Top 5 Đề kiểm tra Hóa học 11 Giữa kì 2 có đáp án

Dưới đây là danh sách Top 5 Đề kiểm tra Hóa học 11 Giữa kì 2 có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Hóa học lớp 11.

Mục lục Đề kiểm tra Hóa học 11 Giữa kì 2

Quảng cáo

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 (Đề số 1)

    Thời gian: 45 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Ag = 108.

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Phản ứng thế giữa 2 - metylbutan với Cl2 (tỉ lệ 1:1) cho mấy sản phẩm thế?

A. 2.      B. 3.

C. 4.      D. 5.

Câu 2: Khi đốt cháy hoàn toàn 7,84 lít hỗn hợp khí gồm CH4, C2H6, C3H8 (đktc) thu được 16,8 lít khí CO2 (đktc) và x gam H2O. Giá trị của x là

A. 6,3.      B. 13,5.

C. 18,0.      D. 19,8.

Câu 3: Hỗn hợp X gồm etilen và axetilen. Để tách riêng từng hóa chất trong X dùng cặp hóa chất là:

A. dd Br2, H2.

B. dd KMnO4, HCl.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa
2004 - Toán Lý Hóa

C. dd AgNO3/ dd NH3, dd HCl.

D. O2, AgNO3/ dd NH3.

Câu 4: Cho hỗn hợp X gồm các chất sau: but – 1 – en, buta – 1, 3 – đien, vinylaxetilen, isobutilen. Có bao nhiêu chất trong số các chất trên khi phản ứng hoàn toàn với khí H2 dư (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra butan?

A. 1.      B. 2.

C. 3.      D. 4.

Câu 5: Hợp chất đầu và các hợp chất trung gian trong quá trình điều chế ra cao su buna (1) là: etilen (2), metan (3), ancol etylic (4), đivinyl (5), axetilen (6). Hãy sắp xếp các chất theo đúng thứ tự xảy ra trong quá trình điều chế.

A. 3 → 6 → 2 → 4 → 5 → 1.

B. 6 → 4 → 2 → 5 → 3 → 1.

C. 2 → 6 → 3 → 4 → 5 → 1.

D. 4 → 6 → 3 → 2 → 5 → 1.

Câu 6: Tên thông thường của CH2 = CH – CH = CH2

A. anlen.      B. butađien.

C. butilen.      D. buten.

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon mạch hở thu được nCO2 = nH2O . Hiđrocacbon đó có thể thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây?

A. Ankan hoặc ankin.

B. Ankin hoặc ankađien.

C. Anken hoặc xicloankan.

D. Anken hoặc aren.

Quảng cáo

Câu 8: Axetilen tác dụng với HCl có xúc tác HgCl2 ở nhiệt độ 150 - 200°C thu được sản phẩm là:

A. CH2 = CHCl

B. CH3 - CHCl2

C. CH2Cl - CH2Cl

D. CCl3 - CH3

Câu 9: Anken C4H8 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo khi tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất ?

A. 2.      B. 1.

C. 3.      D. 4.

Câu 10: A là hiđrocacbon mạch thẳng có C ≥ 2 tác dụng với dd AgNO3/ NH3 theo tỉ lệ mol là 1 : 1 tạo kết tủa màu vàng. Vậy A là:

A. hiđrocacbon có 1 nối 3 ở đầu mạch khác C2H2.

B. hiđrocacbon có 2 nối ba đầu mạch.

C. ankin có 1 nối ba đầu mạch.

D. ankin có 2 nối 3 đầu mạch.

II. Phần tự luận

Câu 1: Dùng CTCT thu gọn viết các phương trình phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau:

a/ Etan tác dụng với Cl2 (đk: as, 1:1)

b/ Propilen tác dụng với H2 (đk: Ni, t°)

c/ Etilen tác dụng với H2O (xt: H+)

d/ Trime hóa axetilen (đk: bột C, 600°C)

e/ Trùng hợp buta - 1,3 - đien (đk: t°, p, xt)

f/ Sục axetilen vào dd AgNO3/ NH3

Câu 2: Khi thực hiện phản ứng nhiệt phân metan để điều chế axetilen thu được hỗn hợp X gồm axetilen, hiđro và metan chưa phản ứng hết. Tỉ khối của X so với H2 bằng 4,44. Tính hiệu suất của phản ứng nhiệt phân metan.

Câu 3:

1/ Đốt cháy a (g) 1 anken A mạch hở thu được 4,48 lít CO2 (đktc). Mặt khác a (g) A làm mất màu vừa đủ 8 gam brom.

a. Xác định CTPT của A?

b. Xác định CTCT của A, biết A tác dụng với HBr chỉ thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất.

2/ Hỗn hợp B gồm etan, etilen và propin. Cho 12,24 gam B tác dụng với lượng dư AgNO3/ NH3 sau phản ứng thu được 14,7 gam kết tủa. Mặt khác 4,256 lít khí B ở đktc phản ứng vừa đủ với 140 ml dung dịch brom 1M. Tính khối lượng từng chất trong 12,24 gam B (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn).

Đáp án & Thang điểm

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5
Đ/A C D C C A
Câu 6 7 8 9 10
Đ/A B C A B A

Câu 1:

- Phản ứng thế giữa 2 - metylbutan với Cl2 (tỉ lệ 1:1) cho 4 sản phẩm thế.

- Chọn đáp án C.

Câu 2:

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4)

   = 0,35 + 0,75 = 1,1 mol.

   → x = 1,1.18 = 19,8 gam.

- Chọn đáp án D.

Câu 3:

- Chọn đáp án C.

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4)

Câu 4:

- Các chất khi phản ứng hoàn toàn với khí H2 dư (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra butan là but – 1 – en, buta – 1, 3 – đien, vinylaxetilen.

- Chọn đáp án C.

Câu 5:

- Chọn đáp án A.

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4) Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4) Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4) Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4)

Câu 6:

- Tên thông thường của CH2 = CH – CH = CH2 là butađien.

- Chọn đáp án B.

Câu 7:

- Anken hoặc xicloankan (CTTQ: CnH2n) khi đốt cháy thu được nCO2 = nH2O .

- Chọn đáp án C.

Câu 8:

- Khi có xúc tác HgCl2 ở nhiệt độ 150 - 200°C axetilen phản ứng với HCl sinh ra dẫn xuất monoclo của anken là CH2 = CHCl.

- Chọn đáp án A.

Câu 9:

- Anken C4H8 có một đồng phân cấu tạo khi tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất là but – 2 – en.

- Chọn đáp án B.

Câu 10:

- Chọn đáp án A

- Hiđrocacbon có 1 nối 3 ở đầu mạch khác C2H2.

II. Phần tự luận

Câu 1:

- HS viết đúng mỗi PTHH 0,5 điểm, thiếu cân bằng trừ ½ số điểm mỗi PTHH.

a/

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4)

b/

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4) Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4)

c/

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4)

d/

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4)

e/

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4) Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4)

f/

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4) Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4)

Câu 2:

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4)

- Tổng số mol khí sau phản ứng: 1+ 2a (mol)

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4)

- Vậy hiệu suất phản ứng: H = 80%.

Câu 3:

a. nCO2 = 0,2 mol,

- Gọi CTPT của A anken A là CnH2n (n≥2, n∈N*)

   nA= nBr2 = 0,05mol

   ⇒ nCO2 : nA = 4

   ⇒CTPT của A là C4H8

b. Do A + HBr thu được 1 sản phẩm hữu cơ duy nhất nên CTCT của A là:

   CH3 – CH = CH - CH3

- Gọi số mol C2H6, C2H4, C3H4 có trong 12,24 gam hỗn hợp X lần lượt là x; y; z. Khi đó ta có:

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4)

- Gọi số mol C2H6, C2H4, C3H4 có trong 4,256 lít hỗn hợp X lần lượt là kx; ky; kz. Khi đó ta có:

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4)

- Lấy:

   Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4)

- Từ (1), (3), (5) giải hệ được:

   Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 4)

- Vậy khối lượng C2H6, C2H4, C3H4 lần lượt là: 6g; 2,24 g và 4g.

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 (Đề số 2)

    Thời gian: 45 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Ag = 108.

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Clo hoá một ankan thu được một dẫn xuất monoclorua có tỉ khối hơi so với H2 là 39,25. CTPT của ankan là

A. C2H6.      B. C3H8.

C. C4H10.      D. C5H12.

Câu 2: Để phân biệt CH4, C3H6, C2H2 dùng cặp hoá chất

A. H2, dd Br2.

B. KMnO4, dd Br2.

C. dd Br2, AgNO3/ NH3.

D. O2, AgNO3/ NH3.

Câu 3: Cho hỗn hợp gồm 3 ankin đi qua bình đựng nước brom, thấy làm mất màu dung dịch chứa tối đa 16 gam brom. Tổng số mol của 3 ankin là:

A. 0,025.      B. 0,05.

C. 0,075.      D. 0,1.

Câu 4: Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol. Hai anken đó là:

A. 2 – metylpropen và but – 1 – en.

B. propen và but – 2 – en.

C. eten và but – 2 – en.

D. eten và but – 1 – en.

Câu 5: Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

A. benzen; isopren; but – 1 – en.

B. eten; propilen; buta – 1, 3 – đien.

C. 1, 2 – điclopropan; vinylaxetilen; benzen.

D. buta – 1, 3 – đien; benzen; but – 2 – en.

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn hai hiđrocacbon mạch hở trong cùng một dãy đồng đẳng thu được nCO2 > nH2O . Hai hiđrocacbon đó có thể thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây?

A. Ankan.      B. Anken.

C. Ankin.      D. Parafin.

Câu 7: Cho buta – 1,3 – đien phản ứng với dd brom không thu được sản phẩm là:

A. 3,4 – đibrom – but – 1 – en.

B. 1,4 – đibrom – but – 2 – en.

C. 1,2,3,4 – tetrabrombutan.

D. 1,1 – đibrombutan.

Câu 8: Ankin nào sau đây có thể tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/ NH3?

A. Butađien.

B. Axetilen.

C. Vinylaxetilen.

D. Axetilen và vinylaxetilen.

Câu 9: Có thể phân biệt nhanh 2 đồng phân mạch hở, chứa một liên kết ba của C4H6 bằng thuốc thử là:

A. dung dịch HCl.

B. dung dịch AgNO3/ NH3.

C. dung dịch Br2.

D. dung dịch KMnO4.

Câu 10: Phân tử khối trung bình của PE là 420 000 đvC. Hệ số polime hóa của PE là:

A. 12 000.      B. 13 000.

C. 15 000.      D. 17 000.

II. Phần tự luận

Câu 1: Viết phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện phản ứng) điều chế etilen từ ancol etylic (C2H5OH), polietilen từ etilen (các chất vô cơ và điều kiện cần thiết khác có đủ).

Câu 2: X, Y, Z là 3 hiđrocacbon kế tiếp trong dãy đồng đẳng, trong đó MZ = 2MX. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch Ba(OH)2 0,1M được m gam kết tủa. Tính m.

Câu 3: Cho 1,14 gam hỗn hợp (G) gồm 2 ankin X và Y (MX < MY) là đồng đẳng kế tiếp vào dd brom dư đến hoàn toàn thấy có 8 gam Br2 phản ứng.

   a. Xác định CTPT của 2 ankin?

   b. Nếu cho 1,14 gam hỗn (G) trên vào dd AgNO3/ NH3 dư thì thu được 2,205 gam kết tủa vàng nhạt. Xác định CTCT của X và Y?

Câu 4: Cho sơ đồ chuyển hóa: Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 5)

- Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên cần V m3 khí thiên nhiên ở đktc. Biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%. Tính giá trị của V.

Đáp án & Thang điểm

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5
Đ/A B C B C B
Câu 6 7 8 9 10
Đ/A C D B B C

Câu 1:

   MCnH2n+1Cl = 39,25.2 = 78,5 ⇒ n = 3.

- Vậy ankan là C3H8. Chọn đáp án B.

Câu 2:

- Dùng dung dịch Br2 phân biệt được CH4 (không làm mất màu dd Br2), hai khí còn lại dùng AgNO3/ NH3 (C2H2 phản ứng tạo kết tủa vàng, C3H6 không phản ứng).

- Chọn đáp án C.

Câu 3:

- Số mol ankin = 1/2 số mol brom = 0,05 mol.

- Chọn đáp án B.

Câu 4:

- Chọn đáp án C.

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 5)

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 5) Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 5)

Câu 5:

- Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là eten; propilen; buta – 1, 3 – đien.

- Chọn đáp án B.

Câu 6:

- Khi đốt cháy ankin (CTTQ:CnH2n - 2) thu được nCO2 > nH2O.

- Chọn đáp án C.

Câu 7:

- Butađien có thể cộng brom theo các vị trí 1,2; 1,4 hoặc cộng đồng thời vào hai liên kết đôi tạo các sản phẩm là 3,4 – đibrom – but – 1 – en; 1,4 – đibrom – but – 2 – en; 1,2,3,4 – tetrabrombutan.

- Chọn đáp án D.

Câu 8:

- Axetilen là ankin có thể tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/ NH3.

- Chọn đáp án B.

Câu 9:

- Có thể phân biệt nhanh 2 đồng phân mạch hở, chứa một liên kết ba của C4H6 bằng thuốc thử là dung dịch AgNO3/ NH3 vì C4H6 có hai đồng phân ankin là but – 1 – in và but – 2 – in trong đó chỉ có but – 1 – in tác dụng được.

- Chọn đáp án B.

Câu 10:

- Hệ số polime hóa của PE là:

   420 000 : 28 = 15 000.

- Chọn đáp án C.

II. Phần tự luận

Câu 1:

- HS viết đúng mỗi PTHH 0,5 điểm, không cân bằng, thiếu điều kiện trừ ½ số điểm mỗi PT.

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 5)

Câu 2:

   Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 5)

- Vậy MX = 28, X là C2H4 → Y là C3H6.

- Bảo toàn nguyên tố C có (mol).

   Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 5)

- Vậy:

   Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 5)

- Khối lượng kết tủa là 19,7 gam.

Câu 3:

a/ nBr2 = 0,05 mol; gọi CTPT chung G là:

   Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 5)

- Ta có:

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 5) Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 5)

   ⇒ 2 ankin là C3H4 và C4H6

b/ Lập hệ giải được:

   nC3H4 = 0,015mol, nC4H6 = 0,01mol

- Tính được mC3H3Ag = 2,205g = m

   ⇒ Chỉ có C3H4 tác dụng với AgNO3/ NH3, C4H6 không tác dụng

- CTCT: CH ≡ C - CH3, CH3 – C ≡ C - CH3

Câu 4:

- Ta có sơ đồ:

   Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 5)

- Khối lượng CH4 cần dùng:

   Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 5)

- Số mol CH4 cần dùng:

   Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 5)

- Vậy V khí thiên nhiên:

   Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 5)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Hóa học lớp 11 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa