Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)))

Với Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))), chọn lọc giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Giữa kì 2 Toán 11.

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)))

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán 11

Thời gian làm bài:90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM(7.0 điểm)

Câu 1: Cho dãy số Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)thỏa mãnĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)Giá trị củaĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)bằng

A. 2020

B. 2019

C. 2021

D. 0

Câu 2: Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

Quảng cáo

Câu 3: Cho hai dãy số Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề) thỏa mãnĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề).Giá trị của Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)bằng

A. - 4. 

B. 8

C. -12

D. 4

Câu 4: Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề) 

Câu 5: Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

Quảng cáo

Câu 6: Cho hai dãy số Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)thỏa mãnĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)Giá trị của Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

Câu 7: Cho dãy số Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)thỏa mãn Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)Giá trị củaĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)bằng

A. - 7

B. 3

C. 7

D. -10

Câu 8: Cho hai hàm sốĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)thỏa mãnĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)Giá trị của Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)bằng

A. 8.

B. 5

C. 1

D. 7

Quảng cáo

Câu 9: Cho hàm số f(x) thỏa mãnĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)Giá trị của Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)bằng

A. - 2

B. 1

C. -4

D. 0

Câu 10: Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)  bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

Câu 11: Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)bằng

A. 1

B. 4041

C. 0

D. 2021

Câu 12: Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

Câu 13: Cho hai hàm số f(x),g(x) thỏa mãn Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)= - 2 và Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)Giá trị của Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

Câu 14: Hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)gián đoạn tại điểm nào dưới đây ?

A. x = 1.

B. x = -1.

C. x = 2.

D. x = 0.

Câu 15: Hàm sốĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)liên tục tại điểm nào dưới đây ?

A. x = 1

B. x = 0

C. x = -1

D. x= -2

Câu 16: Cho hai đường thẳng d,Δ song song với nhau và mặt phẳng (∝) cắt Δ. Ảnh của d qua phép chiếu song song lên (∝) theo phương Δ  là

A. Một điểm

B. Một đường thẳng

C. Một tia 

D. Một đoạn thẳng

Câu 17: Cho ba điểm  A,B,C tùy ý. Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

Câu 18: Cho hình hộp  ABCD.A'B'C'D'

 Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

Ta có Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

Câu 19: Với hai vectơ Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề) khác vectơ - không tùy ý, tính Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề):

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

Câu 20: Cho hai đường thẳng và vuông góc với nhau. Gọi hai vectơ Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề) lần lượt là vectơ chỉ phương của a và b .Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

Câu 21: Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

Câu 22: Cho cấp số nhân lùi vô hạn có Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)và công bội Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)  Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn đã cho bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

Câu 23:Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

Câu 24:Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề) bằng

A. - 1

B.  -∞

C. 1

D.  +∞

Câu 25:Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)bằng

A. -∞ 

B. – 1

C. 2

D. -∞ 

Câu 26:Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)bằng

A. -2

B. 1

C. 4

D. – 1 

Câu 27: Hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề) liên tục trên khoảng nào dưới đây ?

A.  (-5;-1)

B.  (0;2)

C.  (2;4)

D.  (-∞;+∞)

Câu 28: Cho hàm sốĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề) Giá trị của tham số m  để hàm số f(x) liên tục tại x = 3 bằng

A. 1.

B. 2.

C. 0.

D. 4.

Câu 29: Hàm số nào dưới đây liên tục trên khoảng (1;4) ?

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

Câu 30: Hàm số nào dưới đây liên tục trên R ?  

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

Câu 31: Cho tứ diện đều ABCD. Góc giữa hai vectơĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)bằng

A. 900

B. 300

C. 600

D. 450

Câu 32: Cho tứ diện OABC có OA,OB,OC  đôi một vuông góc với nhau và OA=OB=OC. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB . Góc giữa hai đường thẳng  AB,CI bằng

A. 1200

B. 900

C. 600

D. 450

Câu 33: Trong không gian cho hai vectơ Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề), Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề). TínhĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề).

A. 20

B. 7

C. 10

D -10

Câu 34: Cho tứ diện ABCD. Gọi điểm G là trọng tâm tam giác BCD.  Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

Câu 35: Cho tứ diện ABCD.  Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

II. PHẦN TỰ LUẬN(3.0 điểm)

Câu 1: (1.0 điểm) Tính Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

Câu 2: (1.0 điểm) Cho hình hộp ABCD.EFGH .Gọi I và K lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và BC . Chứng minh ba vectơĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)đồng phẳng.

Câu 3: (1.0 điểm)

a) TínhĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề) 

b) Cho phương trình ax + bx + c = 0 (1) với a ≠ 0 thoả mãn 2a + 3b +6c . Chứng minh rằng phương trình (1) có ít nhất 1 nghiệm X0 thoảĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

-------------HẾT ----------

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán 11

Thời gian làm bài:90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Phần Trắc Nghiệm:

Câu 1. Cho dãy số (Un) thỏa mãn lim (Un -2) = 0. Giá trị của lim Un bằng

A. -2

B. 2   

C. 1    

D. 0

Câu 2. lim(n+2) bằng

A.  +∞

B.  -∞

C.  1     

D.  2

Câu 3. Cho hai dãy số (Un),(Vn) thỏa mãn lim Un = 4 và lim Vn = 2. Giá trị của  lim(Un + Vn ) bằng

A. 2    

B. 8    

C. -2

D. 6

Câu 4. Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

Câu 5. lim 2n bằng

A.  +∞

B.  -∞

C. 2    

D. 0

Câu 6. Cho hai dãy số (Un),(Vn) thỏa mãn lim Un = 2 và lim Vn = 3. Giá trị của  lim(Un . Vn ) bằng

A. 6   

B. 5    

C. 1    

D. -1

Câu 7. Cho hai dãy số (Un) thỏa mãn lim Un = 5. Giá trị của  lim(Un - 2 ) bằng

A. -3

B. 3   

C. 10 

D. -10

Câu 8. Cho hai hàm số f(x),g(x) thỏa mãnĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)Giá trị củaĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)bằng

A. 5

B. 6    

C. 1    

D. -1

Câu 9. Cho hàm số f(x) thỏa mãnĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)Giá trị của bằng Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

A.  2     

B. 1   

C. 4    

D. 0

Câu 10. Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)  bằng

A. 3

B. 1    

C. +∞

D. -∞

Câu 11. Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

Câu 12. Giá trị của Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)bằng

A. 2    

B. 1  

C. +∞

D. 0

Câu 13. Tính giới hạnĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

A. L = -∞

B. L = 0

C. L = +∞

D. L = 1

Câu 14.Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)bằng

A. 2  

B. 4 

C. -1

D. -4

Câu 15. Tính giới hạn Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

A. +∞

B. -∞

C. 2   

D. 0

Câu 16. Tính Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

Câu 17. Tính Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

A. -4

B. -2

C. 4

D. 2

Câu 18. Giới hạnĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)bằng

A. -∞

B. 3

C. -3

D. +∞

Câu 19. Tính Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề) bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

Câu 20. Hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề) gián đoạn tại điểm nào dưới đây?

A. x = 2

B. x = -1

C. x = 1

D. x = 0

Câu 21. Hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)liên tục tại điểm nào dưới đây?

A. x = 2

B. x = -1

C. x =1

D. x = 3

Câu 22. Hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề) liên tục trên khoảng nào dưới đây?

A. ( -∞;+∞ )

B. (0;3)

C. (4;6)

D. (2;5)

Câu 23. Cho hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề) . Giá trị của tham số để hàm số f(x) liên tục tại x = -1 bằng

A. 2

B. -2

C. 1

D. -1

Câu 24. Hàm số nào dưới đây liên tục trên khoảng (2;-3) ?

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

Câu 25. Hàm số nào dưới đây liên tục trên R ?

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

Câu 26. Cho hai đường thẳng ∝,l song song với nhau và mặt phẳng (∝) cắt . Ảnh của a qua phép chiếu song song lên (∝)  theo phương l là

A. một đường thẳng.               

B. một điểm.                           

C. một tia.                               

D. một đoạn thẳng.

Câu 27. Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Ta có Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

Câu 28. Cho tứ diện ABCD có G là trọng tâm tam giác BCD. Đặt Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)Khẳng định nào sau đây đúng?

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

Câu 29. Cho tứ diện ABCD . ĐặtĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề).Gọi M là trung điểm của BC. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

Câu 30.Cho ba vectơĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề) không đồng phẳng. Xét các vectơ Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề). Chọn khẳng định đúng?

A. Hai vectơĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)cùng phương.                            

B. Hai vectơĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)cùng phương.

C. Hai vectơĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)cùng phương.                            

D. Ba vectơĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)đồng phẳng.

Câu 31. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

B. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc với nhau thì song song với đường thẳng còn lại.

C. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau.

D. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại.

Câu 32. Cho hình lập phương ABBC.A1B1C1D1 (tham khảo hình vẽ). 

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

Góc giữa đường thẳng AD và BB1 bằng:

A.90o

B.30o

C.45o

D.60o

Câu 33. Cho hình chóp S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của SC và BC. Số đo của gócĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề) bằng:

A.60o

B.30o

C.45o

D.90o

Câu 34.Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' . Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB,AD,C'D' . 

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

Cosin của góc giữa hai đường thẳng MN,CP bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

Câu 35. Cho tứ diện ABCD có AB = AC = AD và Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề) . Gọi I và J lần lượt là trung điểm của AB và CD . Hãy xác định góc giữa cặp vectơ Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề) ?

A.120o

B.90o

C.45o

D.45o

PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1. ( 1 điểm) Xác định a  để hàm số Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)  liên tục trên R.

Bài 2. (1 điểm) Cho tứ diện ABCD . Gọi M,N lần lượt là trung điểm của BC và AD, biết Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)Tính góc giữa hai đường thẳng AB và CD.

Bài 3. (0,5 điểm) Tìm hai số a;b biết rằng Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

Bài 4. ( 0,5 điểm) Tính Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)

-----Hết----

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán 11

Thời gian làm bài:90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 2: Tính lim ( -n2 + 4 )  ?

A. - ∞

B. + ∞

C. - 1

D. 4

Câu 3: Cho các dãy số (un),(vn) và lim un = a ; lim vn = + ∞ thì Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))  bằng

A. 1

B. 0 

C. - ∞

D. + ∞

Câu 4: Tính Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))được kết quả là

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 5: Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0 ?

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 6: Cho hai dãy số (un),(vn)  thỏa mãn lim un = 9 và  lim vn = 2.  Giá trị của lim (un . v) bằng

A. 18

B. 7 

C. 11

D. -7

Câu 7: Cho dãy số (un) thỏa mãn lim un = 15  Giá trị của  lim (un - 2) bằng

A. 13

B. -13

C. 30

D. -30

Câu 8: Cho hai hàm số f(x),g(x)  thỏa mãnĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))Giá trị củaĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))bằng

A. 3

B. 10

C. - 3

D. 3

Câu 9: Cho hàm số f(x) thỏa mãnĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))Giá trị củaĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))bằng

A. 2021

B. 1

C. 2020

D. 2022

Câu 10: Giá trị củaĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))bằng

A. 2

B. 1

C. +∞

D. 0

Câu 11:Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))bằng

A. 5

B. 4

C. 25

D. 9

Câu 12:Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))bằng

A. +∞

B. -∞

C. 1

D. 0

Câu 13: Cho hai hàm số f(x),g(x) thỏa mãnĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))Giá trị củaĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))bằng

A. +∞

B. -∞

C. 2

D. - 2

Câu 14: Hàm sốĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))gián đoạn tại điểm nào dưới đây?

A. x = 2022

B. x = 2020

C. x = 2023

D. x = -2022

Câu 15: Hàm sốĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))liên tục tại điểm nào dưới đây?

A. x = -2

B. x = 3 

C. x = 1

D. x = 2

Câu 16:    Hình chiếu của hình chữ nhật không thể là hình nào trong các hình sau?

A. Hình thang    

B. Hình bình hành    

C. Hình chữ nhật    

D. Hình thoi

Câu 17: Cho tứ diện ABCD . Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AD và BC . Khẳng định nào sau đây sai?

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 18: Cho hình hộpABCD.A'B'C'D' Ta cóĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 19: Với hai vectơĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))khác vectơ - không tùy ý, tích vô hướngĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 20: Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' . Số đo của góc giữa hai đường thẳng AB và DD' là

A. 900

B. 600

C. 450

D. 1200

Câu 21: Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 22: Cho cấp số nhân lùi vô hạn có u1 = 1 và công bộiĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)). Tổng S của cấp số nhân lùi vô hạn đã cho bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 23:Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 24:Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))bằng

A. 0

B. -∞

C. +∞

D. 2

Câu 25:Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))bằng

A. 0

B. +∞

C. 1

D. -∞

Câu 26:Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 27: Hàm sốĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))liên tục trên khoảng nào dưới đây?

A. ( -3;2 )

B. ( - 2; +∞ )

C. ( -∞;3 ) 

D. ( 2;3 )

Câu 28: Cho hàm sốĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)). Giá trị của tham số m để hàm số f(x) liên tục tại điểm x = 1 bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 29: Hàm số nào dưới đây liên tục trên khoảng ( 0;2021 ) ?

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 30: Trong các hàm số sau, hàm số nào liên tục trên ( -∞;+∞ )  ?

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 31: Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' . Tính góc giữa hai đường thẳng B'D' và A'A.

A. 90o

B. 45o

C. 60o

D. 30o

Câu 32: Cho tứ diện đều ABCD. Số đo góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng:

A. 60o

B. 30o

C. 90o

D. 45o

Câu 33: Cho hai vectơĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))thỏa mãn: Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)).Gọi ∝ là góc giữa hai vectơĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)) . Chọn khẳng định đúng?

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 34: Cho hình tứ diện ABCD có trọng tâm G . Mệnh đề nào sau đây sai.

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 35: Cho tứ diện ABCD .Gọi E là trung điểm AD, F là trung điểm BC và G  là trọng tâm của tam giác BCD. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1. TínhĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Bài 2. Cho tứ diện ABCD có AB=AC=AD=a , gócĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)).Gọi M là trung điểm của BC. Tính góc giữa hai đường thẳng AB và DM.

Bài 3.

a) Tìm các số thực a,b thỏa mãn Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

b) Với giá trị thực của tham số m ∈ (2;3) chứng minh phương trình 2x3 - 3x2 +12x - 2 - m = 0 luôn có ít nhất ba nghiệm phân biệt.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán 11

Thời gian làm bài:90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho dãy số (un), biết Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)). Số hạng đầu tiên của dãy số là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 2. Cho dãy số (un), biết Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))với n ≥ 1  . Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó lần lượt là:

A. 2; 3; 5.                              

B. 2; 5; 11.                            

C. –1; 2; 3.                            

D. –1; 3; 7.

Câu 3. Cho dãy số (un), biếtĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)) . Tìm khẳng định sai

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 4. Cho dãy số (un), biếtĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)). Tích của 2021 số hạng đầu tiên bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 5. Cho dãy số (un), biết Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)) , Số hạng thứ 10 của dãy số là:

A. 345

B. 336

C. 39!

D. 310!

Câu 6. Một cấp số cộng (un) có  u­1 = 2, u21 = 62. Công sai của cấp số cộng đó là

A. 2.                                        

B. 1.                                        

C. 4.                                        

D. 3.

Câu 7. Tìm m để   số: 4; 5m + 1 ; 32 – 7m theo thứ tự lập thành cấp số cộng.

A. m = – 2.                              

B. m = 2.                                 

C. m = 11.                               

D. m = 1.

Câu 8. Một cấp số cộng (un) có 8 số hạng, biết u1 = – 2, u8 = 32. Tổng các số hạng của cấp số cộng đó là

A. 136.                                    

B. 30.                                      

C. 120.                                    

D. 240.

Câu 9. Cho cấp số cộng (un) có u1 = 1, công sai d = 3. Tìm số hạng tổng quát của cấp số cộng.

A. un = -3n + 4

B. un = 3n - 3

C. un = 3n - 2

D. un = 3n + 1

Câu 10. Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Tính S = u2 + u5 + u8 + ... + u2021

A. 2 043 231.                          

B. 2 043 230.          

C. 2043 905.           

D. 2 042 220.

Câu 11. Cho cấp số cộng (un), biết u2 = 4 và u4 = 6. Giá trị của u9 bằng

A. 11.                                     

B. 10.                      

C. 9.                        

D. 8.

Câu 12. Cho cấp số nhân (un) có số hạng thứ ba u3 = 7 và số hạng thứ năm u5 = 28. Biết công bội là một số dương khi đó công bội của cấp số nhân (un) là

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 13. Cho cấp số nhân (un) có số hạng thứ nhất u1 = 16, công bội  . Số hạng thứ mười u10

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 14. Cho cấp số nhân (un)  có số hạng đầu u1 = – 2, công bội q = 3. Số –39366 là số hạng thứ mấy của cấp số nhân đã cho?

A. 10.                                      

B. 9.                        

C. 8.                        

D. 11.

Câu 15. Cho cấp số nhân (un) biết số hạng đầu u1 = 2, công bội q = –2. Tổng 10 số hạng đầu của cấp số nhân là

A. 2046.                                  

B. –2046.                

C. 682.                    

D. –682.

Câu 16. Cho cấp số nhân (un) có  S5 = 30, S10 = 50. Tìm công bội q của cấp số nhân.

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 17. Tập nghiệm của phương trình 1 + x + (1 + x)2 + (1 + x)3 + .... +(1 + x)10 = 0 là.

A. S = {1;2}

B. S = {-1;-2}

C. S = {0;-1;-2}

D. S = {0;1;2}

Câu 18. Giá trị của Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)) bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 19. Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0?

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 20. Tính Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)).

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 21. TínhĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)) .

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 22. Giá trị củaĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))bằng

A. -22018

B. 22018

C. 2

D. 0

Câu 23. Giá trị của Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)) là

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 24. Biết Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)) , với a ∈ Q. Tính P = a2 + 1

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 25.Biết Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)) với a,b ∈ N vàĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))tối giản. Tính P = a2 - b2  

A. 8.

B. –8.

C. –2.

D. 10.

Câu 26. Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Đường thẳng BD không song song với mặt phẳng nào dưới đây

A. (A'B'C'D')

B. (AB'D')

C. (CB'D')

D. (BA'C')

Câu 27. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, P lần lượt nằm trên các cạnh AB, AC, AD sao cho AM = 2MB, AN = 2NC, AP = PD. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

A. ND // (ABC).                     

B. MP // (BCD).

C. NP // (BCD).

D. MN // (BCD).

Câu 28. Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) song song với nhau. Đường thẳng d nằm trong mặt phẳng (P). Khẳng định nào là khẳng định đúng?

A. d có thể cắt (Q) hoặc nằm trong (Q).                 

B. d nằm trong (Q).

C. d cắt (Q).                                                           

D. d song song với (Q).

Câu 29. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình bình hành. Gọi A', B', C' lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB, SC. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. A'B' // (SAB)

B. (A'B'C') // (ACD)

C. A'B' // (SBC)

D. (BA'C') // (B'AC)

Câu 30. Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Mệnh đề nào sai trong các mệnh đề sau?

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 31. Cho tứ diện ABCD có G là trọng tâm tứ diện. Khi hệ thức véc tơĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))đúng với mọi điểm M thì giá trị của k là

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 32. Cho hình chóp S.ABCD, ABCD là hình bình hành, tam giác SAB là tam giác đều cạnh a. Tính tích vô hướngĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))?

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 33. Trong không gian, khẳng định nào sau đây sai?

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

B. Hai đường thẳng vuông góc với nhau có thể cắt nhau hoặc chéo nhau.

C. Hai đường thẳng vuông góc với nhau thì góc giữa chúng bằng 90°.

D. Nếu  a // b  và b ⊥ c thì c ⊥ a .

Câu 34. Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình thoi góc ABC bằng 120°. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SC. Số đo góc giữa hai đường thẳng MN và BC bằng

A. 30°. 

B. 60°.

C. 45°.  

D. 90°.

Câu 35. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 2a,Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)).Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AC. Tính côsin góc giữa hai đường thẳng SA và BC biết SI vuông góc với cả hai đường thẳng AC và BI.

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Cho dãy số (un) với Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Khi đó tổngĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))trong đó a, b, c là các số nguyên dương.

Tính a + 2b2 – 2c.

Câu 2. Cho dãy số (un) thỏa mãnĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)).Tìm giới hạnĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)) .

Câu 3. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. M, N lần lượt thuộc các đoạn AD, A'C sao choĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)).Chứng minh:

a) (AB'D') // (BC'D).

b) AC' ⊥ A'B

c) MN // (AB'D').

–HẾT–

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán 11

Thời gian làm bài:90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0?  

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 2. Dãy số nào sau đây có giới hạn khác 0?

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 3.Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))bằng

A. 0. 

B. –∞.

C. +∞.

D. 2.

Câu 4. lim(n2 - n + 5) bằng

A. 1. 

B. –∞.

C. 0.                                            

D. +∞.

Câu 5. Tính giới hạn limvn biết limun = 2,Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)) .

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 6. Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng +∞?

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 7. Trong bốn giới hạn sau, giới hạn nào bằng –∞?

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 8. Tính giới hạnĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

A. 2a.

B. a.

C. a2.

D. a + 2.

Câu 9. TínhĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)).

A. 0.

B. 2.                      

C. 4.                       

D. – 5.

Câu 10. TínhĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)).

A. 3.                                        

B. –∞.                     

C. +∞.                     

D. –3.

Câu 11. TínhĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

A. 6. 

B. 2.

C. 1.

D. – 1.

Câu 12. TínhĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

A. –∞.                                     

B. +∞.                     

C. 2.

D. –3.

Câu 13. Cho hai hàm số f(x), g(x) thỏa mãnĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)).Giá trị củaĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))bằng

A. 1.                                        

B. –1.                      

C. –∞.                     

D. +∞.

Câu 14. Hàm sốĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))liên tục tại điểm nào dưới đây?

A. x = 0.                                  

B. x = – 1.               

C. x = – 2.               

D. x = 3.

Câu 15. Hàm sốĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))gián đoạn tại điểm nào dưới đây?

A. x = 0.                                  

B. x = 1.                  

C. x = –1 .               

D. x = 2.

Câu 16. Cho hai đường thẳng a, b cắt nhau và mặt phẳng (α) cắt a.  Ảnh của b qua phép chiếu song song lên (α) theo phương a là

A. một điểm.                           

B. một đường thẳng.               

C. một đoạn thẳng.                  

D. một tia.

Câu 17. Cho hình chóp S.ABCD, có bao nhiêu vectơ khác vectơĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))mà có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình chóp.

A. 10.                                      

B. 4.                        

C. 12.                      

D. 20.

Câu 18. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Đẳng thức nào sau đây sai?

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 19. Trong không gian cho điểm A và đường thẳng d. Có bao nhiêu đường thẳng qua A và vuông góc với đường thẳng d.

A. 0.                                        

B. 1.                        

C. 2.                       

D. Vô số.

Câu 20. Trong không gian cho điểm A và đường thẳng ∆. Các đường thẳng qua A và vuông góc với đường thẳng ∆ thì

A. song song với nhau.                                           

B. đồng phẳng.                       

C. cùng nằm trong một mặt phẳng chứa ∆.             

D. vuông góc với nhau.

Câu 21. TìmĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)) 

A. 2021.                                  

B. 2022.                  

C. 4041.                  

D. 2020.

Câu 22. TìmĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 23. Tính tổngĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 24 .Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))bằng

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 25.Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))bằng

A. –∞.                                     

B. +∞.                     

C. 1.                        

D. 0.                                            

Câu 26.Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))bằng:

A. +∞.                                     

B. 1.                       

C. –2.                      

D. –∞. 

Câu 27. Cho hàm sốĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))Xác định số thực a để hàm số liên tục tại điểm x = 1

A. a = –1.                                 

B. a = 1.                  

C. a = 3.                  

D. a = –3.

Câu 28. Cho hàm sốĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)). Chọn câu đúng trong các câu sau:

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

A. (I) và (III).                          

B. Chỉ (II).             

C. (II) và (III).         

D. Chỉ (I).

Câu 29. Cho hàm số:

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số a để hàm số liên tục tại x0 = 4.

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 30. Hàm số nào sau đây không liên tục trên R ?

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 31. Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm tứ diện ABCD và G0 là trọng tâm tam giác BCD. Khẳng định nào sau đây đúng?

Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Câu 32. Cho tứ diện đều ABCD cạnh bằng 2a. Tính tích vô hướngĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)) 

A. 4a2.                                     

B. 2a2.                     

C. –2a2.                   

D. 0.

Câu 33. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

B. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau.

C. Một đường thẳng vuông góc với hai cạnh của tam giác thì sẽ vuông góc với cạnh thứ ba của tam giác đó.

D. Hai đường thẳng vuông góc nếu góc giữa hai véc tơ chỉ phương của chúng bằng 90°.

Câu 34. Cho tứ diện ABCD có AB = AC, DB = DC. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. AB⊥BC

B. AC⊥BD

C. AC⊥BD

D. BC⊥AD

Câu 35. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'Dcó cạnh bằng a. Khi đó góc giữa A'C' và BD bằng

A. 0°.                                      

B. 45°.                    

C. 60°.                     

D. 90°.

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Bài 1. TínhĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề))

Bài 2. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, C'D'. Tính góc giữa hai đường thẳng MN và AP.

Bài 3. Tính giới hạn sau:Đề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)) 

Bài 4. Cho hàm sốĐề thi Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (6 đề)). Chỉ ra các điểm gián đoạn của hàm số trên khoảng (0; 2021)?

–HẾT–

...........................................................

...........................................................

...........................................................

Xem thử

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2022 - 2023 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác