Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

Với Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất, chọn lọc giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Giữa kì 2 Hóa Học 11.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Hóa Học lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

(Cho H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; K = 39; Cl = 35,5; Ca = 40; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137)

Câu 1: Cho các chất sau: etan, etilen, đivinyl, but-2-in và propin. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Có hai chất khi đốt thu được số mol CO2 ít hơn số mol nước.

B. Không có chất nào làm mất màu dung dịch thuốc tím.

C. Có hai chất tạo được kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong ammoniac.

D. Có bốn chất có khả năng làm mất màu nước brom.

Câu 2: X là hỗn hợp gồm 2 hiđrocacbon mạch hở (thuộc các dãy đồng đẳng ankin, anken, ankan). Cho 0,3 mol X làm mất màu vừa đủ 0,5 mol brom. Phát biểu nào dưới đây đúng?

A. X có thể gồm 2 ankan.

B. X có thể gồm 2 anken.

C. X có thể gồm 1 anken và một ankin.

D. X có thể gồm 1 ankan và 1 anken.

Câu 3: Số đồng phân của ankin có công thức phân tử C5H8 là:

A. 5 đồng phân                             B. 2 đồng phân

C. 4 đồng phân                              D. 3 đồng phân

Câu 4: Công thức phân tử của isopren (2-metylbuta-1,3-đien) là:

A. C5H10.                                      B. C5H8.

C. C4H6.                                        D. C4H8.

Câu 5: Phản ứng hóa học đặc trưng của ankan là

A. phản ứng cháy                          B. phản ứng thế.

C. phản ứng tách hiđro.                 D. phản ứng cộng.

Câu 6: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?

A. CH3-CH2-CH2-CH2Br.

B. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br.

C. CH3-CH2-CHBr-CH3.

D. CH3-CH2-CHBr-CH2Br.

Câu 7: Sản phẩm chính khi cho propan thế với Br2 khan (tỉ lệ 1:1) khi chiếu sáng là

A. CH3CHBrCH3                           B. CH3CH2CH2Br

C. CH2BrCHBrCH3                       D. CH3CHBrCH2Br

Câu 8: Danh pháp thay thế của ankan CH3CH(CH3)CH2CH3

A. Isopentan                                  B. 3-metylpentan

C. 2,2-đimetylpropan                    D. 2-metylbutan

Câu 9: Sục 7,84 lít (đktc) anken X qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng thấy khối lượng bình brom tăng 19,6 gam. Biết X có đồng phân hình học. Công thức cấu tạo của X là:

A. CH3CH=CHCH2CH3.

B. CH2=CHCH2CH3.

C. (CH3)2C=CH2.

D. CH3CH=CHCH3.

Câu 10: Toluen tác dụng với Cl2, ánh sáng (tỉ lệ mol 1:1), thu được sản phẩm hữu cơ là

A. o-clotoluen                               B. p-clotoluen.

C. phenyl clorua                            D. benzyl clorua

Câu 11: Sản phẩm chủ yếu trong hỗn hợp thu được khi cho toluen phản ứng với HNO3 đặc theo tỉ lệ mol 1:1 (có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác) là

A. nitrobenzen

B. o-nitrotoluen và p-nitrotoluen

C. p- nitrotoluen và m-nitrotoluen

D. o- nitrotoluen và m-nitrotoluen

Câu 12: Cho các chất: axetilen; etilen; stiren; benzen. Trong các chất trên, số chất làm mất màu đung dịch Br2

A. 3                    B. 4                    C. 5                    D. 2

Câu 13: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là

A. 20,40 gam                                B. 18,60 gam.

C. 18,96 gam                                D. 16,80 gam

Câu 14: Hóa chất đơn giản dùng để phân biệt etan và etylen là:

A. dung dịch nước vôi trong

B. khí H2.

C. quỳ tím

D. nước brom

Câu 15: Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm C2H2, C2H4 và H2 với xúc tác Ni đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp Y (có tỉ khối so với khí hiđro bằng 8). Đốt cháy hoàn toàn cùng lượng hỗn hợp X trên, rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ trong dung dịch nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là:

A. 50 gam           B. 60 gam           C. 30 gam           D. 40 gam

Câu 16: Hạt nhựa PE dùng để sản xuất túi nilon được trùng hợp từ monome có tên là

A. Vinylclorua.                             B. Propylen

C. Etylen                                      D. Axetilen

Câu 17: Trong phòng thí nghiệm etilen được điều chế từ

A. C2H5OH        B. CH4                          C. C4H10             D. C2H6

Câu 18: Hóa chất dùng để phân biệt 3 bình khí riêng biệt: etan, etylen, axetilen là

A. dung dịch AgNO3 trong NH3 và nước vôi trong.

B. dung dịch AgNO3 trong NH3 và nước Br2

C. dung dịch HCl và dung dịch NaOH.

D. khí O2, to và dung dịch nước vôi trong.

Câu 19: Khi đốt cháy hoàn toàn một ankan X thu được 1,2 mol CO2 và 1,5 mol H2O. Công thức phân tử của X là:

A. C4H10             B. C5H12             C. C3H8              D. C2H6

Câu 19: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Các ankin cũng có khả năng mất màu dung dịch brom và thuốc tím.

B. Tất cả ankin đều tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa màu vàng nhạt.

C. Các ankin dễ dàng tham gia phản ứng cộng.

D. Các ankin có nhiệt độ sôi cao hơn các anken tương ứng.

Câu 20: Biết 13,5 gam một ankin có nối ba đầu mạch có thể làm mất màu tối đa 500 ml dung dịch Br2 1M. Tên của ankin đó là:

A. but-2-in                                    B. but-1-in

C. axetilen                                    D. propin

Câu 21: Hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là:

A. 50%.              B. 20%.              C. 40%.              D. 25%.

Câu 22: Cho phản ứng: C2H2 + H2O → A (xúc tác HgSO4/H2SO4). Chất A là:

A. CH3CHO.                                 B. C2H4(OH)2.

C. CH3COOH.                              D. C2H5OH.

Câu 23: Ankan là

A. những hiđrocacbon no, mạch hở.

B. những hiđrocacbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn.

C. những hợp chất hữu cơ chỉ chứa 2 nguyên tố C và H.

D. những hợp chất hữu cơ chỉ có liên kết đơn.

Câu 24: Cho sơ đồ phản ứng sau: CH3-C≡CH + AgNO3 + NH3 → X + NH4NO3. X có công thức cấu tạo là

A. CH3-CAg≡CAg.                       B. CH3-C≡CAg.

C. AgCH2-C≡CAg.                       D. CH3-C≡CH.

Câu 25: Nung hợp chất hữu cơ X với lượng dư CuO thoát ra khí CO2, hơi H2O và khí N2. Chất X

A. chắc chắn chứa C, H, N và có thể có oxi.

B. chỉ có nguyên tố C và H.

C. chắc chắn có chứa C, H và có thể có N.

D. có ba nguyên tố C, H và O.

Câu 26: Cho các chất sau: propan, pentan, heptan, octan. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là

A. propan.          B. pentan.           C. heptan.           D. octan.

Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn 2,65 gam ankybenzen X, thu được 4,48 lít CO2 (đktc). Công thức cấu tạo của X là

A. 4                    B. 2                    C. 3                    D. 5

Câu 28: Ankan X có phần trăm khối lượng cacbon bằng 80%. Công thức phân tử của X là

A. CH4.              B. C2H6.             C. C3H8.             D. C4H10.

Câu 29: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Các anken không tan trong nước nhưng tan tốt trong dầu mỡ.

B. Etien được điều chế bằng cách đun C2H5OH với H2SO4 đặc ở 170oC.

C. Trong công nghiệp, anken được được điều chế từ phản ứng tách H2 của ankan.

D. Nhiệt độ nóng chảy của các anken giảm dần khi số nguyên tử cacbon tăng dần.

Câu 30: Cho 0,15 mol C2H2 phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 24,0.              B. 21,6.              C. 10,8.              D. 36.

--- Hết ---

Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Hóa Học lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

(Cho H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; K = 39; Cl = 35,5; Ca = 40; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137)

Câu 1: Công thức cấu tạo CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 ứng với tên thay thế nào sao đây?

A. 3-metylbutan                            B. isobutan

C. pentan                                      D. 2-metylbutan

Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ankan?

A. Không tan trong nước.

B. Nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy tăng theo phân tử khối.

C. Khối lượng riêng tăng theo số nguyên tử C.

D. Tan nhiều trong nước.

Câu 3: Trong các chất dưới đây, chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất?

A. Etan              B. Butan             C. Metan            D. Propan

Câu 4: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

CH4Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất A Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất B Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất C Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất  D

Vậy A, B, C, D lần lượt là:

A. etin, benzen, xiclohexan, hex – 1 – en.

B. etin, vinyl axetilen, isobutilen, poliisobutilen.

C. etin, vinyl axetilen, butađien, poli butađien.

D. etin, vinyl axetilen, butan, but – 2 – en.

Câu 5: Áp dụng quy tắc Mac – cốp – nhi – cốp vào trường hợp nào sau đây?

A. Phản ứng cộng của Br2 với anken đối xứng.

B. Phản ứng cộng của HX vào anken đối xứng.

C. Phản ứng trùng hợp của anken.

D. Phản ứng cộng của HX vào anken bất đối xứng.

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 2,65 gam ankybenzen X, thu được 4,48 lít CO2 (đktc). Công thức cấu tạo của X là

A. 4                    B. 2                    C. 3                    D. 5

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 1 lít gồm khí C2H2 và hiđrocacbon X. Sinh ra 2 lít khí CO2 và 2 lít hơi H2O (các khí và hơi đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Công thức của X là

A. C2H6              B. C2H4              C. CH4               D. C3H8

Câu 8: Sản phẩm chủ yếu trong hỗn hợp thu được khi cho toluen phản ứng với brom theo tỷ lệ mol 1:1 (có một bột sắt) là

A. Benzybromua.

B. o-bromtoluen và p-bromtoluen.

C. p-bromtoluen và m-bromtoluen.

D. o-bromtoluen và m-bromtoluen.

Câu 9: Để phân biệt toluen, benzen, stiren chỉ cần dùng dung dịch

A. NaOH            B. HCl                C. Br2                 D. KMnO4

Câu 10: Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 theo tỉ lệ 1:2 về số mol?

A. CH ≡ C − CH2 − CH3.               B. CH2 = CH − C ≡ CH.

C. CH ≡ C − C ≡ CH.                    D. CH3 − C ≡ C − C ≡ CH.

Câu 11: Cho 0,448 lít hỗn hợp khí gồm metan và etilen đi qua dung dịch brom dư, thấy dung dịch nhạt màu và còn 0,112 lít khí thoát ra. Biết các thể tích khí đo ở đktc, thành phần % thể tích khí metan có trong hỗn hợp là

A. 25%.              B. 50%.              C. 60%.              D. 37,5%.

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm CH4, C2H6 và C4H10 thu được 3,3 gam CO2 và 4,5 gam H2O. Giá trị của m là:

A. 1 gam.                                      B. 1,4 gam.

C. 2 gam.                                      D. 1,8 gam.

Câu 13: Hiđro hóa propin bằng lượng hiđro dư với xúc tác Pd/ PbCO3 đun nóng cho sản phẩm chính là:

A. propilen.                                   B. propan.

C. xiclopropan.                             D. anlen.

Câu 14: Hỗn hợp gồm C2H2, C3H6, C3H8 để thu được C3H8 tinh khiết người ta cho hỗn hợp lội chậm qua:

A. dung dịch NaOH.

B. dung dịch KMnO4.

C. dung dịch AgNO3/ NH3.

D. Br2 nguyên chất.

Câu 15: Cho 39 gam benzen vào 100 gam HNO3 63% sau đó thêm axit H2SO4 đặc vào và đun nóng. Tính khối lượng nitrobenzen thu được nếu hiệu suất của phản ứng đạt 80%.

A. 61,5 gam        B. 49,2 gam        C. 98,4 gam        D. 123 gam

Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X bằng một lượng oxi vừa đủ. Sản phẩm khí và hơi dẫn qua bình đựng H2SO4 đặc thì thể tích giảm một nửa. X thuộc dãy đồng đẳng nào?

A. Ankan.                                     B. Anken.

C. Ankin.                                      D. Không xác định được.

Câu 17: Phản ứng của ankin với dung dịch AgNO3/ NH3 thuộc loại phản ứng:

A. thế.                                           B. oxi hóa hoàn toàn.

C. cộng.                                        D. tách.

Câu 18: Hiện tượng xuất hiện khi dẫn khí axetilen qua ống nghiệm đựng dung dịch AgNO3/ NH3?

A. Kết tủa vàng nhạt.                    B. Kết tủa nâu.

C. Kết tủa tím.                               D. Kết tủa đen.

Câu 19: Phản ứng thế giữa 2 - metylbutan với Cl2 (tỉ lệ 1:1) cho mấy sản phẩm thế?

A. 2.                   B. 3.                   C. 4.                   D. 5.

Câu 20: Khi đốt cháy hoàn toàn 7,84 lít hỗn hợp khí gồm CH4, C2H6, C3H8 (đktc) thu được 16,8 lít khí CO2 (đktc) và x gam H2O. Giá trị của x là

A. 6,3.                B. 13,5.              C. 18,0.              D. 19,8.

Câu 21: Tên thông thường của CH2 = CH – CH = CH2

A. anlen.                                       B. butađien.

C. butilen.                                     D. buten.

Câu 22: Anken C4H8 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo khi tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất?

A. 2.                   B. 1.                   C. 3.                   D. 4.

Câu 23: Clo hoá một ankan thu được một dẫn xuất monoclorua có tỉ khối hơi so với H2 là 39,25. Công thức phân tử của ankan là

A. C2H6.             B. C3H8.             C. C4H10.            D. C5H12.

Câu 24: Cho hỗn hợp gồm 3 ankin đi qua bình đựng nước brom, thấy làm mất màu dung dịch chứa tối đa 16 gam brom. Tổng số mol của 3 ankin là:

A. 0,025.            B. 0,05.              C. 0,075.            D. 0,1.

Câu 25: Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

A. benzen; isopren; but – 1 – en.

B. eten; propilen; buta – 1, 3 – đien.

C. 1, 2 – điclopropan; vinylaxetilen; benzen.

D. buta – 1, 3 – đien; benzen; but – 2 – en.

Câu 26: Phân tử khối trung bình của PE là 420 000 đvC. Hệ số polime hóa của PE là

A. 12 000.          B. 13 000.           C. 15 000.          D. 17 000.

Câu 27: Hiđrocacbon X có tỉ khối đối với không khí xấp xỉ 3,173. Ở nhiệt độ thường, X không làm mất màu nước brom. Khi đun nóng, X làm mất màu dung dịch KMnO4. X là

A. benzen                                      B. etylbenzen

C. toluen                                       D. stiren.

Câu 28: Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức C8H10

A. 4                    B. 2                    C. 3                    D. 5

Câu 29: Benzen tác dụng với H2 dư có mặt bột Ni xúc tác, thu được

A. hex-1-en                                   B. hexan

C. 3 hex-1-in                                 D. xiclohexan

Câu 30: Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạp polime?

A. benzen           B. toluen            C. 3 propan        D. stiren

--- Hết ---

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Hóa Học lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

(Cho H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; K = 39; Cl = 35,5; Ca = 40; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137)

Câu 1: Để phân biệt C2H2, C2H4, C2H6 ta dùng các thuốc thử?

A. Dung dịch Br2, dung dịch KMnO4.

B. Dung dịch Br2, quỳ tím.

C. Dung dịch AgNO3/NH3, dung dịch Br2.

D. Dung dịch AgNO3/NH3, quỳ tím.

Câu 2: Các ankan không tham gia

A. Phản ứng tách.                          B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng thế.                            D. Phản ứng cháy.

Câu 3: Một hiđrocacbon X đốt cháy cho ra số mol CO2 bằng số mol H2O. Vậy X có thể là:

A. Ankin.                                      B. Ankan.

C. Ankađien.                                 D. Anken.

Câu 4: Biết 22,4 gam anken X tác dụng vừa đủ với 8,96 lít H2 (Ni, toC) (đktc). Hiđrat hóa X chỉ thu được một ancol duy nhất. X có tên là

A. hex-2-en.                                  B. etilen.

C. but-2-en.                                  D. propen.

Câu 5: Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch Br2?

A. But-1-in.                                  B. Butađien.

C. Butan.                                      D. But-1-en.

Câu 6: Một hỗn hợp gồm etilen và axetilen có thể tích 6,72 lít (đktc). Cho hỗn hợp đó qua dung dịch brom dư để phản ứng xảy ra hoàn toàn, lượng brom phản ứng là 64 gam. Phần % về thể tích etilen trong hỗn hợp ban đầu là

A. 65,66%.         B. 66,00%.         C. 66,67%.         D. 68,30%.

Câu 7: Crackinh 5,8 gam butan trong điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp X gồm 5 hiđrocacbon. Đốt cháy hoàn hoàn lượng X trên thu được V(lít) CO2 (đktc). Giá trị của V là:

A. 2,24.              B. 6,72.              C. 4,48.              D. 8,96.

Câu 8: Ankin X có phần trăm khối lượng C là 90,00%. Công thức phân tử của X là

A. C2H2.             B. C3H4.             C. C5H10.            D. C4H6.

Câu 9: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là

A. 37,20 gam.                               B. 37,92 gam.

C. 40,80 gam.                               D. 33,60 gam.

Câu 10: Chất CH3-CH(CH3)-C=CH2 có tên gọi IUPAC là

A. 2 –metylbut-1-en.                     B. 3-metylbut-3-en.

C. 3-metylbut-1-en.                       D. 2-metylbut-3-en.

Câu 11: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X.

Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

Hình vẽ trên minh họa phản ứng nào sau đây?

A. CH3COONa (rắn) + NaOH (rắn) Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất Na2CO3 + CH4

B. NaCl (rắn) + H2SO4 (đặc)Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất NaHSO4 + HCl

C. C2H5OH Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất C2H4 + H2O

D. NH4Cl + NaOH Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất NaCl + NH3 + H2O

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm C3H8, C4H6, C5H10 và C6H6 thu được 7,92 gam CO2 và 2,7 gam H2O. Giá trị của m là

A. 2,46 gam.                                 B. 2,67 gam.

C. 2,31 gam.                                 D. 2,82 gam.

Câu 13: Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường?

A. benzen           B. toluen            C. 3 propan        D. stiren

Câu 14: Toluen tác dụng với Br2 chiếu sáng (tỷ lệ mol 1:1), thu được sẩn phẩm hữu cơ là

A. o-bromtoluen                            B. m-bromtoluen.

C. phenylbromua                          D. benzylbromua

Câu 15: Cao su buna được điều chế bằng phản ứng trùng hợp từ monome nào sau đây?

A. CH2=CH-CH=CH2.

B. CH2=CH-CH2-CH3.

C. CH3-CH2-CH2-CH3.

D. CH3CH=CHCH3.

Câu 16: Cho 8,4 gam một anken X phản ứng vừa đủ với dung dịch brom thu được 24,4 gam sản phẩm cộng. Công thức phân tử của X là

A. C3H6.             B. C6H12.            C. C5H10.            D. C4H8.

Câu 17: Công thức chung của ankin là

A. CnH2n + 2 (n ≥ 2).                        B. CnH2n - 2 (n ≥ 3).

C. CnH2n (n ≥ 2).                            D. CnH2n - 2 (n ≥ 2).

Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một ankan X thu được 0,3 mol khí CO2. Công thức phân tử X là

A. C3H8.             B. C3H4.             C. C2H6.             D. C3H6.

Câu 19: Cho 27,2 gam ankin X tác dụng với 15,68 lít khí H2 (đktc) có xúc tác thích hợp, thu được hỗn hợp Y (không chứa H2). Biết Y phản ứng tối đa với dung dịch chứa 0,1 mol Br2. Công thức phân tử của X là

A. C2H2.             B. C3H4.             C. C4H6.             D. C5H8.

Câu 20: Benzen tác dụng với Br2 theo tỷ lệ mol 1:1 (có mặt bột Fe), thu được sản phẩm hữu cơ là

A.C6H6Br2.                                   B. C6H6Br6.

C. C6H5Br.                                    D. C6H6Br4.

Câu 21: Công thức phân tử của toluen là

A. C6H6.             B. C7H8.             C. C8H8.             D. C8H10.

Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí X gồm 2 ankin là đồng đẳng liên tiếp thu được 0,24 mol CO2 và 0,14 mol H2O. Công thức phân tử 2 ankin là

A. CH4 và C2H6.                            B. C2H4 và C3H6

C. C2H2 và C3H4.                           D. C3H4 và C4H6.

Câu 23: Chất nào sau đây không phải là hợp chất hữu cơ:

A. CH3COOH.                              B. (NH4)2CO3.

C. C4H8.                                        D. CH4.

Câu 24: Cho hỗn hợp X gồm C2H6, C2H4 và C2H2. Lấy 11,4 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của C2H2 có trong X là

A. 50%.              B. 40%.              C. 25%.              D. 20%.

Câu 25: Chỉ dùng dung dịch AgNO3/NH3 có thể phân biệt được hai chất nào sau đây:

A. Axetilen và propin.                   B. Propin và but-2-in.

C. Etan và etilen.                           D. Propan và propen.

Câu 26: Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,3 mol chất X, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)(dư), thu được số gam kết tủa là

A. 60.                 B. 40.                 C. 20.                 D. 30.

Câu 27: Cho 3 hiđrocacbon sau:

(1) CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH3

(2) CH3-C(CH3)=CH-CH2-CH3

(3) CH3CH2C(CH3)=CH-CH2CH3

Hiđrocacbon nào có đồng phân hình học:

A. 1, 2.                                          B. 1, 3

C. 2, 3.                                          D. 1, 2, 3.

Câu 28: Propen không tác dụng với chất nào sau đây:

A. dung dịch AgNO3/NH3.            B. H2O (H+, toC).

C. H2 (Ni, toC).                              D. dung dịch Br2.

Câu 29: Phản ứng thủy phân canxi cacbua dùng để điều chế chất khí (X) trong phòng thí nghiệm. Vậy X là:

A. Etan.                                        B. Etilen.

C. Metan.                                      D. Axetilen.

Câu 30: Trùng hợp etilen thu được P.E có phân tử khối trung bình bằng 56000 đvC. Số mắt xích trung bình của PE là:

A. 20000.           B. 15000.           C. 1500.             D. 2000.

--- Hết ---

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Hóa Học lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

(Cho H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; K = 39; Cl = 35,5; Ca = 40; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137)

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X tác dụng với khí clo thu được 4 sản phẩm monoclo. Tên gọi của X là:

A. 2-metylbutan.                           B. etan.

C. 2,2-đimetylpropan.                   D. 2-metylpropan

Câu 2: Một hỗn hợp 2 ankan liên tiếp trong dãy đồng đẳng có tỉ khối hơi với H2 là 24,8. Thành phần phần trăm về thể tích của 2 ankan là

A. 30% và 70%.                            B. 35% và 65%.

C. 60% và 40%.                            D. 50% và 50%.

Câu 3: Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng

A. ankin.            B. ankan.            C. ankađien.       D. anken.

Câu 4: Cho các chất sau: 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1-en (3); 3-metylpent-2-en (4); Những chất nào là đồng phân của nhau?

A. (3) và (4).                                 B. (1), (2) và (3).

C. (1) và (2).                                  D. (2), (3) và (4).

Câu 5: Anken C4H8 có bao nhiêu đồng phân khi tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất?

A. 2.                   B.  1.                  C. 3.                   D. 4.

Câu 6: Hiđrat hóa hỗn hợp X gồm 2 anken thu được chỉ thu được 2 ancol. X gồm:

A. CH2=CH2 và CH2=CHCH3.

B. CH2=CH2 và CH3CH=CHCH3.

C. B hoặc D.

D. CH3CH=CHCH3 và CH2=CHCH2CH3.

Câu 7: Một hỗn hợp X gồm ankan A và một anken B có cùng số nguyên tử C và đều ở thể khí ở đktc. Cho hỗn hợp X đi qua nước Br2 dư thì thể tích khí Y còn lại bằng nửa thể tích X, còn khối lượng Y bằng 15/29 khối lượng X. Công thức phân tử A, B và thành phần % theo thể tích của hỗn hợp X là

A. 40% C2H6 và 60% C2H4.

B. 50% C3H8và 50% C3H6

C. 50% C4H10 và 50% C4H8.

D. 50% C2H6 và 50% C2H4.

Câu 8: Cho canxi cacbua kĩ thuật (chỉ chứa 80% CaC2 nguyên chất) vào nước dư, thì thu được 3,36 lít khí (đktc). Khối lượng canxi cacbua kĩ thuật đã dùng là

A. 9,6 gam.         B. 4,8 gam          C. 4,6 gam.         D. 12 gam

Câu 9: Cho dãy chuyển hoá sau: CH4 ⟶ A ⟶ B ⟶ C ⟶ Cao su buna. Công thức phân tử của B là

A. C4H6.             B. C2H5OH.        C. C4H4.             D. C4H10.

Câu 10: Cho sơ đồ phản ứng sau: CH3-C≡CH + AgNO3/ NH3 ⟶ X + NH4NO3    X có công thức cấu tạo là?

A. CH3 – C(Ag) ≡ C – Ag.

B. CH3 – C ≡ C – Ag.

C. Ag – CH2 – C ≡ C – Ag.

D. A, B, C đều có thể đúng

Câu 11: Trong phân tử benzen:

A. 6 nguyên tử H và 6 C đều nằm trên 1 mặt phẳng.

B. 6 nguyên tử H nằm trên cùng 1 mặt phẳng khác với mặt phẳng của 6 C. 

C. Chỉ có 6 C nằm trong cùng 1 mặt phẳng.

D. Chỉ có 6 H nằm trong cùng 1 mặt phẳng.

Câu 12: Dãy đồng đẳng của benzen có công thức chung là:

A. CnH2n+6 với n ≥ 6.                     B. CnH2n-6 với n ≥ 3.

C. CnH2n-6 với n ≥ 5.                      D. CnH2n-6 với n ≥ 6.

Câu 13: Đồng trùng hợp đivinyl và stiren thu được cao su buna-S có công thức cấu tạo là    

A. [-CH2-CH=CH-CH2-CH(C6H5)-CH2-]n.

B. [-C2H-CH-CH-CH2-CH(C6H5)-CH2-]n.

C. [-CH2-CH-CH=CH2-CH(C6H5)-CH2-]n.

D. [-CH2-CH2-CH2-CH2-CH(C6H5)-CH2-]n.

Câu 14: Phản ứng nào sau đây không dùng để điều chế benzen?

A. tam hợp axetilen.

B. khử H2 của xiclohexan.

C. khử H2, đóng vòng n-hexan.

D. tam hợp etilen

Câu 15: Một hỗn hợp A gồm 2 hiđrocacbon X, Y liên tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy 11,2 lít hỗn hợp X thu được 57,2 gam CO2 và 23,4 gam CO2. Công thức phân tử của X, Y và khối lượng của X, Y là:

A. 12,6 gam C3H6 và 11,2 gam C4H8.

B. 8,6 gam C3H6và 11,2 gam C4H8.

C. 5,6 gam C2H4 và 12,6 gam C3H6.

D. 2,8 gam C2H4 và 16,8 gam C3H6.

Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 6 gam chất hữu cơ A, đồng đẳng của benzen thu được 10,08 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của A là:

A. C9H12.                                      B. C8H10.

C. C7H8.                                        D. C10H14.

Câu 17: Áp dụng quy tắc Mac-cop-nhi-cop vào trường hợp nào sau đây?

A. Phản ứng cộng của Br2 với anken đối xứng.

C. Phản ứng cộng của HX vào anken đối xứng.

B. Phản ứng trùng hợp của anken.

D. Phản ứng cộng của HX vào anken bất đối xứng.

Câu 18: Cho benzen vào 1 lọ đựng Cl2 dư rồi đưa ra ánh sáng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 5,82 kg chất sản phẩm. Tên của sản phẩm và khối lượng benzen tham gia phản ứng là:

A. clobenzen; 1,56 kg.

B. hexacloxiclohexan; 1,65 kg.

C. hexacloran; 1,56 kg.

D. hexaclobenzen; 6,15 kg.

Câu 19: Cho 100 ml benzen (d = 0,879 g/ml) tác dụng với một lượng vừa đủ brom khan (xúc tác bột sắt, đun nóng) thu được 80 ml brombenzen (d = 1,495 g/ml). Hiệu suất brom hóa đạt là

A. 67,6%.           B. 73,49%.         C. 85,3%.           D. 35 %

Câu 20: Để phân biệt được các chất hex-1-in, toluen, benzen ta có thể dùng 1 thuốc thử duy nhất là:

A. dung dịch AgNO3/NH3.

B. dung dịch nước brom.

C. dung dịch KMnO4.

D. dung dịch Ca(OH)2.

Câu 21: Thuốc nổ TNT được điều chế trực tiếp từ

A. benzen.                                     B. metyl benzen.

C. vinyl benzen.                            D. p-xilen.

Câu 22: Hiđrat hóa hỗn hợp X gồm 2 anken thu được chỉ thu được 2 ancol. X gồm:

A. CH2=CH2 và CH2=CHCH3.

B. CH2=CH2 và CH3CH=CHCH3.

C. B hoặc D.

D. CH3CH=CHCH3 và CH2=CHCH2CH3.

Câu 23: Cho 3,36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là:

A. 0,05 và 0,1.                              B. 0,1 và 0,05.

C. 0,12 và 0,03.                             D. 0,03 và 0,12.

Câu 24: Biết 2,8 gam anken A làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8 gam Br2. Hiđrat hóa A chỉ thu được một ancol duy nhất. A có tên là:

A. etilen.                                          B. but - 2-en.

C. 2,3-đimetylbut-2-en.                 D. hex- 2-en.

Câu 25: Hợp chất (CH3)2CHCH2CH3 có tên gọi là

A. neopentan                                 B. 2-metylbutan

C. isobutan                                     D. 1,2-đimetylpropan.

Câu 26: Khi được chiếu sáng, hiđrocacbon nào sau đây tham gia phản ứng với clo theo tỉ lệ mol 1:1, thu được ba dẫn xuất monoclo là đồng phân cấu tạo của nhau?

A. isopentan                                  B. pentan

C. pentan                                      D. butan.

Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp X (đktc) gồm CH4, C2H6 và C3H8 thu được V lít khí CO2 (đktc) và 6,3 gam H2O. Giá trị của V là

A. 5,60               B. 7,84               C. 4,48               D. 10,08.

Câu 28: Chất X có công thức CH3 – CH(CH3) – CH = CH2. Tên thay thế của X là

A. 2-metylbut-3-en                        B. 3-metylbut-1-in.

C. 3-metylbut-1-en                        D. 2-metylbut-3-in

Câu 29: Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. CH2 = CH – CH2 – CH3.

B. CH3 – CH2 – C(CH3)2.

C. CH3 – CH = CH – CH2 – CH3.

D. (CH3)2 – CH2 – CH = CH2.

Câu 30: Số liên kết σ có trong một phân tử but -1-en là

A. 13                  B. 10                  C. 12                  D. 11

--- Hết ---

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Hóa Học lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

(Cho H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; K = 39; Cl = 35,5; Ca = 40; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137)

Câu 1: Anken X hợp nước tạo thành 3-etylpentan-3-ol. Tên của X là

A. 3-etylpent-2-en                         B. 3-etylpent-3-en

C. 3-etylpent-2-en                         D. 2-etylpent-2-en

Câu 2: Trùng hợp m tấn etilen thu được 1 tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng bằng 80%. Giá trị của m là

A. 1,25               B. 0,80               C. 1,80               D. 2,00

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm một ankan và một anken, thu được 0,35 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Thành phần phần trăm số mol của anken có trong X là

A. 40%               B. 50%               C. 25%               D. 75%

Câu 5: Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỷ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có khối lượng so với He là 5. Hiệu xuất của phẩn ứng hiđro hóa là

A. 20%               B. 25%               C. 50%               D. 40%

Câu 6: Chất X có công thức: CH3 – CH(CH3) – C ≡ CH. Tên thay thế của X là

A. 2-metylbut-2-en                        B. 3-metylbut-1-in

C. 3-metylbut-1-en                        D. 2-metylbut-3-in

Câu 7: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa?

A. CH3 – CH = CH2

B. CH3 – CH2 – CH = CH2.

C. CH3 – C ≡ C – CH3

D. CH3 – CH2 – C ≡ CH

Câu 8: 4 gam một ankin X có thể làm mất tối đa 200ml dung dịch Br2 1M. Công thức phân tử của X là

A. C5H8.             B. C2H2.             C. C3H4.             D. C4H6.

Câu 9: Số đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C5H12

A. 6                    B. 4                    C. 5                    D. 3

Câu 10: Ankan X có công thức phân tử C5H12. Clo hóa X, thu được 4 sản phẩm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là

A. 2,2-đimetylpropan                    B. 2- metylbutan

C. pentan                                      D. 2- đimetylpropan

Câu 11: Ankan X có chứa 82,76% cacbon theo khối lượng. Số nguyên tử hiđro trong một phân tử X là

A. 6                    B. 8                    C. 10                  D. 12.

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn hơi A (CxHy) thu được 8 lít CO2 và cần dùng 10,5 lít oxi. Công thức phân tử của A là:

A. C7H8.             B. C8H10.            C. C10H14.           D. C9H12.

Câu 13: Cho sơ đồ: C2H2 ⟶ A ⟶ B ⟶ m-bromnitrobenzen. A và B lần lượt là:

A. benzen; nitrobenzen.

B. benzen; brombenzen.

C. nitrobenzen; benzen.

D. nitrobenzen; brombenzen.

Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 2,9 gam ankan X, thu được 4,48 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là

A. C3H8.             B. C4H10.            C. C5H10.            D. C5H12.

Câu 15: Khi crackinh hoàn toàn có một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. Công thức phân tử của X là

A. C6H14.            B. C3H8.             C. C4H10.            D. C5H12.

Câu 16: Để phân biệt benzen, toluen, stiren ta chỉ dùng 1 thuốc thử duy nhất là:

A. dung dịch brom.

B. Br2 khan (xúc tác bột Fe).

C. dung dịch KMnO4.

D. dung dịch AgNO3/NH3.

Câu 17:Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom?

A. propan                                      B. metan

C. propen                                      D. cacbon đioxit

Câu 18: Tiến hành thí nghiệm cho nitrobenzen tác dụng với HNO(đ)/H­2SO4 (đ), nóng ta thấy:

A. Không có phản ứng xảy ra.       

B. Phản ứng dễ hơn benzen, ưu tiên vị trí meta.

C. Phản ứng khó hơn benzen, ưu tiên vị trí meta.

D. Phản ứng khó hơn benzen, ưu tiên vị trí ortho.

Câu 19:Chất nào sau đây cộng H2 tạo thành isopentan?

A. CH3 – CH2 – CH = CH2

B. CH3 – CH = CH – CH = CH2.

C. CH2 = CH – CH2 – CH = CH2

D. CH2 = CH – C(CH3) = CH2

Câu 20: So với benzen, toluen + dung dịch HNO(đ)/H2SO4 (đ):

A. Dễ hơn, tạo ra o – nitrotoluen và p – nitrotoluen.

B. Khó hơn, tạo ra o – nitrotoluen và p – nitrotoluen.

C. Dễ hơn, tạo ra o – nitrotoluen và m – nitrotoluen.

D. Dễ hơn, tạo ra m – nitrotoluen và p – nitrotoluen.

Câu 21: Số liên kết σ trong mỗi phân tử etilen; axetilen; buta-1,2- đien lần lượt là

A. 3; 5; 9.                                      B. 5; 3; 9

C. 4; 2; 6.                                      D. 4; 3; 6

Câu 22: Dẫn 3,36 lít hỗn hợp X gồm metan và axetilen vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam kết tủa và có 1,12 lít khí thoát ra. (Thể tích các khí đo (đktc)). Giá trị của m là

A. 12,0               B. 24,0               C. 13,2               D. 36,0

Câu 23: Cho các chất (1) benzen; (2) toluen; (3) xiclohexan; (4) hex-5-trien; (5) xilen; (6) cumen. Dãy gồm các hiđrocacbon thơm là:

A. (1); (2); (3); (4).                        B. (1); (2); (5; (6).

C. (2); (3); (5); (6).                        D. (1); (5); (6); (4).

Câu 24: Khi cho propen tác dụng với dung dịch HBr, theo quy tắc Mac-cop-nhi-cop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?

A. CH3 – CHBr – CH2Br               B. CH3 – CHBr– CH3

C. CH2Br – CH2 – CH2Br              D. CH3 – CH2 – CH2Br

Câu 25: Để tách riêng rẽ etilen và axetilen, các hoá chất cần sử dụng là:

A. nước vôi trong và dung dịch HCl

B. AgNO3 trong NH3 và dung dịch KOH

C. dung dịch Br2 và dung dịch KOH

D. AgNO3 trong NH3 và dung dịch HCl

Câu 26: Hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. 2-metylbut-2-en.

B. 2-clo-but-1-en.

C. 2,3 - điclobut-2-en.

D. 2,3 - đimetylpent-2-en.

Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 ankin có tỷ lệ mol 1:1 thì thu được 15,68 lít CO2 (đktc) và 9,0 gam H2O. Vậy công thức phân tử của 2 ankin là:

A. C4H6 và C5H8.                           B. C2H2 và C3H4.

C. C3H4 và C5H8.                           D. C3H4 và C4H6.

Câu 28: Cho 0,52 gam axetilen tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 thu được m gam kết tủa màu vàng. Giá trị m là: 

A. 10,4 gam.       B. 24 gam.          C. 0,48 gam.       D. 4,8 gam.

Câu 29: Để phân biệt C2H2, C2H4, C2H6 ta dùng các thuốc thử?

A. Dung dịch Br2, dung dịch KMnO4.

B. Dung dịch Br2, quỳ tím.

C. Dung dịch AgNO3/NH3, dung dịch Br2.

D. Dung dịch AgNO3/NH3, quỳ tím.

Câu 30: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là:

A. 37,20 gam.                               B. 37,92 gam.

C. 40,80 gam.                               D. 33,60 gam.

--- Hết ---

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Hóa Học lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

(Cho H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; K = 39; Cl = 35,5; Ca = 40; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137)

Câu 1: Propen không tác dụng với chất nào sau đây:

A. dung dịch AgNO3/NH3.            B. H2O (H+, toC).

C. H2 (Ni, toC).                              D. dung dịch Br2.

Câu 2: Chỉ dùng dung dịch AgNO3/NH3 có thể phân biệt được hai chất nào sau đây:

A. Axetilen và propin.

B. Propin và but-2-in.

C. Etan và etilen.

D. Propan và propen.

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí X gồm 2 ankin là đồng đẳng liên tiếp thu được 0,24 mol CO2 và 0,14 mol H2O. Công thức phân tử 2 ankin là:

A. CH4 và C2H6.                            B. C2H4 và C3H6.

C. C2H2 và C3H4.                           D. C3H4 và C4H6.

Câu 4: Cho 27,2 gam ankin X tác dụng với 15,68 lít khí H2 (đktc) có xúc tác thích hợp, thu được hỗn hợp Y (không chứa H2). Biết Y phản ứng tối đa với dung dịch chứa 0,1 mol Br2. Công thức phân tử của X là:

A. C2H2.             B. C3H4.             C. C4H6.             D. C5H8.

Câu 5: Cho 8,4 gam một anken X phản ứng vừa đủ với dung dịch brom thu được 24,4 gam sản phẩm cộng. Công thức phân tử của X là:

A. C3H6.             B. C6H12.            C. C5H10.            D. C4H8.

Câu 6: Toluen tác dụng với Br2 chiếu sáng (tỷ lệ mol 1:1), thu được sẩn phẩm hữu cơ là

A. o-bromtoluen                            B. m-bromtoluen

C. phenylbromua                          D. benzylbromua

Câu 7: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X:

Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

Hình vẽ trên minh họa phản ứng nào sau đây?

A. CH3COONa (rắn) + NaOH (rắn) Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất Na2CO3 + CH4

B. NaCl (rắn) + H2SO4 (đặc)Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất NaHSO4 + HCl

C. C2H5OH Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất C2H4 + H2O

D. NH4Cl + NaOH Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất NaCl + NH3 + H2O

Câu 8: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là:

A. 37,20 gam.                               B. 37,92 gam.

C. 40,80 gam.                               D. 33,60 gam.

Câu 9: Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch Br2?

A. But-1-in.                                  B. Butađien.

C. Butan.                                      D. But-1-en.

Câu 10: Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức C8H10 là:

A. 4                    B. 2                    C. 3                    D. 5

Câu 11: Benzen tác dụng với Cl2 có ánh sáng, thu được hexaclorua. Công thức của hexaclorua là

A. C6H6Cl2.                                   B. C6H6Cl6.

C. C6H5Cl                                     D. C6H6Cl4.

Câu 12: Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường?

A. benzen           B. toluen            C. 3 propan        D. stiren

Câu 13: Một hiđrocacbon X đốt cháy cho ra số mol CO2 bằng số mol H2O. Vậy X có thể là:

A. Ankin.           B. Ankan.           C. Ankađien.      D. Anken.

Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 5,3 gam ankybenzen X thu được 8,96 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là

A.C6H6               B. C7H8              C. C8H8              D. C8H10

Câu 15: Cho toluen tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế 2,4,6-trinitrotoluen (TNT). KHối lượng điều chế được từ 23 kg toluen (hiệu suất 80%) là:

A. 45,40 kg                                   B. 70,94 kg

C. 18,40 kg                                   D. 56,75 kg

Câu 16: Ankin X có phần trăm khối lượng C là 90,00%. Công thức phân tử của X là:

A. C2H2.             B. C3H4.             C. C5H10.            D. C4H6.

Câu 17: Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,3 mol chất X, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)(dư), thu được số gam kết tủa là:

A. 60.                 B. 40.                 C. 20.                 D. 30.

Câu 18: Trùng hợp etilen thu được P.E có phân tử khối trung bình bằng 56000 đvC. Số mắt xích trung bình của PE là:

A. 20000.           B. 15000.           C. 1500.             D. 2000.

Câu 19: Hợp chất hữu cơ X có tên gọi là: 2-clo-3-metylpentan. Công thức cấu tạo của X là:

A. CH3CH2CH(Cl)CH(CH3)2.

B. CH3CH(Cl)CH(CH3)CH2CH3.

C. CH3CH2CH(CH3)CH2CH2Cl.

D. CH3CH(Cl)CH3CH(CH3)CH3

Câu 20: Phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan Y bằng 83,33%. Công thức phân tử của Y là:

A. C2H6.             B. C3H8.             C. C4H10.            D. C5H12.

Câu 21: Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào sau đây?

A. Nhiệt phân natri axetat với vôi tôi xút.

B. Crackinh butan.

C. Từ phản ứng của nhôm cacbua với nước.

D.  A, C. 

Câu 22: Một hỗn hợp 2 ankan liên tiếp trong dãy đồng đẳng có tỉ khối hơi với H2 là 24,8. Thành phần phần trăm về thể tích của 2 ankan là

A. 30% và 70%.                            B. 35% và 65%.

C. 60% và 40%.                            D. 50% và 50%.

Câu 23: Đốt cháy một hỗn hợp hiđrocacbon ta thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O thì thể tích O2 đã tham gia phản ứng cháy (đktc) là

A. 5,6 lít.            B. 2,8 lít.            C. 4,48 lít.          D. 3,92 lít. 

Câu 24: Hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. 2-metylbut-2-en.                       B. 2-clo-but-1-en. 

C. 2,3- điclobut-2-en.                    D. 2,3- đimetylpent-2-en.

Câu 25: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Mac-cop-nhi-cop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?

A. CH3-CH2-CHBr-CH2Br.

C. CH3-CH2-CHBr-CH3.

B. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br.

D. CH3-CH2-CH2-CH2Br.

Câu 26: Anken C4H8 có bao nhiêu đồng phân khi tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất?

A. 2.                   B.  1.                  C. 3.                   D. 4. 

Câu 27: Hỗn hợp A gồm C2H2 và H2 có tỉ khối so với H2 là 5,8. Dẫn A (đktc) qua bột Ni nung nóng cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn ta được hỗn hợp B. Phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp A và dB/H2

A. 40% H2; 60% C2H2; 29.

B. 40% H2; 60% C2H2; 14,5.

C. 60% H2; 40% C2H2; 29.

D. 60% H2; 40% C2H2; 14,5.

Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 20,0 ml hỗn hợp X gồm C3H6, CH4, CO (thể tích CO gấp hai lần thể tích CH4), thu được 24,0 ml CO2 (các khí đo ở cùng điều kiện to, p). Tỉ khối của X so với khí hiđro là

A. 25,8.              B. 12,9.              C. 22,2.              D. 11,1.

Câu 29: Công thức phân tử của buta-1,3-đien (đivinyl) và isopren (2-metylbuta-1,3-đien) lần lượt là

A. C4H6 và C5H10.                         B. C4H4 và C5H8.

C. C4H6 và C5H8.                           D. C4H8 và C5H10.

Câu 30: Dẫn propin vào dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thì:

A. xuất hiện kết tủa màu trắng.

B. xuất hiện kết tủa màu vàng.

C. dung dịch mất màu.

D. xuất hiện kết tủa vàng và có khí thoát ra.

--- Hết ---

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Hóa Học lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

(Cho H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; K = 39; Cl = 35,5; Ca = 40; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137)

Câu 1: Để phân biệt but-1-in và but-2-in người ta dùng thuốc thử nào sau đây:

A. dung dịch HBr.

B. dung dịch Br2.

C. dung dịch AgNO3/NH3.

D. dung dịch KMnO4.

Câu 2: Hợp chất Y sau đây có thể tạo được bao nhiêu dẫn xuất monohalogen? 

Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

A. 4                    B. 3                    C. 2                    D. 5

Câu 3: Chất nào sau đây khi tác dụng với HBr chỉ cho một sản phẩm duy nhất:

A. But-1-en                                   B. 2,3- đimetylbut-2-en

C. propen                                      D. 2-metylbut-2-en 

Câu 4: Hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng liên tiếp có thể tích 4,48 lít (ở đktc). Nếu cho hỗn hợp X đi qua bình đựng nước brom dư, khối lượng bình tăng lên 9,8g. % thể tích của một trong 2 anken là

A. 70%               B. 40%               C. 80%.              D. 50% 

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp eten, propen, but-2-en cần dùng vừa đủ b lít oxi (ở đktc) thu được 2,4 mol CO2 và 2,4 mol nước. Giá trị của b là

A. 80,64 lít.        B. 24,9 lít.          C. 94,2 lít.          D. 92,4 lít.

Câu 6: Toluen là tên gọi chất nào sau đây?

A. C6H5-CH3                                 B. C6H6

C. C6H5-CH=CH2                          D. C6H5-CH2CH3

Câu 7: Cho sơ đồ sau: CH4 → X → Y → poli (vinyl clorua). X, Y tương ứng với dãy chất nào sau đây?

A. axetilen, vinyl axetilen.

B. axetilen, vinyl clorua.

C. etilen, 1,2-điclo etan.

D. etilen, vinyl clorua.

Câu 8: Chất nào sau đây thường được dùng để kích thích hoa quả nhanh chín:

A. CaC2.             B. Al3C3.            C. SiO.              D. CaCO3.

Câu 9: Trùng hợp đivinyl tạo ra cao su Buna có cấu tạo là?

A. (-C2H-CH-CH-CH2-)n.

B. (-CH2-CH-CH=CH2-)n.

C. (-CH2-CH=CH-CH2-)n.

D. (-CH2-CH2-CH2-CH2-)n.

Câu 10: Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10 là:

A. 3.                   B. 2.                   C. 5.                   D. 4. 

Câu 11: Chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3:

A. buta-1,3-đien                            B. but-2-in

C. stiren                                        D. propin

Câu 12: Trong một bình kín 0,35 mol C2H2; 0.65 mol H2 và một ít bột Ni. Nung nóng bình một thời gian thu được hỗn hợp khí X có tỷ khối so với H2 bằng 8. Sục X vào dung dịch AgNO3 dư trong NH3 đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Y và 12 gam kết tủa. Hỗn hợp khí Y phản ứng vừa đủ với bao nhiêu mol Br2 trong dung dịch?

A.   0,25.             B.  0,2.               C.  0,15.             D.  0,1.

Câu 13: Sản phẩm chủ yếu trong hỗn hợp thu được khi cho toluen phản ứng với brom theo tỷ lệ mol 1:1 (có một bột sắt) là

A. Benzybromua.

B. o-bromtoluen và p-bromtoluen.

C. p-bromtoluen và m-bromtoluen.

D. o-bromtoluen và m-bromtoluen.

Câu 14: Anken X có công thức cấu tạo: CH3– CH2– C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là:

A. 3-metylpent-2-en.                     B. isohexan.

C. 3-metylpent-3-en.                     D. 2-etylbut-2-en.

Câu 15: Cho sơ đồ chuyển hoá:

Canxi cacbua Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất X1Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất X2Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất X3Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất  Cao su buna

X2 là chất nào sau đây?

A. Axetilen.                                  B. Vinylaxetilen.

C. Etilen.                                      D. Etilen hoặc axetilen.

Câu 16: Ankylbenzen X có phần trăm khối lượng cacbon bằng 90,566%. Số đồng phân cấu tạo của X là:

A.2                     B. 3                    C. 4                    D. 5

Câu 17: Hỗn hợp X gồm 0,1 mol C2H2; 0,15 mol C2H4; 0,2 mol C2H6 và 0,3 mol H2. Đun nóng X với bột Ni xúc tác 1 thời gian được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y được số gam CO2 và H2O lần lượt là:

A. 3,96 và 3,35.                             B. 39,6 và 11,6.

C. 39,6 và 46,8.                             D. 39,6 và 23,4.

Câu 18: Hiđrocacbon X có tỉ khối đối với không khí xấp xỉ 3,173. Ở nhiệt độ thường, X không làm mất màu nước brom. Khi đun nóng, X làm mất màu dung dịch KMnO4. X là

A. benzen                                      B. etylbenzen

C. toluen                                       D. stiren.

Câu 19: Có bao nhiêu ankin ứng với công thức phân tử C5H8?

A. 2.                   B. 4                    C. 1.                   D. 3

Câu 20: Hỗn hợp X gồm metan và anken, cho 5,6 lít X qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 7,28 gam và có 2,688 lít khí bay ra (đktc). Công thức phân tử của anken là:

A. C4H8              B. C3H6              C. C5H10             D. C2H4

Câu 21: Hoá chất nào sau đây được sử dụng để phân biệt các chất lỏng sau: benzen, toluen và stiren?

A. dung dịch KMnO4.

B. dung dịch AgNO3/NH3.

C. dung dịch Br2.

D. khí H2/ xúc tác Ni.

Câu 22: Cho các hiện tượng sau:

(1) Sục khí etilen (dư) vào nước brom (màu vàng - da cam), nước brom mất màu.

(2) Sục khí etilen (dư) vào dung dịch KMnO4 (màu tím-hồng), dung dịch mất màu và có kết tủa trắng.

(3) Sục khí propilen (dư) vào dung dịch KMnO4 (màu tím-hồng), dung dịch mất màu và có kết tủa đen.

(4) Cho benzen vào dung dịch Br2 thấy có kết tủa trắng.

(5) Cho khí axetilen dư vào bình chứa dung dịch AgNO3/NH3 (không màu), xuất hiện kết tủa vàng.

Số hiện tượng được mô tả đúng với thí nghiệm là:

A. 5                    B. 3                    C. 2                    D. 4

Câu 23: 8 gam một ankin X có thể làm mất màu tối đa 200 ml dung dịch Br2 2M. Công thức phân tử của X là:

A. C4H6.             B. C3H4.             C. C2H2.             D. C5H8.

Câu 24: Hiđrocacbon X cháy cho thể tích hơi nước gấp 1,2 lần thể tích CO2 (đo cùng điều kiện). Khi tác dụng với clo tạo một dẫn xuất monoclo duy nhất. X có tên là:

A. etan                                             B. propan

C. 2,2- đimetylpropan.                  D. isobutan

Câu 25: Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan.

A. CH4, C2H6, C4H10, C5H12

B. C2H6, C3H8, C5H10, C6H12

C. CH4, C2H2, C3H4, C4H10

D. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8

Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp eten, propen, but-2-en cần dùng vừa đủ b lít oxi (ở đktc) thu được 2,4 mol CO2 và 2,4 mol nước. Giá trị của b là

A. 80,64 lít.        B. 24,9 lít.          C. 94,2 lít.          D. 92,4 lít.

Câu 27: Khối lượng etilen thu được khi đun nóng 230 gam rượu etylic với H2SO4 đậm đặc, hiệu suất phản ứng đạt 40% là:

A. 350g.             B. 84g.               C. 196g.             D. 56g.

Câu 28: Cho sơ đồ sau: axetilen Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất vinyl clorua Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất  PVC. Tính thể tích axetilen (đktc) cần lấy để điều chế 1,2 tấn PVC, biết hiệu suất phản ứng cộng và phản ứng trùng hợp lần lượt là 80% và 62,5%.

A. 860,16 m3.                                B. 537,6 m3.

C. 1075,2 m3.                                D. 430,08,4 m3.

Câu 29: Cho các phát biểu sau: 

(1) Ankađien là hiđrocacbon mạch hở mà phân tử có chứa 2 liên kết pi.

(2) Những hiđrocacbon có công thức phân tử là CnH2n là anken.

(3) Anken là hiđrocacbon không no mạch hở có công thức phân tử là CnH2n (n ≥ 2).

(4) Ankin là hiđrocacbon mạch hở mà phân tử có chứa 1 liên kết C ≡ C.

(5) Anken có từ 4C trở lên có thể có đồng phân hình học.

Số phát biểu đúng là:

A. 3                    B. 5                    C. 2                    D. 4

Câu 30: Đốt cháy m gam hỗn hợp C2H6, C3H4, C3H8, C4H10 được 17,6 gam CO2 và 10,8 gam H2O. Giá trị của m là:

A. 10,8.              B. 7,2                 C. 6.                   D. 12.

--- Hết ---

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Hóa Học lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 8)

(Cho H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; K = 39; Cl = 35,5; Ca = 40; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137)

Câu 1: Cho các hiện tượng sau:

(1) Sục khí etilen (dư) vào nước brom (màu vàng - da cam), nước brom mất màu.

(2) Sục khí etilen (dư) vào dung dịch KMnO4 (màu tím - hồng), dung dịch mất màu và có kết tủa trắng.

(3) Sục khí propilen (dư) vào dung dịch KMnO4 (màu tím - hồng), dung dịch mất màu và có kết tủa đen.

(4) Cho benzen vào dung dịch Br2 thấy có kết tủa trắng.

(5) Cho khí axetilen dư vào bình chứa dung dịch AgNO3/NH3 (không màu), xuất hiện kết tủa vàng.

Số hiện tượng được mô tả đúng với thí nghiệm là:

A. 5                    B. 3                    C. 2                    D. 4

Câu 2: Có bao nhiêu ankin ứng với công thức phân tử C5H8?

A. 2.                   B. 4                    C. 1.                   D. 3

Câu 3: Hỗn hợp X gồm metan và anken, cho 5,6 lít X qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 7,28 gam và có 2,688 lít khí bay ra (đktc). Công thức phân tử của anken là:

A. C4H8              B. C3H6              C. C5H10             D. C2H4

Câu 4: Trong một bình kín 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 và một ít bột Ni. Nung nóng bình một thời gian thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 bằng 8. Sục X vào dung dịch AgNO3 dư trong NH3 đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Y và 12 gam kết tủa. Hỗn hợp khí Y phản ứng vừa đủ với bao nhiêu mol Br2 trong dung dịch?

A.   0,25.             B.  0,2.               C.  0,15.             D.  0,1.

Câu 5: Hiđrocacbon X cháy cho thể tích hơi nước gấp 1,2 lần thể tích CO2 (đo cùng điều kiện). Khi tác dụng với clo tạo một dẫn xuất monoclo duy nhất. X có tên là:

A. etan

B. propan

C. 2,2- đimetylpropan.

D. isobutan

Câu 6: So với benzen, toluen + dung dịch HNO3(đ)/H2SO4 (đ):

A. Dễ hơn, tạo ra o – nitrotoluen và p – nitrotoluen.

B. Khó hơn, tạo ra o – nitrotoluen và p – nitrotoluen.

C. Dễ hơn, tạo ra o – nitrotoluen và m – nitrotoluen.

D. Dễ hơn, tạo ra m – nitrotoluen và p – nitrotoluen.

Câu 7: Bao nhiêu chất sau đây làm mất màu dung dịch nước brom: etan; etilen; axetilen; buta-1,3-đien; benzen; stiren?

A. 2                    B. 4                    C. 3                    D. 5

Câu 8: Hỗn hợp khí X gồm C2H6, C3H6 và C4H6. Tỉ khối của X so với H2 bằng 24. Đốt cháy hoàn toàn 2,88 gam X trong oxi dư rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào 1,5 lít dung dịch Ba(OH)2 0,1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A.   9,885            B.  13,795          C.  17,73            D.  15,77

Câu 9: Cho 4,32 gam hiđrocacbon X tác dụng với AgNO3 dư trong NH3 thu được 12,88 gam kết tủa. Vậy X là

A. but-1-in                                    B. axetilen

C. propin                                      D. vinylaxetilen

Câu 10: Điều chế etilen trong phòng thí nghiệm từ C2H5OH, (H2SO4 đặc, 170oC) thường lẫn các oxit như SO2, CO2. Chất dùng để làm sạch etilen là

A. dung dịch NaHCO3 dư.

B. dung dịch NaOH dư.

C. dung dịch KMnO4 loãng dư.

D. dung dịch brom dư.

Câu 11: Isopren tham gia phản ứng với dung dịch Br2 theo tỉ lệ mol 1:1 tạo ra tối đa bao nhiêu sản phẩm?

A. 2                    B. 3.                   C. 1.                   D. 4.

Câu 12: Tính chất nào không phải của benzen?

A. Dễ thế.

B. Khó cộng.

C. Bền với chất oxi hóa.

D. Kém bền với các chất oxi hóa

Câu 13: Cho sơ đồ phản ứng sau: CH3-C≡CH + AgNO3/ NH3 ⟶ X + NH4NO3. X có công thức cấu tạo là?

A. CH3-CAg≡CAg.

B. CH3-C≡CAg.

C. AgCH2-C≡CAg.

D. A, B, C đều có thể đúng.

Câu 14: Hỗn hợp X gồm metan và anken, cho 5,6 lít X qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 7,28g và có 2,688 lít khí bay ra (đktc). Công thức phân tử của anken là:

A. C4H8              B. C3H6              C. C5H10             D. C2H4

Câu 15: Công thức chung của ankin là:

A. CnH2n - 2 (n ≥ 2)                          B. CnH2n (n ≥ 2)

C. CnH2n - 2 (n ≥ 3)                          D. CnH2n (n ≥ 3)

Câu 16: Hợp chất hữu cơ sau có tên gọi là: CH3-CH=C(CH3)-CH=CH2.

A. 3- metylpent-2-en.

B. 2-metylbuta-1,3- đien.

C. 3-metylpent-1,3- đien.

D. 2- metylpent-2-en.

Câu 17: Ứng với công thức C9H12 có bao nhiêu đồng phân có cấu tạo chứa vòng benzen?

A. 6.                   B. 7.                   C. 8.                   D. 9.

Câu 18: Chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3?

A. buta-1,3-đien                            B. but-2-in

C. stiren                                        D. propin.

Câu 19: Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 ⟶ C2H2 ⟶ C2H3Cl ⟶ PVC. Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V m3 khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%)

A. 224,0             B. 448,0             C. 286,7             D. 358,4

Câu 20: Đốt cháy 1 hiđrocacbon A được 22,4 lít khí CO2 (đktc) và 27 gam H2O. Thể tích O2 (đktc) (lít) tham gia phản ứng là:

A. 24,8.              B. 45,3.              C. 39,2.              D. 51,2.

Câu 21: Cho các chất axetilen, vinyl axetilen, stiren, toluen, hexan, benzen. Trong các chất trên, số chất phản ứng được với brom là

A. 3                    B. 4                    C. 5                    D. 2.

Câu 22: Cao su buna có tính đàn hồi và có khả năng chống mòn cao nên được sử dụng trong sản xuất lốp xe và nhiều vật thể đàn hồi khác. Cao su buna được trùng hợp từ monome là:

A. etilen.                                       B. propilen.

C. sriren.                                       D. buta-1,3-đien.

Câu 23: Phản ứng giữa axetilen với hiđro, xúc tác Pd/PbCO3 đun nóng tạo ra sản phẩm là:

A. etyl.               B. etan.               C. etilen.                    D. metan.

Câu 24: Ankan ở thể lỏng có nhiệt sôi thấp nhất là

A. C6H14.            B. C5H12.            C. C7H16.            D. C4H10.

Câu 25: Cho các phát biểu sau:

(1) Để phân biệt toluen, benzen, stiren ta chỉ cần dùng dung dịch KMnO4.

(2) Cho propan tác dụng với clo (ánh sáng) chỉ thu được một sản phẩm monoclo.

(3) Anken có liên kết đôi giữa mạch luôn có đồng phân hình học.

(4) Những hiđrocacbon có công thức phân tử dạng CnH2n-2 đều là ankin.

(5) Hiđrocacbon thơm không có khả năng làm mất màu dung dịch brom.

Số phát biểu đúng là:

A. 4.                   B. 2.                   C. 3.                   D. 1.

Câu 26: Cho các hiđrocacbon thơm sau: benzen, toluen, p-xilen, stiren, etylbenzen. Có bao nhiêu hiđrocacbon thơm là ankylbenzen khi đốt cháy hoàn toàn n mol thu được x mol CO2 và y mol H2O thỏa mãn biểu thức: 3n = (x – y)?

A. 1.                   B. 3.                   C. 2.                   D. 4.

Câu 27: Hỗn hợp X gồm propin và một ankin X có tỉ lệ mol 1:3. Lấy 0,2 mol X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được 31,5 gam kết tủa. X là:

A. but-1-in.                                   B. axetilen.

C. pent-1-in.                                 D. but-2-in.

Câu 28: Cho 39 gam benzen vào 100 gam HNO3 63% sau đó thêm axit H2SO4 đặc vào và đun nóng. Tính khối lượng nitrobenzen thu được nếu hiệu suất của phản ứng đạt 80%.

A. 61,5 gam                                  B. 49,2 gam

C. 98,4 gam                                  D. 123 gam

Câu 29: Dẫn 2,24 lít hỗn hợp X gồm propan, etilen và axetilen qua dung dịch brom dư, thấy có 0,448 lít khí thoát ra. Cũng với lượng hỗn hợp X trên nếu dẫn qua dung dịch AgNO3/NH3 dư thấy có 9,6 gam kết tủa. Phần trăm theo thể tích của etilen có trong hỗn hợp X là:

A. 40%.              B. 25%.              C. 60%.              D. 50%

Câu 30: Cho benzen vào 1 lọ đựng Cl2 dư rồi đưa ra ánh sáng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 5,82 kg chất sản phẩm. Tên của sản phẩm và khối lượng benzen tham gia phản ứng là:

A. clobenzen; 1,56 kg.

B. hexacloxiclohexan; 1,65 kg.

C. hexacloran; 1,56 kg.

D. hexaclobenzen; 6,15 kg.

--Hết--


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Hóa Học lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 9)

(Cho H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; K = 39; Cl = 35,5; Ca = 40; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137)

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 6 gam chất hữu cơ A, đồng đẳng của benzen thu được 10,08 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của A là:

A. C9H12.            B. C8H10.            C. C7H8.             D. C10H14.

Câu 2: Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào sau đây?

A. Nhiệt phân natri axetat với vôi tôi xút.

B. Crackinh butan.

C. Từ phản ứng của nhôm cacbua với nước.

D. A, C.

Câu 3: Phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan Y bằng 83,33%. Công thức phân tử của Y là:

A. C2H6.             B. C3H8.             C. C4H10.            D. C5H12.  

Câu 4: Đề hiđro hoá etylbenzen ta được stiren; trùng hợp stiren ta được polistiren với hiệu suất chung 80%. Khối lượng etylbenzen cần dùng để sản xuất 10,4 tấn polisitren là:

A. 13,52 tấn.                                 B. 10,6 tấn.

C. 13,25 tấn.                                 D. 8,48 tấn.

Câu 5: Hỗn hợp A gồm C2H2 và H2 có tỉ khối so với H2 là 5,8. Dẫn A (đktc) qua bột Ni nung nóng cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn ta được hỗn hợp B. Phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp A và dB/H2 là:

A. 40% H2; 60% C2H2; 29.

B. 40% H2; 60% C2H2; 14,5.

C. 60% H2; 40% C2H2; 29.

D. 60% H2; 40% C2H2; 14,5.

Câu 6: Hiđrat hóa hỗn hợp X gồm 2 anken thu được chỉ thu được 2 ancol. X gồm:

A. CH2=CH2 và CH2=CHCH3.

B. CH2=CH2 và CH3CH=CHCH3.

C. B hoặc D.

D. CH3CH=CHCH3 và CH2=CHCH2CH3.

Câu 7: Đốt 0,13 gam mỗi chất A và B đều cùng thu được 0,01 mol CO2 và 0,09 gam H2O. Tỉ khối hơi của A so với B là 3; tỉ khối hơi của B so với Hlà 13. Công thức của A và B lần lượt là:

A. C2Hvà C6H6.                           B. C6Hvà C2H2.

C. C2Hvà C4H4.                           D. C6Hvà C8H8.

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai hiđrocacbon đồng đẳng có khối lượng phân tử hơn kém nhau 28 đvC, ta thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Công thức phân tử của 2 hiđrocacbon trên là:

A. C2H4 và C4H8.                           B. C2H2 và C4H6.

C. C3H4 và C5H8.                           D. CH4 và C3H8.

Câu 9: Tiến hành thí nghiệm cho nitrobenzen tác dụng với HNO(đ)/H­2SO4 (đ), nóng ta thấy:

A. Không có phản ứng xảy ra.

B. Phản ứng dễ hơn benzen, ưu tiên vị trí meta.

C. Phản ứng khó hơn benzen, ưu tiên vị trí meta.

D. Phản ứng khó hơn benzen, ưu tiên vị trí ortho

Câu 10: Cho 3,36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là:

A. 0,05 và 0,1.                              B. 0,1 và 0,05.

C. 0,12 và 0,03.                             D. 0,03 và 0,12.

Câu 11: Công thức phân tử của buta-1,3-đien (đivinyl) và isopren (2-metylbuta-1,3-đien) lần lượt là:

A. C4H6 và C5H10.                         B. C4H4 và C5H8.

C. C4H6 và C5H8.                           D. C4H8 và C5H10.

Câu 12: Gốc C6H5-CH2- và gốc C6H5- có tên gọi là:

A. phenyl và benzyl.                      B. vinyl và anlyl.

C. anlyl và vinyl.                           D. benzyl và phenyl.

Câu 13: 0,2 mol axetilen tác dụng với tối đa bao nhiêu mol brom?

A. 0,2.                B. 0,4.                C. 0,6.                D. 0,1.

Câu 14: Hiđrocacbon mạch hở nào sau đây không bị oxi hóa bởi dung dịch KMnO4?

A. etan.                                         B. etilen.

C. axetilen.                                   D. butađien.

Câu 15: Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn?

A. C2H2.             B. C3H4.             C. C3H6.             D. C2H6.

Câu 16: Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức C8H10

A. 4                    B. 2                    C. 3                    D. 5

Câu 17: Phản ứng giữa axetilen với hiđro, xúc tác Pd/PbCO3 đun nóng tạo ra sản phẩm là:

A. etyl.               B. etan.               C. etilen.             D. metan.

Câu 18: Ankan ở thể lỏng có nhiệt sôi thấp nhất là

A. C6H14.            B. C5H12.            C. C7H16.            D. C4H10.

Câu 19: Phản ứng đặc trưng của ankan là phản ứng:

A. cộng.                                        B. trùng hợp.

C. thế.                                           D. đốt cháy.

Câu 20: Toluen tác dụng với Br2 chiếu sáng (tỷ lệ mol 1:1), thu được sẩn phẩm hữu cơ là

A. o-bromtoluen                            B. m-bromtoluen.

C. phenylbromua                          D. benzylbromua

Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol anken X thu được 6,72 lít khí CO2. X là:

A. C4H8.             B. C5H10.            C. C3H6.             D. C2H4

Câu 22: Trong phòng thí nghiệm khí X được điều chế theo mô hình: 

Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất 

X là khí nào sau đây?

A. C2H4.             B. C2H2.             C. C2H6.             D. CH4.

Câu 23: Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng?

A. benzen                                      B. toluen

C. 3 propan                                   D. metan

Câu 24: Cho canxi cacbua vào nước, thấy có chất khí X thoát ra. Đặc điểm nào sau đây không phù hợp với khí X?

A. Đốt cháy hoàn toàn X thu được số mol CO2 lớn hơn số mol H2O.

B. X tạo được kết tủa với dung dịch AgNO3/NH3.

C. Trong phân tử X có 2 liên kết kém bền.

D. X không có khả năng làm mất màu dung dịch KMnO4.

Câu 25: Số đồng phân ankin có công thức phân tử là C5H8 tạo được kết tủa vàng nhạt với dung dịch AgNO3/NH3 là 

A. 3.                   B. 4.                   C. 2.                   D. 1.

Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn ankybenzen X thu được 7,84 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của X là

A. C6H6              B. C7H8              C. C8H8              D. C8H10

Câu 27: Ankan X (mạch có nhánh) có chứa 10 nguyên tử hiđro trong phân tử. Tên thông thường của ankan X là:

A. metylpropan.                            B. isobutan. 

C. metylbutan.                              D. isopropan.

Câu 28: Có bao nhiêu công thức cấu tạo anken ứng với công thức phân tử C4H8?

A. 2.                   B. 5.                   C. 4.                   D. 3.

Câu 29: X là anken có đồng phân hình học. Hiđro hóa hoàn toàn X thu được ankan có 5 nguyên tử cacbon trong phân tử. X là:

A. pent-2-en.                                 B. but-2-en.

C. 2-metylbut-2-en.                       D. 3-metylbut-1-en.

Câu 30: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon bằng 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là:

A. 3-metylpentan.

B. 2,3-đimetylbutan.

C. 2-metylpropan.

D. butan.
 


---Hết---

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Hóa Học lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 10)

Câu 1: Hợp chất Y sau đây có thể tạo được bao nhiêu dẫn xuất monohalogen? 

Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

A. 4                    B. 3                    C. 2                    D. 5

Câu 2: Hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng liên tiếp có thể tích 4,48 lít (ở đktc). Nếu cho hỗn hợp X đi qua bình đựng nước brom dư, khối lượng bình tăng lên 9,8g. % thể tích của một trong 2 anken là

A. 70%               B. 40%               C. 80%.              D. 50% 

Câu 3: Cho sơ đồ sau: CH4 → X → Y → poli (vinyl clorua). X, Y tương ứng với dãy chất nào sau đây?

A. axetilen, vinyl axetilen.

B. axetilen, vinyl clorua.

C. etilen, 1,2-điclo etan.

D. etilen, vinyl clorua.

Câu 4: Sản phẩm chủ yếu trong hỗn hợp thu được khi cho toluen phản ứng với brom theo tỷ lệ mol 1:1 (có một bột sắt) là

A. Benzybromua.

B. o-bromtoluen và p-bromtoluen.

C. p-bromtoluen và m-bromtoluen.

D. o-bromtoluen và m-bromtoluen.

Câu 5: Cho sơ đồ chuyển hoá:

Canxi cacbua Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất X1Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất X2Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất X3Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 11 Giữa kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất  Cao su buna

X2 là chất nào sau đây?

A. Axetilen.

B. Vinylaxetilen.

C. Etilen hoặc axetilen.

D. Etilen.

Câu 6: Cho các chất axetilen, vinyl axetilen, stiren, toluen, hexan, benzen. Trong các chất trên, số chất phản ứng được với brom là:

A. 3                    B. 4                    C. 5                    D. 2.

Câu 7: Đốt cháy 1 hiđrocacbon A được 22,4 lít khí CO2 (đktc) và 27 gam H2O. Thể tích O2 (đktc) (lít) tham gia phản ứng là:

A. 24,8.              B. 45,3.              C. 39,2.              D. 51,2.

Câu 8: Hiđrocacbon X có tỉ khối đối với không khí xấp xỉ 3,173. Ở nhiệt độ thường, X không làm mất màu nước brom. Khi đun nóng, X làm mất màu dung dịch KMnO4. X là

A. benzen                                      B. etylbenzen

C. toluen                                       D. stiren.

Câu 9: Hợp chất hữu cơ sau có tên gọi là: CH3-CH=C(CH3)-CH=CH2.

A. 3- metylpent-2-en.

B. 2-metylbuta-1,3- đien.

C. 3-metylpent-1,3- đien.

D. 2- metylpent-2-en.

Câu 10: Cho 4,32 gam hiđrocacbon X tác dụng với AgNO3 dư trong NH3 thu được 12,88 gam kết tủa. Vậy X là:

A. but-1-in                                    B. axetilen.

C. propin                                      D. vinylaxetilen.

Câu 11: Hiđrocacbon X cháy cho thể tích hơi nước gấp 1,2 lần thể tích CO2 (đo cùng điều kiện). Khi tác dụng với clo tạo một dẫn xuất monoclo duy nhất. X có tên là:

A. etan                                          B. propan

C. isobutan                                   D. 2,2- đimetylpropan. 

Câu 12: So với benzen, toluen tác dụng với dung dịch HNO(đ)/H2SO4 (đ):

A. Dễ hơn, tạo ra o – nitrotoluen và p – nitrotoluen.

B. Khó hơn, tạo ra o – nitrotoluen và p – nitrotoluen.

C. Dễ hơn, tạo ra o – nitrotoluen và m – nitrotoluen.

D. Dễ hơn, tạo ra m – nitrotoluen và p – nitrotoluen.

Câu 13: Ankan X (mạch có nhánh) có chứa 10 nguyên tử hiđro trong phân tử. Tên thông thường của ankan X là:

A. metylpropan.                            B. isobutan. 

C. metylbutan.                              D. isopropan.

Câu 14: Ankan X có công thức phân tử C5H12. Clo hóa X, thu được 4 sản phẩm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là:

A. 2,2-đimetylpropan

B. 2- metylbutan

C. pentan

D. 2- đimetylpropan

Câu 15: Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. CH2 = CH – CH2 – CH3

B. CH3 – CH2 – C(CH3)2.

C. CH3 – CH = CH – CH2 – CH3

D. (CH3)2 – CH2 – CH = CH2

Câu 16: Có bao nhiêu đồng phân ankin C5H8 tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3?

A. 3                    B. 2                    C. 4                    D. 1

Câu 17: Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu cấu tạo chứa vòng benzen?

A. 2.                   B. 3.                   C. 4.                   D. 5.

Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 2,9 gam ankan X, thu được 4,48 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là:

A. C3H8.             B. C4H10.            C. C5H10.            D. C5H12.

Câu 19: Chất X có công thức CH3 – CH(CH3) – CH = CH2. Tên thay thế của X là

A. 2-metylbut-3-en                        B. 3-metylbut-1-in.

C. 3-metylbut-1-en                        D. 2-metylbut-3-in.

Câu 20: Hiđrocacbon nào sau đây khi phản ứng với dung dịch brom thu được 1,2- đibromtoluen?

A. But -1-en                                  B. Butan

C. But -2-en                                  D. 2-metylpropen

Câu 21: Cho các chất (1) benzen; (2) toluen; (3) xiclohexan; (4) hex-5-trien; (5) xilen; (6) cumen. Dãy gồm các hiđrocacbon thơm là:

A. (1); (2); (3); (4).                        B. (1); (2); (5; (6).

C. (2); (3); (5); (6).                        D. (1); (5); (6); (4).

Câu 22: Hai ankan X và Y kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, có tổng khối lượng phân tử bằng 74. X và Y lần lượt là

A. propan, butan                           B. etan, propan

C. metan, etan                               D. metan, butan.

Câu 23: Tính chất nào không phải của benzen?

A. Dễ thế.

B. Khó cộng.

C. Bền với chất oxi hóa.

D. Kém bền với các chất oxi hóa.

Câu 24: Để tách etilen ra khỏi hỗn hợp gồm etilen và axetilen ta dẫn hỗn hợp qua dung dịch

A. Br2                                           B. KMnO4

C. HCl                                          D. AgNO3 trong NH3

Câu 25: C2H2 ⟶ A ⟶ B ⟶ m-bromnitrobenzen. A và B lần lượt là:

A. benzen; nitrobenzen.

B. benzen; brombenzen.

C. nitrobenzen; benzen.

D. nitrobenzen; brombenzen.

Câu 26: Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng dẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng

A. ankan                                       B. ankađien

C. anken                                       D. ankin

Câu 27: Đốt cháy 6,72 lít (đktc) hỗn hợp gồm hai hiđrocacbon X và Y (MY > MX) thu được 11,2 lít CO2 (đktc) vào 10,8 gam H2O. Công thức phân tử của X là:

A. C2H6              B. C2H4              C. CH4               D. C2H2.

Câu 28:Dẫn 3,36 lít hỗn hợp X gồm metan và axetilen vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam kết tủa và có 1,12 lít khí thoát ra. (Thể tích các khí đo (đktc)). Giá trị của m là

A.12,0                B. 24,0               C.13,2                D. 36,0

Câu 29: Ứng dụng nào benzen không có?

A. Làm dung môi.

B. Tổng hợp monome.

C. Làm thuốc nổ.

D. Dùng trực tiếp làm dược phẩm.

Câu 30: Đề hiđro hoá etylbenzen ta được stiren; trùng hợp stiren ta được polistiren với hiệu suất chung 80%. Khối lượng etylbenzen cần dùng để sản xuất 10,4 tấn polisitren là:

A. 13,52 tấn.                                 B. 10,6 tấn.      

C. 13,25 tấn.                                 D. 8,48 tấn.

--- Hết ---

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2022 - 2023 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác