Top 25 Đề kiểm tra, đề thi Vật Lí lớp 11 chọn lọc, có đáp án

Dưới đây là danh sách Top 25 Đề thi, Đề kiểm tra Vật Lí lớp 11 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức gồm các đề kiểm tra 15 phút, đề thi giữa kì, đề thi học kì. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Vật Lí lớp 11.

Mục lục Đề kiểm tra Vật Lí lớp 11

Top 13 Đề kiểm tra Vật Lí 11 Học kì 1 có đáp án

Quảng cáo

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề thi Vật Lí lớp 11 Giữa học kì 1 có đáp án

Top 5 Đề thi Vật Lí 11 Học kì 1 có đáp án

Top 12 Đề kiểm tra Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án

Top 4 Đề thi Vật Lí lớp 11 Giữa học kì 2 có đáp án

Top 4 Đề thi Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 2

Môn: Vật Lí 11

Thời gian làm bài: 15 phút

Quảng cáo

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Vật sáng AB qua thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 15 cm cho ảnh thật A’B’ cao gấp 5 lần vật. Khoảng cách từ vật tới thấu kính là:

A. 12 cm.

B. 36 cm.

C. 4 cm.

D. 18 cm.

Câu 2: Để khắc phục tận cận thị của mắt khi quan sát các vật ở vô cực mà mắt không phải điều tiết thì cần đeo kính:

A. hội tụ có độ tụ nhỏ.

B. hội tụ có độ tụ thích hợp.

C. phân kì có độ tụ thích hợp.

D. phân kì có độ tụ nhỏ.

Câu 3: Một kính thiên văn gồm vật kính có tiêu cự f1 = 120 cm và thị kính có tiêu cự f2 = 5 cm. Số bội giác của kính khi người mắt bình thường (không tật) quan sát Mặt trăng trong trạng thái không điều tiết là:

A. 24 lần.

B. 25 lần.

C. 20 lần.

D. 30 lần.

Câu 4: Khi ghép sát một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm đồng trục với một thấu kính phân kì có tiêu cự 10 cm ta có được thấu kính tương đương với tiêu cự là

A. –15 cm.

B. 15 cm.

C. 50 cm.

D. 20 cm.

Câu 5: Chọn câu phát biểu đúng?

A. Ảnh của vật nhìn qua kính hiển vi là ảnh ảo ngược chiều với vật.

B. Ảnh của vật nhìn qua kính thiên văn ngược chiều và lớn hơn vật.

C. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính của kính hiển vi thay đổi được.

D. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính của kính thiên văn không thay đổi được.

Câu 6: Thấu kính có độ tụ D = -5 điôp đó là thấu kính

A. phân kì có tiêu cự f = -5 cm.

B. hội tụ có tiêu cự f = 20 cm.

C. phân kì có tiêu cự f = -20 cm.

D. hội tụ có tiêu cự f = 5 cm.

Câu 7: Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh ảo.

B. Với thấu kính hội tụ, vật thật luôn cho ảnh lớn hơn vật.

C. Với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh lớn hơn vật.

D. Với thấu kính hội tụ, vật thật luôn cho ảnh thật.

Câu 8: Kính lúp là thấu kính

A. phân kì có tiêu cự nhỏ.

B. phân kì có tiêu cự lớn.

C. hội tụ có tiêu cự lớn.

D. hội tụ có tiêu cự nhỏ..

Câu 9: Có thể dùng kính lúp để quan sát nào dưới đây cho hợp lí?

A. chuyển động các hành tinh.

B. một con vi khuẩn rất nhỏ.

C. cả một bức tranh phong cảnh lớn.

D. các bộ phận trên cơ thể con ruồi.

Câu 10: Một lăng kính có góc chiết quang 60°. Chiếu một tia sáng đơn sắc tới lăng kính sao cho tia ló có góc lệch cực tiểu bằng 30°. Chiết suất của thủy tinh làm lăng kính đối với ánh sáng đơn sắc đó là

A. 1,503.

B. 1,731.

C. 1,414.

D. 1,82.

Phần II: Tự luận

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1:

Đáp án D

+ Với thấu kính hội tụ, vật cho ảnh thật thì ảnh này ngược chiều với vật, ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 2:

Đáp án C

+ Để khắc phục tật cận thi ta đeo kính phân kì có độ tụ thích hợp.

Câu 3:

Đáp án A

+ Độ bội giác của kính thiên văn Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 4:

Đáp án A

+ Ta có Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 5:

Đáp án A

+ Ảnh của vật nhìn qua kính hiển vi là ảnh ảo ngược chiều với vật.

Câu 6:

Đáp án C

+ Tiêu cự của thấu kính Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) thấu kính phân kì.

Câu 7:

Đáp án A

+ Với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh ảo.

Câu 8:

Đáp án D

+ Kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự nhỏ

Câu 9:

Đáp án D

+ Có thể dùng kính lúp để quan sát các bộ phận trên cơ thể ruồi.

Câu 10:

Đáp án C

+ Góc lệch của tia sáng qua lăng kính:

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Chiết suất của lăng kính đối với tia sáng Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Vật Lí 11

Môn: Vật Lí 11

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Chọn câu sai? Từ trường tồn tại ở gần

A. một nam châm

B. một thanh thủy tinh được nhiễm điện do cọ xát

C. dây dẫn có dòng điện

D. chùm tia điện tử

Câu 2: Một khung dây kín đang ở trong một từ trường đều. Khi đưa nó ra ngoài phạm vi của vùng có từ trường thì

A. xuất hiện lực lạ có xu hướng kéo khung dây lại.

B. không có từ thông qua khung dây nên không có dòng điện cảm ứng.

C. xuất hiện dòng điện cảm ứng sao cho từ trường tổng cộng tại vị trí khung dây có xu hướng giảm đi.

D. xuất hiện dòng điện cảm ứng sao cho từ trường qua khung dây giảm đi

Câu 3: Cảm ứng từ của một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài tại một điểm M có độ lớn tăng lên khi

A. M dịch chuyển theo hướng vuông góc với dây và ra xa dây.

B. M dịch chuyển theo hướng vuông góc với dây là lại gần dây.

C. M dịch chuyển theo đường thẳng song song với dây.

D. M dịch chuyển theo một đường sức từ.

Câu 4: Một hạt proton chuyển động với vận tốc 2.106 m/s vào vùng không gian có từ trường đều B = 0,02 T theo hướng hợp với véc - tơ cảm ứng từ một góc 30°. Biết điện tích của hạt proton là 1,6.10-19 C. Lực Lorenxo tác dụng lên proton là

A. 2,4.10-15 N.

B. 3.10-15 N.

C. 3,2.10-15 N.

D. 2.6.10-15 N.

Câu 5: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 5 cm đặt trong từ trường đều và vuông góc với véc - tơ cảm ứng từ. Dòng điện qua dây có có cường độ 0,75 A. Lực từ tác dụng lên đoạn dây đó là 3.10-3 N. Xác định cảm ứng từ của từ trường ?

A. 0,08 T.

B. 0,06 T.

C. 0,05 T.

D. 0,1 T.

Câu 6: Hai dòng điện cường độ I1 = 6 A, I2 = 9 A chạy trong hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn có chiều ngược nhau, được đặt trong chân khồng cách nhau một khoảng a = 10 cm. Qũy tích những điểm mà tại đó véc -tơ cảm ứng từ bằng 0 là

A. đường thẳng song song với hai dòng điện, cách I1 20 cm, cách I2 30 cm.

B. đường thẳng vuông góc với hai dòng điện, cách I1 20 cm, cách I2 30 cm.

C. đường thẳng song song với hai dòng điện, cách I1 30 cm, cách I2 20 cm.

D. đường thẳng vuông góc với hai dòng điện, cách I1 30 cm, cách I2 30 cm.

Câu 7: Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn vuông góc với mặt phẳng hình vẽ.

Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 1)

Câu 8: Một đoạn dây dẫn MN có chiều dài l = 0,5 m chuyển động trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,04 T với vận tốc v = 0,5 m/s theo phương hợp với đường sức từ một góc θ = 30°. Suất điện động xuất hiện trong đoạn dây là

A. 0,0025 V.

B. 0,005 V.

C. 0,0065 V.

D. 0,055 V.

Câu 9: Hai dòng điện cường độ I1 = 6 A, I2 = 9 A chạy trong hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn có chiều ngược nhau, được đặt trong chân không cách nhau một khoảng a = 10 cm. Cảm ứng từ tại điểm M cách I1 6 cm và cách I2 4 cm có độ lớn bằng

A. 5.10-5 T.

B. 6.10-5 T.

C. 6,5.10-5 T.

D. 8.10-5 T.

Câu 10: Độ lớn cảm ứng từ tại một điểm bên trong lòng ống dây có dòng điện đi qua sẽ tăng hay giảm bao nhiêu lần nếu số vòng dây và chiều dài ống dây đều tăng lên hai lần và cường độ dòng điện qua ống dây giảm bốn lần

A. không đổi

B. giảm 2 lần

C. giảm 4 lần

D. tăng 2 lần

Câu 11: Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn MN có dòng điện chạy qua đặt cùng phương với đường sức từ

A. luôn cùng hướng với đường sức từ.

B. luôn ngược hướng với đường sức từ.

C. luôn vuông góc với đường sức từ.

D. luôn bằng 0.

Câu 12: Một dây dẫn thẳng MN có chiều dài l, khối lượng của một đơn vị chiều dài của dây là D = 0,04 kg/m. Dây được treo bằng hai dây nhẹ theo phương thẳng đứng và đặt trong từ trường đều có véc - tơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng chứa MN và dây treo với B = 0,04 T. Cho dòng điện I chạy qua dây. Để lực căng của dây treo bằng 0 thì chiều và độ lớn của I là

Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 1)

A. I chạy từ M tới N và I = 9,8 A.

B. I chạy từ N tới M và I = 10 A.

C. I chạy từ M tới N và I = 7,5 A.

D. I chạy từ N tới M và I = 7,5 A.

Câu 13: Một cuộn cảm có độ tự cảm 0,1H, trong đó có dòng điện biến thiên đều 200 A/s thì suất điện động tự cảm xuất hiện có giá trị:

A. 10 V.

B. 20 V.

C. 0,1 kV.

D. 2 kV.

Câu 14: Hai dây dẫn thẳng, dài song song và cách nhau 10 cm trong chân không, dòng điện trong hai dây cùng chiều có cường độ I1 = 2 A và I2 = 5A. Lực từ tác dụng lên 20 cm chiều dài của mỗi dây là

A. lực hút có độ lớn 4.10-6 N.

B. lực đẩy có độ lớn 4.10-6 N.

C. lực hút có độ lớn 2.10-6 N.

D. lực đẩy có độ lớn 2.10-6 N.

Câu 15: Phương của lực Lorenxo

A. trùng với phương của véc - tơ cảm ứng từ.

B. vuông góc với cả đường sức từ và véc - tơ vận tốc của hạt.

C. vuông góc với đường sức từ, nhưng trùng với phương của vận tốc của hạt.

D. trùng với phương véc - tơ vận tốc của hạt.

Câu 16: Một khung dây hình chữ nhật ABCD gồm 20 vòng cạnh 5 cm và 4 cm. Khung đặt trong từ trường đều B = 3.10-3 T, đường sức vuông góc với mặt phẳng khung. Quay khung 60° quanh cạnh AB, độ biến thiên từ thông qua khung bằng

A. -60.10-6 Wb.

B. -45.10-6 Wb.

C. 54.10-6 Wb.

D. -56.10-6 Wb.

Câu 17: Môt khung dây dẫn có 1000 vòng được đặt trong từ trường đều sao cho các đường cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung. Diện tích mỗi vòng dây là 2 dm2. Cảm ứng từ được làm giảm đều đặn từ 0,5 T đến 0,2 T trong thời gian 0,1s. Độ lớn suất điện động trong toàn khung dây là

A. 0,6 V.

B. 6 V.

C. 60 V.

D. 12 V.

Câu 18: Một thanh dẫn dài 25 cm, chuyển động trong từ trường đều.Cảm ứng từ B = 8.10-3 T. Véc - tơ vận tốc vuông góc với thanh và cũng vuông góc với vectơ cảm ứng từ , cho v = 3 m/s. Suất điện động cảm ứng trong thanh là:

A. 6.10-3 V

B. 3.10-3 V

C. 6.10-4 V

D. Một giá trị khác

Câu 19: Một dòng điện trong ống dây phụ thuộc vào thời gian theo công thức i = 0,4(5-t), i tính bằng A, t tính bằng s. Ống dây có hệ số tự cảm L = 0,005 H. Suất điện động tự cảm trong ống dây là

A. 0,001 V.

B. 0,002 V.

C. 0,0015 V.

D. 0,0025 V

Câu 20: Cuộn tự cảm có L = 2 mH khi có dòng điện cường độ 10A đi qua.Năng lượng từ trường tích luỹ trong cuộn tự cảm có giá trị :

A. 0,05 J.

B. 0,1 J.

C. 1 J.

D. 4 J.

Phần II: Tự luận

Bài 1: Hai dây dẫn thẳng rất dài, đặt song song, cách nhau 12cm trong không khí, có hai dòng điện cùng chiều, có cường độ I1 = 8A, I2 = 6A chạy qua. Một điểm M cách dòng I1 một đoạn 9cm và cách dòng I2 một đoạn 15cm.

a. Biểu diễn và tính độ lớn cảm ứng từ tại điểm M gây ra do dòng I1 gây ra

b. Biểu diễn và tính độ lớn cảm ứng từ tại điểm M gây ra do dòng I2 gây ra

c. Tính độ lớn cảm ứng từ tổng hợp tại M

Bài 2: Một khung dây phẳng hình chữ nhật có kích thước 10cm x 20cm, gồm 150 vòng dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,6T. Mặt phẳng khung dây hợp với véc tơ cảm ứng từ một góc 30°

a. Tính từ thông qua khung dây

b. Nếu có cảm ứng từ tăng đều từ 0,6T đến 1,5T trong khoảng thời gia 0,5s. Tính độ lớn suất điện động cảm ứng trong kkhung dây trong thời gian nói trên.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án B

Từ trường tồn tại ở quanh nam châm và quanh dòng điện

Câu 2: Đáp án A

Câu 3: Đáp án B

Cảm ứng từ của dòng điện trong dây dẫn thẳng dài là

Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 1)

→ B tăng khi r giảm.

→ M dịch chuyển theo hướng vuông góc với dây là lại gần dây.

Câu 4: Đáp án C

Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 1)

Câu 5: Đáp án A

Đoạn dây vuông góc với véc - tơ cảm ứng từ nên góc giữa dòng điện và véc - tơ cảm ứng từ bằng 90°

Ta có: Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 1)

Câu 6: Đáp án A

Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 1)

2 dòng điện có chiều ngược nhau nên điểm mà có véc-tơ cảm ứng từ bằng không phải nằm trên đường thẳng nối hai dòng điện và nằm ngoài đoạn I1I2.

Do I2 lớn hơn I1 nên điểm cần tìm nằm về phía I1

Ta có:

Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 1)

Giải hệ trên ta được: Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 1)

Trong mặt phẳng vuông góc hai dòng điện, điểm P với Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 1) là điểm tại đó véc tơ cảm ứng tại đó bằng không.

Trong không gian, quỹ tích của P là đường thẳng song song với hai dòng điện, cách I1 20 cm, cách I2 30 cm.

Câu 7: Đáp án A

Áp dụng quy tắc đinh ốc (hoặc nắm bàn tay phải) → chỉ có hình A đúng.

Câu 8: Đáp án A

Suất điện động cảm ứng trong thanh là:

Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 1)

Câu 9: Đáp án C

Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 1)

Giả sử dòng điện I1I2 có chiều như hình vẽ. Áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải xác định được chiều véc tơ cảm ứng từ do I1I2 gây ra tại M như bên.

Ta có:

Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 1)

Cảm ứng từ tổng hợp tại M là

Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 1)

Câu 10: Đáp án C

Cảm ứng từ trong lòng ống dây Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 1)

Khi Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 1)

→ B giảm 4 lần.

Câu 11: Đáp án D

Góc giữa cường độ dòng điện và véc tơ cường độ cảm ứng từ bằng 0, suy ra

Câu 12: Đáp án A

Khi Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 1)

Để lực căng dây bằng 0 thì lực từ phải ngược chiều với trọng lực và F = P

F ngược chiều trọng lực thì dòng điện phải có chiều từ M đến N.

F = P

Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 1)

Câu 13: Đáp án B

Suất điện động tự cảm xuất hiện có giá trị là

Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 1)

Câu 14: Đáp án A

Dòng điện trong hai dây dẫn có cùng chiều nên lực từ tác dụng lên mỗi dây là lực hút, có độ lớn Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 1)

Câu 15: Đáp án B

Phương của lực Lorenxo vuông góc với đường sức từ và véc - tơ vận tốc của hạt.

Câu 16: Đáp án A

Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 1)

Câu 17: Đáp án C

Ta có:

Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 1)

Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây là

Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 1)

Câu 18: Đáp án A

Suất điện động cảm ứng trong thanh là:

Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 1)

Câu 19: Đáp án B

Suất điện động tự cảm trong ống dây là

Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 1)

Câu 20: Đáp án B

Năng lượng từ trường tích lũy trong cuộn tự cảm là

Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 1)

Phần II: Tự luận

Bài 1:

Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 1)

Bài 2:

Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 1)

N = 150 vòng

B = 0,6T

S = 0,1.0,2 = 0,02 m2

Mặt phẳng khung dây hợp với cảm từ 1 góc 30° → α = 60°

Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 1)

b. Có

Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Vật Lí lớp 11 có đáp án (Đề 1)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi các môn học lớp 11 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa