 6 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, điểm M(1;1) . Phép tịnh tiến theo vectơ Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2) biến M thành điểm M’ có tọa độ là

A. (2;1)

B. (1;0)

C. (1;2)

D. (2;0)

Câu 7 : Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?

A. Có đúng hai mặt phẳng đi qua một điểm và một đường thẳng cho trước.

B. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm và một đường thẳng không chứa điểm đó.

C. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm và một đường thẳng chứa điểm đó.

D. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm và một đường thẳng cho trước.

Câu 8 : Có 8 đội bóng chuyền nữ thi đấu theo thể thức vòng tròn (hai đội bóng chuyền bất kì chỉ gặp nhau một lần) và tính điểm. Số trận đấu được tổ chức là

A. 28.

B. 56.

C. 8.

D. 40320.

Câu 9 : Giả sử một công việc được hoàn thành bởi một trong hai hành động. Nếu hành động này có Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2) cách thực hiện, hành động kia có Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2) cách thực hiện không trùng với bất kì cách nào của hành động thứ nhất. Công việc đó có

A. Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2) cách thực hiện.

B. Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2) cách thực hiện.

C. Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2) cách thực hiện.

D. Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2) cách thực hiện.

Câu 10 : Kí hiệu Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2) là số các tổ hợp chập k của n phần tử Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2) . Khi đó Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2) bằng

Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2)

Câu 11 : Khẳng định nào sau đây là đúng?

Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2)

Câu 12 : Từ các chữ số 1, 2,3, 4,5, 6, 7 và 8 lập được bao nhiêu số gồm 5 chữ số khác nhau đôi một?

A. 120.

B. 6720.

C. 7620.

D. 210.

Câu 13 : Số hạng chứa x trong khai triển của biểu thức (x + 1)6

A. 7x

B. 5x

C. 4x

D. 6x

Câu 14 : Tìm tập xác định D của hàm số Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2)

Câu 15 : Tìm tập xác định D của hàm số Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2)

Câu 16 : Số nghiệm của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2) với Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2) là?

A. 2.

B. 4.

C. 6.

D. 7.

Câu 17 : Tập xác định của hàm số Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2)

Câu 18 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy . Phép tịnh tiến theo vectơ Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2) biến đường tròn Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2) thành đường tròn (C') có phương trình

Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2)

Câu 19 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, điểm M(1;1) N(1;-1) . Phép tịnh tiến theo vectơ Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2) biến M thành điểm N. Khi đó ta có

Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2)

Câu 20 : Số vị trí biểu diễn các nghiệm của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2) trên đường tròn lượng giác là?

A.1

B. 2

C. 4

D. 6

Câu 21 : Tính tổng T các nghiệm của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2) trên khoảng Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2)

Câu 22 : Tìm nghiệm dương nhỏ nhất Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2) của Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2)

Câu 23 : Trên bàn có 8 cây bút chì khác nhau, 6 cây bút bi khác nhau và 10 cuốn tập khác nhau. Một học sinh muốn chọn một đồ vật duy nhất hoặc một cây bút chì hoặc một cây bút bi hoặc một cuốn tập thì số cách chọn khác nhau là:

A. 480

B. 24

C. 48

D. 60

Câu 24 : Một bó hoa có 5 hoa hồng trắng, 6 hoa hồng đỏ và 7 hoa hồng vàng. Hỏi có mấy cách chọn lấy ba bông hoa có đủ cả ba màu.

A. 240

B. 210

C.18

D. 120

Câu 25 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy. Phép tịnh tiến theo vectơ Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2) biến đường thẳng Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2) thành đường thẳng Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2) . Khi đó ta có

Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2)

Câu 26 : Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau

A. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt

B. Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng còn vô số điểm chung nữa

C. Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng

D. Nếu một đường thẳng có một điểm thuộc mặt phẳng thì mọi điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng đó

Câu 27 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, phép vị tự tâm O tỉ số k = 2 biến đường thẳng Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2) thành đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình sau ?

Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2)

Câu 28 : Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần. Xác suất để ít nhất một lần xuất hiện mặt hai chấm là :

Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2)

Câu 29 : Giá trị lớn nhất của hàm số Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2) là:

A. -7

B. -3

C. 3

D. -5

Câu 30 : Xếp 2 học sinh nam khác nhau và 2 học sinh nữ khác nhau vào một hàng ghế dài có 6 chỗ ngồi sao cho 2 học sinh nam ngồi kề nhau và 2 học sinh nữ ngồi kề nhau. Hỏi có bao nhiêu cách ?

A. 720.

B. 48.

C. 120.

D. 16.

Câu 31 : Lấy ngẫu nhiên một thẻ từ một hộp chứa 24 thẻ được đánh số từ 1 đến 24. Xác suất để thẻ lấy được ghi số chia hết cho 4 là :

Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2)

Câu 32 : Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB)(SCD) là:

A. Đường thẳng đi qua S và song song với đường thẳng AD

B. Đường thẳng đi qua S và song song với đường thẳng BD

C. Đường thẳng đi qua S và song song với đường thẳng AC

D. Đường thẳng đi qua S và song song với đường thẳng CD

Câu 33 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, phép vị tự tâm I(1;2) tỉ số k biến điểm M(3;3) thành điểm M'(5;7) . Khi đó k bằng bao nhiêu?

A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Câu 34 : Biết hệ số của số hạng chứa x2 trong khai triển của biểu thức Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2) là 220. Tìm Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2) ?

Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2)

Câu 35 : Số hạng không chứa x trong khai triển của biểu thức Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2) là:

Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2)

Câu 36 : Phương trình Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2) tương đương với phương trình

Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2)

Câu 37 : Số nghiệm của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2) trên khoảng Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2) là:

A. 7.

B. 5.

C. 8.

D. 6.

Câu 38 : Đề cương ôn tập cuối năm môn Toán 11 có 50 câu hỏi. Đề thi cuối năm gồm 5 câu trong số 50 câu đó. Một học sinh chỉ ôn 25 câu trong đề cương. Giả sử các câu hỏi trong đề cương đều có khả năng được chọn làm câu hỏi thi như nhau. Xác suất để có ít nhất 3 câu hỏi của đề thi cuối năm nằm trong số 25 câu hỏi mà học sinh nói trên đã ôn tập là :

Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2)

Câu 39 : Sắp xếp năm bạn học sinh An, Bình, Chi, Dũng, Lệ vào một chiếc ghế dài có 5 chỗ ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho bạn An và bạn Dũng luôn ngồi ở hai đầu ghế?

A. 120

B. 16

C. 12

D. 24.

Câu 40 : Trên giá sách muốn xếp 20 cuốn sách khác nhau. Có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho tập 1 và tập 2 không đặt cạnh nhau.

A. 20! – 18!

B.20!- 19!

C. 20!- 18!. 2!

D.19!. 18

Câu 41 : Một thùng có 7 sản phầm, trong đó có 4 sản phầm loại I và 3 sản phầm loại II. Lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm. Xác suất để lấy được 2 sản phẩm cùng loại là

Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2)

Câu 42 : Số hạng không chứa x trong khai triển Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2)

Câu 43 : Cho tập A = {0,1,2......9} Số các số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau lấy ra từ tập A là?

A. 30420

B.27162

C.27216

D.30240

Câu 44 : Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 7 chữ số khác nhau đôi một, trong đó chữ số 2 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 3?

A. 249

B.7440

C.3204

D. 2942

Câu 45 : Trong một ban chấp hành đoàn gồm 7 người, cần chọn 3 người trong ban thường vụ. Nếu không có sự phân biệt về chức vụ của 3 người trong ban thường vụ thì có bao nhiêu các chọn?

A. 25

B. 30

C. 40

D. 35

Câu 46 : Trong mặt phẳng cho tập hợp P gồm 2018 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu đoạn thẳng mà hai đầu mút thuộc P ?

Đề thi Học kì 1 Toán 11 năm 2024 có đáp án (Đề 2)

Câu 47 : Cho 10 điểm phân biệt A1; A2;....;A100 trong đó có 4 điểm A1;A2;A3;A4 thẳng hàng, ngoài ra không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh được lấy trong 10 điểm trên?

A. 96 tam giác.

B.60 tam giác.

C. 116 tam giác.

D. 80 tam giác.

Câu 48 : Cho hai đường thẳng song song d1 và d2 . Trên d1 lấy 17 điểm phân biệt, trên d2 lấy 20 điểm phân biệt. Tính số tam giác mà có các đỉnh được chọn từ 37 điểm này.

A. 5690

B. 5960

C. 5950

D. 5590

Câu 49 : Số giao điểm tối đa của 5 đường tròn phân biệt là:

A.10

B. 20

C. 18

D. 22

Câu 50 : Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Phép đối xứng trục là phép đồng nhất

B. Thực hiện liên tiếp phép quay và phép vị tự ta được phép đồng dạng.

C. Phép đồng dạng là một phép dời hình.

D. Phép vị tự là một phép dời hình.

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán 11

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

I. Trắc nghiệm (7,5 điểm )  

Câu 1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

A. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

B. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3.

C. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

D. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

Câu 2. Cho dãy số (un) xác định bởi Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3. Tính lim un

 A. 0

B. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

C. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

D. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

Câu 3. Giá trị của Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3 bằng:

A. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

B. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

C. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

D. 1

Câu 4. Giá trị của Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3 bằng:

A. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

B. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

C.16

D. 1

Câu 5. TínhĐề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

A.0

B. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

C. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

D. 2

Câu 6. Viết số thập phân m = 3,030303 … (chu kỳ 03) dưới dạng số hữu tỉ.

A. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

B. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

C. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3 

D.Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

Câu 7. Cho cấp số nhân lùi vô hạn, biết tổng S= 6 và tổng hai số hạng đầu Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3. Tìm công bội của cấp số nhân đó?

A. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

B. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3 

C. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

D. Đáp án khác

Câu 8. Giá trị của Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3 bằng:

A. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

B. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

C. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

D. 1

Câu 9. Tính giới hạn: Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

A. 0

B.Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

C.Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

D. 1

Câu 10. Giá trị của Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3bằng:

A. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

B. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

C. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

D. 1

Câu 11. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3 bằng :

A. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

B. 1

C. 0

D. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

Câu 12. Tính Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3:

A. -2

B. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

C. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

D. 2

Câu 13. Tìm a để hàm số Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

    A. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

B. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

C. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

D. 1

Quảng cáo

Câu 14. Tính Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3:  

A. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

B. 0

C. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

D. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

Câu 15. Tìm giới hạn Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3:

A. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

B. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

C. Đề kiểm tra lớp 11 kì 2 đề 3

D. 0

..............................

..............................

..............................

Đề thi còn nhiều, để tải bản đầy đủ có lời giải chi tiết, mời bạn tải bản dưới đây.

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán 11

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Cho hàm số Đề thi Học kì 2 Toán 11 cực hay, có đáp án (Đề 3) . Đạo hàm y’ của hàm số là biểu thức nào sau đây?

Đề thi Học kì 2 Toán 11 cực hay, có đáp án (Đề 3)

Câu 2: Cho dãy số (un) xác định bởi Đề thi Học kì 2 Toán 11 cực hay, có đáp án (Đề 3) . Tính lim un

Đề thi Học kì 2 Toán 11 cực hay, có đáp án (Đề 3)

Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a và SA ⊥ (ABCD). Biết Đề thi Học kì 2 Toán 11 cực hay, có đáp án (Đề 3) . Tính góc giữa SC và mp (ABCD).

A. 30°        B. 45°

C. 60°        D. 75°

Câu 4: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Hệ thức nào sau đây đúng?

Đề thi Học kì 2 Toán 11 cực hay, có đáp án (Đề 3)

Câu 5: Viết phương trình tiếp tuyến kẻ từ điểm A (2; 3) tới đồ thị hàm số Đề thi Học kì 2 Toán 11 cực hay, có đáp án (Đề 3) là:

Đề thi Học kì 2 Toán 11 cực hay, có đáp án (Đề 3)

Câu 6: Cho hàm số f(x) = x3 - 3x + 2018. Tập nghiệm của bất phương trình f'(x) > 0 là:

Đề thi Học kì 2 Toán 11 cực hay, có đáp án (Đề 3)

Câu 7: Tìm m để các hàm số Đề thi Học kì 2 Toán 11 cực hay, có đáp án (Đề 3) có giới hạn khi x → 0.

Đề thi Học kì 2 Toán 11 cực hay, có đáp án (Đề 3)

Câu 8: Giới hạn Đề thi Học kì 2 Toán 11 cực hay, có đáp án (Đề 3) bằng:

Đề thi Học kì 2 Toán 11 cực hay, có đáp án (Đề 3)

Câu 9: Tìm a,b để hàm số Đề thi Học kì 2 Toán 11 cực hay, có đáp án (Đề 3) có đạo hàm tại x = 0?

Đề thi Học kì 2 Toán 11 cực hay, có đáp án (Đề 3)

Câu 10: Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC và Đề thi Học kì 2 Toán 11 cực hay, có đáp án (Đề 3) . Hãy xác định góc giữa cặp vectơ Đề thi Học kì 2 Toán 11 cực hay, có đáp án (Đề 3) ?

A. 60°        B. 120°

C. 45°        D. 90°

Câu 11: Cho hình chóp S.ABCD có SA ⊥ (ABCD) và ΔABC vuông ở B, AH là đường cao của ΔSAB. Khẳng định nào sau đây sai?

Đề thi Học kì 2 Toán 11 cực hay, có đáp án (Đề 3)

Câu 12: Giới hạn Đề thi Học kì 2 Toán 11 cực hay, có đáp án (Đề 3) bằng:

Đề thi Học kì 2 Toán 11 cực hay, có đáp án (Đề 3)

Câu 13: Đạo hàm của hàm số Đề thi Học kì 2 Toán 11 cực hay, có đáp án (Đề 3) là:

Đề thi Học kì 2 Toán 11 cực hay, có đáp án (Đề 3)

Câu 14: Cho hàm số Đề thi Học kì 2 Toán 11 cực hay, có đáp án (Đề 3) . Với giá trị nào của k thì Đề thi Học kì 2 Toán 11 cực hay, có đáp án (Đề 3) ?

A. k = -1        B. k = 1

C. k = -2        D. k = 3

Câu 15: Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình s = t3 - 3t2 - 9t + 2 (t tính bằng giây; s tính bằng mét). Khẳng định nào sau đây đúng ?

A. Vận tốc của chuyển động bằng 0 khi t = 0 hoặc t = 2.

B. Vận tốc của chuyển động tại thời điểm t= 2 là v = 18m/s.

C. Gia tốc của chuyển động tại thời điểm t = 3 là a = 12m/s2.

D. Gia tốc của chuyển động bằng 0 khi t = 0.

Câu 16: Cho tứ diện đều ABCD. Góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng:

A. 60°        B. 90°

C. 45°        D. 30°

Câu 17: Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C', M là trung điểm của BB’. Đặt Đề thi Học kì 2 Toán 11 cực hay, có đáp án (Đề 3) . Khẳng định nào sau đây đúng?

Đề thi Học kì 2 Toán 11 cực hay, có đáp án (Đề 3)

Câu 18: Giá trị của Đề thi Học kì 2 Toán 11 cực hay, có đáp án (Đề 3) bằng:

Đề thi Học kì 2 Toán 11 cực hay, có đáp án (Đề 3)

Câu 19: Cho hình chóp S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. Tan của góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng:

Đề thi Học kì 2 Toán 11 cực hay, có đáp án (Đề 3)

Câu 20: Cho hàm số Đề thi Học kì 2 Toán 11 cực hay, có đáp án (Đề 3) , có đồ thị là (C). Tìm biết tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm của (C) và trục Ox có phương trình là Đề thi Học kì 2 Toán 11 cực hay, có đáp án (Đề 3) ?

Đề thi Học kì 2 Toán 11 cực hay, có đáp án (Đề 3)

Phần II: Tự luận

Câu 1: Tìm các giới hạn sau:

Đề thi Học kì 2 Toán 11 cực hay, có đáp án (Đề 3)

Câu 2: Xét tính liên tục của hàm số sau tại điểm x0 = 2

Đề thi Học kì 2 Toán 11 cực hay, có đáp án (Đề 3)

Câu 3: Cho hàm số y = f(x) = -x3 - 3x2 + 9x + 2011 có đồ thị (C).

a) Giải bất phương trình: f'(x) ≤ 0.

b) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm có hoành độ bằng 1.

Câu 4: Cho tứ diện ABCD có tam giác ABC là tam giác đều cạnh a, AD vuông góc với BC, AD = a và khoảng cách từ điểm D đến đường thẳng BC là a . Gọi H là trung điểm BC, I là trung điểm AH.

   1) Chứng minh rằng đường thẳng BC vuông góc với mặt phẳng (ADH) và DH = a.

   2) Chứng minh rằng đường thẳng DI vuông góc với mặt phẳng (ABC).

   3) Tính khoảng cách giữa AD và BC.

....................................

....................................

....................................

Xem thử Đề Toán 11 GK2 Xem thử Đề Toán 11 CK2

Lưu trữ: Đề thi Toán 11 theo chương

Xem thêm các đề thi các môn học lớp 11 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên