Bộ Đề thi Toán 11 Học kì 1 năm 2024 (15 đề)



Bộ Đề thi Toán 11 Học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Đề thi Toán 11 Học kì 1 bản word có lời giải chi tiết:

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán 11

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm

Quảng cáo

Câu 1: Tìm tập xác định của hàm số Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 2: Đường cong trong hình vẽ bên là một phần của đồ thị hàm số nào trong bốn hàm số được liệt kê trong các phương án A, B, C, D dưới đây?

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 3: Tìm chu kì của hàm số y=sinx-cos4x

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 4: Một lớp có 21 học sinh nam và 14 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một học sinh tham gia sinh hoạt câu lạc bộ nghiên cứu khoa học?

Quảng cáo

A. 21

B. 35

C. 14

D. 294

Câu 5: Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau đôi một?

A. 5040

B. 9000

C. 1000

D. 4436

Câu 6: Có 5 bì thư khác nhau và 5 con tem khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách dán tem vào bì thư sao cho mỗi bì thư chỉ dán một con tem?

A. 25

B. 120

C. 10

D. 1

Quảng cáo

Câu 7: Khẳng định nào sau đây là đúng về phép tịnh tiến?

A. Hình tam giác đều

B. Hình thoi

C. Hình vuông

D. Hình bình hành

Câu 8: Hình nào trong các hình sau không có trục đối xứng?

A. Phép tịnh tiến theo vectơ Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề) là điểm biến điểm M thành điểm M' thì Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

B. Nếu Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề) thì MM'N'Nlà hình bình hành

C. Phép tịnh tiến theo vectơ Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề) là phép đồng nhất nếu Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề) là vectơ Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

D. Phép tịnh tiến theo vectơ biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song với nó

Câu 9: Trong mặt phẳng α cho bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Điểm S∉α. Có mấy mặt phẳng tạo bởi S và hai trong bốn điểm nói trên?

A. 6

B. 4

C. 5

D. 8

Câu 10: Tứ diện ABCD. Phát biểu nào sau đây đúng?

Quảng cáo

A. Hai đường thẳng AC và BD cắt nhau

B. Hai đường thẳng AC và BD không có điểm chung

C. Tồn tại một mặt phẳng chứa hai đường thẳng AC và BD

D. Không thể vẽ hình biểu diễn tứ diện ABCD bằng các nét liền

Câu 11: Tìm tập nghiệm của phương trình sin3x+1=0

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 12: Tìm các nghiệm của phương trình sin2x+cosx-1=0 trong khoảng Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 13: Giải phương trình Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 14: Tìm tập xác định của hàm số Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 15: Tìm m để phương trình Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề) có nghiệm.

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 16: Phương trình Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề) tương đương với phương trình nào sau đây?

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 17: Tìm số nghiệm của phương trình tanx=1 trong khoảng Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

A. 5

B. 7

C. 3

D. 4

Câu 18: Có bao nhiêu cách phân chia 8 học sinh thành hai nhóm sao cho một nhóm có 5 học sinh, nhóm còn lại có 3 học sinh?

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 19: Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số, sao cho mỗi số đó, chữ số đứng sau lớn hơn số đứng trước.

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 20: Tìm các giá trị của x thỏa mãn Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

A. x=5

B. x=5 hoặc x=-2

C. x=-2

D. Không tồn tại

Câu 21:Khai triển biểu thức (x-m2)4 ta được biểu thức nào trong các biểu thức dưới đây?

A. x4-4x3m+6x2m2-4xm3+m4

B. x4-x3m2+x2m4-xm6+m8

C. x4-4x3m2+6x2m4-4xm6+m8

D. x4-x3m2+x2m2-xm3+m4

Câu 22:Chọn ngẫu nhiên 5 sản phẩm trong 10 sản phẩm. Biết rằng trong 10 sản phẩm đó có 2 phế phẩm. Tính xác suất để trong sản phẩm được chọn không có phế phẩm nào.

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 23:Một túi chứa 3 viên bi đỏ, 5 viên bi xanh và 6 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 3 viên bi. Tính xác suất để 3 viên bi được chọn không có đủ cả ba màu.

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 24: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho phép tịnh tiến theo vectơ Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề) biến điểm A(4;5) thành điểm A' . Tìm tọa độ điểm A'

A. A'(5;2)

B. A'(5;-2)

C. A'(-3;-2)

D. A'(3;2)

Câu 25:Trong mặt phẳng, cho hai đường thẳng cắt nhau d và d' . Có bao nhiêu phép quay biến đường thẳng d thành đường thẳng d' ?

A. 2

B. 1

C. 0

D. vô số

Câu 26:Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho điểm M(3;2) Tìm tọa độ điểm M' là ảnh của điểm M qua phép quay tâm O góc quay 900

A. M'(-2;3)

B. M'(2;3)

C. M'(-2;-3)

D. M'(2;-3)

Câu 27:Mệnh đề nào sau đây sai?

A. Phép dời hình biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia, biến một đoạn thẳng thành đoạn thẳng có độ dài bằng nó

B. Phép dời hình là một phép đồng dạng với tỉ số đồng dạng bằng 1

C. Phép đồng dạng biến một tam giác thành một tam giác bằng nó, biến một đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính

D. Phép vị tự tâm O, tỉ số k biến một góc thành một góc có số đo bằng nó

Câu 28: Cho hình chóp S.ABCD, AB và CD cắt nhau tại I. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Giao tuyến của (SAB) và (SCD)là đường thẳng SI

B. Giao tuyến của (SAC) và (SCD) là đường thẳng SI

C. Giao tuyến của (SAB) và (SCD) là đường thẳng SK với K là giao điểm của SD và BC

D. Giao tuyến của (SOC) và (SAD) là đường thẳng SM với M là giao điểm của AC và SD

Câu 29:Cho ba đường thẳng a, b, c đôi một cắt nhau và không đồng phẳng. Tìm số giao điểm phân biệt của ba đường thẳng đã cho.

A. 1

B. 3

C. 6

D. 2

Câu 30: Cho hình chóp S.ABCD, đáy là hình bình hành ABCD, các điểm M và N lần lượt thuộc các cạnh AB, SC. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Giao điểm của MN với (SBD) là giao điểm của MN với BD

B. Giao điểm của MN với (SBD) là điểm M

C. Giao điểm của MN với (SBD) là giao điểm của MN với SI, trong đó I là giao của CM với BD

D. Đường thẳng MN không cắt mặt phẳng (SBD)

Câu 31: Tìm tập nghiệm của phương trình sin3x-cosx=0:

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 32: Tính tổng các nghiệm thuộc Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề) của phương trình sin2x+cos2x+2cosx=0

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 33: Giải phương trình Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 34: Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề). Tính tổng M+m

A. 5

B. 1

C. 6

D. 4

Câu 35: Ban văn nghệ lớp 11A có 7 học sinh nam và 9 học sinh nữ. Cần chọn 5 học sinh nam và 5 học sinh nữ để ghép thành 5 cặp nam nữ trình diễn tiết mục thời trang. Hỏi có bao nhiêu cách chọn thỏa mãn yêu cầu bài toán?

A. 2446

B. 38102400

C. 317520

D. 4572288000

Câu 36: Tìm hệ số của số hạng chứa x4 trong khai triển nhị thức Niu-tơn của Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề) với x≠0

A. 85

B. 180

C. 95

D. 108

Câu 37: Một thợ săn bắn 3 viên đạn vào con mồi. Xác suất để bắn trúng mục tiêu là 0,4. Tính xác suất để người thợ săn bắn trượt mục tiêu.

A. 0,064

B. 0,784

C. 0,216

D. 0,936

Câu 38:Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxycho đường tròn (C) Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề) Tìm phương trình đường tròn (C') là ảnh của đường tròn (C) qua phép tịnh tiến theo vectơ Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 39:Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho đường thẳng d:x+y=0. Tìm phương trình đường thẳng d' là ảnh của đường thẳng d qua phép quay Q(O;-900)

A. x-y+1=0

B. x-y-1=0

C. x-y=0

D. x-90y=0

Câu 40:Cho tam giác ABC với trọng tâm G. Gọi A', B',C' lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Khi đó phép vị tự nào biến tam giác A'B'C' thành tam giác ABC?

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

II. PHẦN RIÊNG (20%, gồm 10 câu)

1. Phần dành cho học sinh không chuyên

Câu 41: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho hai điểm M(3;2) M'(3;2).Phép vị tự tâm I, tỉ số -3 biến điểm M thành điểm M'. Tìm tọa độ điểm I

A. (0;0)

B. (-3;-3)

C. (-3;0)

D. (0;-3)

Câu 42:Cho hình chóp O.ABC,A' là trung điểm của OA, B',C' lần lượt thuộc các cạnh OB, OC và không phải là trung điểm của các cạnh này. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Mặt phẳng (ABC) và mặt phẳng (A'B'C') không có điểm chung

B. Đường thẳng OA và B'C' không cắt nhau

C. Đường thẳng AC và A'C' cắt nhau tại một điểm thuộc mặt phẳng (SBC)

D. Đường thẳng AB và A'B' cắt nhau tại một điểm thuộc mặt phẳng (ABC)

Câu 43: Cho hình chóp S.ABCD, M là điểm nằm trong tam giác SAB. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Giao điểm của (SCM) với BD là giao điểm của CN với BD, trong đó N là giao điểm của SM với AB.

B. Giao điểm của (SCM) với BD là giao điểm của CM với BD.

C. Giao điểm của (SAD) với CM là giao điểm của SA với CM.

D. Đường thẳng DM không cắt mặt phẳng (SAC)

Câu 44: Cho phương trình Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề) Tập hợp nào trong các tập hợp được liệt kê ở các phương án A, B, C, D dưới đây, không là tập nghiệm của phương trình đã cho?

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 45: Tìm các giá trị của m để phương trình sin2x+4(cosx-sinx)=m có nghiệm:

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 46: Tính giá trị biểu thức Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 47: Có bao nhiêu cách xếp 5 bạn nữ và 3 bạn nam thành một hàng ngang sao cho không có 2 bạn nam nào đứng cạnh nhau?

A. 8!-3.3!

B. 8!-3!

C. 14400

D. 14396

Câu 48: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho hai đường thẳng d:x+2y-1=0 và d':x+2y-5=0. Phép tịnh tiến theo vectơ Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề) biến đường thẳng d thành đường thẳng d' . Khi đó, độ dài bé nhất của vectơ Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề) là bao nhiêu?

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 49: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) có bán kính R=9cm. Hai điểm B, C cố định, I là trung điểm của BC, G là trọng tâm tam giác ABC. Biết rằng khi A di động trên (o) thì G di động trên một đường tròn (O'). Tính bán kính R' của đường tròn (O') .

A. R'=3cm

B. R'=4cm

C. R'=2cm

D. R'=6cm

Câu 50: Cho hình chóp S.ABCD, A' là trung điểm của SA, B' là điểm thuộc cạnh SB. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phẳng (A'B'C) chỉ có thể là tam giác

B. Thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phẳng (A'B'C) chỉ có thể là tứ giác

C. Thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phẳng (A'B'C) chỉ có thể là tứ giác hoặc tam giác

D. Thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phẳng (A'B'C) chỉ có thể là tứ giác hoặc ngũ giác

2. Phần dành cho học sinh chuyên

Câu 51: Cho hàm số Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề). Tìm m để y<1,∀x∈R

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 52: Tìm chu kỳ của hàm số Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 53: Tính tổng Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 54: Lấy ngẫu nhiên 3 số tự nhiên đôi một khác nhau, có hai chữ số và cộng cả 3 số lại. Tính xác suất để tổng nhận được chia hết cho 3

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 55: Có bao nhiêu cách chia 20 viên bi giống hệt nhau vào 4 cái hộp đôi một khác nhau, sao cho mỗi cái hộp có ít nhất 2 viên bi.

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 56:Cho tứ giác đều ABCD có cạnh bằng a, lấy điểm E đối xứng với B qua C, điểm F đối xứng với B qua D. Gọi M là trung điểm của AB. Tính diện tích thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (MEF)

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 57: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. M là trung điểm của SB và G là trọng tâm tam giác SAD. Gọi J là giao điểm của AD và mặt phẳng (OMG) . Tính tỉ số Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 58: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho phép biến hình F biết với điểm M(x;y) thì ảnh của M qua phép biến hình F là điểm M'(2x-y;3x-2y). Phát biểu nào về tập hợp các điểm I thỏa mãn F(I)= I sau đây là đúng?

A. Tập hợp điểm I là một điểm

B. Tập hợp điểm I là một đường tròn

C. Tập hợp điểm I là một đường thẳng

D. Tập hợp điểm I là hai đường thẳng cắt nhau

Câu 59:Cho hình bình hành ABCD, E là hình chiếu của B trên CD và K là hình chiếu của B trên AD, KE=3 và BD=5 . Tính khoảng cách từ B đến trực tâm của tam giác BEK.

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 60: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(2;1), B(4;5), C(-1;4). Phép vị tự tâm I(3;2) , tỉ số k=3 biến tam giác ABC thành tam giác A'B'C'. Tính diện tích tam giác A'B'C'

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Xem thử

Xem thêm bộ đề thi Toán 11 năm 2024 chọn lọc khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.




Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên