Top 5 Đề thi Hóa học 11 Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Dưới đây là danh sách Top 5 Đề thi Hóa học 11 Học kì 2 chọn lọc, có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Hóa học lớp 11.

Mục lục Đề thi học kì 2 Hóa học 11

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2

Môn: Hóa học 11

Thời gian làm bài: 60 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Ag = 108.

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Phản ứng của benzen với chất nào sau đây gọi là phản ứng nitro hóa?

A. HNO3 đặc / H2SO4 đặc.

B. HNO2 đặc / H2SO4 đặc.

C. HNO3 loãng / H2SO4 đặc.

D. HNO3 đặc.

Câu 2: Cho các chất sau: phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri hiđroxit. Số cặp chất tác dụng được với nhau là:

A. 5.      B. 4.

C. 3.      D. 2.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 3: Cho các chất sau: CH3COOH, HCOOH, C6H5OH, CH2 = CHCOOH, CH3CHO, CH3COCH3. Dãy gồm các chất không phản ứng với dung dịch Br2 là:

A. CH3COOH, HCOOH, CH3COCH3.

B. CH3COOH, CH3COCH3.

C. C6H5OH, CH2 = CHCOOH, CH3CHO.

D. CH3COOH, CH3COCH3, CH3CHO.

Câu 4: Anđehit axetic thể hiện tính oxi hóa trong phản ứng nào sau đây?

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 5: Khối lượng Ag thu được khi cho 0,1 mol CH3CHO phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng là:

A. 10,8 gam.      B. 43,2 gam.

C. 16,2 gam.      D. 21,6 gam.

Câu 6: Tiến hành các thí nghiệm sau:

   (1) Thuỷ phân tinh bột thu được hợp chất A.

   (2) Lên men giấm ancol etylic thu được hợp chất hữu cơ B.

   (3) Hyđrat hoá etilen thu được hợp chất hữu cơ D.

   (4) Hấp thụ axetilen vào dung dịch HgSO4 loãng ở 80°C thu được hợp chất hữu cơ E.

Quảng cáo

- Chọn sơ đồ phản ứng đúng biểu diễn mối liên hệ giữa các chất trên (biết mỗi mũi tên là một phản ứng).

A. A → D → E → B.      B. A → D → B → E.

C. E → B → A → D.      D. D → E → B → A.

Câu 7: Cho các phát biểu sau:

   (a) Anđehit chỉ có tính khử.

   (b) Phenol tham gia phản ứng thế brom dễ hơn benzen.

   (c) Xeton tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một.

   (d) Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2.

   (e) Trong công nghiệp, axeton được sản xuất từ cumen.

- Số phát biểu đúng là:

A. 4.      B. 3.

C. 5.      D. 2.

Câu 8: Hiđrat hóa 2 – metylbut – 2 – en (điều kiện nhiệt độ, xúc tác thích hợp) thu được sản phẩm chính là:

A. 3 – metylbutan – 2 – ol.

B. 3 – metylbutan – 1 – ol.

C. 2 – metylbutan – 2 – ol.

D. 2 – metylbutan – 3 – ol.

Câu 9: Một hiđrocacbon X chỉ tham gia phản ứng cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45,223%. Công thức phân tử của X là

A. C3H6.      B. C3H4.

C. C2H4.      D. C4H8.

Câu 10: Phương pháp nào sau đây là tốt nhất để phân biệt khí CH4 và khí C2H4?

A. Dựa vào tỉ lệ thể tích khí oxi tham gia phản ứng cháy.

B. So sánh khối lượng riêng.

C. Dựa vào tỉ lệ sản phẩm của phản ứng cháy.

D. Dựa vào sự thay đổi màu của dung dịch nước brom.

II. Phần tự luận

Câu 1: Viết PTHH điều chế anđehit axetic và axit axetic từ etanol (giả sử các điều kiện dụng cụ, hóa chất có đủ).

Câu 2: Cho 20,6 gam hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng liên tiếp tác dụng hết với AgNO3/ NH3 dư, đun nóng thu được 129,6 gam Ag. Xác định CTPT; CTCT có thể có của hai anđehit và gọi tên theo danh pháp thay thế.

Câu 3: Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,0 gam C2H5OH ( có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá bằng 50%).

- Khối lượng este tạo thành là?

Câu 4: Chia 8,2 gam hỗn hợp G gồm hai axit cacboxylic có cùng số nhóm chức thành 2 phần bằng nhau.

   Phần 1: Cho vào dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch X. Trung hòa X bằng 9,125 gam dung dịch HCl 10% thu được 7,2125 gam muối.

   Phần 2: Thực hiện phản ứng tráng gương thu được tối đa 10,8 gam Ag.

- Viết PTHH xảy ra và xác định CTCT của 2 axit.

Đáp án & Thang điểm

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5
Đ/A A B B A D
Câu 6 7 8 9 10
Đ/A A B C A D

Câu 1:

- Phản ứng của benzen với HNO3 đặc / H2SO4 đặc gọi là phản ứng nitro hóa.

- Chọn đáp A.

Câu 2:

- Cặp chất tác dụng được với nhau là phenol và NaOH, etanol và axit axetic, natriphenolat và axit axetic, natri hiđroxit và axit axetic.

- Chọn đáp án B.

Câu 3:

- Dãy gồm các chất không phản ứng với dung dịch Br2 là CH3COOH, CH3COCH3.

- Chọn đáp án B.

Câu 4:

- Anđehit thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với H2.

- Chọn đáp án A.

Câu 5:

   nAg = 2.nCH3CHO = 0,2 (mol)

   → mAg = 0,2.108 = 21,6 gam.

- Chọn đáp án D.

Câu 6:

- Chọn đáp án A.

   A là glucozơ, B là axit axetic, D là ancol etylic, E là anđehit axetic.

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 7:

- Phát biểu đúng là:

   (b) Phenol tham gia phản ứng thế brom dễ hơn benzen.

   (d) Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2.

   (e) Trong công nghiệp, axeton được sản xuất từ cumen.

- Chọn đáp án B.

Câu 8:

- Chọn đáp án C.

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 9:

- Theo bài ra ta có CTTQ của X là CnH2n (n ≥ 2)

- PTHH:

   Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

- Sản phẩm thu được có %mCl = 45,223

   Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

- Vậy có CTPT là C3H6. Chọn đáp án A.

Câu 10:

- Để phân biệt khí CH4 và khí C2H4 có thể dùng dung dịch nước brom (C2H4 làm mất màu dung dịch nước brom ngay tại điều kiện thường).

- Chọn đáp án D.

II. Phần tự luận

Câu 1:

- HS viết đúng mỗi PTHH 1 điểm, thiếu điều kiện hoặc không cân bằng PT trừ ½ số điểm tương ứng của mỗi PTHH.

   Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 2:

Trường hợp 1:

- Xét hai anđehit là HCHO (x mol) và CH3CHO (y mol);

- PTHH:

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

- Theo bài ra lập hệ pt:

   Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

- Giải hệ được x = 0,1; y = 0,4 ⇒ trường hợp 1 thỏa mãn

Trường hợp 2:

- Xét anđehit khác HCHO; đặt hai anđehit tương đương với 1 anđehit là:

   Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

- PTHH:

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

- Theo PTHH tính:

   Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

- Vậy hai anđehit là HCHO: metanal; CH3CHO: etanal.

Chú ý: Không đặt điều kiện thì trừ 0,25 điểm cả ý.

Câu 3:

- Tính được naxit = 0,1 mol, nancol = 0,13 mol

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

- Theo PTHH ⇒ C2H5OH dư

- Vậy: H = 50%, meste = 0,1.88.50% = 4,4 gam.

Câu 4:

- Vì G có phản ứng tráng gương ⇒ một axit là HCOOH; axit còn lại là RCOOH

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Chú ý: Viết thiếu phương trình R-COOH + NH3 trừ 0,25 điểm toàn câu.

- Viết 3PT:

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

- Tính được tổng khối lượng muối HCOONa và RCOONa = 7,2125 – 0,025.58,5 = 5,75 gam.

Chú ý: Viết sai 1 phương trình không cho điểm của phần tương ứng.

- Gọi số mol RCOOH trong 1 phần là x.

- Theo khối lượng axit và khối lượng muối lập được hệ pt:

   Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

- Giải hệ ⇒ R = 27 ⇒ R- là C2H3

- Viết đúng hai CTCT: HCOOH và CH2 = CH - COOH

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2

Môn: Hóa học 11

Thời gian làm bài: 60 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Ag = 108.

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Dãy chất nào sau đây làm mất màu dd brom?

A. Stiren, butađien, isopentin, etilen.

B. Isopropylbenzen, pentin, propilen.

C. Xiclopropan, benzen, isobutilen, propin.

D. Toluen, axetilen, butin, propen.

Câu 2: Cho các chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol etylic (Z) và đimetyl ete (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là:

A. Y, T, X, Z.      B. Z, T, Y, X.

C. T, X, Y, Z.      D. T, Z, Y, X.

Câu 3: Anđehit X có tỉ khối hơi so với H2 bằng 36. Số đồng phân cấu tạo có thể có của X là:

A. 2.      B. 1.

C. 3.      D. 4.

Câu 4: Cho sơ đồ:

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Có bao nhiêu chất phù hợp với chất X trong các chất sau: C2H6, C2H4, CH3CHO, CH3COOCH = CH2?

A. 3.      B. 4.

C. 1.      D. 2.

Câu 5: Cho phản ứng: 2C6H5CHO + KOH → C6H5COOK + C6H5CH2OH. Phản ứng này chứng tỏ C6H5CHO:

A. chỉ thể hiện tính oxi hoá.

B. không thể hiện tính khử và tính oxi hoá.

C. vừa thể hiện tính oxi hoá, vừa thể hiện tính khử

D. chỉ thể hiện tính khử

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X, thu được 0,351 gam H2O và 0,4368 lít khí CO2 (ở đktc). Biết X có phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng. Chất X là:

A. C2H5CHO.      B. CH2 = CH - CH2 - OH.

C. CH3COCH3.      D. O = CH – CH = O.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Benzen làm mất màu nước brom ở nhiệt độ thường.

B. Các axit cacboxylic không tham gia được phản ứng tráng bạc.

C. Các ancol đa chức đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

D. Các ancol bậc III không bị oxi hóa bởi CuO.

Câu 8: Hỗn hợp X gồm các đồng phân ankin của C4H6. Để tách riêng từng đồng phân trong X dùng cặp hóa chất là:

A. dd Br2, H2.

B. dd KMnO4, dd HCl.

C. dd AgNO3/ NH3, dd HCl.

D. O2, dd AgNO3/ NH3.

Câu 9: Số đồng phân cấu tạo của C4H8 là:

A. 4.      B. 5.

C. 6.      D. 7.

Câu 10: Trong các nhận định sau:

   (1) Phản ứng cộng HX của các ankin cũng tuân theo quy tắc Mac – cốp – nhi – cốp như anken.

   (2) Phản ứng cộng HX của ankan tuân theo quy tắc Mac – cốp – nhi – cốp.

   (3) Các anken tham gia phản ứng cộng với dung dịch theo tỉ lệ 1 : 1.

   (4) Ankan, anken, ankin, ankađien đều có phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng.

- Số nhận định đúng là:

A. 1.      B. 2.

C. 3.      D. 4.

II. Phần tự luận

Câu 1: Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các các dung dịch sau: anđehit axetic; axit etanoic; axit fomic chứa trong lọ mất nhãn.

Câu 2: Cho một anđehit đơn chức, mạch hở (X) tác dụng với dung dịch AgNO3 ( trong NH3 dư, t°). Sau phản ứng hoàn toàn, thu được 18,2 gam muối của axit hữu cơ tương ứng và 43,2 gam Ag. Viết phương trình phản ứng, xác định CT và gọi tên X.

Câu 3: Hỗn hợp A gồm axit axetic và etanol. Chia A thành ba phần bằng nhau.

   + Phần 1 tác dụng với Kali dư thấy có 3,36 lít khí thoát ra.

   + Phần 2 tác dụng với Na2CO3 dư thấy có 1,12 lít khí CO2 thoát ra.

   + Phần 3 được thêm vào vài giọt dung dịch H2SO4, sau đó đun sôi hỗn hợp một thời gian.

- Biết hiệu suất của phản ứng este hoá bằng 60%. Khối lượng este tạo thành là bao nhiêu?

- (Các thể tích khí đo ở đktc).

Câu 4: Hỗn hợp Z gồm hai axit hữu cơ X và Y có khối lượng 4,1 gam tác dụng vừa đủ với NaOH thu được 5,75 gam muối. Nếu cho toàn bộ lượng Z ở trên thực hiện phản ứng tráng gương thì thu được 10,08 gam Ag. Xác định CTCT của X và Y.

Đáp án & Thang điểm

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5
Đ/A A D A A C
Câu 6 7 8 9 10
Đ/A A D C B B

Câu 1:

- Dãy chất làm mất màu dd brom: Stiren, butađien, isopentin, etilen.

- Chọn đáp án A.

Câu 2:

- Chiều tăng dần nhiệt độ sôi: T, Z, Y, X.

- Chọn đáp án D.

Câu 3:

- Ứng với CTPT C4H8O có 2 đồng phân là anđehit:

   (CH3 – CH2 – CH2 – CHO,

   (CH3)2CH – CHO).

- Chọn đáp án A.

Câu 4:

- Chọn đáp án A.

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Câu 5:

- C6H5CHO vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

- Chọn đáp án C.

Câu 6:

nH2O = nCO2 = 0,0195 mol → loại đáp án D.

- X có phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng → X là C2H5CHO thỏa mãn.

- Chọn đáp án A.

Câu 7:

- Các ancol bậc III không bị oxi hóa bởi CuO.

- Chọn đáp án D.

Câu 8:

- Chọn đáp án C.

- có hai đồng phân ankin là: but – 1 – in và but – 2 – in.

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Câu 9:

- Có 5 đồng phân cấu tạo: but – 1 – en; but – 2 – en; metylpropen; metylxiclopropan; xiclobutan.

- Chọn đáp án B.

Câu 10:

- Nhận định đúng là (1) và (3).

- Chọn đáp án B.

II. Phần tự luận

Câu 1:

- Đánh số thứ tự từng lọ, trích mỗi lọ một ít sang ống nghiệm đánh số tương ứng

- Cho vào mỗi mẫu thử một mầu quỳ tím. Hiện tượng:

   + Quỳ tím chuyển sang màu đỏ: HCOOH, CH3COOH (nhóm I)

   + Quỳ tím không đổi màu: CH3CHO.

- Phân biệt nhóm I: Dùng dd AgNO3/ NH3, đun nóng

   + Có phản ứng tráng Ag: HCOOH

   + Không hiện tượng: CH3COOH

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Câu 2:

Trường hợp 1: Xét anđehit là HCHO.

- PTHH:

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

- Sau phản ứng không thu được muối của axit hữu cơ, TH1 loại.

Trường hợp 2: Xét anđehit khác HCHO.

- Đặt CTPT của anđehit là RCHO (R ≥ 15)

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

MRCOONH4 = 18,2 : 0,2 = 91

   → R = 29 ( R là CH3 – CH2 - )

- Vậy anđehit là CH3CH2CHO: propanal

Câu 3:

- Gọi số mol CH3COOH, C2H5OH trong mỗi phần lần lượt là x, y mol

- Phần 1:

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

   → x + y = 0,3 (I)

- Phần 2:

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

   →0,5x = 0,05 (II)

- Phần 3:

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

- Theo PTHH có C2H5OH dư

H = 60% → meste = 0,1.88.60% = 5,28g.

Câu 4:

- Vì có phản ứng tráng gương ⇒ một axit là HCOOH

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

- Gọi Axit còn lại là RCOOH (x mol)

Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

- Theo khối lượng axit và khối lượng muối lập được hệ pt:

   Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

- Giải hệ được x = 0,025; R = 27 ⇒ C2H3 -

- Vậy 2 axit là HCOOH và CH2 = CH - COOH.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Hóa học lớp 11 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa