Top 100 Đề thi Toán lớp 11 chọn lọc, có đáp ánPhần dưới đây liệt kê Top 100 Đề thi Toán lớp 11 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức gồm các đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi giữa kì, đề thi Học kì 1, Học kì 2. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Toán lớp 11.

Mục lục Đề thi Toán 11

A/ Đề thi Toán lớp 11 theo PPCT

(mới) Bộ Đề thi Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 (60 đề)

Top 4 Đề thi Toán 11 Học kì 1 có đáp án

Bộ Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 có đáp án năm 2021

Top 4 Đề thi Toán 11 Học kì 2 có đáp án

B/ Đề thi Toán lớp 11 theo chương

Quảng cáo

Mục lục Đề thi Toán 11 Học kì 2

Top 8 Đề kiểm tra Toán 11 Chương 4 Đại Số có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 11 Chương 4 Đại Số có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 11 Chương 4 Đại Số có đáp án

Top 8 Đề kiểm tra Toán 11 Chương 5 Đại số có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 11 Chương 5 Đại số có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 11 Chương 5 Đại số có đáp án

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Top 8 Đề kiểm tra Toán 11 Chương 3 Hình học có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 11 Chương 3 Hình học có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 11 Chương 3 Hình học có đáp án

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5

Môn: Toán 11

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Cho hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) . Đạo hàm của hàm số g(x) dương trong trường hợp nào?

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Cho hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) . Số nghiệm của phương trình f'(x) = 4 là bao nhiêu?

A. 0        B. 1

C. 2        D. Nhiều hơn nghiệm.

Câu 3: Cho hai hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) . Giá trị của x là bao nhiêu để f'(x) = g'(x) ?

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 4: Cho hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) . Để f'(x) ≤ 0 thì x có giá trị thuộc tập hợp nào?

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 5: Phương trình tiếp tuyến với đồ thị Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) tại điểm có hoành độ x0 = -1 là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 6: Cho hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) . Với giá trị nào của m thì x = -1 là nghiệm của bất phương trình f'(x) < 2 ?

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 7: Cho hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) . Để f'(x) < 0 thì x có giá trị thuộc tập hợp nào dưới đây?

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 8: Phương trình tiếp tuyến của parabol y = x2 + x + 3 song song với đường thẳng Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 9: Đạo hàm của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) bằng biểu thức nào sau đây?

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 10: Đạo hàm của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) bằng biểu thức nào sau đây?

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1:

- Ta có

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn đáp án A.

Câu 2:

- Ta có

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn đáp án C.

Câu 3:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn đáp án C.

Câu 4:

- Ta có

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

- Suy ra:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn đáp án A.

Câu 5:

- Tọa độ tiếp điểm: x0 = -1 ⇒ y0 = -5 . Tiếp điểm M( -1; -5).

- Hệ số góc của tiếp tuyến:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

→ Tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x0 = -1 có phương trình:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn A

Câu 6:

- Ta có:f'(x) = m - x2.

- Do x = -1 là nghiệm của bất phương trình f'(x) < 2.

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn B.

Câu 7:

- Ta có

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn C.

Câu 8:

- Ta có

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

- Giả sử M(x0, y0) là tiếp điểm của tiếp tuyến với parabol y = x2 + x + 3.

- Vì tiếp tuyến song song với đường thẳng d: Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) ( đường thẳng này có hệ số góc bằng -1).

- Nên:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

- Phương trình tiếp tuyến là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn C.

Câu 9:

- Áp dụng công thức: Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

- de-kiem-tra-15-phut-dai-so-11-chuong-5-de-4-giai-cau-9.PNG

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn B.

Câu 10:

- Áp dụng công thức: Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn đáp án B.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5

Môn: Toán 11

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm tại x0 là f'(x0) . Khẳng định nào sau đây sai?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 2: Số gia của hàm số f(x) = x3 ứng với x0 = 2 và Δx = 1 bằng bao nhiêu?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 3: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1) Tính đạo hàm của hàm số đã cho tại điểm x0 = 1?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 4: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1) Với giá trị nào sau đây của a,b thì hàm số có đạo hàm tại x = 1?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 5: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1) đạo hàm của hàm số tại x = 1 là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 6: Cho hàm số f(x) = (3x2 - 1)2 Giá trị f'(1) là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 7: Đạo hàm của hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1) là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 8: Tính đạo hàm của hàm số sau: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 9: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1) Đạo hàm y' của hàm số là biểu thức nào sau đây?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 10: Tính đạo hàm của hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 11: Đạo hàm của hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1) là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 12: Đạo hàm của hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1) bằng biểu thức nào sau đây?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 13: Tìm a, b để các hàm số sau có đạo hàm trên R: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 14: Cho hàm số y = x3 - 3x2 - 9x - 5. Phương trình y' = 0 có nghiệm là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 15: Cho hàm số y = -4x3 + 4x. Tìm x để y' ≥ 0.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 16: Tìm m để các hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1) có y' ≥ 0 ∀ ∈ ℜ.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 17: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 18: Đạo hàm của hàm số y = cos(tan x) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 19: Hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1) có đạo hàm là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 20: Tính đạo hàm của hàm số sau: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1).

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 21: Đạo hàm của hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1) là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 22: Hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1) có đạo hàm bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 23: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1) Phương trình tiếp tuyến tại A(1; -2) là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 24: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1) tại điểm có tung độ tiếp điểm bằng 2 là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 25: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1) có đồ thị là (C).Giả sử (d) là tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ x = 2, đồng thời (d) cắt đồ thị (C) tại N, tìm tọa độ N.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 26: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1) (Cm). Tìm m để tiếp tuyến của (Cm) tại điểm có hoành độ x0 = 2 tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 25/2.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 27: Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1) tại giao điểm với trục tung bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 28: Tìm m để tiếp tuyến của đồ thị hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1) tại điểm có hoành độ x = -1 vuông góc với đường thẳng d : 2x – y - 3 = 0.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 29: Viết phương trình tiếp tuyến kẻ từ điểm A (2; 3) tới đồ thị hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1) là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 30: Tìm vi phân của các hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 31: Hàm số y = (2x + 5)5 có đạo hàm cấp 3 bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 32: Hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1) có đạo hàm cấp 2 bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Câu 33: Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình s = t3 – 3t2 ( t tính bằng giây; s tính bằng mét). Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Gia tốc của chuyển động khi t = 4s là A = 18m/s2.

B. Gia tốc của chuyển động khi t = 4s là A = 9m/s2.

C. Vận tốc của chuyển động khi t = 3s là A = 12m/s2.

D. Vận tốc của chuyển động khi t = 3s là A = 24m/s2.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1:

A. Đúng (theo định nghĩa đạo hàm tại một điểm).

B. Đúng vì:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

C. Đúng vì:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn D

Câu 2:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn C.

Câu 3:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

⇒ hàm số không liên tục tại x = 1 nên hàm số không có đạo hàm tại x0 = 1.

Chọn D.

Câu 4:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

- Hàm số đã cho có đạo hàm tại x = 1 nên hàm số liên tục tại x = 1.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

- Hàm số có đạo hàm tại x = 1 nên giới hạn 2 bên của Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1) bằng nhau, ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn A.

Câu 5:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn B.

Câu 6:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn D.

Câu 7:

- Áp dụng công thức Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

- Do đó: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn D.

Câu 8:

- Sử dụng công thức (uα)' với Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1).

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn D.

Câu 9:

Cách 1: Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Cách 2: Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn C.

Câu 10:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn D.

Câu 11:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn D.

Câu 12:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn B.

Câu 13:

- Với x ≠ 1 thì hàm số luôn có đạo hàm.

- Do đó hàm số có đạo hàm trên R khi và chỉ khi hàm số có đạo hàm tại x=1.

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

→ Hàm số liên tục trên ℜ

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

- Khi đó:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

- Nên hàm số có đạo hàm trên ℜ thì:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn D

Câu 14:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn B.

Câu 15:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn B

Câu 16:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

- Do đó y' ≥ 0 ∀x ∈ ℜ (1).

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

- Vậy không có giá trị nào của m thỏa mãn.

Chọn D.

Câu 17:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn D.

Câu 18:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn B.

Câu 19:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn C.

Câu 20:

- Bước đầu tiên áp dụng (u - v)'.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

- Tương tự:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn D.

Câu 21:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn C.

Câu 22:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn B.

Câu 23:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

- Phương trình tiếp tuyến cần tìm:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn B

Câu 24:

- Tập xác định: D = ℜ

- Tung độ tiếp điểm bằng 2 nên hoành độ tiếp điểm là nghiệm phương trình:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

+) Tại M(1; 2) thì y’(1) = 8. Phương trình tiếp tuyến là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

+) Tại N(-1; 2) thì y’ (-1) = -8. Phương trình tiếp tuyến là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

- Vậy có 2 tiếp tuyến thỏa mãn đề bài là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn A

Câu 25:

- Tiếp tuyến (d) tại điểm M của đồ thị (C) có hoành độ x0 = 0 ⇒ y0 = 3.

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

- Phương trình tiếp tuyến (d) tại điểm M của đồ thị (C) là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

- Xét phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị (C) và đường thẳng d là nghiệm phương trình :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

- Với x = -4 thì y = 9.(-4) – 15 = -51.

- Vậy N(- 4 ; -51) là điểm cần tìm.

Chọn C.

Câu 26:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

- Phương trình tiếp tuyến Δ của (Cm) tại điểm có hoành độ x0 = 2 là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

- Suy ra diện tích tam giác OAB là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

- Theo giả thiết bài toán ta suy ra:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn A.

Câu 27:

- Tập xác định: D = ℜ\{-1}.

- Đạo hàm: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

- Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm A(0; -1).

- Hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm A là: k = y’(0) = 2.

Chọn B.

Câu 28:

- Ta có : (d) : 2x – y – 3 = 0 ⇔ y = 2x - 3. Đường thẳng d có hệ số góc kd = 2 .

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

- Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1) tại điểm có hoành độ x = -1 là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

- Do tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng d nên ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn D.

Câu 29:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

- Phương trình tiếp tuyến của đồ thị Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1) tại điểm M(x0; y0) ∈ (C) với x0 ≠ 2 là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

- Vì tiếp tuyến đi qua điểm A(2; 3) nên ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

- Vậy có một tiếp tuyến thỏa đề bài là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn C.

Câu 30:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

- Do đó, vi phân của hàm số đã cho là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn D.

Câu 31:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn B

Câu 32:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn B

Câu 33:

- Phương trình vận tốc của chuyển động là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

- Phương trình gia tốc của chuyển động là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

Chọn A.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi các môn học lớp 11 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2004 - Toán Lý Hóa