Bộ 3 đề thi Hóa học 11 Học kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Với Bộ 3 đề thi Hóa học 11 Học kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất, chọn lọc giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Học kì 2 Hóa học 11.

Bộ 3 đề thi Hóa học 11 Học kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Quảng cáo

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Hóa học 11

Thời gian làm bài:45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

(Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: C = 12, O = 16, H = 1, Na = 23, S = 32, K = 39, Ca = 40, Cl = 35,5, N = 14, Cu = 64, Br = 80, Ag = 108)

Câu 1: Chất làm quỳ tím hóa đỏ là

A. CH3COOH.                                

B. C4H9OH.

C. CH3CHO.                                   

D. C3H7OH.

Câu 2: Cho 0,87 gam một anđehit no, đơn chức X phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong amoniac sinh ra 3,24 gam bạc kim loại. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3CH2CH2CHO.                     

B. HCHO.

C. CH3CH2CHO.                            

D. CH3CHO.

Quảng cáo

Câu 3: Toluen phản ứng với hỗn hợp H2SO4 đặc và HNO3 đặc dư sẽ thu được sản phẩm nào?

A. m-nitrotoluen và p-nitrotoluen.

B. 2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

C. 2,3,4-trinitrotoluen.

D. o-nitrotoluen và m-nitrotoluen.

Câu 4: Cho các phát biểu sau:

(1) Ank-1-in tạo kết tủa vàng nhạt khi tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

(2) Đun sôi hỗn hợp gồm etanol với axit H2SO4, 170oC thu được metan.

(3) Đun nóng CH3COONa với vôi tôi, xút thu được CH4.

(4) Cho axetilen tác dụng với hiđro có xúc tác là Pd/PbCO3, to thu được eten.

(5) Penta -1,3- đien có đồng phân hình học.

Số phát biểu đúng là

A. 4.                    B. 5.                    

C. 2.                    D. 3.

Quảng cáo

Câu 5: Khi đốt cháy hoàn toàn một hyđrocacbon X sản phẩm thu đư­ợc có . X thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây?

A. Ankin.            B. Anken.            

C. Ankan.            D. Ankađien.

Câu 6: Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn 13,02 gam X, thu được 12,096 lít khí CO2 (đktc) và 11,34 gam H2O. Thực hiện phản ứng este hóa X có mặt của H2SO4 đặc, đun nóng với hiệu suất 70%, thu được m gam este. Giá trị của m gần nhất với 

A. 8,6.                 B. 10,7.               

C. 7,6.                 D. 6,4.                 

Câu 7: Một phân tử stiren có bao nhiêu vòng thơm? 

A. 2.                    B. 1.                    

C. 3.                    D. 0.

Câu 8: Anđehit fomic có

A. tính oxi hoá.

B. tính khử.

C. tính oxi hóa và tính khử.

D. không có tính oxi hoá và tính khử.

Câu 9: Cho 4,48 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm axetilen và etilen sục chậm qua dung dịch AgNO3 trong NH3 (lấy dư) thấy có 12 gam kết tủa. Phần trăm về thể tích của khí axetilen trong hỗn hợp bằng

A. 50%.               B. 75%.               

C. 25%.               D. 40%.

Quảng cáo

Câu 10: Ankan A có 80% về khối lượng C trong phân tử. Công thức phân tử của A là

A. C2H6.              B. C3H8.              

C. CH4.               D. C4H10.

Câu 11: Hình vẽ dưới đây biểu diễn thí nghiệm điều chế khí etilen từ ancol etylic trong phòng thí nghiệm:

Bộ 3 đề thi Hóa học 11 Học kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Nên thu etilen vào bình bằng phương pháp đẩy không khí.

B. Hỗn hợp nên được đun ở nhiệt độ càng cao càng tốt.

C. Hỗn hợp phản ứng gồm CH3CHO và H2SO4 đặc.

D. Làm sạch khí etilen bằng cách dẫn qua nước vôi trong dư.

Câu 12: Etilen thuộc dãy đồng đẳng nào?

A. Ankađien.       B. Anken.            

C. Ankan.            D. Ankin.

Câu 13: Đốt cháy 4,6 gam axit fomic thì thể tích CO2 (đktc) thu được là

A. 2,24.               B. 1,68.               

C. 1,79.               D. 2,28.

Câu 14: Cho anđehit no, mạch hở, có công thức CnHmO2. Mối quan hệ giữa n với m là

A. m = 2n                                       

B. m = 2n +1

C. m = 2n + 2                                  

D. m = 2n – 2

Câu 15: Công thức chung của các hợp chất hữu cơ thuộc dãy đồng đẳng ankin là

A. CnH2n + 1 (n ≥ 2).                         

B. CnH2n (n ≥ 2).

C. CnH2n + 2 (n ≥ 3).                         

D. CnH2n –(n ≥ 2).

Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm CH4, C2H6 và C4H10 thu được 3,3 gam CO2 và 4,5 gam H2O. Giá trị của m là

A. 1 gam.            B. 1,8 gam.          

C. 1,4 gam.          D. 2 gam.

Câu 17: Chất nào sau đây đ­ược dùng để điều chế cao su buna?

A. Propen.                                      

B. Hexan.

C. Buta-1,3-đien.                            

D. Isopren.

Câu 18: Chất nào sau đây không phản ứng với CH3COOH (trong điều kiện thích hợp)?

A. Zn.                 B. NaCl.              

C. CH3OH.          D. CaCO3.

Câu 19: Hợp chất CH3CH2OH thuộc loại ancol bậc mấy?

A. I.                    B. II.                    

C. IV.                  D. III.

 Câu 20: Đặc điểm nào sau đây sai đối với phenol (C6H5OH)?

A. Tan nhiều trong nước nóng.

B. Rất độc, gây bỏng da.

C. Dễ nóng chảy.

D. Chất rắn, màu hồng.

Câu 21: Cho hỗn hợp gồm 0,05 mol HCHO và 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành là

A. 43,2 gam.       B. 10,8 gam.        

C. 64,8 gam.        D. 21,6 gam.

Câu 22: Trong nọc của ong, kiến, ... có chứa nhiều axit fomic. Vì vậy ở chỗ bị ong đốt, để đỡ đau, người ta thường bôi vào đó chất nào sau đây?

A. Giấm.             B. Rượu.              

C. Muối.              D. Vôi.

Câu 23: Chất hữu cơ nào sau đây là sản phẩm chính của phản ứng giữa toluen với Br2 đun nóng (có mặt bột Fe, tỉ lệ mol 1:1)?

A. m-Br-C6H4-CH3.                        

B. HBr.

C. C6H5CH2Br.                               

D. p-Br-C6H4-CH3.

Câu 24: Đun hỗn hợp gồm 0,3 mol C2H5OH và 0,15 mol C3H7OH với dung dịch H2SO4 đặc ở 140oC một thời gian, thu được m gam hỗn hợp các ete. Biết hiệu suất tạo ete của C2H5OH, C3H7OH lần lượt là 50% và 40%. Giá trị của m là

A. 8,44.               B. 6,72.               

C. 8,61.               D. 10,50.

Câu 25: Dẫn khí C2H2 vào dung dịch AgNO3 trong NH3, thấy

A. có kết tủa màu vàng nhạt.

B. có kết tủa màu nâu đen.

C. màu của dung dịch đậm hơn.

D. màu của dung dịch nhạt dần.

Câu 26: Để phân biệt hai dung dịch C2H5OH và C6H5OH (phenol), có thể dùng 

A. quỳ tím.                                          

B. dung dịch Br2.                            

C. natri kim loại.                                  

D. dung dịch NaOH.

Câu 27: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

Bộ 3 đề thi Hóa học 11 Học kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Biết hiđrocacbon X là thành phần chính của khí thiên nhiên. Chất Z có công thức phân tử là

A. C2H6.              B. C2H2.

C. CH4.               D. C2H4.

Câu 28: Sục từ từ 4,48 lít (đktc) propilen (C3H6) vào bình đựng brom dư (trong dung môi CCl4), khối lượng (gam) brom tối đa phản ứng là 

A. 48.                  B. 32.                  

C. 24.                  D. 16. 

Câu 29: Khi oxi hóa 6,9 gam ancol etylic bởi CuO, t(hiệu suất phản ứng là 80%) thu được m gam anđehit axetic. Giá trị của m là

A. 9,0 gam.         B. 6,6 gam.          

C. 5,28 gam.       D. 7,2 gam.

Câu 30: Xét các chất: đimetylete (1), ancol etylic (2), ancol metylic (3), axit axetic (4).Các chất trên được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần (từ trái sang phải) là

A.  (4), (2), (3), (1).                        

B.  (2), (3), (4), (1).

C.  (1), (3), (2), (4).                         

D.  (1), (2), (3), (4).

--- Hết ---

Giám thị không giải thích thêm

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Hóa học 11

Thời gian làm bài:45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

(Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: C = 12, O = 16, H = 1, Na = 23, S = 32, K = 39, Ca = 40, Cl = 35,5, N = 14, Cu = 64, Br = 80, Ag = 108)

Câu 1: Cho phản ứng: C2H2 + H2OBộ 3 đề thi Hóa học 11 Học kì 2 năm 2024 tải nhiều nhấtX.  Công thức phân tử của X là

A. C2H5OH.                                    

B. CH3CHO.

C. CH2=CHOH.                              

D. CH3COOH.

Câu 2: Dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là

A.  Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH.

B.  HBr (to), Na, CuO (to), CH3COOH (xúc tác).

C.  NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác).

D.  Na2CO3, CuO (to), CH3COOH (xúc tác), (CHCO)2O.

Câu 3: Chất nào trong 4 chất dưới đây có thể tham gia cả 4 phản ứng: Phản ứng cháy trong oxi, phản ứng cộng brom, phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, to), phản ứng thế với dung dịch AgNO3 /NH3?

A. Etilen.             B. Etan.               

C. Axetilen.         D. But-2-in.

Câu 4: Để trung hòa hết 1,8 gam một axit hữu cơ đơn chức X thì cần 30ml dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo của axit X là

A. CH3COOH.                                

B. C2H5COOH.

C. HCOOH.                                    

D. C3H7OH.

Câu 5: Cho các phát biểu sau:

(1) Ank-1-in tạo kết tủa vàng nhạt khi tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

(2) Đun sôi hỗn hợp gồm etanol với axit H2SO4, 170oC thu được metan.

(3) Đun nóng CH3COONa với vôi tôi, xút thu được CH4.

(4) Cho axetilen tác dụng với hiđro có xúc tác là Pd/PbCO3, to thu được eten.

(5) Penta -1,3- đien có đồng phân hình học.

Số phát biểu đúng là

A. 4.                    B. 5.                    

C. 2.                    D. 3.

Câu 6: Trong phân tử C2H6 có bao nhiêu liên kết đôi?

A. 3.                    B. 1.                    

C. 0.                    D. 2.

Câu 7: Vì sao nhiệt độ sôi của axit thường cao hơn ancol tương ứng?

A. Vì ancol không có liên kết hiđro, axit có liên kết hiđro.

B. Vì liên kết hiđro của axit bền hơn của ancol.

C. Vì khối lượng phân tử của axit lớn hơn.

D. Vì axit có 2 nguyên tử oxi.

Câu 8: Cho 0,87 gam một anđehit no đơn chức X phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong amoniac sinh ra 3,24 gam bạc kim loại. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3CH2CH2CHO.                     

B. HCHO.

C. CH3CH2CHO.                            

D. CH3CHO.

Câu 9: Phản ứng thế giữa 2-metylbutan với Cl2 (tỉ lệ 1:1) cho tối đa mấy sản phẩm thế?

A. 4.                    B. 5.                    

C. 3.                    D. 2.

Câu 10: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: metan → X → vinylaxetilen → Y → polibutađien. X, Y lần lượt là

A. axetilen, buta-1,3-đien.              

B. axetilen, but-2-en.

C. etilen, buta-1,3-đien.                  

D. propin, isopropilen.

Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 4,95g nước. Công thức phân tử của 2 ancol là

A. CH3OH và C3H7OH.                  

B. C2H5OH và C3H7OH.

C. C3H7OH và C4H9OH.                 

D. CH3OH và C2H5OH.

Câu 12: Khi cho phenol tác dụng với dung dịch Br2 thì sản phẩm thu được có hiện tượng:

A. tạo kết tủa vàng.

B. tạo kết tủa trắng.

C. tạo dung dịch màu xanh lam.

D. tạo dung dịch trong suốt.

Câu 13: Dẫn 6,72 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 15,4 gam. Thành phần phần % về thể tích của hai anken là

A. 25% và 75%.                              

B. 40% và 60%.

C. 33,33% và 66,67%.                    

D. 35% và 65%.

Câu 14: Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở -80oC (tỉ lệ 1:1), sản phẩm chính của phản ứng là

A. CH2BrCH2CH=CH2.                  

B. CH3CH=CHCH2Br.

C. CH3CH=CBrCH3.                       

D. CH3CHBrCH=CH2.

Câu 15: Chất nào sau đây có thể chứa vòng benzen?

A. C7H12.                                        

B. C9H14BrCl.

C. C10H16.                                       

D. C8H6Cl2.

Câu 16: Cho các phát biểu sau: 

(1) Có thể ngâm giấm ăn trong các vật dụng làm bằng nhôm.

(2) Trong chanh có chứa axit xitric nên có vị chua.

(3) Để giảm bớt nguy hại cho cơ thể khi uống rượu cần tăng nồng độ anđehit bằng cách làm nóng rượu khi đó lượng lớn anđehit bốc hơi. 

(4) Dung dịch fomalin dùng để bảo quản thức ăn (thịt, cá...)

(5) Uống phải fomanđehit có thể tăng hoạt động của tim, giảm thân nhiệt, hôn mê hoặc dẫn đến chết người.

(6) Axit axetic làm quỳ tím hóa đỏ còn anđehit axetic không làm đổi màu quỳ tím.

(7) Axit axetic tác dụng được với tất cả các muối.

Số phát biểu SAI là

A. 4.                    B. 2.                    

C. 3.                    D. 1.

Câu 17: Ancol no đơn chức, mạch hở tác dụng được với CuO tạo anđehit là

A. ancol bậc I và ancol bậc II.

B. ancol bậc III.

C. ancol bậc II.

D. ancol bậc I.

Câu 18: Cho 13,3 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na được 22,15 gam chất rắn. Đó là 2 ancol

A. C3H5OH và C4H7OH.                 

B. CH3OH và C2H5OH.

C. C3H7OH và C4H9OH.                 

D. C2H5OH và C3H7OH.

Câu 19: Cho 2,8 gam anken A làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8 gam Br2. Hiđrat hóa A chỉ thu được một ancol duy nhất. A có tên là

A. but-1-en.        B. etilen.              

C. propilen.         D. but- 2-en.

Câu 20: Tính chất nào không phải của toluen?

A. Tác dụng với dung dịch KMnO4, to.

B. Tác dụng với Br2 (to, Fe).

C. Tác dụng với Cl(as).

D. Tác dụng với dung dịch Br2.  

Câu 21: Anken X có công thức cấu tạo thu gọn: CH3–CH­2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của anken X là

A. 2-etylbut-2-en.                           

B. 3-metylpent-2-en.

C. 3-metylpent-3-en.                       

D. isohexan.

Câu 22: Phenol (C6H5OH) không phản ứng với chất nào sau đây?

A. Nước Br2.       B. NaOH.            

C. NaHCO3.        D. Na.

Câu 23: Công thức nào dưới đây là công thức của ancol no, mạch hở chính xác nhất ?

A. CnH2n + 2-xOx.                              

B. CnH2n + 2O.

C. CnH2n + 2 – x (OH)x.                       

D.  R(OH)n.

Câu 24: Trùng hợp đivinyl tạo ra cao su Buna có cấu tạo thu gọn là

A. (-CH2-CH2-CH2-CH2-)n.            

B. (-CH2-CH-CH-CH2-)n.

C. (-CH2-CH-CH=CH2-)n.              

D. (-CH2-CH=CH-CH2-)n.

Câu 25: Bậc ancol của 2-metylbutan-2-ol là

A. bậc I.              B. bậc III.            

C. bậc II.             D. bậc IV.

Câu 26: Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất X, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được số gam kết tủa là

A. 30.                  B. 10.                  

C. 40.                  D. 20.

Câu 27: Trong phân tử ankin X, cacbon chiếm 88,889% khối lượng. Có bao nhiêu ankin phù hợp

A. 3.                    B. 2.                    

C. 1.                    D. 4.

Câu 28: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol X, tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là

A. 30,6 gam.       B. 22,3 gam.        

C. 27,9 gam.        D. 25,2 gam.

Câu 29: Có hai ống nghiệm, mỗi ống chứa 1 ml dung dịch brom trong nước có màu vàng nhạt. Thêm vào ống thứ nhất 1 ml hexan và ống thứ hai 1 ml benzen. Lắc đều cả hai ống nghiệm, sau đó để yên hai ống nghiệm trong vài phút. Hiện tượng quan sát được là

A.  Cả ống đều làm dung dịch brom mất màu.

B.  Chỉ có 1 ống làm dung dịch brom mất màu.

C.  Cả hai ống đều có kết tủa.

D.  Cả hai ống có hiện tượng tách lớp

Câu 30: Toluen phản ứng với hỗn hợp H2SO4 đặc và HNO3 đặc dư sẽ thu được sản phẩm nào?

A. m-nitrotoluen và p-nitrotoluen.

B. 2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

C. 2,3,4-trinitrotoluen.

D. o-nitrotoluen và m-nitrotoluen.

--- Hết ---

Giám thị không giải thích thêm

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Hóa học 11

Thời gian làm bài:45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

(Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: C = 12, O = 16, H = 1, Na = 23, S = 32, K = 39, Ca = 40, Cl = 35,5, N = 14, Cu = 64, Br = 80, Ag = 108)

Câu 1: Trùng hợp buta-1,3-đien tạo ra polibutađien có cấu tạo là

A. (-CH2-CH=CH-CH2-)n.              

B. (-CH2-CH-CH-CH2-)n.

C. (-CH2-CH2-CH2-CH2-)n.            

D. (-CH2-CH-CH=CH2-)n.

Câu 2: Hợp chất thơm C8H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có chứa vòng benzen?

A. 4.                  B. 3.                    

C. 5.                  D. 2.

Câu 3: Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ từ

A. 2% đến 5%.                                

B. 6% đến 10%.

C. 11% đến 14%.                            

D. 15% đến 18%.

Câu 4: Stiren có công thức cấu tạo

Bộ 3 đề thi Hóa học 11 Học kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 5: Khi oxi hóa 6,9 gam ancol etylic bởi CuO, t(hiệu suất phản ứng là 80%) thu được m gam anđehit axetic. Giá trị của m là

A. 9,0 gam.         B. 6,6 gam.          

C. 5,28 gam.       D. 7,2 gam.

Câu 6: Cho sơ đồ phản ứng sau:CH3-C≡CH + AgNO3/ NH3 → X + NH4NO3. X có công thức cấu tạo là

A. AgCH2-C ≡ CAg.                       

B. CH3-CAg ≡ CAg.

C. CH3-C ≡ CAg.                            

D. C2H2.

Câu 7: Khi chiếu sáng, benzen phản ứng với clo thu được sản phẩm

A. C6H4Cl2.         

B. C6H6Cl6.         

C. C6H3Cl3.         

D. C6H5Cl.

Câu 8: Công thức chung dãy đồng đẳng etilen là

A. CnH2n + 2 (n ≥ 1).                         

B. CnH2n – 2 (n ≥ 2).

C. CnH2n – 6 (n ≥ 6).                          

D. CnH2n (n ≥ 2).

Câu 9: Hỗn hợp M gồm một anđehit và một ankin (có cùng số nguyên tử cacbon). Đốt cháy hoàn toàn x mol hỗn hợp M, thu được 3x mol CO2 và 1,8x mol H2O. Phần trăm số mol của anđehit trong hỗn hợp M là

A. 50%.             B. 40%.               

C. 30%.             D. 20%.

Câu 10: Cho m gam tinh bột lên men để sản xuất ancol etylic, toàn bộ lượng CO2 sinh ra cho qua dung dịch Ca(OH)­2 dư, thu được 750,0 gam kết tủa. Biết hiệu suất mỗi giai đoạn lên men là 75%. Giá trị m cần dùng là bao nhiêu?

A. 1215,0.          B. 1080,0.           

C. 810,0.            D. 455,6.

Câu 11: Tên gọi của chất có công thức cấu tạo dưới đây là

Bộ 3 đề thi Hóa học 11 Học kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

A. 2–etyl–1,4–đimetylbenzen.

B. 1–etyl–2,5–đimetylbenzen.

C. 1,4–đimetyl–2–etylbenzen.

D. 1,4–đimetyl–6–etylbenzen.

Câu 12: Cho ba dung dịch axit: axit fomic, axit axetic và axit acrylic. Bằng phương phương pháp hóa học, có thể dùng thuốc thử nào dưới đây để nhận biết chúng?

A. Kim loại kali và nước brom.

B. Quỳ tìm và nước brom.

C. Dung dịch AgNO3 và nước brom.

D. Cả ba đều đúng.

Câu 13: Để phân biệt metan, etilen, axetilen. Người ta dùng các thuốc thử nào đây?

A. dung dịch AgNO3/NH3 và dung dịch Br2.

B. dung dịch KMnO4/ khí H2.

C. dung dịch AgNO3/NH3 và Ca(OH)2.

D. dung dịch Brvà KMnO4.

Câu 14: 1 mol buta-1,3-đien có thể phản ứng tối đa với bao nhiêu mol brom?

A. 0,5 mol.          B. 1 mol.             

C. 2 mol.             D. 1,5 mol.

Câu 15: CH3-CH2-CH3 + Cl2Bộ 3 đề thi Hóa học 11 Học kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất(A) + HCl. Với A là sản phẩm chính. Công thức cấu tạo thu gọn A là

A. CH3-CHCl-CH3.                         

B. CH3-CH2-CH2-Cl.

C. CH3-CCl2-CH3.                          

D. CH3-CH2-CHCl2.

Câu 16: Thực hiện phản ứng tách nước với một ancol đơn chức X ở điều kiện thích hợp sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn được chất hữu cơ Y (có tỉ khối hơi so với X bằng 1,609). Công thức phân tử ancol X là

A. CH3OH.         

B. C3H7OH.        

C. C4H9OH.        

D. C2H5OH.

Câu 17: Khi cho 0,1 mol CH3OH tác dụng với Na dư thì thể tích H2 (đktc) thu được là

A. 3,36 lít            

B. 4,48 lít            

C. 2,24 lít            

D. 1,12 lít

Câu 18: Tên gọi của ankan có công thức cấu tạo là   

Bộ 3 đề thi Hóa học 11 Học kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

A. 3,4 – đimetylbutan.

B. 2 – etyl – 3 – metylbutan.

C. 2,3 – đimetylbutan.

D. 3 – etyl – 2 – metylbutan.

Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn x mol axit cacboxylic E, thu được y mol CO2 và z mol H2O (với z = y – x). Cho x mol E tác dụng với NaHCO3 (dư) thu được y mol CO2. Tên gọi của E là

A. axit oxalic.                                 

B. axit acrylic.

C. axit ađipic.                                  

D. axit fomic.

Câu 20: Để phân biệt benzen, toluen và stiren, ta chỉ cần dùng dung dịch

A. Br2.                 

B. KMnO4.          

C. HNOđặc.      

D. H2SOđặc.

Câu 21: Cho 4,4 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được 21,6 gam Ag. Công thức của X là

A. C2H3CHO.                                 

B. HCHO.

C. CH3CHO.                                   

D. C2H5CHO.

Câu 22: Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan?

A. C2H6, C3H8, C5H10.                    

B. CH4, C2H2, C3H4.

B. C2H2, C3H4, C4H6.                      

D. CH4, C2H6, C4H10.   

Câu 23: Cho ankin X có công thức cấu tạo sau: CH3-CC-CH-CH3. Tên của X là

A. 2-metylbut-3-in.                         

B. 2-metylbut-2-in.

C. Pent-3-in.                                   

D. pent-2-in.

Câu 24: Cho 1,26 gam anken (A) tác dụng vừa đủ với 4,8 gam Br2.Công thức phân tử của A là

A. C5H10.            B. C3H6.              

C. C4H8.              D. C2H4.

Câu 25: Số đồng phân cấu tạo, mạch hở của C4H8

A. 6.                    B. 5.                    

C. 4.                    D. 3.

Câu 26: Cho 0,1 mol anđehit X phản ứng tối đa với 0,3 mol H2, thu được 9 gam ancol Y. Mặt khác 2,1 gam X tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 10,8.               B. 21,6.               

C. 5,4.                 D. 16,2.

Câu 27: Anken X có công thức cấu tạo: CH3– CH­2– CH=CH–CH3. Tên của X là

A. pent-3-en.                                  

B. pent-2-en.

C. 2-metylbut-2-en.                        

D. pentilen.

Câu 28: Cho 0,224 lít propin (đktc) tác dụng với dung dịch brom dư, khối lượng brom đã phản ứng là

A. 1,4 gam.         B. 3,2 gam.          

C. 2,3 gam.          D. 6,4 gam.

Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức, cần vừa đủ V lít O2 (ở đktc), thu được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là 

A. 8,96.               B. 6,72.               

C. 4,48.               D. 11,2.

Câu 30: Cho CH3CHO phản ứng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) thu được

A. CH3OH.                                     

B. CH3CH2OH.

C. CH3COOH.                                

D. HCOOH.

--- Hết ---

Giám thị không giải thích thêm

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Hóa học 11

Thời gian làm bài:45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

(Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: C = 12, O = 16, H = 1, Na = 23, S = 32, K = 39, Ca = 40, Cl = 35,5, N = 14, Cu = 64, Br = 80, Ag = 108)

Câu 1: Chất nào sau đây tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime?

A. Etilen.             

B. Axetilen.         

C. Benzen.           

D. Etan.

Câu 2: Cho các chất sau: C2H6, C2H4, C4H10 và benzen. Số chất phản ứng với dung dịch brom là

A. 4.                    B. 3.                    

C. 1.                    D. 2.

Câu 3: Ankan X có công thức cấu tạo như sau:

Bộ 3 đề thi Hóa học 11 Học kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Tên gọi của X là

A. 2-etyl-3-metylbutan.                  

B. 2,3-đimetylbutan.

C. 2-metyl-3-metylbutan.                

D. 3,4-đimetylbutan.

Câu 4: Phenol phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

A. HCl.               

B. KOH.              

C. Na2CO3.          

D. CH3COOH.

Câu 5: Xét sơ đồ phản ứng: X → Y → TNT (thuốc nổ). X và Y là những chất nào?

A. X là hexan, Y là toluen.

B. X là heptan, Y là toluen.

C. X là toluen, Y là heptan.

D. X là hexen, Y là benzen.

Câu 6: Ancol etylic có công phân tử là

A. C3H5OH.        

B. C6H5OH.        

C. C2H5OH.        

D. C4H5OH.

Câu 7: Trong phòng thí nghiệm, khí metan có thể được điều chế trực tiếp từ

A. C6H6.              

B. C2H5OH.        

C. CaC2.              

D. CH3COONa.

Câu 8: Cho 2,8 gam anken A làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8 gam Br2. Hiđrat hóa A chỉ thu được một ancol duy nhất. A có tên là

A. but-1-en.        

B. etilen.              

C. propilen.         

D. but- 2-en.

Câu 9: Đun nóng propan-2-ol với CuO thu được sản phẩm hữu cơ 

A. H-CH=O.                                   

B. CH3-OH.

C. CH3-CH2-CH=O.                       

D. CH3-CO-CH3.

Câu 10: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là

A. 55%.               B. 50%.               

C. 62,5%.            D. 75%

Câu 11: Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ:

Bộ 3 đề thi Hóa học 11 Học kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Hiện tượng xuất hiện trong ống nghiệm là

A. dung dịch brom mất màu.

B. có kết tủa nâu đỏ.

C. có kết tủa màu vàng.

D. màu dung dịch brom chuyển sang màu vàng.

Câu 12: Để phân biệt benzen, metylbenzen và stiren, ta chỉ cần dùng một thuốc thử

A. dung dịch KMnO4.                     

B. dung dịch H2SOđặc.

C. dung dịch HNOđặc.                  

D. dung dịch Br2.

Câu 13: Đun nóng ancol đơn chức X với H2SO4 đặc ở 140oC thu được chất hữu cơ Y. Tỉ khối hơi của Y so với X là 1,4375. X là

A. C4H9OH.        

B. C3H7OH.        

C. C2H5OH.        

D. CH3OH.

Câu 14: Trong phân tử ankin X, cacbon chiếm 88,889% khối lượng. Có bao nhiêu ankin phù hợp?

A.   3.                   B.  2.                   

C.   1.                   D.  4 

Câu 15: Anken X có công thức cấu tạo thu gọn là: CH3–CH­2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là

A. 2-etylbut-2-en.                           

B. 3-metylpent-2-en.                       

C. 3-metylpent-3-en.                       

D. isohexan.

Câu 16: Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0,12M và NaOH 0,12M. Cô cạn dung dịch thu được 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức phân tử của X là 

A. CH3COOH.                                

B. HCOOH.

C. C3H7COOH.                               

D. C2H5COOH.

Câu 17: Chất nào sau đây không có đồng phân hình học?

A. CH3-CH=CH-CH2-CH3.             

B. CH3-CH=CH-CH3.

C. ClCH=C(Cl)-CH3.                      

D. CH3-CH=CH2.

Câu 18: Sản phẩm chính của phản ứng cộng: CH= CH – CH3 + HBr → Y. Công thức cấu tạo thu gọn của Y là

A. BrCH=CH-CH3.                         

B. CH3-CH(Br)-CH3.                      

C. CH2=C(Br)-CH3.                        

D. BrCH2-CH2-CH3.

Câu 19: Cho nào sau đây không phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường? 

A. Etilen glicol.                               

B. Glixerol.

C. Propan-1,2-điol.                         

D. Propan-1,3-điol.

Câu 20: Cho phản ứng: C2H2 + H2OBộ 3 đề thi Hóa học 11 Học kì 2 năm 2024 tải nhiều nhấtX. Công thức hóa học của X là

A. C2H5OH.                                    

B. CH2=CHOH.

C. CH3COOH.                                

D. CH3CHO.

Câu 21: Cho các chất HCl (X); C2H5OH (Y); CH3COOH (Z); C6H5OH (phenol) (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo tính axit tăng dần (từ trái sang phải) là

A. (T), (Y), (X), (Z).                       

B. (X), (Z), (T), (Y).

C. (Y), (T), (Z), (X).                       

D. (Y), (T), (X), (Z).

Câu 22: Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 (ánh sáng) theo tỉ lệ mol 1:1 thì tạo ra sản phẩm chính là 

A. 1-clo-2-metylbutan.                   

B. 2-clo-2-metylbutan.

C. 1-clo-3-metylbutan.                    

D. 2-clo-3-metylbutan.

Câu 23:  Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H2 và 0,1 mol vinyl axetilen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với không khí là 1. Nếu cho toàn bộ Y sục từ từ vào dung dịch brom (dư) thì có m gam brom tham gia phản ứng. Giá trị của m là

A. 3,2.                 B. 16,0.               

C.  32,0.              D. 8,0.

Câu 24: Công thức phân tử của toluen là

A. C7H8.              B. C8H8.              

C. C6H6.              D. C6H8.

Câu 25: Cho các công thức cấu tạo sau: 

Bộ 3 đề thi Hóa học 11 Học kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Số công thức cấu tạo giống nhau là

A. 1.                    B. 3.                    

C. 2.                    D. 4.

Câu 26: Công thức chung của axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở là

A. CnH2nO2 (n ≥ 1).                         

B. CnH2n + 2O(n ≥ 1).

C. CnH2n + 1O2(n ≥ 1).                      

D. CnH2n –1O(n ≥ 1).

Câu 27: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol X, tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là

A. 30,6 gam.       B. 22,3 gam.        

C. 27,9 gam.        D. 25,2 gam.

Câu 28: Ứng dụng nào sau đây không phải của anđehit fomic?

A. Dùng để sản xuất nhựa phenol-fomanđehit.

B. Dùng để sản xuất nhựa ure-fomanđehit.

C. Dùng để tẩy uế, ngâm mẫu động vật.

D. Dùng để sản xuất axit axetic.

Câu 29: Phenol lỏng không phản ứng với

A. kim loại Na.                               

B. dung dịch NaOH.

C. nước brom.                                 

D. dung dịch NaCl.

Câu 30: Cho m gam buta-1,3-đien qua bình đựng nước Br2 dư thấy khối lượng Br2 phản ứng là 8 gam. Giá trị của m là

A. 5,40.               B. 2,70.               

C. 8,10.               D. 1,35.

--- Hết ---

Giám thị không giải thích thêm

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Hóa học 11

Thời gian làm bài:45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

(Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: C = 12, O = 16, H = 1, Na = 23, S = 32, K = 39, Ca = 40, Cl = 35,5, N = 14, Cu = 64, Br = 80, Ag = 108)

Câu 1: Trong các chất dưới đây chất nào được gọi là đivinyl?

A. CH= C = CH – CH3.

B. CH= CH – CH = CH2.

C. CH= CH – CH– CH = CH2.

D. CH= CH – CH = CH – CH3.

Câu 2: Công thức tổng quát của ankin là

A. CnH2n (n ≥ 2).                             

B. CnH2n 2 ( n ≥ 2).

C. CnH2n + 2 ( n > 1).                        

D. CnH2n  3 ( n ≥ 2).

Câu 3: Cho các chất sau: etilen, propen, isopren, axetilen, toluen và stiren. Số chất làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường là

A. 3.                    B. 5.                    

C. 6.                    D. 4.

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 1,8 gam một ankan phải dùng vừa hết 4,48 lít O2 (đktc). Công thức phân tử của ankan là

A. C2H6.              B. C3H8.              

C. C4H10.             D. C5H12.

Câu 5: Phương pháp điều chế ancol etylic từ chất nào sau đây là phương pháp sinh hóa?

A. Anđehit axetic.                           

B. Etylclorua.

C. Tinh bột.                                    

D. Etilen

Câu 6: Cho m gam phenol tác dụng vừa đủ với Na thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

A. 31,02.             B. 28,2.               

C. 124,08.           D. 62,04.

Câu 7: Phản ứng hoá học đặc trưng của ankan là

A. phản ứng thế.                             

B. phản ứng cộng.

C. phản ứng oxi hóa.                       

D. phản ứng tách

Câu 8: Cho 15,6 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là

A. C2H5OH, C3H7OH.                    

B. C3H5OH, C4H7OH.

C. C3H7OH, C4H9OH.                     

D. CH3OH, C2H5OH.

Câu 9: Ankylbenzen X có phần trăm khối lượng nguyên tố cacbon là 7,7%. Công thức phân tử của X là

A. C6H6.              B. C9H12.             

C. C8H10.             D. C7H8.

Câu 10: Trung hoà 3,88 gam hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở bằng dung dịch NaOH, cô cạn toàn bộ dung dịch sau phản ứng thu được 5,2 gam muối khan. Nếu đốt cháy hoàn toàn 3,88 gam X thì thể tích oxi (đktc) cần dùng là 

A. 1,12 lít.           B. 3,36 lít.           

C. 4,48 lít.           D. 2,24 lít.

Câu 11: Số liên kết σ (xích ma) có trong mỗi phân tử metan; propin lần lượt là

A. 5; 4.                B. 4; 6.                

C. 4; 7.                D. 5; 6.

Câu 12: Oxi hóa 9,2 gam rượu etylic bằng CuO đun nóng, được 13,2 gam anđehit, axit, rượu chưa phản ứng và H2O. Hỗn hợp này tác dụng với Na dư sinh ra 3,36 lít H2 (đktc). Phần trăm khối lượng rượu bị oxi hóa là?

A. 75%.               B. 25%.               

C. 66,67%.          D. 33,33%.

Câu 13: Cho các phát biểu sau:

a) C6H5-OH là một ancol

b) Phenol tác dụng được với NaOH tạo thành muối và nước.

c) Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen.

d) Dung dịch phenol làm quỳ tím hóa đỏ do nó có tính axit.

e) Giữa nhóm -OH và vòng benzen trong phân tử phenol ảnh hưởng qua lại lẫn nhau.

Số nhận xét không đúng là

A. 2.                    B. 3.                    

C. 4.                    D. 5.

Câu 14: Pha a gam ancol etylic (d = 0,8 g/ml) vào nước thu được 80 ml ancol 25o. Giá trị của a là

A. 16.                  B. 25,6.               

C. 32.                  D. 40.

Câu 15: Gốc hiđrocacbon nào được gọi là gốc metyl?

A. C6H5-                                         

B. CH2 = CH-

C. CH3-                                           

D. C6H5CH2-

Câu 16: PE là sản phẩm trùng hợp của

A. CH= CHCl.                              

B. CH= CH2.

C. CH= CH – CH = CH2.              

D. CH= C = CH2.

Câu 17: Đun nóng hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức liên tiếp trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 140oC. Sau phản ứng được hỗn hợp Y gồm 5,4 gam nước và 19,4 gam 3 ete. Hai ancol ban đầu là

A. CH3OH và C2H5OH.                  

B. C2H5OH và C3H7OH. 

 C. C3H5OH và C4H7OH.                

D. C3H7OH và C4H9OH.

Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn anđehit X, thu được thể tích khí CO2 bằng thể tích hơi nước (trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Khi cho 0,01 mol X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 0,04 mol Ag. X là

A. anđehit fomic.

B. anđehit axetic.

C. anđehit không no, mạch hở, hai chức.

D. anđehit no, mạch hở, hai chức.

Câu 19: Cho sơ đồ thí nghiệm như sau:

Bộ 3 đề thi Hóa học 11 Học kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Biết hỗn hợp rắn X gồm CH3COONa, NaOH và CaO. Khí Y là

A. C2H4.              

B. C2H6.              

C. CH4.               

D. C2H2.

Câu 20: Dãy số gồm các chất có nhiệt độ sôi tăng dần từ trái qua phải là

A. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH.

B. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH.

C. CH3CHO, C2H6, C2H5OH, CH3COOH.

D. C2H6, CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH.

Câu 21: Chất nào không phải là phenol ?

Bộ 3 đề thi Hóa học 11 Học kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 22: Dùng nước brom làm thuốc thử có thể phân biệt cặp chất nào dưới đây?

A. Benzen và stiren.                        

B. Metan và etan.

C. Etilen và propilen.                      

D. Etilen và stiren.

Câu 23: Hỗn hợp gồm 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức và 0,1 mol muối của axit đó với kim loại kiềm có tổng khối lượng là 15,8 gam. Tên của axit trên là 

A. axit butanoic.                             

B. axit propanoic.

C. axit metanoic.                             

D. axit etanoic.

Câu 24: Dãy chất nào sau đây là dãy đồng đẳng của ankan?

A. CH4, C3H8, C4H10, C6H12.

B. CH4, C3H8, C4H10, C6H14.

C. C2H4, C3H8, C4H10, C6H12.

D. CH4, C3H6, C4H10, C6H14.

Câu 25: Cho 7,8 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 4,6 gam Na được 12,25 gam chất rắn. Đó là 2 ancol

A. CH3OH và C2H5OH.                  B. C2H5OH và C3H7OH. 

C. C3H5OH và C4H7OH.                 D. C3H7OH và C4H9OH.

Câu 26: Ứng với công thức phân tử C5H10 có bao nhiêu anken đồng phân cấu tạo của nhau?

A. 3.                    B. 4.                    

C. 2.                    D. 5.

Câu 27: Điều nào sau đây không đúng khi nói về 2 vị trí trên 1 vòng benzen?

A. vị trí 1, 2 gọi là ortho.                B. vị trí 1,5 gọi là ortho.

C. vị trí 1,4 gọi là para.                   D. vị trí 1,3 gọi là meta.

Câu 28: Dung dịch axit axetic không phản ứng được với

A. Mg.                

B. NaOH.            

C. NaHCO3.        

D. NaNO3.

Câu 29: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là

A. 55%.               B. 50%.               

C. 62,5%.            D. 75%.

Câu 30: Khối lượng Ag thu được khi cho 0,1 mol CH3CHO phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng là

A. 10,8 gam.       B. 43,2 gam.        

C. 16,2 gam.        D. 21,6 gam.

--- Hết ---

Giám thị không giải thích thêm

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Hóa học 11

Thời gian làm bài:45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

(Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: C = 12, O = 16, H = 1, Na = 23, S = 32, K = 39, Ca = 40, Cl = 35,5, N = 14, Cu = 64, Br = 80, Ag = 108)

Câu 1: Chất có công thức cấu tạo: CH º C – CH(CH3) - CH3 có tên là

A. 2-metylbut-3-in.                         

B. 3-metylbut-1-in.

C. 2-metylbut-3-en.                        

D. 2-metylbut-1-in.

Câu 2: Công thức tổng quát của aren là

A. CnH2n (n ≥ 2).                             

B. CnH2n  2 ( n ≥ 2).

C. CnH2n  6 ( n ≥ 6).                        

D. CnH2n  7 ( n ≥ 6).

Câu 3: Cho các chất sau: propan, etan, isopren, axetilen, toluen và stiren. Số chất làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường là

A. 3.                    B. 5.                    

C. 6.                    D. 4.

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 1,16 gam một ankan phải dùng vừa hết 4,16 gam O2. Công thức phân tử của ankan là

A. C2H6.              B. C3H8.              

C. C4H10.             D. C5H10.

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp chất hữu cơ X, thu được 4 mol CO2. Chất X tác dụng được với Na, tham gia phản ứng tráng bạc và phản ứng cộng Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1. Công thức cấu tạo của X là 

A. HOOC-CH=CH-COOH.

B. HO-CH2-CH2-CH2-CHO.

C. HO-CH2-CH=CH-CHO.

D. HO-CH2-CH2-CH=CH-CHO.

Câu 6: Dẫn một lượng nhỏ khí clo vào bình nón chứa benzen, đậy kín, đưa ra ngoài ánh sáng mặt trời cho phản ứng xảy ra, sản phẩm chính thu được là

A. C6H6Cl2.         B. C6H6Cl.           

C. C6H6Cl6.         D. C6H5Cl.

Câu 7: Số liên kết σ (xích ma) có trong mỗi phân tử etan; propin lần lượt là

A. 5; 3                 B. 8; 5.                

C. 7; 6                 D. 5; 6

Câu 8: Cho các phản ứng sau ở điều kiện thích hợp:

(1) Lên men giấm ancol etylic.

(2) Oxi hóa không hoàn toàn anđehit axetic.

(3) Oxi hóa không hoàn toàn butan.

(4) Cho metanol tác dụng với cacbon monooxit.

Trong những phản ứng trên, số phản ứng tạo axit axetic là

A. 1.                    B. 2.                    

C. 3.                    D. 4.

Câu 9: polibutađien là sản phẩm trùng hợp của

A. CH= CHCl.                              

B. CH= CH2.

C. CH= CH – CH = CH2.              

D. CH= C = CH2.

Câu 10: Cho hỗn hợp M gồm anđehit X (no, đơn chức, mạch hở) và hiđrocacbon Y, có tổng số mol là 0,2 (số mol của X nhỏ hơn của Y). Đốt cháy hoàn toàn M, thu được 8,96 lít khí CO(đktc) và 7,2 gam H2O. Hiđrocacbon Y là

A. C3H6.              B. C2H4.              

C. CH4.               D. C2H2.

Câu 11: Bậc ancol của 2-metylbutan-1-ol là

A. Bậc II.            B. Bậc III.           

C. Bậc IV.           D. Bậc I.

Câu 12: Sục từ từ khí etilen qua nước brom (màu vàng), thấy

A. màu của dung dịch đậm hơn.

B. màu của dung dịch nhạt dần.

C. có kết tủa màu nâu đen.

D. có kết tủa màu vàng nhạt.

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn m gam ancol, mạch hở đơn chức A thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O. Giá trị của m là

A. 5,6.                 B. 4,6.                 

C. 2,3.                 D. 3,0.

Câu 14: Ứng với công thức phân tử C6H14 có bao nhiêu ankan đồng phân cấu tạo của nhau?

A. 3.                    B. 4.                    

C. 2.                    D. 5.

Câu 15: Cho 0,1 mol anđehit X phản ứng tối đa với 0,3 mol H2, thu được 9 gam ancol Y. Mặt khác 2,1 gam X tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 21,6.               B. 16,2.               

C. 10,8.               D. 5,4.

Câu 16: Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ hỗn hợp rắn gồm CaC2 và Al4C3:

Bộ 3 đề thi Hóa học 11 Học kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Khí Y là

A. CH4.               B. C2H6.              

C. C2H4.              D. C2H2.

Câu 17: Có các nhận xét sau: 

1. C6H5-CHlà ankylbenzen.

2. Phenol tác dụng được với NaOH tạo thành muối và nước.

3. Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro khó hơn benzen.

4. Dung dịch phenol không làm quỳ tím hóa đỏ do nó không có tính axit.

5. Giữa nhóm -OH và vòng benzen trong phân tử phenol ảnh hưởng qua lại lẫn nhau.

Số nhận xét đúng là

A. 1; 3; 4; 5.                                   

B.1;  2; 4; 5.

C. 2; 3; 4; 5.                                    

D. 1; 2; 3; 4; 5.

Câu 18: Số đồng phân axit ứng với công thức C4H8O2

A. 2.                    B. 3.                    

C. 4.                    D. 6.

Câu 19: Cho các phát biểu sau về phenol:

(a) Phenol vừa tác dụng được với dung dịch NaOH vừa tác dụng được với Na.

(b) Phenol tan được trong dung dịch KOH.

(c) Nhiệt độ nóng chảy của phenol lớn hơn nhiệt độ nóng chảy của ancol etylic.

(d) Phenol phản ứng được với dung dịch KHCO3 tạo CO2.

(e) Phenol là một ancol thơm.

Trong các trường hợp trên, số phát biểu đúng là

A. 5.                    B. 2.                    

C. 3.                    D. 4.

Câu 20: Oxi hóa hoàn toàn ankin, số mol CO2 so với số mol H2O là

Bộ 3 đề thi Hóa học 11 Học kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 21: Sục từ từ đến hết 0,16 mol khí axetilen vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam kết tủa. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m là 

A. 34,56.             B. 42,28.             

C. 38,40.             D. 38,72.

Câu 22: Trong các chất dưới đây, chất nào là ancol? 

A. CH3-CH(CH3)CH2COOH.

B. CH3CH2OCH3.

C. C6H5OH.

D. CH2=C (CH3)CH2CH2OH.

Câu 23: Sục từ từ 3,36 lít (đktc) propilen (C3H6) vào bình đựng brom dư (trong dung môi CCl4), khối lượng (gam) brom tối đa phản ứng là

A. 32.                  B. 48.                  

C. 24.                  D. 12.

Câu 24: Trong nọc của ong, kiến, ... có chứa nhiều axit fomic. Vì vậy ở chỗ bị ong đốt, để đỡ đau, người ta thường bôi vào đó chất nào sau đây?

A. Giấm.             B. Rượu.              

C. Muối.              D. Vôi.

Câu 25: Cho 11,0 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 13,65 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là

A. C2H5OH, C3H7OH.                    

B. C3H5OH, C4H7OH

C. C3H7OH, C4H9OH.                     

D. CH3OH, C2H5OH.

Câu 26: Đun nóng 3,0 gam CH3COOH với 3,45 gam C2H5OH (H2SO4 xúc tác) thu được m gam este theo phản ứng: CH3COOH + C2H5OH ⇄ CH3COOC2H5 + H2O. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%. Giá trị của m là

A. 3,52.               B. 5,32.               

C. 4,4.                 D. 5,5.

Câu 27: Phản ứng hoá học đặc trưng của anken là

A. phản ứng thế.                             

B. phản ứng cộng.

C. phản ứng phân huỷ.                    

D. phản ứng tách.

Câu 28: Chất 3-MCPD (3- monoclopropanđiol) thường lẫn trong nước tương và có thể gây bệnh ung thư. Chất này có công thức cấu tạo là

A. HOCH2CHOHCH2Cl.                

B. CH3(OH)2CH2Cl.

C. CH3CHClCH(OH)2.                             

D. HOCH2CHClCH2OH.

Câu 29: Trước khi tiêm, thầy thuốc thường dùng bông tẩm cồn (C2H5OH) xoa lên da bệnh nhân để sát trùng chỗ tiêm. Cồn đó thường là cồn bao nhiêu độ?.

A. 45o.                B. 60o.                 

C. 70o.                 D. 90o.

Câu 30: Chất nào sau đây không phản ứng với CH3COOH (trong điều kiện thích hợp)?

A. Cu.                 B. CaCO3.           

C. Zn.                  D. C2H5OH.

--- Hết ---

Giám thị không giải thích thêm

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Hóa học 11

Thời gian làm bài:45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

(Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: C = 12, O = 16, H = 1, Na = 23, S = 32, K = 39, Ca = 40, Cl = 35,5, N = 14, Cu = 64, Br = 80, Ag = 108)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Câu 1: Chất nào sau đây là hiđrocacbon?

A. (NH2)2CO.     

B. C8H8.              

C. CH3OH.          

D. C6H5OH.

Câu 2: Sục từ từ đến hết 0,16 mol khí axetilen vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam kết tủa. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m là 

A. 34,56.             B. 42,28.             

C. 38,40.             D. 38,72.

Câu 3: Trong phòng thí nghiệm, khí metan có thể được điều chế trực tiếp từ

A. C6H6.              

B. C2H5OH.        

C. CaC2.              

D. CH3COONa.

Câu 4: Glixerol không phản ứng với chất nào sau đây?

A. NaOH.                                       

B. Na.

C. Cu(OH)2/OH-.                            

D. O2.

Câu 5: Etilen glicol (C2H4(OH)2) thuộc loại ancol

A. đa chức.          B. thơm.              

C. đơn chức.        D. không no.

Câu 6: Dẫn xuất monoclo thu được khi cho metan phản ứng với khí clo dưới ánh sáng mặt trời là

A. HCl.               B. CH3Cl.            

C. C2H5Cl.           D. CH2Cl2.

Câu 7: Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?

A. CH4.               B. C5H12.             

C. C2H6.              D. C3H8.

Câu 8: Công thức phân tử của toluen là

A. C7H8.              B. C8H8.              

C. C6H6.              D. C6H8.

Câu 9: Phân tử buta–1,3–đien có công thức cấu tạo là 

A. CH2=CH–CH=CH2.                   

B. CH2=C=CH–CH3.                      

C. CH2=C–C=CH2.                         

D. CH2=CH–CH2–CH3.

Câu 10: Nguyên liệu phổ biến được dùng để sản xuất ancol etylic ở nước ta hiện nay là 

A. anđehit axetic.                            

B. etilen.

C. xenlulozơ.                                  

D. tinh bột.

Câu 11: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:  

Bộ 3 đề thi Hóa học 11 Học kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Biết mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng; X, Y là các hợp chất hữu cơ. Hợp chất Y có thể là

A. C2H4.              B. C2H6.              

C. C4H4.              D. C6H6.

Câu 12: Ankan chứa 2 nguyên tử C có tên gọi là

A. metan.            B. propan.           

C. butan.             D. etan.

Câu 13: Cho x mol C2H5OH tác dụng hoàn toàn với natri dư, thu được 3,472 lít khí H(ở đktc). Giá trị của x là

A. 0,078.             B. 1,736.             

C. 0,155.             D. 0,310.

Câu 14: Metanol có công thức hóa học là

A. C6H5OH.        B. C2H5OH.         

C. CH3CHO.       D. CH3OH.

Câu 15: Hợp chất CH3-CH=CHcó tên thay thế là

A. propilen.         B. propan.           

C. propen.           D. propin.

Câu 16: Cho phương trình hóa học:

Bộ 3 đề thi Hóa học 11 Học kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Phương trình hóa học trên thể hiện phản ứng

A. khử.                B. oxi hóa.           

C. hiđro hóa.       D. trùng hợp. 

Câu 17: Đốt nóng sợi dây đồng được cuộn thành hình lò xo trên ngọn lửa đèn cồn rồi nhúng nhanh vào lọ đựng etanol, sản phẩm chính tạo thành là 

A. C2H5OC2H5.                               

B. CH3CHO.

C. CH3COCH3.                               

D. C2H4.

Câu 18: Dẫn một lượng nhỏ khí clo vào bình nón chứa benzen, đậy kín, đưa ra ngoài ánh sáng mặt trời cho phản ứng xảy ra, sản phẩm chính thu được là

A. C6H6Cl2.         B. C6H6Cl.           

C. C6H6Cl6.         D. C6H5Cl.

Câu 19: Có thể phân biệt hai khí C2H4 và CH4 bằng

A. quỳ tím ẩm.                                

B. dung dịch HCl.

C. dung dịch AgNO3/NH3.             

D. dung dịch KMnO4.

Câu 20: Allicin được hình thành khi tỏi tươi bị nghiền nát có công thức phân tử là C6H10OS2. Thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố cacbon trong allicin là

A. 44,4.               B. 39,0.               

C. 45,0.               D. 31,6.

II. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm) Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

1. CH– CH3 + Cl2Bộ 3 đề thi Hóa học 11 Học kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất-m – k

2. CH= CH2 + H2Bộ 3 đề thi Hóa học 11 Học kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

3. CH– CH– CH2OH + CuOBộ 3 đề thi Hóa học 11 Học kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất 

4. CH3COOH + Na →

Câu 2: (1 điểm) Hỗn hợp X gồm hai anđehit đơn chức Y và Z (biết phân tử khối của Y nhỏ hơn của Z). Cho 1,89 gam X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 18,36 gam Ag và dung dịch E. Cho toàn bộ E tác dụng với dung dịch HCl (dư), thu được 0,784 lít CO2 (đktc). Xác định công thức cấu tạo của Z.

--- Hết ---

Giám thị không giải thích thêm

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Hóa học 11

Thời gian làm bài:45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 8)

(Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: C = 12, O = 16, H = 1, Na = 23, S = 32, K = 39, Ca = 40, Cl = 35,5, N = 14, Cu = 64, Br = 80, Ag = 108)

Câu 1: Ứng dụng nào sau đây không phải của ankan?

A. Làm nguyên liệu để tổng hợp các chất hữu cơ khác.     

B. Làm khí đốt, xăng dầu cho động cơ.

C. Làm dung môi, dầu mỡ bôi trơn, nến.

D. Tổng hợp trực tiếp polime có nhiều ứng dụng trong thực tế.

Câu 2: Câu nào không đúng khi nói về tính chất vật lí của anken?

A. Tan nhiều trong nước.

B. Nhiệt độ sôi tăng theo phân tử khối.

C. Các anken từ C2H4 đến C4H8 là những chất khí.

D. Nhẹ hơn nước.                           

Câu 3: Ankin X có công thức cấu tạo:

Bộ 3 đề thi Hóa học 11 Học kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Tên gọi của X là

A. 3-metylbut-1-in.                         

B. 2-metylbut-1-in.

C. 2-metylbut-3-in.                         

D. 3-metylbut-2-in.

Câu 4: Dãy đồng đẳng của benzen có công thức chung là

A. CnH2n + 6 (n ≥ 6).                         

B. CnH2n 6 (n ≥ 3).

C. CnH2n –3 (n ≥ 3).                         

D. CnH2n –6 (n ≥ 6).

Câu 5: Cho các công thức: 

Bộ 3 đề thi Hóa học 11 Học kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

 Cấu tạo nào là của benzen? 

A. (1) và (2).                                   

B. (1) và (3).

C. (2) và (3).                                   

D. (1), (2) và (3). 

Câu 6: Phản ứng nào sau đây không xảy ra?

A. Benzen + Cl2 (ánh sáng).

B. Benzen + H2 (Ni, p, to).     

C. Benzen + Br2 (dung dịch).

D. Benzen + HNOđặc (H2SOđặc).

Câu 7: Số đồng phân ancol bậc II ứng với công thức phân tử C5H12O là 

A. 1.                  B. 2.                    

C. 3.                  D. 4.

Câu 8: Ancol X có công thức cấu tạo: CH3CH(CH3)CH(OH)CH3. Tên của X là

A. 4-etyl pentan-2-ol.                     

B. 2-metyl butan-2-ol.                    

C. 3-etyl hexan-5-ol.                       

D. 3-metyl pentan-2-ol.

Câu 9: Ancol X tác dụng với CuO đun nóng tạo thành xeton. X là ancol bậc

A. III.                 B. II.                    

C. I.                   D. I hoặc II.

Câu 10: Chất nào sau đây thuộc nhóm phenol?

A. C6H5-CH2-OH.                          

B. C6H5-O-C2H5.

C. CH3-C6H4-OH.                           

D. CH3-CH2-CH2-OH. 

Câu 11: Ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc C6H5- trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với

 A. dung dịch NaOH.                      

B. Na kim loại.

C. H2 (Ni, nung nóng).                   

D. nước Br2.

Câu 12: Chất nào sau đây là anđehit?

A. Propanal.                                    

B. Propanol.

C. Axit propanoic.                          

D. Phenol.

Câu 13: Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bằng 80%). Giá trị của m là

A. 10,12.             B. 6,48.               

C. 8,10.               D. 16,20.

Câu 14: Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđehit axetic là

A. C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5.

B. HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH. 

C. C2H5OH, C2H4, C2H2.

D. CH3COOH, C2H2, C2H4

Câu 15: Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là

A. CH3CHO.                                   

B. C2H5OH.

C. CH3COOH.                                

D. C2H6.

Câu 16: Dung dịch chất nào sau đây làm qùy tím hóa đỏ?

A. Ancol etylic.                               

B. Etanal.

C. Axit fomic.                                 

D. Phenol.

Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn ankan X thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 8,1 gam H2O. Số mol ankan phản ứng là

A. 0,15.               B. 0,25.               

C. 0,08.               D. 0,05.

Câu 18: Hiđrat hóa anken X chỉ tạo được 1 ancol duy nhất. X là

A. metylpropen.                              

B. but-1-en.

C. but-2-en.                                    

D. propen.

Câu 19: Toluen tác dụng với Cl(bột Fe, đun nóng) theo tỉ lệ mol 1:1, thu được chất hữu cơ X. Tên gọi của X là

A. o-clotoluen.                                

B. hexacloran (666).

C. p-clotoluen.                                

D. benzyl clorua.

Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn 6 gam chất hữu cơ A là đồng đẳng của benzen thu được 10,08 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của A là 

A. C9H12.            B. C8H10.             

C. C7H8.              D. C10H14.

Câu 21: Dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là 

A. HBr (to), Na, CuO (to), CH3COOH (xúc tác).

B. Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH. 

C. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác).

D. Na2CO3, CuO (to), CH3COOH (xúc tác), (CHCO)2O.

Câu 22: Cho m gam CH3OH tác dụng hoàn toàn với kim loại Na dư, thu được 0,336 lít khí H(ở đktc). Giá trị của m là

A. 0,480.             B. 0,960.             

C. 0,240.             D. 0,120.

Câu 23: Chất có công thức phân tử nào dưới đây có thể tác dụng được cả Na và NaOH ?

A. C5H8O.          B. C6H8O.           

C. C7H10O.         D. C9H12O.

Câu 24: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Dung dịch phenol có tính axit mạnh.

B. Phenol tác dụng với dung dịch Br2 tạo kết tủa vàng.

C. Phenol tác dụng với NaHCO3 tạo khí CO2.

D. Phenol có tính axit yếu hơn HCl.

Câu 25: Hiđro hóa hoàn toàn anđehit fomic (xúc tác Ni, to), thu được sản phẩm là

A. axit axetic.                                 

B. ancol metylic.

C. etilen.                                         

D. propilen.

Câu 26: Cho 0,44 gam CH3CHO tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 1,62.              B. 2,16.               

C. 4,32.              D. 4,75.

Câu 27: Chất nào sau đây tác dụng được với KHCO3 tạo khí CO2?

A. Axit axetic.                                 

B. Phenol.

C. Metanol.                                     

D. Propanal.

Câu 28: Cho 2 ml ancol etylic vào ống nghiệm khô có sẵn vài viên đá bọt, sau đó thêm từng giọt dung dịch H2SOđặc, lắc đều. Đun nóng hỗn hợp, sinh ra hiđrocacbon Y, dẫn khí Y vào ống nghiệm đựng dung dịch KMnO4. Hiện tượng quan sát ở ống nghiệm là

A. dung dịch nhạt màu và có kết tủa vàng.

B. dung dịch bị nhạt màu.

C. không hiện tượng.

D. dung dịch nhạt màu và có kết tủa đen.

Câu 29: Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0,12M và NaOH 0,12M. Cô cạn dung dịch thu được 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức phân tử của X là 

A.  HCOOH.                                   

B.  C2H5COOH.

C.  CH3COOH.                               

D.  C3H7COOH.

Câu 30: Chất nào sau đây tham gia phản ứng tráng bạc?

A. CH3CHO.                                   

B. CH3OH.

C. C6H5OH.                                    

D. CH3COOH.

--- Hết ---

Giám thị không giải thích thêm

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Hóa học 11

Thời gian làm bài:45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 9)

(Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: C = 12, O = 16, H = 1, Na = 23, S = 32, K = 39, Ca = 40, Cl = 35,5, N = 14, Cu = 64, Br = 80, Ag = 108)

Câu 1: Phân tử khối trung bình của polietilen (PE) là 420000. Hệ số polime hóa của PE là

A.  13000.         B.  15000.           

C.  17000.         D.  12000.

Câu 2: Phản ứng đặc trưng của các hiđrocacbon không no là 

A. phản ứng thế.                             

B. phản ứng cộng.

C. phản ứng tách.                            

D. phản ứng cháy.

Câu 3: Công thức cấu tạo của butađien là

A. CH2=C(CH3)-CH=CH2.

B. CH2=CH(CH3)-CH2-CH3

C. CH2=CH-CH=CH2.

D. CH2=C=CH-CH3.

Câu 4: Tên thay thế của C6H5CH3

A. metyl benzen.                             

B. toluen.

C. etyl benzen.                                

D. stiren.

Câu 5: Benzen tác dụng được với chất nào sau đây?

A. Dung dịch brom.                        

B. Dung dịch KMnO4.

C. Brom khan (bột Fe).                   

D. Dung dịch NaOH.

Câu 6: Tính chất vật lý nào sau đây không phải của ankyl benzen?

A. Không màu sắc.

B. Không mùi.                                

C. Không tan trong nước.

D. Tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

Câu 7: Phát biểu không đúng về ứng dụng ancol etylic?

A. Etanol được dùng trong việc sát trùng dụng cụ y tế.

B. Etanol được dùng làm nhiên liệu đốt, nhiên liệu cho động cơ.

C. Etanol được dùng làm dung môi.

D. Etanol công nghiệp được dùng trong pha chế rượu nói chung.

Câu 8: CH3-CH(OH)-CH3 là ancol bậc

A. III.                  B. I.                     

C. II.                    D. IV.

Câu 9: Cho C2H5OH tác dụng với kim loại Na thu được muối natri etylat và 

A. C2H4.              B. H2.                  

C. H2O.               D. O2.

Câu 10: Chất nào sau đây thuộc nhóm phenol?

A. C6H5-O-C2H5.                            

B. C6H5-CH2-OH.

C. CH3-CH2-OH.                            

D. C2H5-C6H4-OH. 

Câu 11: Phát biểu nào sau đây không đúng?  

A. Ở điều kiện thường, phenol là chất lỏng.

B. Phenol rất độc, gây bỏng da khi tiếp xúc.  

C. Phenol rất ít tan trong nước lạnh.

D. Phenol không màu, để lâu chuyển thành màu hồng.

Câu 12: Chất nào sau đây tham gia phản ứng tráng bạc?

A. HCHO.           B. CH3OH.          

C. C6H5OH.        D. CH3COOH.

Câu 13: Chất X có công thức cấu tạo là CH3CHO. Tên thông thường của X là

A. metanal.                                     

B. etanal.

C. anđehit axetic.                            

D. etanol.

Câu 14: Dung dịch nước của fomanđehit (fomon) được dùng làm chất tẩy uế, ngâm mẫu động vật làm tiêu bản, …. Công thức cấu tạo của fomanđehit là 

A. HCHO.                                       

B. CH3CHO.

C. C2H5CHO.                                  

D. (CH3)2CHCHO. 

Câu 15: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất?

A. CH3OH.                                     

B. CH3COOH.

C. C2H5OH.                                    

D. CH3CHO.

Câu 16: Chất nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ?

A. CH3COOH.                                

B. C2H5OH.

C. C6H5OH.                                    

D. CH3CHO.

Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Công thức phân tử của X là

A. C2H6.              B. C3H8.              

C. C4H10.             D. C5H12.

Câu 18: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo quy tắc Mac-cop-nhi-cop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?

A. CH2Br-CH(CH3)-CH2Br.

B. CH3-CH(CH3)- CH2Br.

C. CH3-CH(CH3)-CHBr-CH3.

D. CH3-CH2-CHBr- CH3.

Câu 19: Công thức cấu tạo ứng với tên gọi nào sau đây?

Bộ 3 đề thi Hóa học 11 Học kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

A. 1-metyl-3-etylbenzen.                

B. 1-etyl-3-metylbenzen.                

C. 1-metyl-5-etylbenzen.                

D. 1-etyl-5-metylbenzen.

Câu 20: Cho benzen tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế nitrobenzen. Khối lượng benzen cần dùng để điều chế được 12,3 kg nitrobenzen là (Giả sử hiệu suất phản ứng là 100%)

A. 6,63 kg.          B. 7,8 kg.            

C. 8,7 kg.            D. 9,17 kg.

Câu 21: Đun nóng propan-2-ol với H2SO4 đặc ở 170oC tạo ra sản phẩm chính là

A. C2H5OC2H5.                               

B. C3H6.

C. C2H4.                                          

D. C3H7OC3H7.

Câu 22: Chất nào sau đây là axit cacboxylic?

A. C2H5-O-C2H5.                            

B. C2H5CHO.

C. C2H5COOH.                               

D. C2H5OH.

Câu 23: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Phenol phản ứng với nước brom ở nhiệt độ thường tạo kết tủa trắng.

B. Phenol tác dụng với natri sinh ra khí hiđro.

C. Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ.

D. Phenol tan được trong dung dịch natri hiđroxit.

Câu 24: Cho 9,4 gam phenol tác dụng hoàn toàn với dung dịch Br2 (dư) thu được a gam kết tủa trắng. Giá trị của a là

A. 331.                B. 0,331.             

C. 3,31.               D. 33,1.

Câu 25: Khi cho 5,5 gam etanal tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3. Khối lượng kết tủa thu được là

A. 13,5 gam.       B. 33,75 gam.      

C. 27 gam.           D. 20,25 gam.

Câu 26: Hiđro hóa hoàn toàn chất X (xúc tác Ni, to), thu được sản phẩm ancol etylic. Chất X là

A. axit axetic.                                 

B. anđehit axetic.

C. etilen.                                         

D. propilen.

Câu 27: Axit axetic tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây? 

A. Na2O, Na, CaCO3.                      

B. HCl, KOH, Zn.

C. CuO, NaCl, Na.                          

D. CuO, NaOH, NaNO3

Câu 28: Hình vẽ sau mô tả thí nghiệm điều chế khí etilen trong phòng thí nghiệm:

Bộ 3 đề thi Hóa học 11 Học kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

X là bông tẩm chứa dung dịch nào sau đây?

A. HCl.               B. NaOH.            

C. KCl.                D. Br2.

Câu 29: Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hoá 1 mol CH3COOH cần số mol C2H5OH là (biết các phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ)

A. 0,342.             B. 2,925.             

C. 2,412.             D. 0,456.

Câu 30: Hiđro hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được (m + 1) gam hỗn hợp hai ancol. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn cũng m gam X thì cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 (ở đktc). Giá trị của m là

A. 10,5.               B. 8,8.                 

C. 24,8.               D. 17,8.

--- Hết ---

Giám thị không giải thích thêm

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Hóa học 11

Thời gian làm bài:45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 10)

(Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: C = 12, O = 16, H = 1, Na = 23, S = 32, K = 39, Ca = 40, Cl = 35,5, N = 14, Cu = 64, Br = 80, Ag = 108)

I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1: Trong phòng thí nghiệm, khí metan có thể được điều chế trực tiếp từ

A. C6H6.              

B. C2H5OH.         

C. CaC2.              

D. CH3COONa.

Câu 2: Sục từ từ khí axetilen qua nước brom (màu vàng), thấy

A. màu của dung dịch đậm hơn.

B. màu của dung dịch nhạt dần.

C. có kết tủa màu vàng nhạt.

D. có kết tủa màu nâu đen.

Câu 3: Trong phân tử C2H4 có bao nhiêu liên kết π?

A. 2.                    B. 0.                    

C. 3.                    D. 1.

Câu 4: Đun hỗn hợp gồm 0,4 mol CH3OH và 0,2 mol C3H7OH với dung dịch H2SO4 đặc ở 140oC một thời gian, thu được m gam hỗn hợp các ete. Biết hiệu suất tạo ete của CH3OH, C3H7OH lần lượt là 60% và 50%. Giá trị của m là

A. 7,56.               B. 10,62.             

C. 10,67.             D. 13,68.

Câu 5: Đặc điểm nào sau đây sai đối với phenol (C6H5OH)?

A. Tan tốt trong nước lạnh.             

B. Dễ nóng chảy.

C. Rất độc, gây bỏng da.                 

D. Chất rắn, không màu.

Câu 6: Để phân biệt hai dung dịch C3H5(OH)3 và C6H5OH (phenol), có thể dùng 

A. quỳ tím.                                      

B. dung dịch NaOH.

C. natri kim loại.                             

D. dung dịch Br2.

Câu 7: Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn 15,19 gam X, thu được 14,112 lít khí CO2 (đktc) và 13,23 gam H2O. Thực hiện phản ứng este hóa X có mặt của H2SO4 đặc, đun nóng với hiệu suất 65%, thu được m gam este. Giá trị của m gần nhất với 

A. 8,2.                 B. 7,0.                 

C. 11,7.               D. 9,3.                  

Câu 8: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là

A. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH.

B. CH3COOH, C2H6, CH3CHO, C2H5OH.

C. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH.

D. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH.

Câu 9: Chất nào sau đây không phản ứng với HCOOH (trong điều kiện thích hợp)?

A. KNO3.            B. Zn.                  

C. BaCO3.           D. CH3OH. 

Câu 10: Hợp chất CH3-CH(OH)-CH3 thuộc loại ancol bậc

A. II.                   B. IV.                  

C. I.                     D. III.

Câu 11: Cho 0,1 lít cồn etylic 95o tác dụng với Na dư thu được V lít khí H2 (đktc). Biết rằng ancol etylic nguyên chất có khối lượng riêng là 0,8 g/ml. Giá trị của V là 

A. 43,23 lít.         B. 18,5 lít.           

C. 37 lít.              D. 21,615 lít.

Câu 12: Một phân tử stiren có bao nhiêu nguyên tử cacbon? 

A. 8.                    B. 7.                    

C. 9.                    D. 6.

Câu 13: Chất hữu cơ nào sau đây là sản phẩm phụ của phản ứng giữa toluen với dung dịch HNO3 đặc/H2SO4 đặc, đun nóng (tỉ lệ mol 1:1)?

A. H2O.                                               

B. m-NO2-C6H4-CH3.                     

C. o-NO2-C6H4-CH3.                           

D. p-NO2-C6H4-CH3.

Câu 15: Axetilen thuộc dãy đồng đẳng nào?

A. Ankađien.       B. Anken.            

C. Ankan.            D. Ankin.

 Câu 16: Sục từ từ 2,24 lít (đktc) propilen (C3H6) vào bình đựng brom dư (trong dung môi CCl4), khối lượng (gam) brom tối đa phản ứng là 

A. 24.                  B. 32.                  

C. 8.                    D. 16.

Câu 17: Ở đáy ấm đun nước dùng lâu ngày thường có một lớp cặn đá vôi. Để loại bỏ lớp cặn này, người ta thường đun ấm với dung dịch 

A. giấm ăn.         B. muối ăn.          

C. nước vôi.        D. cồn 700.

Câu 18. Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

Bộ 3 đề thi Hóa học 11 Học kì 2 năm 2024 tải nhiều nhất

Biết hiđrocacbon X là thành phần chính của khí thiên nhiên. Chất T có công thức phân tử là

A. C2H4O2.          B. CH2O2.           

C. C2H6O.           D. C2H4O.

Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp chất hữu cơ X, thu được 4 mol CO2. Chất X tác dụng được với Na, tham gia phản ứng tráng bạc và phản ứng cộng Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1. Công thức cấu tạo của X là 

A. HOOC-CH=CH-COOH.            

B. HO-CH2-CH2-CH2-CHO.

C. HO-CH2-CH=CH-CHO.            

D. HO-CH2-CH2-CH=CH-CHO.

Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức, cần vừa đủ V lít O2 (ở đktc), thu được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là

A. 8,96.               B. 6,72.

C. 4,48.               D. 11,2.

Câu 20: Cho 9,4 gam phenol tác dụng hoàn toàn với dung dịch Br2 (dư) thu được a gam kết tủa trắng. Giá trị của a là

A. 331.                B. 0,331.             

C. 3,31.               D. 33,1.

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 1. (1,0 điểm) 

Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít (đo ở đktc) hỗn hợp Z gồm propan và etilen rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong dư, thu được 50 gam kết tủa. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra và tính phần trăm thể tích mỗi khí trong Z.

Câu 2. (2,0 điểm) 

Ancol X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Phần trăm khối lượng của C và H trong phân tử X lần lượt là 39,13% và 8,70%.

a. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của X.

b. Để góp phần kiềm chế dịch bệnh COVID-19, cùng với việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế, việc rửa tay và sát khuẩn tay thường xuyên (có thể dùng nước rửa tay khô) là hết sức cần thiết. Biết rằng thành phần cơ bản của nước rửa tay khô (theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới- WHO) gồm: C2H5OH, H2O2, H2O, tinh dầu và chất X (ở câu a), trong đó chất X chiếm khoảng 1,45% về thể tích.

- Tính thể tích (ml) chất X cần dùng để pha chế 5 lít nước rửa tay khô nói trên. 

- Hãy cho biết vai trò của chất X trong nước rửa tay khô.

--- Hết ---

Giám thị không giải thích thêm

Xem thêm bộ đề thi Hóa học 11 mới năm 2024 chọn lọc khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên