Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Tuyển chọn 18 Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ đề thi Toán 11 của các trường THPT. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa Học kì 1 môn Toán 11.

Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Đề thi Toán 11 Giữa kì 1 bản word có lời giải chi tiết:

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán 11

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)

Quảng cáo

Câu 1: Trong các hàm số sau, hàm số nào chẵn?

A. y = cosx.              B. y = sinx.  

C. y = cotx.               D. y=tanx.

Câu 2: Tập giá trị của hàm số y = cosx là:

A. [-1;1]                    B. (-1;1)

C. (- ∞;1)                  D. R.

Câu 3: Hàm số  có tập xác định là:

Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Quảng cáo

Câu 4: Giải phương trình Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 5: Giải phương trình 3cosx – sin2x = 0

Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 6: Từ thành phố A đến thành phố B có 3 con đường, từ thành phố B đến thành phố C có 4 con đường. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đến C, phải qua B?

A. 12.              B. 7.  

C. 8.                D. 6.

Câu 7: Từ các chữ số 1, 2,3 ,4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số?

Quảng cáo

A. 125.              B. 120.  

C. 100.              D. 60.

Câu 8: Có 3 học sinh nữ và 2 học sinh nam. Ta muốn sắp xếp số học sinh đó vào một bàn dài có 5 ghế ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp để 3 học sinh nữ ngồi kề nhau ?

A. 36.                 B. 12.  

C. 7.                   D. 6

Câu 9: Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Quảng cáo

Câu 10: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

A. Phép tịnh tiến biến đường tròn bán kính   thành đường tròn có bán kính   .

B. Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.

C. Phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác bằng nó.

D. Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.

Câu 11: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng ∆: X + 2Y - 4 = 0. Phép tịnh tiến theo vectơĐề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)có giá song song với Ox , biến ∆ thành ∆' sao cho A(-1;1) ∈ ∆'. Tìm tọa độ của vectơĐề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)  .

Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 12: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(3;0) . Tìm tọa độ ảnh A' của điểm A qua phép quayĐề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) .

Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 13: Tìm ảnh của đường thẳng d:x -3y + 9 = 0 qua phép quayĐề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề).

A. d': 3x + y + 9 = 0              B. d':  x + 3y + 1 = 0            

C. d': x - 3y + 9 = 0               D. d': 3x + y +5 = 0

Câu 14: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hai đường thẳng a và b có phương trình lần lượt là 2x + y + 5 = 0 và x - 2y - 3 = 0 Gọi phép quay biến đường thẳng này thành đường thẳng kia là Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề). Tìm số đo của góc quayĐề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

A. 90o              B. 45o 

C. 60o              D. 120o

Câu 15: Nếu phép vị tự tỉ số k biến hai điểm M, N  tùy ý theo thứ tự thành M', N' thì mệnh đề nào sau đây đúng?

Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Câu 1 (2 điểm). Giải các phương trình lượng giác sau:

Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 2 (1,5 điểm). Cho tập hợp A = .

a) Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau được lập ra từ A ?

b) Có bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số và các chữ số đó phải khác nhau được lập ra từ A ?      

Câu 3 (1,5 điểm).

a) Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C)  có phương trình x2 + y2 + 2x – 4y – 4 = 0 . Tìm ảnh của (C) qua phép tịnh tiến theo vectơĐề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) .

b) Trong măt phẳng Oxy, cho đường thẳng d  có phương trình x + y - 2 = 0 . Tìm ảnh của đường thẳng d qua phép vị tự tâm O  tỉ số k = - 2. 

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán 11

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)

Câu 1: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

A. y = cosx là hàm số tuần hoàn chu kìĐề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)B. y = tanx là hàm số tuần hoàn chu kì 

C. y = sin x là hàm số tuần hoàn chu kìĐề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)D. y = cotx là hàm số tuần hoàn chu kìĐề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) 

Câu 2: Tập giá trị của hàm số y = cosx là

A. [-1;1] .                 B.(-1;1)  .                         

C.Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)  .             D. R .

Câu 3: Hàm số y = tanx có tập xác định là: 

Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 4: Giải phương trìnhĐề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) 

Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 5: Giải phương trình 4cosx - sin2x = 0.

Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 6: Từ thành phố A đến thành phố B có 5 con đường, từ thành phố B đến thành phố C có 3 con đường. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đến C, phải qua B?

A. 15.                 B. 12.

C. 8.                   D. 6.

Câu 7: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số?

A. 64.                  B. 12.

C. 24.                  D. 50.

Câu 8: Có 3 học sinh nữ và 2 học sinh nam. Ta muốn sắp xếp số học sinh đó vào một bàn dài có 5 ghế ngồi. Có bao nhiêu cách sắp xếp để 2 học sinh nam ngồi kề nhau?

A. 48.                  B. 42.             

C. 58.                  D. 12.

Câu 9: Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 10: Trong mặt phẳng, cho phép tịnh tiếnĐề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)Mệnh đề nào sau đây là sai?

Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 11: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng d:3x + y - 9 = 0. Phép tịnh tiến theo vectơĐề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)có giá song song với Oy , biến d thành d' sao cho A(1;1) ∈ d'. Tọa độ của vectơĐề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề) là:

Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 12: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(3;0). Tìm tọa độ ảnh A' của điểm A qua phép quayĐề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)?

Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 13: Tìm ảnh của đường thẳng d: 5x - 3y + 15 qua phép quayĐề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề).

Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 14: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hai đường thẳng a và b có phương trình lần lượt là 4x + 3y - 2 = 0 và x + 7y - 4 = 0 Gọi phép quay biến đường thẳng này thành đường thẳng kia là Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề). Tìm số đo của góc quayĐề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

A. 45o.                   B. 60o.

C. 90o.                   D. 120o.

Câu 15: Tìm mệnh đề sai  trong các mệnh đề sau: Phép vị tự tỉ số k 

A. Biến tam giác thành tam giác bằng nó.

B. Biến tâm vị tự thành chính nó.

C. Biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.

D. Biến đường tròn bán kính thành đường tròn bán kínhĐề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm). Giải các phương trình lượng giác sau:   

Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)

Câu 2 (2,5 điểm.) Cho tập hợp A = .

a) Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5  chữ số khác nhau được lập ra từ A ?

b) Có bao nhiêu số chẵn có  5 chữ số và các chữ số đó phải khác nhau được lập ra từ A ?        

Câu 3:(1,5 điểm)

a) Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của đường tròn: (x – 2)2 + (y – 1)2 = 16. Tìm ảnh của (C) qua phép tịnh tiến theo vectơĐề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 có ma trận (18 đề)  .  

b) Trong măt phẳng Oxy, cho đường thẳng d  có phương trình 2x + y - 3 = 0. Tìm ảnh của đường thẳng d qua phép vị tự tâm O  tỉ số k = 2 .

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Đề thi Toán 11 năm 2024 mới nhất, để mua tài liệu trả phí đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử

Xem thêm bộ đề thi Toán 11 năm 2024 chọn lọc khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên