Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

Với Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất, chọn lọc giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Giữa kì 2 Vật lí 11.

Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 bản word có lời giải chi tiết:

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điểm.

Câu 1. Chọn một đáp án sai khi nói về từ trường:

A. Tại mỗi điểm trong từ trường chỉ vẽ được một và chỉ một đường cảm ứng từ đi qua

B. Các đường cảm ứng từ là những đường cong không khép kín

C. Các đường cảm ứng từ không cắt nhau 

D. Tính chất cơ bản của từ trường là tác dụng lực từ lên nam châm hay dòng điện đặt trong nó 

Câu 2. Công thức nào sau đây tính cảm ứng từ tại tâm của vòng dây tròn có bán kính R mang dòng điện I:

A. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất  

B. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

C. B = 2π10-7I.R

D. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

Câu 3. Hai điểm M và N gần dòng điện thẳng dài, cảm ứng từ tại M lớn hơn cảm ứng từ tại N 4 lần. Kết luận nào sau đây đúng:

A. rM = 4rN  

B. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

C. rM = 2rN   

D. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

Câu 4. Hình vẽ nào dưới đây xác định đúng hướng của véctơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn:

A. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

B. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

C. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

D. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

Câu 5. Hình vẽ nào dưới đây xác định sai hướng của véctơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện thẳng dài vô hạn:

A. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

B. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

C. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

D. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

Câu 6. Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong ống dây gây nên:

A. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

B. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

C. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

D. A và C

Câu 7. Phát biểu nào dưới đây là sai? Lực từ là lực tương tác 

A. giữa hai nam châm.  

B. giữa hai điện tích đứng yên.

C. giữa hai dòng điện.   

D. giữa một nam châm và một dòng điện.

Câu 8. Hai kim nam châm nhỏ đặt trên Trái Đất xa các dòng điện và các nam châm khác; đường nối hai trọng tâm của chúng nằm theo hướng Nam − BắcNếu từ trường Trái Đất mạnh hơn từ trường kim nam châm, khi cân bằng, hai kim nam châm đó sẽ có dạng như

Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

A. Hình 4.

B. Hình 3

C. Hình 2

D. Hình 1

Câu 9. Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt cách nhau 10cm trong không khí. Dòng điện chạy trong 2 dây dẫn ngược chiều nhau và có cường độ I1 = 10 A; I2 = 20 A. Tìm cảm ứng từ tại điểm A cách mỗi dây 5 cm.

A. 4.10−5 T.  

B. 8.10­−5 T.   

C. 12.10−5 T.  

D. 16.10−5 T.

Câu 10. Một khung dây tròn đặt trong chân không có bán kính R = 12 cm mang dòng điện I = 48 A. Biết khung dây có 15 vòng. Tính độ lớn của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây.

A. B = 183,9.10−5 T.  

B. B = 117,13.10−5 T.   

C. B = 367,8.10−5 T.  

D. B = 58,57.10−5 T.

Câu 11. Cho dòng điện cường độ I = 0,15A chạy qua các vòng dây của một ống dây, thì cảm ứng từ bên trong ống dây là B = 35.10−5 T. Ống dây dài 50 cm. Tính số vòng dây của ống dây.

A. 1858 vòng.  

B. 929 vòng.

C. 1394 vòng.   

D. 465 vòng.

Câu 12. Một đoạn dây dẫn dài 0,80 m đặt nghiêng một góc 60° so với hướng của các đường sức từ trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,5 T. Khi dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn này có cường độ 7,5 A, thì đoạn dây dẫn bị tác dụng một lực từ bằng bao nhiêu?

A. 4,2 N.

B. 2,6 N.  

C. 3,6 N.  

D. 1,5 N.

Câu 13. Chọn câu sai.

A. Khi đặt diện tích S vuông góc với các đường sức từ, nếu S càng lớn thì từ thông có độ lớn càng lớn.

B. Đơn vị của từ thông là vêbe (Wb).

C. Giá trị của từ thông qua diện tích S cho biết cảm ứng từ của từ trường lớn hay bé.

D. Từ thông là đại lượng vô hướng, có thể dương, âm hoặc bằng 0.

Câu 14. Khung dây dẫn hình tròn, bán kính R, có cường độ dòng điện chạy qua là I, gây ra cảm ứng từ tại tâm có độ lớn B. Biểu thức nào dưới đây biểu diễn một đại lượng có đơn vị là vêbe (Wb)?

A. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất   

B. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất   

C. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất    

D. πR2B.

Câu 15. Một vòng dây phẳng giới hạn diện tích S = 5 cm2 đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B = 0,1T. Mặt phẳng vòng dây làm thành với từ trường một góc α = 30°. Tính từ thông qua S.

A. 3.10-4 Wb

B. 3.10-5 Wb

C. 4,5.10-5 Wb  

D. 2,5.10-5 Wb

Câu 16. Một khung dây phẳng diện tích S = 12 cm2, đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B = 5.10-2 T. Mặt phẳng của khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc α = 30°. Từ thông qua diện tích S bằng

A. 3√3.10−4Wb  

B. 3.10-4Wb  

C. 3√3.10−5Wb  

D. 3.10-5 Wb

Câu 17. Trong hệ SI đơn vị của hệ số tự cảm là

A. Tesla (T).  

B. Henri (H).

C. Vêbe (Wb).  

D. Fara (F).

Câu 18. Tính độ tự cảm của một ống dây hình trụ có chiều dài 0,5 m gồm 1000 vòng dây, mỗi vòng dây có đường kính 20 cm.

A. 0,088 H.  

B. 0,079 H.   

C. 0,125 H.   

D. 0,064 H.

Câu 19. Trong các câu sau đây, câu nào sai? Khi một tia sáng đi từ môi trường có chiết suất n1, tới mặt phân cách với một môi trường có chiết suất n2 < n1 thì

A. có tia khúc xạ đối với mọi phương của tia tới.

B. góc khúc xạ r lớn hơn góc tới i.

C. tỉ số giữa sin i và sin r là không đổi khi cho góc tới thay đổi.

D. góc khúc xạ thay đổi từ 0 tới 90° khi góc tới i biến thiên.

Câu 20. Một học sinh phát biểu: phản xạ toàn phần là phản xạ ánh sáng khi không có khúc xạ. Trong ba trường hợp truyền ánh sáng như hình vẽ, trường hợp nào có hiện tượng phản xạ toàn phần

Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

A. Trường hợp (1)  

B. Trường hợp (2)

C. Trường hợp (3)  

D. Cả (1), (2) và (3) đều không

Câu 21. Chiếu một tia sáng đơn sắc từ trong nước tới mặt phân cách với không khí. Biết chiết suất của nước và của không khí đối với ánh sáng đơn sắc này lần lượt là 1,333 và 1. Góc giới hạn phản xạ toàn phần ở mặt phân cách giữa nước và không khí đối với ánh sáng đơn sắc này là 

A. 41,40°.

B. 53,12°.  

C. 36,88°.  

D. 48,61°.

Câu 22. Theo định luật khúc xạ thì

A. tia khúc xạ và tia tới nằm trong cùng một mặt phẳng.

B. góc khúc xạ có thể bằng góc tới.

C. góc tới tăng bao nhiêu lần thì góc khúc xạ tăng bấy nhiêu lần.

D. góc tới luôn luôn lớn hơn góc khúc xạ.

Câu 23. Tính tốc độ của ánh sáng trong thủy tinh. Biết thủy tinh có chiết suất n = 1,6 và tốc độ ánh sáng trong chân không là c = 3.108 m/s.

A. 2,23.108 m/s.  

B. 1,875.108 m/s.

C. 2,75.108 m/s.  

D. 1,5.108 m/s.

Câu 24. Chiếu một tia sáng đơn sắc từ không khí tới mặt nước với góc tới 60°, tia khúc xạ đi vào trong nước với góc khúc xạ là r. Biết chiết suất của không khí và của nước đối với ánh sáng đơn sắc này lần lượt là 1 và 1,333. Giá trị của r là

A. 37,97°.

B. 22,03°.  

C. 40,52°.  

D. 19,48°.

Câu 25. Tia sáng đi từ nước có chiết suất Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất sang thủy tinh có chiết suất n2 = 1,5 với góc tới i = 30°. Góc khúc xạ và góc lệch D tạo bởi tia khúc xạ và tia tới lần lượt là

A. 27,2° và 2,8°  

B. 24,2° và 5,8°   

C. 26,4° và 3,6°  

D. 28,2° và 3,6°  

Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điểm.

Câu 1. Độ lớn cảm ứng từ trong lòng một ống dây hình trụ có dòng điện chạy qua tính bằng biểu thức:

A. B = 2π.10-7IN

B. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

C. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

D. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

Câu 2. Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn vuông góc với mặt phẳng hình vẽ:

A. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

B. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

C. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

D. B và C

Câu 3. Độ lớn cảm ứng từ tại một điểm bên trong lòng ống dây có dòng điện đi qua sẽ tăng hay giảm bao nhiêu lần nếu số vòng dây và chiều dài ống dây đều tăng lên hai lần và cường độ dòng điện qua ống dây giảm bốn lần:

A. không đổi

B. giảm 2 lần

C. giảm 4 lần

D. tăng 2 lần

Câu 4. Trong miền nào giữa hai dây dẫn thẳng đặt vuông góc với nhau trong cùng một mặt phẳng thẳng đứng và có các dòng điện không đổi I1, I2 chạy qua như hình vẽ sẽ tạo ra các từ trường cùng hướng?

Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

A. 1 và 3   

B. 1 và 4   

C. 2 và 3   

D. 1 và 2

Câu 5. Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt cách nhau 10cm trong không khí. Dòng điện chạy trong 2 dây dẫn ngược chiều nhau và có cường độ I1 = 10 A; I2 = 20 A. Tìm cảm ứng từ tại điểm B cách dây 1 đoạn 4 cm cách dây 2 đoạn 14 cm

A. 7,857.10−5 T.  

B. 2,143.10−5 T.  

C. 4,286.10−5 T.  

D. 3,929 T.

Câu 6. Một dây dẫn thẳng, dài có vỏ bọc cách điện, ở khoảng giữa được uốn thành vòng tròn, bán kính R = 20 cm như hình vẽ. Dòng điện chạy qua dây dẫn có cường độ 5 A. Xác định cảm ứng từ tại tâm O của vòng tròn.

Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

A. B = 5.10−6 T.  

B. B = 15,7.10−6 T.

C. B = 10,7.10−6 T.

D. B = 20,7.10−6 T.

Câu 7. Khi tăng đồng thời cường độ dòng điện trong cả hai dây dẫn song song lên 4 lần thì lực từ tác dụng lên mỗi đơn vị chiều dài của mỗi dây tăng lên:

A. 8 lần   

B. 4 lần   

C. 16 lần  

D. 24 lần 

Câu 8. Câu nào dưới đây nói về từ thông là không đúng?

A. Từ thông qua mặt S là đại lượng xác định theo công thức Φ = Bscosα, với α là góc tạo bởi cảm ứng từ B và pháp tuyến dương n của mặt S.

B. Từ thông là một đại lượng vô hướng, có thể dương, âm hoặc bằng không.

C. Từ thông qua mặt S chỉ phụ thuộc diện tích của mặt S, không phụ thuộc góc nghiêng của mặt đó so với hướng của các đường sức từ.

D. Từ thông qua mặt S được đo bằng đơn vị vêbe (Wb): 1 Wb = 1 T.m2, và có giá trị lớn nhất khi mặt này vuông góc với các đường sức từ.

Câu 9. Chọn câu sai. Dòng điện cảm ứng là dòng điện

A. xuất hiện trong một mạch kín khi từ thông qua mạch kín đó biến thiên.

B. có chiều và cường độ không phụ thuộc chiều và tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch kín.

C. chỉ tồn tại trong mạch kín trong thời gian từ thông qua mạch kín đó biến thiên.

D. có chiều phụ thuộc chiều biến thiên từ thông qua mạch kín.

Câu 10. Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện I được đặt song song và cách đều hai cạnh đối diện MN và PQ của một khung dây dẫn hình chữ nhật MNPQ có diện tích S, một khoảng là r. Từ thông do từ trường của dòng điện I gửi qua mặt của khung dây dẫn MNPQ bằng

A. 0.   

B. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất .

C. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất .

D. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất .

Câu 11. Một khung dây hình tròn đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,06 T sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường sức từ. Từ thông qua khung dây là 1,2.10-5 Wb. Bán kính vòng dây gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 12 mm.

B. 6 mm.

C. 7 mm.

D. 8 mm.

Câu 12. Một khung dây phẳng diện tích S = 12 cm2, đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B = 5.10-2 T. Mặt phẳng của khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc α = 30°. Từ thông qua diện tích S bằng

A. 3√3.10−4Wb  

B. 3.10-4Wb  

C. 3√3.10−5Wb  

D. 3.10-5 Wb

Câu 13. Muốn cho trong một khung dây kín xuất hiện một suất điện động cảm ứng thì một trong các cách đó là

A. làm thay đổi diện tích của khung dây.  

B. đưa khung dây kín vào trong từ trường đều. 

C. làm cho từ thông qua khung dây biến thiên.  

D. quay khung dây quanh trục đối xứng của nó.

Câu 14. Một mạch kín hình vuông, cạnh 10 cm, đặt vuông góc với một từ trường đều có độ lớn thay đổi theo thời gian. Tính tốc độ biến thiên của cảm ứng từ, biết cường độ dòng điện cảm ứng 2 A và điện trở của mạch 5Ω.

A. 1000 (T/s).  

B. 0,1 (T/s).  

C. 1500 (T/s).   

D. 10 (T/s).

Câu 15. Cuộn dây có N = 100 vòng, mỗi vòng có diện tích S = 300 cm2. Đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2T sao cho trục của cuộn dây song song với các đường sức từ. Quay đều cuộn dây để sau Δt = 0,5s trục của nó vuông góc với các đường sức từ thì độ lớn suất điện động cảm ứng trung bình trong cuộn dây là:

A. 0,6 V  

B. 1,2 V  

C. 3,6 V  

D. 4,8 V

Câu 16. Ống dây điện hình trụ có số vòng dây tăng bốn lần và chiều dài tăng 2 lần (các đại lượng khác không thay đổi) thì độ tự cảm:

A. tăng tám lần   

B. tăng bốn lần   

C. giảm 2 lần

D. giảm 4 lần

Câu 17. Một cuộn tự cảm có độ tự cảm 0,5 H, trong đó dòng điện tăng đều với tốc độ 200 A/s thì suất điện động tự cảm là 

A. −100 V.   

B. 20 V.  

C. 100 V.

D. 200V

Câu 18. Chiếu một tia sáng đi từ không khí vào một môi trường có chiết suất n, sao cho tia khúc xạ vuông góc với tia phản xạ. Góc tới i trong trường hợp này được xác định bởi công thức

A. sini = n.   

B. tani = n.   

C. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất .  

D. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất .

Câu 19. Trong hiện tượng khúc xạ, góc khúc xạ

A. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn góc tới.   

B. bao giờ cũng lớn hơn góc tới. 

C. có thể bằng 0.  

D. bao giờ cũng nhỏ hơn góc tới.

Câu 20. Nếu tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau, mặt khác góc tới là 30° thì chiết suất tỉ đối n21 gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,58.  

B. 0,71   

C. 1,7 

D. 1,8

Câu 21. Một cái gậy dài 2 m cắm thẳng đứng ở đáy hồ. Gậy nhô lên khỏi mặt nước 0,5 m. Ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống hồ theo phương hợp với pháp tuyến của mặt nước góc 60°. Biết chiết suất của nước là Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất. Tìm chiều dài bóng của cây gậy in trên đáy hồ.

A. 200 cm.

B. 180 cm.

C. 175 cm.

D. 215 cm.

Câu 22. Nội dung chung của định luật phản xạ ánh sáng và định luật khúc xạ ánh sáng là

A. tia tới, tia phản xạ và tia khúc xạ đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng tới.

B. tia tới, tia phản xạ và tia khúc xạ đều nằm trong mặt phẳng tới.

C. tia tới và tia phản xạ đều nằm trong mặt phẳng và vuông góc với tia khúc xạ.

D. góc phản xạ và góc khúc xạ đều tỉ lệ với góc tới.

Câu 23. Một chùm tia sáng hẹp truyền từ môi trường (1) chiết suất n1 tới mặt phẳng phân cách với môi trường (2) chiết suất n2. Cho biết n1 < n2 và i có giá trị thay đổi. Trường hợp nào sau đây có hiện tượng phản xạ toàn phần

A. Chùm tia sáng gần như sát mặt phẳng phân cách.

B. Góc tới i thoả mãn điều kiện Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất .

C. Góc tới i thoả mãn điều kiện Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất .

D. Không thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần.

Câu 24. Có tia sáng truyền từ không khí vào ba môi trường (1), (2), (3) hình vẽ. Phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi ánh sáng truyền trong cặp môi trường nào sau đây?

Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

A. Từ (2) tới (1).  

B. Từ (3) tới (1).

C. Từ (3) tới (2).  

D. Từ (1) tới (2).

Câu 25. Biết chiết suất của thủy tinh là 1,5; của nước là Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất. Góc giới hạn phản xạ toàn phần khi ánh sáng truyền từ thủy tinh sang nước:

A. 46,8°  

B. 72,5°  

C. 62,7°  

D. 41,8°

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điểm.

Câu 1. Hình vẽ nào dưới đây xác định sai hướng của véctơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn:

A. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

B. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

C. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

D. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

Câu 2. Hình vẽ nào dưới đây xác định đúng hướng của véctơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn:

A. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

B. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

C. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

D. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

Câu 3. Có hai thanh kim loại M, N bề ngoài giống hệt nhau. Khi đặt chúng gần nhau (xem hình vẽ) thì chúng hút nhau. Tình huống nào sau đây không thể xảy ra?

Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

A. Đó là hai nam châm mà hai đầu gần nhau là hai cực khác tên.

B. M là sắt, N là thanh nam châm. 

C. M là thanh nam châm, N là thanh sắt. 

D. Đó là hai thanh nam châm mà hai đầu gần nhau là hai cực Bắc.

Câu 4. Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt cách nhau 10cm trong không khí. Dòng điện chạy trong 2 dây dẫn ngược chiều nhau và có cường độ I1 = 10 A; I2 = 20 A. Tìm cảm ứng từ tại điểm M cách mỗi dây 10 cm.

A. 2.10−5 T.   

B. 4.10−5 T.

C. 5,746.10-­5 T.  

D. 4,472.10−5 T

Câu 5. Dùng một dây đồng có phủ một lớp sơn cách điện mỏng, quấn quanh một hình trụ dài L = 50 cm, có đường kính d = 4 cm để làm một ống dây. Sợi dây quấn ống dây có chiều dài ℓ = 314 cm và các vòng dây được quấn sát nhau. Hỏi nếu cho dòng điện cường độ I = 0,4 A chạy qua ống dây, thì cảm ứng từ bên trong ống dây bằng bao nhiêu?

A. 5.10−5 T.   

B. 2,5.10−5 T.

C. 1,25.10−5 T.  

D. 3.10−5 T.

Câu 6. Chọn một đáp án sai "lực từ tác dụng lên một dây dẫn có dòng điện đi qua đặt vuông góc với đường sức từ sẽ thay đổi khi":

A. dòng điện đổi chiều

B. từ trường đổi chiều

C. cường độ dòng điện thay đổi 

D. dòng điện và từ trường đồng thời đổi chiều

Câu 7. Một đoạn dây dẫn thẳng dài 128 cm được đặt vuông góc với các đường sức từ trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,83 T. Xác định lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn khi dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn này có cường độ 18 A.

A. 19 N.  

B. 1,9 N.  

C. 191 N.  

D. 1910 N.

Câu 8. Chọn câu sai.

A. Khi đặt diện tích S vuông góc với các đường sức từ, nếu S càng lớn thì từ thông có độ lớn càng lớn.

B. Đơn vị của từ thông là vêbe (Wb).

C. Giá trị của từ thông qua diện tích S cho biết cảm ứng từ của từ trường lớn hay bé.

D. Từ thông là đại lượng vô hướng, có thể dương, âm hoặc bằng 0.

Câu 9. Trong một mạch kín dòng điện cảm ứng xuất hiện khi

A. trong mạch có một nguồn điện.

B. mạch điện được đặt trong một từ trường đều.

C. mạch điện được đặt trong một từ trường không đều.

D. từ thông qua mạch điện biến thiên theo thời gian.

Câu 10. Một vòng dây phẳng giới hạn diện tích S = 5 cm2 đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B = 0,1T. Mặt phẳng vòng dây làm thành với từ trường một góc α = 30°. Tính từ thông qua S.

A. 3.10-4 Wb  

B. 3.10-5 Wb  

C. 4,5.10-5 Wb   

D. 2,5.10-5 Wb

Câu 11. Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa vào hiện tượng

A. lực điện do điện trường tác dụng lên hạt mang điện. 

B. cảm ứng điện từ.

C. lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động.   

D. lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện.

Câu 12. Một khung dây dẫn đặt vuông góc với một từ trường đều, cảm ứng từ B có độ lớn biến đổi theo thời gian. Biết rằng cường độ dòng điện cảm ứng là 0,5 A, điện trở của khung là R = 2 Ω và diện tích của khung là S = 100 cm2. Tốc độ biến thiên của cảm ứng từ là

A. 200 (T/s).  

B. 180 (T/s).  

C. 100 (T/s). 

D. 80 (T/s).

Câu 13. Hiện tượng tự cảm thực chất là hiện tượng

A. dòng điện cảm ứng bị biến đổi khi từ thông qua một mạch kín đột nhiên bị triệt tiêu.

B. cảm ứng điện từ xảy ra khi một khung dây đặt trong từ trường biến thiên.

C. xuất hiện suất điện động cảm ứng khi một dây dẫn chuyển động trong từ trường.

D. cảm ứng điện từ trong một mạch do chính sự biến đổi dòng điện trong mạch đó gây ra.

Câu 14. Một ống dây có độ tự cảm L, ống dây thứ hai có số vòng dây tăng gấp đôi và diện tích mỗi vòng dây giảm một nửa so với ống dây thứ nhất. Nếu hai ống dây có chiều dài như nhau thì độ tự cảm của ống dây thứ hai là:

A. L  

B. 2L  

C. 0,5L

D. 4L

Câu 15. Một cuộn cảm có độ tự cảm 0,2 H. Trong khoảng thời gian 0,05 s, dòng điện trong cuộn cảm có cường độ giảm đều từ 2 A xuống 0 thì suất điện động tự cảm xuất hiện trong cuộn cảm có độ lớn là 

A. 4V.  

B. 0,4 V.  

C. 0,02 V.

D. 8 V.

Câu 16. Cho dòng điện 10 A chạy qua một vòng dây tạo ra một từ thông qua vòng dây là 5.102 Wb. Độ tự cảm của vòng dây là

A. 5 mH.  

B. 50 mH.

C. 500 mH.

D. 5 H.

Câu 17. Một tia sáng truyền từ môi trường A vào môi trường B dưới góc tới 6° thì góc khúc xạ là 10°. Tính tốc độ ánh sáng trong môi trường BBiết tốc độ ánh sáng trong môi trường A là 4.105 km/s.

A. 2,2.105 km/s.  

B. 4,3.105 km/s.   

C. l,5.105km/s.

D. 6,6.105 km/s.

Câu 18. Biết chiết suất của nước là Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất. Một người này cao 1,68 m, nhìn theo phương gần thẳng đứng thì thấy một hòn sỏi dưới đáy hồ dường như cách mặt nước 1,5 m. Độ sâu của hồ là

A. 248 cm.

B. 180 cm.  

C. 200 cm.  

D. 270 cm

Câu 19. Theo định luật khúc xạ thì

A. tia khúc xạ và tia tới nằm trong cùng một mặt phẳng.

B. góc khúc xạ có thể bằng góc tới.

C. góc tới tăng bao nhiêu lần thì góc khúc xạ tăng bấy nhiêu lần.

D. góc tới luôn luôn lớn hơn góc khúc xạ.

Câu 20. Chọn câu sai.

A. Chiết suất là đại lượng không có đơn vị.

B. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường luôn luôn nhỏ hơn 1. 

C. Chiết suất tuyệt đối của chân không bằng 1.

D. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường không nhỏ hơn 1.

Câu 21. Hãy chỉ ra câu sai.

A. Chiết suất tuyệt đối của mọi môi trường trong suốt đều lớn hơn 1.

B. Chiết suất tuyệt đối của chân không bằng 1.

C. Chiết suất tuyệt đối cho biết vận tốc truyền ánh sáng trong môi trường chậm hơn trong chân không bao nhiêu lần.

D. Chiết suất tỉ đối giữa hai môi trường cũng luôn luôn lớn hơn 1.

Câu 22. Một chùm tia sáng hẹp SI truyền trong mặt phẳng tiết diện vuông góc của một khối trong suốt, đặt trong không khí, tam giác ABC vuông tại A với AB = 1,2AC, như hình vẽ. Tia sáng phản xạ toàn phần ở mặt AC. Trong điều kiện đó, chiết suất n của khối trong suốt có giá trị như thế nào?

Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

A. n > l,4.

B. n < l,41.

C. l < n < l,42.   

D. n > 1,3.

Câu 23. Trong các câu sau đây, câu nào sai? Khi một tia sáng đi từ môi trường có chiết suất n1, tới mặt phân cách với một môi trường có chiết suất n2 < n1 thì

A. có tia khúc xạ đối với mọi phương của tia tới.

B. góc khúc xạ r lớn hơn góc tới i.

C. tỉ số giữa sin i và sin r là không đổi khi cho góc tới thay đổi.

D. góc khúc xạ thay đổi từ 0 tới 90° khi góc tới i biến thiên.

Câu 24. Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn thì

A. không thể có hiện tượng phản xạ toàn phần

B. có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần

C. hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới lớn nhất

D. luôn luôn xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần

Câu 25. Nếu có phản xạ toàn phần khi ánh sáng truyền từ môi trường (1) vào môi trường (2) thì

A. vẫn có thể có phản xạ toàn phần khi ánh sáng từ môi trường (2) vào môi trường (1).

B. không thể có phản xạ toàn phần khi ánh sáng từ môi trường (2) vào môi trường (1).

C. không thể có khúc xạ khi ánh sáng từ môi trường (2) vào môi trường (1).

D. không có thể có phản xạ khi ánh sáng từ môi trường (2) vào môi trường (1).

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điểm.

Câu 1. Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn sai hướng của véctơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện:

A. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

B. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

C. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

D. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

Câu 2. Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn sai hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong ống dây gây nên:

A. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

B. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

C. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

D. A và B

Câu 3. Vật liệu nào sau đây không thể làm nam châm?

A. Sắt non.

B. Đồng ôxit.

C. sắt oxit. 

D. Mangan ôxit.

Câu 4. Phát biểu nào sai? Từ trường tồn tại ở gần

A. một nam châm.

B. thanh thủy tinh được nhiễm điện do cọ xát. 

C. dây dẫn có dòng điện.

D. chùm tia điện từ.

Câu 5. Tại điểm nào có kí hiệu không đúng với chiều của từ trường tạo bởi dòng điện không đổi I chạy trong một vòng dây dẫn hình tròn nằm trên mặt phẳng (xem hình vẽ)?

Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

A. Điểm 1  

B. Điểm 2

C. Điểm 3   

D. Điểm 4

Câu 6. Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt cách nhau 10cm trong không khí. Dòng điện chạy trong 2 dây dẫn ngược chiều nhau và có cường độ I1 = 10 A; I2 = 20 A. Tìm cảm ứng từ tại điểm N cách dây 1 đoạn 8cm và cách dây 2 đoạn 6cm

A. 2,5.10-5 T.  

B. 6,67. 10−5 T.  

C. 7,12. 10−5 T.  

D. 6,18.10−5 T.

Câu 7. Một dây dẫn thẳng dài 1,4 m đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,25 T. Khi dòng điện cường độ 12 A chạy qua dây dẫn thì dây dẫn này bị tác dụng một lực bằng 2,1 N. Góc hợp bởi hướng của dòng điện chạy qua dây dẫn và hướng của cảm ứng từ gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 290  

B. 560 

C. 450 

D. 900

Câu 8. Các tương tác sau đây, tương tác nào không phải là tương tác từ:

A. tương tác giữa hai nam châm  

B. tương tác giữa hai dây dẫn mang dòng điện 

C. tương tác giữa các điện tích đứng yên   

D. tương tác giữa nam châm và dòng điện 

Câu 9. Tính độ tự cảm của một ống dây. Biết sau thời gian Δt = 0,01 s; cường độ dòng điện trong ống dây tăng đều từ 1 A đến 2,5 A thì suất điện động tự cảm là 30 V.

A. 0,1 H.  

B. 0,4 H.  

C. 0,2 H.  

D. 8,6 H.

Câu 10. Định luật Len−xơ là hệ quả của định luật bảo toàn

A. điện tích.  

B. động năng.

C. động lượng.  

D. năng lượng.

Câu 11. Trong mặt phẳng hình vẽ, thanh kim loại MN chuyển động trong từ trường đều thì dòng điện cảm ứng trong mạch có chiều như trên hình. Nếu vậy, các đường sức từ

Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

A. vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và hướng ra phía sau mặt phẳng hình vẽ.

B. vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và hướng ra phía trước mặt phẳng hình vẽ. 

C. nằm trong mặt phẳng hình vẽ và vuông góc với hai thanh ray.

D. nằm trong mặt phẳng hình vẽ và song song với hai thanh ray.

Câu 12. Một khung dây phẳng giới hạn diện tích S = 5 cm2 gồm 20 vòng dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,1T sao cho mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 60°. Tính từ thông qua diện tích giới hạn bởi khung dây.

A. 8,66.10-4 Wb   

B. 5.10-4 Wb  

C. 4,5.10-5 Wb   

D. 2,5.10-5 Wb

Câu 13. Một khung dây có 100 vòng được đặt trong từ trường đều sao cho các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng của khung dây. Diện tích của mỗi vòng dây là 2 dm2, cảm ứng từ giảm đều từ 0,5 T đến 0,2 T trong thời gian 0,1 s. Suất điện động cảm ứng trong khung dây là

A. 6 V.

B. 60 V.   

C. 3 V.

D. 30 V.

Câu 14. Chiết suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ và môi trường tới

A. luôn luôn lớn hơn 1.

B. luôn luôn nhỏ hơn 1.

C. tuỳ thuộc tốc độ của ánh sáng trong hai môi trường.   

D. tuỳ thuộc góc tới của tia sáng.

Câu 15. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường

A. cho biết một tia sáng khi đi vào môi trường đó sẽ bị khúc xạ nhiều hay ít.

B. là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không

C. là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với không khí.

D. cho biết một tia sáng khi đi vào môi trường đó sẽ bị phản xạ nhiều hay ít.

Câu 16. Trong các câu sau đây, câu nào sai? Khi một tia sáng đi từ môi trường có chiết suất n1 sang môi trường có chiết suất n2 > n1 với góc tới i (0 < i < 90°) thì

A. luôn luôn có tia khúc xạ đi vào môi trường thứ hai.

B. góc khúc xạ r lớn hơn góc tới i. 

C. góc khúc xạ r nhỏ hơn góc tới i.  

D. nếu góc tới i bằng 0, tia sáng không bị khúc xạ.

Câu 17. Chiết suất của nước và của thủy tinh đối với một ánh sáng đơn sắc có giá trị lần lượt là 1,333 và 1,532. Chiết suất tỉ đối của nước đối với thủy tinh ứng với ánh sáng đơn sắc này là

A. 0,199  

B. 0,870  

C. 1,433  

D. 1,149

Câu 18. Một cây cọc dài được cắm thẳng đứng xuống một bể nước chiết suất Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất. Phần cọc nhô ra ngoài mặt nước là 30 cm, bóng của nó trên mặt nước dài 40 cm và dưới đáy bể nước dài 190 cm. Tính chiều sâu của lớp nước:

A. 200 cm  

B. 180 cm

C. 175 cm

D. 250 cm

Câu 19. Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang kém hơn và góc tới lớn hơn góc giới hạn là điều kiện để có

A. phản xạ thông thường.  

B. khúc xạ.

C. phản xạ toàn phần.  

D. tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ.

Câu 20. Một học sinh phát biểu: phản xạ toàn phần là phản xạ ánh sáng khi không có khúc xạ. Trong ba trường hợp truyền ánh sáng như hình vẽ, trường hợp nào có hiện tượng phản xạ toàn phần

Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

A. Trường hợp (1)  

B. Trường hợp (2)

C. Trường hợp (3)  

D. Cả (1), (2) và (3) đều không

Câu 21. Trong sợi quang chiết suất của phần lõi

A. luôn bé hơn chiết suất của phần trong suốt xung quanh.

B. luôn bằng chiết suất của phần trong suốt xung quanh

C. luôn lớn hơn chiết suất của phần trong suốt xung quanh.

D. có thể bằng 1.

Câu 22. Chiếu một tia sáng đơn sắc từ trong nước tới mặt phân cách với không khí. Biết chiết suất của nước và của không khí đối với ánh sáng đơn sắc này lần lượt là 1,333 và 1. Góc giới hạn phản xạ toàn phần ở mặt phân cách giữa nước và không khí đối với ánh sáng đơn sắc này là 

A. 41,40°.  

B. 53,12°.

C. 36,88°.

D. 48,61°.

Câu 23. Một khối bán trụ trong suốt có chiết suất n = 1,414, đặt trong không khí. Một chùm tia sáng hẹp nằm trong một mặt phẳng của tiết diện vuông góc, chiếu tới khối bán trụ như hình vẽ. Chọn phương án đúng.

Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

A. khi α = 60° thì tia khúc xạ ra ngoài không khí với góc khúc xạ 30°.

B. khi α = 45° thì tia khúc xạ ra ngoài không khí với góc khúc xạ 60°.

C. khi α = 60° thì tia khúc xạ đi là là trên mặt phân cách.

D. khi α = 30° thì xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần tại 0.

Câu 24. Người ta thường có thể xác định chiều của lực từ tác dụng lên một đoạn dây mang dòng điện thẳng bằng quy tắc nào sau đây:

A. quy tắc bàn tay phải  

B. quy tắc cái đinh ốc

C. quy tắc nắm tay phải  

D. quy tắc bàn tay trái

Câu 25. Chọn câu sai. Từ thông qua mặt S đặt trong từ trường phụ thuộc vào

A. độ nghiêng của mặt S so với vecto cảm ứng từ.

B. độ lớn của chu vi của đường giới hạn mặt S.

C. độ lớn của cảm ứng từ vecto cảm ứng từ.

D. độ lớn của diện tích mặt S.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điểm.

Câu 1. Hình vẽ nào dưới đây xác định đúng hướng của véctơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn:

A. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

B. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

C. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

D. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

Câu 2. Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện:

A. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

B. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

C. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

D. B và C

Câu 3. Đặt một kim nam châm nhỏ trên mặt phẳng vuông góc với một dòng điện thẳng. Khi cân bằng, kim nam châm đó sẽ nằm theo hướng

A. song song với dòng điện.

B. cắt dòng điện.

C. theo hướng một đường sức từ của dòng điện thẳng.

D. theo hướng vuông góc với một đường sức từ của dòng điện thẳng.

Câu 4. Khi hai dây dẫn thẳng, đặt gần nhau, song song với nhau và có hai dòng điện cùng chiều chạy qua thì

A. Chúng hút nhau.  

B. Chúng đẩy nhau,

C. Lực tương tác không đáng kế.  

D. Có lúc hút, có lúc đẩy.

Câu 5. Hai dây dẫn thẳng, rất dài, đặt song song, cách nhau 20 cm trong không khí, có hai dòng điện ngược chiều, có cường độ I1 = 12 A; I2 = 15 A chạy qua. Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra tại điểm M cách dây dẫn mang dòng I1 một đoạn 15 cm và cách dây dẫn mang dòng I2 một đoạn 5 cm.

A. 1,6.10−5 T.  

B. 6.10−5 T.

C. 7,6.10−5 T.

D. 4,4.10−5 T.

Câu 6. Một dây dẫn đường kính tiết diện d = 0,5 mm được phủ một lớp sơn cách điện mỏng và quấn thành một ống dây, các vòng dây quấn sát nhau. Cho dòng điện có cường độ I = 2 A chạy qua ống dây. Xác định cảm ứng từ tại một điểm trên trục trong ống dây.

A. B = 5.10−4 T.   

B. B = 2,5.10−4 T.

C. B = 1,25.10−4 T.  

D. B = 3,75.10−4 T.

Câu 7. Đặt một khung dây dẫn hình chữ nhật có dòng điện chạy qua trong từ trường sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường cảm ứng từ chiều như hình vẽ thì lực từ có tác dụng gì:

A. lực từ làm dãn khung 

B. lực từ làm khung dây quay

C. lực từ làm nén khung 

D. lực từ không tác dụng lên khung 

Câu 8. Một đoạn dây dẫn thẳng dài 89 cm được đặt vuông góc với các đường sức từ trong một từ trường đều. Cho biết khi dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn có cường độ 23 A, thì đoạn dây dẫn này bị tác dụng một lực từ bằng 1,6 N. Xác định cảm ứng từ của từ trường đều.

A. 78.10−5 T  

B. 78.10−3 T  

C. 78 T

D. 7,8.10−3 T

Câu 9. Một đoạn dây dẫn đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,35 T. Khi dòng điện cường độ 14,5 A chạy qua đoạn dây dẫn, thì đoạn dây dẫn này bị tác dụng một lực từ bằng 1,65 N. Biết hướng của dòng điện hợp với hướng của từ trường một góc 30°. Tính độ dài của đoạn dây dẫn đặt trong từ trường.

A. 0,45 m   

B. 0,25 m   

C. 0,65 m   

D. 0,75 m

Câu 10. Một đoạn dây đồng CD chiều dài ℓ, có khối lượng m được treo ở hai đầu bằng hai sợi dây mềm, rất nhẹ, cách điện sao cho đoạn dây CD nằm ngang, tại nơi có gia tốc trọng trường g. Đưa đoạn dây đồng vào trong từ trường đều có cảm ứng từ B và các đường sức từ là những đường thẳng đứng hướng lên. Cho dòng điện qua dây CD có cường độ I sao cho BIℓ = 3mg thì dây treo lệch so với phương thẳng đứng một góc gần giá trị nào nhất sau đây?

Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

A. 45°.  

B. 85°.

C. 25°.

D. 63°.

Câu 11. Khung dây dẫn hình tròn, bán kính R, có cường độ dòng điện chạy qua là I, gây ra cảm ứng từ tại tâm có độ lớn B. Biểu thức nào dưới đây biểu diễn một đại lượng có đơn vị là vêbe (Wb)?

A. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất   

B. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất   

C. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất    

D. πR2B.

Câu 12. Chọn câu sai. Định luật Len−xơ là định luật

A. cho phép xác định chiều của dòng điện cảm ứng trong mạch kín.

B. khẳng định dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại sự biến thiên của từ thông ban đầu qua mạch kín.

C. khẳng định dòng điện cảm ứng xuất hiện khi từ thông qua mạch kín biến thiên do kết quả của một chuyển động nào đó thì từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại chuyển động này.

D. cho phép xác định lượng nhiệt toả ra trong vật dẫn có dòng điện chạy qua.

Câu 13. Mạch kín (C) phẳng, không biến dạng trong từ trường đều. Hỏi trường hợp nào dưới đây, từ thông qua mạch biến thiên?

A. (C) chuyển động tịnh tiến.

B. (C) chuyển động quay xung quanh một trục cố định vuông góc với mặt phẳng chứa mạch.

C. (C) chuyển động trong một mặt phẳng vuông góc với từ trường.

D. (C) quay xung quanh trục cố định nằm trong mặt phẳng chứa mạch và trục này không song song với đường sức từ.

Câu 14. Một khung dây hình vuông cạnh 5 cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 8.10-4 T. Từ thông qua hình vuông đó bằng 10-6 Wb. Tính góc hợp giữa vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến của hình vuông đó.

A. α = 0°.

B. α = 30°.

C. α = 60°.  

D. α = 90°.

Câu 15. Một mặt S, phẳng, diện tích 20 cm2 đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng này một góc 30° và có độ lớn là 1,2 T. Từ thông qua mặt S là

A. 2,0.10-3 Wb   

B. 1,2.10−3 Wb

C. 12. 10-5 Wb   

D. 2,0. 10−5 Wb

Câu 16. Cách làm nào dưới dây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng?

A. Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫn.

B. Nối hai cực của nam châm vào hai đầu cuộn dây dẫn.

C. Đưa một cực của acquy từ ngoài vào trong cuộn dây dẫn kín.

D. Đưa một nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.

Câu 17. Một khung dây phẳng diện tích 20 cm2, gồm 10 vòng được đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây góc 30° và có độ lớn bằng 2.10-4 T. Người ta làm cho từ trường giảm đều đến 0 trong thời gian 0,01 s thì độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong thời gian từ trường biến đổi.

A. 200 µV. 

B. 180 µV.

C. 160 µV.

D. 80 µV.

Câu 18. Suất điện động tự cảm có độ lớn lớn khi

A. dòng điện tăng nhanh.  

B. dòng điện có giá trị nhỏ.

C. dòng điện có giá trị lớn.  

D. dòng điện không đổi.

Câu 19. Tính độ tự cảm của một ống dây hình trụ có chiều dài 0,5 m gồm 1000 vòng dây, mỗi vòng dây có đường kính 20 cm.

A. 0,088 H.   

B. 0,079 H.

C. 0,125 H.

D. 0,064 H.

Câu 20. Một cái đinh được cắm vuông góc vào tâm O một tấm gỗ hình tròn có bán kính R = 5 cm. Tấm gỗ được thả nổi trên mặt thoáng của một chậu nước. Đầu A của đinh ở trong nước. Cho chiết suất của nước là Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất. Cho chiều dài OA của đinh ở trong nước là 8,7 cm. Hỏi mắt ở trong không khí, nhìn theo mép của tấm gỗ sẽ thấy đầu đinh ở cách mặt nước bao nhiêu xentimét?

A. 6,5 cm

B. 7,2 cm  

C. 4,5 cm  

D. 5,6 cm

Câu 21. Tốc độ ánh sáng trong không khí là v1, trong nước là v2. Một tia sáng chiếu từ nước ra ngoài không khí với góc tới là i, có góc khúc xạ là r. Kết luận nào dưới đây là đúng?

A. v1 > v2; i > r.   

B. v1 > v2; i < r.

C. v1 < v2; i > r.   

D. v1 < v2; i < r.

Câu 22. Nếu tăng góc tới lên hai lần thì góc khúc xạ sẽ

A. tăng hai lần.   

B. tăng hơn hai lần.

C. tăng ít hơn hai lần.  

D. chưa đủ điều kiện để kết luận.

Câu 23. Có ba môi trường trong suốt. Với cùng góc tới: Nếu tia sáng truyền từ (1) vào (2) thì góc khúc xạ là 300. Nếu tia sáng truyền từ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là 450. Góc giới hạn phản xạ toàn phần ở mặt phân cách (2) và (3) gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 300   

B. 420   

C. 460 

D. Không tính được

Câu 24. Ba môi trường trong suốt là không khí và hai môi trường khác có các chiết suất tuyệt đối n1, n2 (với n2 > n1). Lần lượt cho ánh sáng truyền đến mặt phân cách của tất cả các cặp môi trường có thể tạo ra. Biểu thức nào kể sau không thể là sin của góc?

A. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

B. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

C. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

D. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

Câu 25. Biết chiết suất của thủy tinh là 1,5. Góc giới hạn phản xạ toàn phần khi ánh sáng truyền từ thủy tinh sang không khí.

A. 48,6o.  

B. 72,75°.

C. 62,7°.  

D. 41,8°.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điểm.

Câu 1. Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn sai hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện:

A. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

B. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

C. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

D. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

Câu 2. Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong ống dây gây nên:

A. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

B. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

C. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

D. B và C

Câu 3. Có hai thanh kim loại bề ngoài giống hệt nhau, có thể là thanh nam châm hoặc thanh là thép. Khi đưa một đầu thanh 1 đến gần trung điểm của thanh 2 thì chúng hút nhau mạnh. Còn khi đưa một đầu của thanh 2 đến gần trung điểm của thanh 1 thì chúng hút nhau yếu. Chọn kết luận đúng.

A. Thanh 1 là nam châm và thanh 2 là thép.

B. Thanh 2 là nam châm và thanh 1 là thép.

C. Thanh 1 và thanh 2 đều là thép.  

D. Thanh 1 và thanh 2 đều là nam châm.

Câu 4. Phát biểu nào dưới đây là đúng? Từ trường không tương tác với 

A. các điện tích chuyển động. 

B. các điện tích đứng yên.

C. nam châm đứng yên.  

D. nam châm chuyển động.

Câu 5. Hai dây dẫn thẳng, rất dài, đặt song song, cách nhau 10 cm trong không khí, có hai dòng điện ngược chiều, có cường độ I1 = 6 A; I2 = 12 A chạy qua. Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra tại điểm M cách dây dẫn mang dòng I1 là 5 cm và cách dây dẫn mang dòng I2 một khoảng 15 cm

A. 2,4.10−5 T.

B. 1,6.10−5 T.

C. 0,8.10−5 T.

D. 4.10−5 T.

Câu 6. Cuộn dây tròn dẹt có 20 vòng, bán kính là 3,14 cm. Khi có dòng điện đi vào thì tại tâm của vòng dây xuất hiện từ trường là B = 2.10-3 T. Tính cường độ dòng điện trong vòng dây.

A. 3 A.

B. 4 A.   

C. 5 A.   

D. 2,5 A.

Câu 7. Đáp án nào sau đây đúng khi nói về tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song:

A. cùng chiều thì đẩy nhau  

B. cùng chiều thì hút nhau

C. ngược chiều thì hút nhau  

D. cùng chiều thì đẩy, ngược chiều thì hút 

Câu 8. Một khung dây hình chữ nhật MNPQ gồm 20 vòng, MN = 5 cm, MQ = 4 cm. Khung được đặt trong từ trường đều, có độ lớn B = 3 mT, có đường sức từ qua đỉnh M vuông góc với cạnh MN và hợp với cạnh MQ của khung một góc 30°. Độ lớn độ biến thiên của từ thông qua khung bằng? Chọn câu sai.

Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

A. 0 nếu tịnh tiến khung dây trong từ trường.

B. 120 µWb nếu quay khung dây 180° xung quanh cạnh MN.

C. 0 nếu quay khung dây 360° xung quanh cạnh MQ.

D. 120 µWb nếu quay khung dây 90° xung quanh cạnh MQ.

Câu 9. Một khung dây phẳng diện tích 20 cm2 đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ hợp với vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây một góc 60° và có độ lớn 0,12 T. Từ thông qua khung dây này là

A. 2,4.10-4 Wb  

B. 1,2. 10−4 Wb   

C. 1,2.10-6 Wb  

D. 2,4.10−6 Wb

Câu 10. Trong hệ SI đơn vị của hệ số tự cảm là

A. Tesla (T).  

B. Henri (H).  

C. Vêbe (Wb).  

D. Fara (F).

Câu 11. Phát biểu nào sau đây là sai? Suất điện động tự cảm có giá trị lớn nhất khi

A. Dòng điện tăng nhanh

B. Dòng điện giảm nhanh

C. Dòng điện có giá trị lớn  

D. Dòng điện biến thiên nhanh

Câu 12. Trong một mạch điện có một bộ acquy, một ống dây và một công tắc thì:

A. ngay sau khi đóng công tắc, trong mạch có suất điện động tự cảm.

B. sau khi đóng công tắc ít nhất 30s, trong mạch mới xuất hiện suất điện động tự cảm.

C. khi dòng điện trong mạch đã ổn định, trong mạch vẫn còn suất điện động tự cảm.

D. khi dòng điện trong mạch đã ổn định, ống dây không cản trở dòng điện.

Câu 13. Một dòng điện trong ống dây phụ thuộc vào thời gian theo công thức i = 0,4(5 − t), i tính bằng A, t tính bằng s. Nếu ống dây có hệ số tự cảm L = 0,005 H thì suất điện động tự cảm trong nó là

A. 1,5 mV.

B. 2 mV.  

C. 1 mV.  

D. 2,5 mV.

Câu 14. Chiết suất tỉ đối giữa hai môi trường

A. cho biết tia sáng khúc xạ nhiều hay ít khi đi từ môi trường này vào môi trường kia.

B. càng lớn khi góc tới của tia sáng càng lởn. 

C. càng lớn thì góc khúc xạ càng nhỏ.

D. bằng tỉ số giữa góc khúc xạ và góc tới.

Câu 15. Chọn phương án sai khi nói về hiện tượng khúc xạ.

A. Tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến hơn tia tới khi khi ánh sáng truyền vào môi trường chiết quang kém hơn. 

B. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không.

C. Định luật khúc xạ viết thành n1sini = n2sinr có dạng là một định luật bảo toàn.

D. Định luật khúc xạ viết thành n1sin1 = n2sinr có dạng là một số không đổi.

Câu 16. Trong một thí nghiệm về sự khúc xạ ánh sáng, một học sinh ghi lại trên tấm bìa ba đường truyền của ánh sáng như hình vẽ, nhưng quên ghi chiều truyền. (Các) tia nào kể sau có thể là tia khúc xạ?

Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

A. IR1.  

B. IR2.  

C. IR3.  

D. IR2 hoặc IR3.

Câu 17. Chiếu một tia sáng đơn sắc từ không khí tới mặt nước với góc tới 60°, tia khúc xạ đi vào trong nước với góc khúc xạ là r. Biết chiết suất của không khí và của nước đối với ánh sáng đơn sắc này lần lượt là 1 và 1,333. Giá trị của r là

A. 37,97°.  

B. 22,03°.

C. 40,52°.

D. 19,48°.

Câu 18. Một cái máng nước sâu 30 cm rộng 40 cm có hai thành bên thẳng đứng. Lúc máng cạn nước thì bóng râm của thành A kéo dài tới đúng chân thành đối diện. Người ta đổ nước vào máng đến một độ cao h thì bóng của thành A ngắn bớt đi 7 cm so với trước. Biết chiết suất của nước là Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất. Tính h.

Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

A. 20 cm.

B. 12 cm.

C. 15 cm.   

D. 25 cm.

Câu 19. Một tia sáng truyền trong không khí tới mặt thoáng của một chất lỏng. Tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau như hình vẽ. Trong các điều kiện đó, giữa các góc i và r có hệ thức nào?

Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

A. i = r + 90°.   

B. i = 90° − r.

C. i = r − 90°.   

D. i = 60° − r.

Câu 20. Lúc trưa nắng, mặt đường nhựa khô ráo, nhưng nhìn từ xa có vẻ như ướt nước. Đó là vì các tia sáng phản xạ

A. toàn phần trên lớp không khí sát mặt đường và đi vào mắt.

B. toàn phần trên mặt đường và đi vào mắt.

C. toàn phần trên lớp không khí ngang tầm mắt và đi vào mắt. 

D. một phần trên lớp không khí ngang tầm mắt và đi vào mắt.

Câu 21. Một chùm tia sáng hẹp truyền từ môi trường (1) chiết suất n1 tới mặt phẳng phân cách với môi trường (2) chiết suất n2 (n1 > n2). Nếu tia khúc xạ truyền gần sát mặt phân cách hai môi trường trong suốt thì có thể kết luận 

A. góc tới bằng góc tới giới hạn phản xạ toàn phần  

B. góc tới lớn hơn góc phản xạ toàn phần

C. không còn tia phản xạ

D. chùm tia phản xạ rất mờ

Câu 22. Phản xạ toàn phần và phản xạ thông thường giống nhau ở tính chất là:

A. cả hai hiện tượng đều tuân theo định luật phản xạ ánh sáng

B. cả hai hiện tượng đều tuân theo định luật khúc xạ ánh sáng

C. cường độ chùm tia phản xạ gần bằng cường độ chùm tới

D. cường độ chùm phản xạ rất nhỏ so với cường độ chùm tới

Câu 23. Có tia sáng truyền từ không khí vào ba môi trường (1), (2), (3) hình vẽ. Phản xạ toàn phần không thể xảy ra khi ánh sáng truyền trong cặp môi trường nào sau đây?

Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

A. Từ (1) tới (2).  

B. Từ (2) tới (3).  

C. Từ (1) tới (3).  

D. Từ (3) tới (1).

Câu 24. Một tấm thủy tinh mỏng, trong suốt, chiết suất n1 = 1,5; có tiết diện là hình chữ nhật ABCD (AB rất lớn so với AD), mặt đáy AB tiếp xúc với một chất lỏng có chiết suất n2 = 1,3. Chiếu tia sáng SI nằm trong mặt phẳng ABCD tới mặt AD sao cho tia tới nằm phía trên pháp tuyến ở điểm tới và tia khúc xạ trong thủy tinh gặp đáy AB ở điểm K. Giá trị lớn nhất của góc tới α để có phản xạ toàn phần tại K là α0. Giá trị α0 gần giá trị nào nhất sau đây?

Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

A. 43°.

B. 60°.

C. 30°.

D. 410

Câu 25. Trong các câu sau đây, câu nào sai? Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

A. khi góc tới i tăng thì góc khúc xạ r cũng tăng.

B. góc khúc xạ r tỉ lệ thuận với góc tới i.

C. hiệu số |i − r| cho biết góc lệch của tia sáng khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường.

D. nếu góc tới i bằng 0 thì tia sáng không bị lệch khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điểm.

Câu 1. Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của véctơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây tròn của dòng điện I:

A. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

B. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

C. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

D. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

Câu 2. Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của véctơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện:

A. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

B. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

C. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

D. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

Câu 3. Hai kim nam châm nhỏ đặt trên Trái Đất xa các dòng điện và các nam châm khác; ường nối hai trọng tâm của chúng nằm theo hướng Nam − BắcNếu từ trường Trái Đất yếu hơn từ trường kim nam châm, khi cân bằng, hai kim nam châm đó sẽ có dạng như 

Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

A. hình 4.

B. hình 3.

C. hình 2.

D. hình 1.

Câu 4. Mọi từ trường đều phát sinh từ

A. Các nguyên từ sắt.   

B. Các nam châm vĩnh cửu.

C. Các mômen từ.

D. Các điện tích chuyển động.

Câu 5. Trong các trường họp sau đây trường hợp nào là tương tác từ

A. Trái Đất hút Mặt Trăng.

B. Lược nhựa sau khi cọ xát với dạ có thể hút những mẩu giấy vụn. 

C. Hai quả cầu tích điện đặt gần nhau.

D. Hai dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt gần nhau.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây đúng? Trong từ trường, cảm ứng từ tại một điểm

A. nằm theo hướng của lực từ.

B. ngược hướng với đường sức từ.

C. nằm theo hướng của đường sức từ.   

D. ngược hướng với lực từ.

Câu 7. Hai dây dẫn thẳng, rất dài, đặt song song, cách nhau 10 cm trong không khí, có hai dòng điện cùng chiều, có cường độ I1 = 9A; I= 16 A chạy qua. Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra tại điểm M cách dây dẫn mang dòng I1 một khoảng 6 cm và cách dây dẫn mang dòng I2 một khoảng 8 cm.

A. 5.10−5 T.   

B. 3.10−5 T.

C. 4.10−5 T.

D. 1.10−5 T.

Câu 8. Hai dây dẫn thẳng, rất dài, đặt song song, cách nhau 15 cm đặt trong không khí, có hai dòng điện cùng chiều, có cường độ I1 = 10 A, I2 = 5 A chạy qua. Xác định điểm M mà tại đó cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra bằng 0.

A. điểm M nằm trên đường thẳng cách dây dẫn mang dòng I1 10 cm và cách dây dẫn mang dòng I2 5 cm; hoặc các điểm cách rất xa hai dây dẫn.

B. điểm M nằm trên đường thẳng cách dây dẫn mang dòng I1 5 cm và cách dây dẫn mang dòng I2 10 cm; hoặc các điểm cách rất xa hai dây dẫn.

C. điểm M nằm trên đường thẳng cách dây dẫn mang dòng I1 7,5 cm và cách dây dẫn mang dòng I2 7,5 cm; hoặc các điểm cách rất xa hai dây dẫn.

D. điểm M nằm trên đường thẳng cách dây dẫn mang dòng I1 8 cm và cách dây dẫn mang dòng I2 7 cm; hoặc các điểm cách rất xa hai dây dẫn.

Câu 9. Khung dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều chịu tác dụng của ngẫu lực từ khi:

A. mặt phẳng khung vuông góc với các đường cảm ứng từ

B. mặt phẳng khung song song với các đường cảm ứng từ

C. mặt phẳng khung hợp với đường cảm ứng từ một góc 0 < α < 90°

D. mặt phẳng khung ở vị trí bất kì

Câu 10. Ống dây điện trên hình vẽ bị hút về phía thanh nam châm. Hãy chỉ rõ cực của thanh nam châm:

Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

A. đầu P là cực dương, đầu Q là cực âm

B. đầu P là cực nam, đầu Q là cực bắc 

C. đầu P là cực bắc, đầu Q là cực nam  

D. đầu P là cực âm, đầu Q là cực dương

Câu 11. Ở gần xích đạo, từ trường Trái Đất có thành phần nằm ngang bằng 3.10−5 T còn thành phần thẳng đứng rất nhỏ. Một đường dây điện đặt nằm ngang theo hướng Đông − Tây với cường độ không đổi là 1400 A. Lực từ của Trái Đất tác dụng lên đoạn dây 100 m là

A. 19 N.  

B. 1,9 N.

C. 4,5 N.

D. 4,2 N.

Câu 12. Dòng điện qua một ống dây không có lõi sắt biến đổi đều theo thời gian. Trong thời gian 0,01 s cường độ dòng điện tăng từ i1 = 1 A đến i2 = 2 A, suất điện động tự cảm trong ống dây có độ lớn bằng 20 V. Hệ số tự cảm của ống dây là

A. 0,1 H.  

B. 0.4H.  

C. 0,2 H.  

D. 8,6 H.

Câu 13. Ống dây điện hình trụ có chiều dài tăng gấp đôi (các đại lượng khác không thay đổi) thì độ tự cảm

A. không đổi.

B. tăng 4 lần.  

C. tăng hai lần.

D. giảm hai lần.

Câu 14. Trong một mạch kín có độ tự cảm 0,5.10-3 H, nếu suất điện động tự cảm có độ lớn bằng 0,25 V thì tốc độ biến thiên của dòng điện là L 

A. 250 A/s  

B. 400 A/s.

C. 600 A/s.

D. 500 A/s.

Câu 15. Trong các câu sau đây, câu nào sai? Cho một chùm tia sáng song song chiếu xiên góc tới mặt phân cách giữa hai môi trường.

A. Chùm tia bị gãy khúc khi đi qua mặt phân cách.

B. Góc khúc xạ r có thể lớn hơn hay nhỏ hơn góc tới i.

C. Chiết suất n2 của môi trường khúc xạ lớn hơn chiết suất n1 của môi trường tới thì tia khúc xạ càng gần mặt phân cách. 

D. Góc lệch của chùm tia khi đi qua mặt phân cách càng lớn khi chiết suất n1 và n2 của hai môi trường tới và khúc xạ càng khác nhau.

Câu 16. Tia sáng truyền từ môi trường trong suốt (1) có chiết suất tuyệt đối n1 đến mặt phân cách với môi trường trong suốt (2) có có chiết suất tuyệt đối n2, với góc tới là i thì góc khúc xạ là r. Nếu n21 là chiết suất tỉ đối của môi trường (2) đối với môi trường (1) thì chiết suất tỉ đối của môi trường (1) đối với môi trường (2) bằng 

A. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất  

B. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

C. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

D. i.r

Câu 17. Tính tốc độ của ánh sáng trong thủy tinh. Biết thủy tinh có chiết suất n = 1,6 và tốc độ ánh sáng trong chân không là c = 3.108 m/s.

A. 2,23.108 m/s.   

B. 1,875.108 m/s.

C. 2,75.108 m/s.   

D. 1,5.108 m/s.

Câu 18. Một tia sáng truyền đến mặt thoáng của nước. Tia này cho một tia phản xạ ở mặt thoáng và một tia khúc xạ. Người vẽ các tia sáng này quên ghi lại chiều truyền trong hình vẽ. Tia nào dưới đây là tia tới?

Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

A. S1l.  

B. S2I.

C. S3I.  

D. S1I; S2I; S3I đều có thể là tia tới.

Câu 19. Một tia sáng truyền từ môi trường A vào môi trường B dưới góc tới 6° thì góc khúc xạ là 8°. Tính tốc độ ánh sáng trong môi trường ABiết tốc độ ánh sáng trong môi trường B là 2.105 km/s.

A. 2,25.105 km/s.

B. 2,3.105 km/s.   

C. l,5.105km/s.

D. 2,5.105 km/s.

Câu 20. Một tia sáng được chiếu từ không khí đến tâm của mặt trên một khối lập phương trong suốt, chiết suất 1,5 như hình vẽ. Tìm góc tới i lớn nhất để tia khúc xạ vào trong khối còn gặp mặt đáy của khối.

Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

A. 36°.

B. 60°.

C. 45°.

D. 76°

Câu 21. Một tia sáng truyền trong hai môi trường theo đường truyền như hình vẽ. Chỉ ra câu sai.

Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

A. α là góc tới giới hạn.

B. Với i > α  sẽ có phản xạ toàn phần.

C. Nếu ánh sáng truyền từ (2) tới (1) chỉ có phản xạ thông thường.

D. Nếu ánh sáng truyền từ (2) tới (1) không thể có phản xạ.

Câu 22. Khi tia sáng truyền xiên góc tới mặt phân cách hai môi trường trong suốt khác nhau mà không có tia khúc xạ thì chắc chắn

A. môi trường chùm tia tới là chân không

B. môi trường chứa tia tới là không khí

C. có phản xạ toàn phần

D. ánh sáng bị hấp thụ hoàn toàn

Câu 23. Ánh sáng truyền trong môi trường có chiết suất n1, tới mặt phân cách với môi trường có chiết suất n2 với góc tới i ≠ 0. Xét các điều kiện sau :

(1) n2 > n1.        (2) n2 < n1.

(3) Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất .   (4) Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

Nếu muốn luôn luôn có khúc xạ ánh sáng thì (các) điều kiện là:

A. (1).  

B. (2).  

C. (l) và (4).   

D. (2) và (3).

Câu 24. Một khối nhựa trong suốt hình lập phương, chiết suất n như hình vẽ. Xác định điều kiện về n để mọi tia sáng từ không khí vào một mặt và truyền thẳng tới mặt kề đều phản xạ toàn phần ở mặt đáy:

A. n ≥ √2  

B. n ≥ √3

C. n ≥ 1,3   

D. n ≥ 1,5

Câu 25. Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:

A. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

B. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

C.  Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

D. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 8)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điểm.

Câu 1. Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của véctơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện:

A. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

B. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

C. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

D. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

Câu 2. Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn sai hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong ống dây gây nên:

A. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

B. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

C. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

D. A và B

Câu 3. Một nam châm vĩnh cửu không tác dụng lực lên

A. Thanh sắt bị nhiễm từ.  

B. Thanh sắt chưa bị nhiễm từ.

C. Điện tích không chuyển động.

D. Điện tích chuyển động.

Câu 4. Hai dây dẫn thẳng, đặt gần nhau, song song với nhau có dòng điện chạy qua tương tác với nhau một lực khá lớn vì

A. Hai dây dẫn có khối lượng.

B. Trong hai dây dẫn có các điện tích tự do.

C. Trong hai dây dẫn có các ion dương dao động quanh nút mạng 

D. Trong hai dây dẫn có các electron tự do chuyển động có hướng.

Câu 5. Tương tác giữa điện tích đứng yên và điện tích chuyển động là 

A. Tương tác hấp dẫn.

B. Tương tác điện,

C. Tương tác từ.

D. Vừa tương tác điện vừa tương tác từ.

Câu 6. Hai dây dẫn thẳng, rất dài, đặt song song, cách nhau 20 cm trong không khí, có hai dòng điện ngược chiều, có cường độ I1 = I2= 12 A chạy qua. Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra tại điểm M cách dây dẫn mang dòng I1 một khoảng 16 cm và cách dây dẫn mang dòng I2 một khoảng 12 cm.

A. 1,5.10−5 T.  

B. 2.10−5 T.  

C. 2,5.10−5 T.   

D. 3,5.10−5 T.

Câu 7. Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:

A. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

B. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

C. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

D. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

Câu 8. Hai dây dẫn thẳng, rất dài, đặt trong không khí, trùng với hai trục toạ độ vuông góc xOy. Dòng điện qua các dây dẫn đều cùng chiều với chiều dương của trục tọa độ và có cùng cường độ I1 = I2 = 12 A. Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra tại điểm A có tọa độ x =14 cm và y = −6 cm.

A. 6.10−5 T.  

B. 2.10−5 T.  

C. 4.10−5 T.  

D. 8.10−5 T.

Câu 9. Một vòng dây dẫn tròn, phẳng có đường kính 2 cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất . Từ thông qua vòng dây khi vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng vòng dây góc α = 30° bằng

A. √3.10−3Wb   

B. 4.10-5 Wb

C. √3.10−4Wb   

D. 10-4Wb

Câu 10. Một hình vuông cạnh 5 cm, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4.10-4T. Từ thông qua diện tích hình vuông đó bằng 10-6 Wb. Góc hợp giữa vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến của hình vuông đó là

A. α = 0°

B. α = 30°.

C. α = 60°.

D. α = 90°.

Câu 11. Một vòng dây dẫn kín, phẳng được đặt trong từ trường đều. Trong khoảng thời gian 0,04 s, từ thông qua vòng dây giảm đều từ giá trị 6.10-3 Wb về 0 thì suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây có độ lớn là 

A. 0,12 V.

B. 0,15 V.  

C. 0,30 V.  

D. 70,24 V.

Câu 12. Một khung dây dẫn tròn, phẳng, bán kính 0,10 m gồm 50 vòng được đặt trong từ trường đều. Cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 60°. Lúc đầu cảm ứng từ có giá trị bằng 0,05 T. Trong khoảng 0,05 s, nếu cảm ứng từ tăng đều lên gấp đôi thì độ lớn suất điện động cảm ứng trong khung là e1, còn nếu cảm ứng từ giảm đều đến không thì độ lớn suất điện động cảm ứng trong khung là e2. Khi đó, e1 + e2 bằng 

A. 3,36 (V).

B. 2,56 (V).  

C. 2,72 (V).  

D. 1,36 (V).

Câu 13. Trong một thí nghiệm về sự khúc xạ ánh sáng, một học sinh ghi lại trên tấm bìa ba đường truyền của ánh sáng như hình vẽ, nhưng quên ghi chiều truyền. (Các) tia nào kể sau có thể là tia phản xạ?

Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

A. IR1.   

B. IR2.

C. IR3.

D. IR2 hoặc IR3.

Câu 14. Tia sáng đi từ nước có chiết suất Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất sang thủy tinh có chiết suất n2 = 1,5 với góc tới i = 30°. Góc khúc xạ và góc lệch D tạo bởi tia khúc xạ và tia tới lần lượt là

A. 27,2° và 2,8°  

B. 24,2°và 5,8°   

C. 26,4°và 3,6°

D. 28,2° và 3,6°  

Câu 15. Một người ngồi trên bờ hồ nhúng chân vào nước trong suốt. Biết chiết suất của nước là Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất. Khoảng cách thực từ bàn chân người đó đến mặt nước là 36cm. Nếu nhìn theo phương gần thẳng đứng, mắt người đó cảm thấy bàn chân cách mặt nước bao nhiêu:

A. 28 cm  

B. 18 cm  

C. 25 cm  

D. 27 cm

Câu 16. Có hai tia sáng song song nhau, truyền trong nước. Tia (1) gặp mặt thoáng của nước tại I. Tia (2) gặp một bản thuỷ tinh hai mặt song song, đặt sát mặt nước như hình vẽ. Nếu tia (1) phần xạ toàn phần, thì tia (2) đến K

Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

A. một phần ló ra không khí và một phần phản xạ.

B. toàn bộ ló ra không khí

C. phản xạ toàn phần.

D. sẽ truyền theo chiều ngược lại.

Câu 17. Một sợi quang hình trụ, lõi có chiết suất n1 = 1,50. Phần vỏ bọc có chiết suất n2 = 1,414. Chùm tia đi từ không khí tới hội tụ ở mặt trước của sợi với góc 2α như hình vẽ. Giá trị lớn nhất của α để các tia sáng của chùm truyền đi được trong lõi gần giá trị nào nhất sau đây?

Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

A. 26°.   

B. 60°.   

C. 30°.   

D. 41°

Câu 18. Theo định luật khúc xạ thì

A. tia khúc xạ và tia tới nằm trong cùng một mặt phẳng.

B. góc khúc xạ có thể bằng góc tới.

C. góc tới tăng bao nhiêu lần thì góc khúc xạ tăng bấy nhiêu lần.

D. góc tới luôn luôn lớn hơn góc khúc xạ.

Câu 19. Trong các câu sau đây, câu nào sai? Khi một tia sáng đi từ môi trường có chiết suất n1, tới mặt phân cách với một môi trường có chiết suất n2 < n1 thì

A. có tia khúc xạ đối với mọi phương của tia tới.

B. góc khúc xạ r lớn hơn góc tới i.

C. tỉ số giữa sin i và sin r là không đổi khi cho góc tới thay đổi.

D. góc khúc xạ thay đổi từ 0 tới 90° khi góc tới i biến thiên.

Câu 20. Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang kém hơn và góc tới lớn hơn góc giới hạn là điều kiện để có

A. phản xạ thông thường.

B. khúc xạ.

C. phản xạ toàn phần.

D. tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ.

Câu 21. Dòng điện qua một ống dây không có lõi sắt biến đổi đều theo thời gian. Trong thời gian 0,01 s cường độ dòng điện tăng từ i1 = 1 A đến i2 = 2 A, suất điện động tự cảm trong ống dây có độ lớn bằng 20 V. Hệ số tự cảm của ống dây là

A. 0,1 H.

B. 0.4H.  

C. 0,2 H.  

D. 8,6 H.

Câu 22. Vật liệu nào sau đây không thể làm nam châm?

A. Sắt non.   

B. Đồng ôxit.   

C. sắt oxit.

D. Mangan ôxit.

Câu 23. Trong hiện tượng khúc xạ, góc khúc xạ

A. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn góc tới.   

B. bao giờ cũng lớn hơn góc tới. 

C. có thể bằng 0.  

D. bao giờ cũng nhỏ hơn góc tới.

Câu 24. Một đoạn dây dẫn thẳng dài 128 cm được đặt vuông góc với các đường sức từ trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,83 T. Xác định lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn khi dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn này có cường độ 18 A.

A. 19 N.  

B. 1,9 N.  

C. 191 N.

D. 1910 N.

Câu 25. Chọn câu sai. Định luật Len−xơ là định luật

A. cho phép xác định chiều của dòng điện cảm ứng trong mạch kín.

B. khẳng định dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại sự biến thiên của từ thông ban đầu qua mạch kín.

C. khẳng định dòng điện cảm ứng xuất hiện khi từ thông qua mạch kín biến thiên do kết quả của một chuyển động nào đó thì từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại chuyển động này.

D. cho phép xác định lượng nhiệt toả ra trong vật dẫn có dòng điện chạy qua.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 9)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu 1. Hình vẽ nào dưới đây xác định sai hướng của véctơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn:

A. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

B. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

C. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

D. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

Câu 2. Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn sai hướng của véctơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện:

A. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

B. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

C. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

D. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

Câu 3. Phát biểu nào sai? Từ trường tồn tại ở gần

A. một nam châm.

B. thanh thủy tinh được nhiễm điện do cọ xát. 

C. dây dẫn có dòng điện.

D. chùm tia điện từ.

Câu 4. Cho dòng điện 10 A chạy qua một vòng dây tạo ra một từ thông qua vòng dây là 5.102 Wb. Độ tự cảm của vòng dây là

A. 5 mH.  

B. 50 mH.

C. 500 mH.

D. 5 H.

Câu 5. Chọn câu sai. Từ thông qua mặt S đặt trong từ trường phụ thuộc vào

A. độ nghiêng của mặt S so với vecto cảm ứng từ.

B. độ lớn của chu vi của đường giới hạn mặt S.

C. độ lớn của cảm ứng từ vecto cảm ứng từ.

D. độ lớn của diện tích mặt S.

Câu 6. Một chùm tia sáng hẹp truyền từ môi trường (1) chiết suất n1 tới mặt phẳng phân cách với môi trường (2) chiết suất n2. Cho biết n1 < n2 và i có giá trị thay đổi. Trường hợp nào sau đây có hiện tượng phản xạ toàn phần

A. Chùm tia sáng gần như sát mặt phẳng phân cách.

B. Góc tới i thoả mãn điều kiện Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất .

C. Góc tới i thoả mãn điều kiện Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất .

D. Không thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần.

Câu 7. Có ba môi trường trong suốt (1), (2), (3). Với cùng góc tới i, một tia sáng khúc xạ như hình vẽ khi truyền từ (1) vào (2) và từ (1) vào (3) vẫn với góc tới i, khi tia sáng truyền từ (2) vào (3) thì góc khúc xạ gần giá trị nào nhất sau đây?

Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

A. 22°.   

B. 31°.   

C. 38°.

D. thiếu dữ kiện

Câu 8. Nếu tăng góc tới lên hai lần thì góc khúc xạ sẽ

A. tăng hai lần.   

B. tăng hơn hai lần.

C. tăng ít hơn hai lần.  

D. chưa đủ điều kiện để kết luận.

Câu 9. Chọn phương án sai khi nói về hiện tượng khúc xạ.

A. Tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến hơn tia tới khi khi ánh sáng truyền vào môi trường chiết quang kém hơn. 

B. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không.

C. Định luật khúc xạ viết thành n1sini = n2sinr có dạng là một định luật bảo toàn.

D. Định luật khúc xạ viết thành n1sin1 = n2sinr có dạng là một số không đổi.

Câu 10. Tính tốc độ của ánh sáng trong thủy tinh. Biết thủy tinh có chiết suất n = 1,6 và tốc độ ánh sáng trong chân không là c = 3.108 m/s.

A. 2,23.108 m/s.   

B. 1,875.108 m/s.

C. 2,75.108 m/s.   

D. 1,5.108 m/s.

PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1 (2 điểm). Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn, đặt song song trong không khí cách nhau một đoạn d = 12 cm có các dòng điện cùng chiều I1 = I2 = 7 = 10 A chạy qua. Một điểm M cách đều hai dây dẫn một đoạn x. Hãy xác định x để độ lớn cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện gây ra đạt giá trị cực đại. Tính giá trị cực đại đó.

Bài 2 (1,5 điểm). Một khung dây phẳng diện tích 20 cm2, gồm 10 vòng được đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây góc 30° và có độ lớn bằng 2.10-4 T. Người ta làm cho từ trường giảm đều đến 0 trong thời gian 0,01 s thì độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong thời gian từ trường biến đổi.

Bài 3 (1,5 điểm). Một cái đinh được cắm vuông góc vào tâm O một tâm gỗ hình tròn có bán kính R = 5cm. Tấm gỗ được thả nổi trên mặt thoáng của một chậu nước. Đầu A của đinh trong nước. Cho chiết suất của nước là Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất. Để mắt không còn nhìn thấy đầu A của đinh thì khoảng cách OA lớn nhất là bao nhiêu?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 10)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu 1. Hình vẽ nào dưới đây xác định đúng hướng của véctơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn:

A. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

B. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

C. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

D. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

Câu 2. Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn sai hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong ống dây gây nên:

A. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

B. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

C. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

D. A và B

Câu 3. Có hai thanh kim loại M, N bề ngoài giống hệt nhau. Khi đặt chúng gần nhau (xem hình vẽ) thì chúng hút nhau. Tình huống nào sau đây không thể xảy ra?

Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

A. Đó là hai nam châm mà hai đầu gần nhau là hai cực khác tên.

B. M là sắt, N là thanh nam châm. 

C. M là thanh nam châm, N là thanh sắt. 

D. Đó là hai thanh nam châm mà hai đầu gần nhau là hai cực Bắc.

Câu 4. Câu nào dưới đây nói về từ thông là không đúng?

A. Từ thông qua mặt S là đại lượng xác định theo công thức Φ = Bscosα, với α là góc tạo bởi cảm ứng từ B và pháp tuyến dương n của mặt S.

B. Từ thông là một đại lượng vô hướng, có thể dương, âm hoặc bằng không.

C. Từ thông qua mặt S chỉ phụ thuộc diện tích của mặt S, không phụ thuộc góc nghiêng của mặt đó so với hướng của các đường sức từ.

D. Từ thông qua mặt S được đo bằng đơn vị vêbe (Wb): 1 Wb = 1 T.m2, và có giá trị lớn nhất khi mặt này vuông góc với các đường sức từ.

Câu 5. Chọn câu sai. Dòng điện cảm ứng là dòng điện

A. xuất hiện trong một mạch kín khi từ thông qua mạch kín đó biến thiên.

B. có chiều và cường độ không phụ thuộc chiều và tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch kín.

C. chỉ tồn tại trong mạch kín trong thời gian từ thông qua mạch kín đó biến thiên.

D. có chiều phụ thuộc chiều biến thiên từ thông qua mạch kín.

Câu 6. Một chùm tia sáng hẹp truyền từ môi trường (1) chiết suất n1 tới mặt phẳng phân cách với môi trường (2) chiết suất n2 (n1 > n2). Nếu tia khúc xạ truyền gần sát mặt phân cách hai môi trường trong suốt thì có thể kết luận 

A. góc tới bằng góc tới giới hạn phản xạ toàn phần  

B. góc tới lớn hơn góc phản xạ toàn phần

C. không còn tia phản xạ

D. chùm tia phản xạ rất mờ

Câu 7. Một học sinh phát biểu: phản xạ toàn phần là phản xạ ánh sáng khi không có khúc xạ. Trong ba trường hợp truyền ánh sáng như hình vẽ, trường hợp nào có hiện tượng phản xạ toàn phần

Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

A. Trường hợp (1)  

B. Trường hợp (2)

C. Trường hợp (3)  

D. Cả (1), (2) và (3) đều không

Câu 8. Một tia sáng truyền từ môi trường A vào môi trường B dưới góc tới 6° thì góc khúc xạ là 8°. Tính tốc độ ánh sáng trong môi trường ABiết tốc độ ánh sáng trong môi trường B là 2.105 km/s.

A. 2,25.105 km/s.

B. 2,3.105 km/s.   

C. l,5.105km/s.

D. 2,5.105 km/s.

Câu 9. Hãy chỉ ra câu sai.

A. Chiết suất tuyệt đối của mọi môi trường trong suốt đều lớn hơn 1.

B. Chiết suất tuyệt đối của chân không bằng 1.

C. Chiết suất tuyệt đối cho biết vận tốc truyền ánh sáng trong môi trường chậm hơn trong chân không bao nhiêu lần.

D. Chiết suất tỉ đối giữa hai môi trường cũng luôn luôn lớn hơn 1.

Câu 10. Trong một thí nghiệm về sự khúc xạ ánh sáng, một học sinh ghi lại trên tấm bìa ba đường truyền của ánh sáng như hình vẽ, nhưng quên ghi chiều truyền. (Các) tia nào kể sau có thể là tia khúc xạ?

Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

A. IR1.  

B. IR2.  

C. IR3.  

D. IR2 hoặc IR3.

PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm). Hai dây dẫn thẳng, rất dài, đặt trong không khí, trùng với hai trục tọa độ vuông góc xOy. Dòng điện qua dây Ox chạy cùng chiều với chiều dương của trục tọa độ và có cường độ I1 = 2 A, dòng điện qua dây Oy chạy ngược chiều với chiều dương của trục tọa độ và có cường độ I2 = 3 A. Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra tại điểm A có tọa độ x = 4 cm và y = −2 cm.

Bài 2 (1 điểm). Một đoạn dây dẫn thẳng dài 89 cm được đặt vuông góc với các đường sức từ trong một từ trường đều. Cho biết khi dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn có cường độ 23 A, thì đoạn dây dẫn này bị tác dụng một lực từ bằng 1,6 N. Xác định cảm ứng từ của từ trường đều.

Bài 3 (0,5 điểm). Một ống dây dài ℓ = 30 cm gồm N = 1000 vòng dây, đường kính mỗi vòng dây d = 8 cm có dòng điện với cường độ i = 2 A đi qua. Tính từ thông qua mỗi vòng dây.

Bài 4 (1 điểm). Có ba môi trường trong suốt. Với cùng góc tới: Nếu tia sáng truyền từ (1) vào (2) thì góc khúc xạ là 300. Nếu tia sáng truyền từ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là 450. Góc giới hạn phản xạ toàn phần ở mặt phân cách (2) và (3) gần giá trị nào nhất sau đây?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 11)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu 1. Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của véctơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện:

A. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

B. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

C. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

D. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

Câu 2. Phát biểu nào dưới đây là đúng? Từ trường không tương tác với 

A. các điện tích chuyển động.

B. các điện tích đứng yên.

C. nam châm đứng yên.  

D. nam châm chuyển động.

Câu 3. Đáp án nào sau đây đúng khi nói về tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song:

A. cùng chiều thì đẩy nhau

B. cùng chiều thì hút nhau

C. ngược chiều thì hút nhau  

D. cùng chiều thì đẩy, ngược chiều thì hút 

Câu 4. Một đoạn dây dẫn đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,35 T. Khi dòng điện cường độ 14,5 A chạy qua đoạn dây dẫn, thì đoạn dây dẫn này bị tác dụng một lực từ bằng 1,65 N. Biết hướng của dòng điện hợp với hướng của từ trường một góc 30°. Tính độ dài của đoạn dây dẫn đặt trong từ trường.

A. 0,45 m  

B. 0,25 m  

C. 0,65 m  

D. 0,75 m

Câu 5. Khung dây dẫn hình tròn, bán kính R, có cường độ dòng điện chạy qua là I, gây ra cảm ứng từ tại tâm có độ lớn B. Biểu thức nào dưới đây biểu diễn một đại lượng có đơn vị là vêbe (Wb)?

A. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất   

B. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất   

C. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất    

D. πR2B.

Câu 6. Một khung dây phẳng giới hạn diện tích S = 5 cm2 gồm 20 vòng dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,1T sao cho mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 60°. Tính từ thông qua diện tích giới hạn bởi khung dây.

A. 8,66.10-4 Wb  

B. 5.10-4 Wb

C. 4,5.10-5 Wb  

D. 2,5.10-5 Wb

Câu 7. Phản xạ toàn phần và phản xạ thông thường giống nhau ở tính chất là:

A. cả hai hiện tượng đều tuân theo định luật phản xạ ánh sáng

B. cả hai hiện tượng đều tuân theo định luật khúc xạ ánh sáng

C. cường độ chùm tia phản xạ gần bằng cường độ chùm tới

D. cường độ chùm phản xạ rất nhỏ so với cường độ chùm tới

Câu 8. Chiết suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ và môi trường tới

A. luôn luôn lớn hơn 1.  

B. luôn luôn nhỏ hơn 1.

C. tuỳ thuộc tốc độ của ánh sáng trong hai môi trường.  

D. tuỳ thuộc góc tới của tia sáng.

Câu 9. Một tia sáng truyền đến mặt thoáng của nước. Tia này cho một tia phản xạ ở mặt thoáng và một tia khúc xạ. Người vẽ các tia sáng này quên ghi lại chiều truyền trong hình vẽ. Tia nào dưới đây là tia tới?

Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

A. S1l.

B. S2I.

C. S3I.

D. S1I; S2I; S3I đều có thể là tia tới.

Câu 10. Biết chiết suất của thủy tinh là 1,5; của nước là Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất. Góc giới hạn phản xạ toàn phần khi ánh sáng truyền từ thủy tinh sang nước:

A. 46,8°  

B. 72,5°  

C. 62,7°  

D. 41,8°

PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm). Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt cách nhau 10cm trong không khí. Dòng điện chạy trong 2 dây dẫn ngược chiều nhau và có cường độ I1 = 10 A; I2 = 20 A. Tìm cảm ứng từ tại điểm N cách dây 1 đoạn 8cm và cách dây 2 đoạn 6cm

Bài 2 (1,5 điểm). Một khung dây hình chữ nhật kín gồm N = 10 vòng dây, diện tích mỗi vòng s = 20 cm2 đặt trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ hợp với pháp tuyến của mặt phẳng khung dây góc α = 60°, điện trở khung dây R = 0,2 Ω. Nếu trong thời gian Δt = 0,01 giây, độ lớn cảm ứng từ giảm đều từ 0,04 T đến 0 thì cường độ dòng cảm ứng có độ lớn i1; còn nếu độ lớn cảm ứng từ tăng đều từ 0 đến 0,02 T thì cường độ dòng cảm ứng có độ lớn i2. Khi đó, i1 + i2 bằng bao nhiêu?

Bài 3 (2 điểm). Một khôi thuỷ tinh có tiêt diện thẳng như hình vẽ, đặt trong không khí (ABCD là hình vuông; CDE là tam giác vuông cân). Trong mặt phẳng của tiết diện thẳng, chiếu một chùm tia sáng đơn sắc hẹp SI vuông góc với DE (IE< ID). Chiết suất của thủy tinh là n = 1,5. Tính góc lệch ứng với tia tới SI sau khi ánh sáng khúc xạ ra không khí.

Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Vật Lí 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 12)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu 1. Mọi từ trường đều phát sinh từ

A. Các nguyên từ sắt.  

B. Các nam châm vĩnh cửu.

C. Các mômen từ.

D. Các điện tích chuyển động.

Câu 2. Một nam châm vĩnh cửu không tác dụng lực lên

A. Thanh sắt bị nhiễm từ.   

B. Thanh sắt chưa bị nhiễm từ.

C. Điện tích không chuyển động.  

D. Điện tích chuyển động.

Câu 3. Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:

A. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

B. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

C. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

D. Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

Câu 4. Ở gần xích đạo, từ trường Trái Đất có thành phần nằm ngang bằng 3.10−5 T còn thành phần thẳng đứng rất nhỏ. Một đường dây điện đặt nằm ngang theo hướng Đông − Tây với cường độ không đổi là 1400 A. Lực từ của Trái Đất tác dụng lên đoạn dây 100 m là

A. 19 N.  

B. 1,9 N.

C. 4,5 N.

D. 4,2 N.

Câu 5. Nếu có phản xạ toàn phần khi ánh sáng truyền từ môi trường (1) vào môi trường (2) thì

A. vẫn có thể có phản xạ toàn phần khi ánh sáng từ môi trường (2) vào môi trường (1).

B. không thể có phản xạ toàn phần khi ánh sáng từ môi trường (2) vào môi trường (1).

C. không thể có khúc xạ khi ánh sáng từ môi trường (2) vào môi trường (1).

D. không có thể có phản xạ khi ánh sáng từ môi trường (2) vào môi trường (1).

Câu 6. Có tia sáng truyền từ không khí vào ba môi trường (1), (2), (3) hình vẽ. Phản xạ toàn phần không thể xảy ra khi ánh sáng truyền trong cặp môi trường nào sau đây?

Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

A. Từ (1) tới (2).  

B. Từ (2) tới (3).  

C. Từ (1) tới (3).  

D. Từ (3) tới (1).

Câu 7. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường

A. cho biết một tia sáng khi đi vào môi trường đó sẽ bị khúc xạ nhiều hay ít.

B. là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không

C. là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với không khí.

D. cho biết một tia sáng khi đi vào môi trường đó sẽ bị phản xạ nhiều hay ít.

Câu 8. Chiết suất tỉ đối giữa hai môi trường

A. cho biết tia sáng khúc xạ nhiều hay ít khi đi từ môi trường này vào môi trường kia.

B. càng lớn khi góc tới của tia sáng càng lởn. 

C. càng lớn thì góc khúc xạ càng nhỏ.

D. bằng tỉ số giữa góc khúc xạ và góc tới.

Câu 9. Chiết suất của nước và của thủy tinh đối với một ánh sáng đơn sắc có giá trị lần lượt là 1,333 và 1,532. Chiết suất tỉ đối của nước đối với thủy tinh ứng với ánh sáng đơn sắc này là

A. 0,199  

B. 0,870  

C. 1,433  

D. 1,149

Câu 10. Từ không khí một dải sáng đơn sắc song song, có bề rộng D = 3,5cm, chiếu tới mặt chất lỏng và góc tới i. Chất lỏng có chiết suất n = 1,6. Dải sáng nằm trong một mặt phẳng vuông góc với mặt chất lỏng. Bề rộng của dải sáng trong chất lỏng là d như hình vẽ. Nếu sini = 0,96 thì d bằng:

Bộ 12 Đề thi Vật Lí 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

A. 12 cm  

B. 8 cm   

C. 10 cm  

D. 5 cm

PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm). Hai dây dẫn thẳng, rất dài, đặt song song, cách nhau 20 cm trong không khí, có hai dòng điện ngược chiều, cùng cường độ I1 = I2 = 9 A chạy qua. Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra tại điểm M cách đều hai dây dẫn một khoảng 30 cm.

Bài 2 (1,5 điểm). Có ba môi trường trong suốt với cùng góc tới. Nếu tia sáng truyền từ (1) vào (2) thì góc khúc xạ là 320. Nếu tia sáng truyền từ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là 430. Góc giới hạn phản xạ toàn phần ở mặt phân cách (2) và (3) bằng bao nhiêu?

Bài 3 (2 điểm). Một khung dây dẫn tròn, phẳng, bán kính 0,10 m gồm 50 vòng được đặt trong từ trường đều. Cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 60°. Lúc đầu cảm ứng từ có giá trị bằng 0,05 T. Trong khoảng 0,05 s, nếu cảm ứng từ tăng đều lên gấp đôi thì độ lớn suất điện động cảm ứng trong khung là e1, còn nếu cảm ứng từ giảm đều đến không thì độ lớn suất điện động cảm ứng trong khung là e2. Khi đó, e1 + e2 bằng bao nhiêu?

Xem thử

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2022 - 2023 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác