Bộ đề thi Toán lớp 11 Học kì 1, Học kì 2 năm 2020 - 2021 (60 đề)

Phần dưới đây là Bộ 60 Đề thi Toán lớp 11 chọn lọc được sưu tầm từ các trường THPT trên cả nước gồm đề thi giữa kì, đề thi học kì 1, học kì 2. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp Thầy / Cô giáo có thêm tài liệu hướng dẫn học sinh ôn luyện & từ đó đạt kết quả cao trong các bài thi môn Toán lớp 11.

Tải xuống

Mục lục Đề thi Toán lớp 11

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2020 - 2021

Môn: Toán 11

Thời gian làm bài: 90 phút

Tải xuống

I.Trắc nghiệm

Câu 1: Tập xác định của hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 2: Cho A ={a;b;c} Số hoán vị của ba phần tử của A là:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 3: Kết luận nào sau đây là sai?

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 4: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

A. Phép đối xứng trục không có điểm nào biến thành chính nó.

B. Phép đối xứng trục có đúng một điểm biến thành chính nó.

C. Có phép đối xứng trục có hai điểm biến thành chính nó.

D. Có phép đối xứng trục có vô số điểm biến thành chính nó

Câu 5: Hàm số nào đồng biến trên khoảng Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

A. y=cosx

B. y=cot2x

C. y=sinx

D. y=cos2x

Câu 6: Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị đối xứng qua gốc tạo độ?

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 7: Cho tập A ={1;2;3;4;5;6;7;8;9}.Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 5 chữ số đôi một khác nhau sao cho số đó không bắt đầu bởi 125?

A. 265

B. 262

C. 6702

D. 6705

Câu 8: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tìm phương trình đường thẳng ∆' là ảnh của đường thẳng ∆:x+2y-1=0 qua phép tịnh tiến theo véctơ Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 9: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn?

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 10: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(3;4)Tìm toạ độ điểm N sao cho điểm Mlà ảnh của N qua phép quay tâm I(2;3), góc quay 90o

A. (3;2)

B. (2;3)

C. (1;3)

D. (3;-2)

Câu 11: Từ tỉnh A tới tỉnh B có thể đi bằng ô tô, tàu hỏa, tàu thủy hoặc máy bay. Từ tỉnh B tới tỉnh C có thể đi bằng ô tô hoặc tàu hỏa. Muốn đi từ tỉnh A đến tỉnh C bắt buộc phải đi qua B. Số cách đi từ tỉnh A đến tỉnh C là:

A. 4

B. 2

C. 6

D. 8

Câu 12: Tìm chu kì T của hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 13: Trong khai triển (1+30)20 với số mũ tăng dần, hệ số của số hạng đứng chính giữa là:

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 14: Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

A. M=3,m=-1

B. M=1,m=-1

C. M=2,m=-2

D. M=0,m=-2

Câu 15: Nghiệm của phương trình 3cos2x=-8cosx-5 là:

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

.........

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2020 - 2021

Môn: Toán 11

Thời gian làm bài: 90 phút

Tải xuống

I.Trắc nghiệm

Câu 1: Tìm tập xác định của hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 2: Đường cong trong hình vẽ bên là một phần của đồ thị hàm số nào trong bốn hàm số được liệt kê trong các phương án A, B, C, D dưới đây?

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 3: Tìm chu kì của hàm số y=sinx-cos4x

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 4: Một lớp có 21 học sinh nam và 14 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một học sinh tham gia sinh hoạt câu lạc bộ nghiên cứu khoa học?

A. 21

B. 35

C. 14

D. 294

Câu 5: Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau đôi một?

A. 5040

B. 9000

C. 1000

D. 4436

Câu 6: Có 5 bì thư khác nhau và 5 con tem khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách dán tem vào bì thư sao cho mỗi bì thư chỉ dán một con tem?

A. 25

B. 120

C. 10

D. 1

Câu 7: Khẳng định nào sau đây là đúng về phép tịnh tiến?

A. Hình tam giác đều

B. Hình thoi

C. Hình vuông

D. Hình bình hành

Câu 8: Hình nào trong các hình sau không có trục đối xứng?

A. Phép tịnh tiến theo vectơ Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) là điểm biến điểm M thành điểm M' thì Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

B. Nếu Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) thì MM'N'Nlà hình bình hành

C. Phép tịnh tiến theo vectơ Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) là phép đồng nhất nếu Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) là vectơ Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

D. Phép tịnh tiến theo vectơ biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song với nó

Câu 9: Trong mặt phẳng α cho bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Điểm S∉α. Có mấy mặt phẳng tạo bởi S và hai trong bốn điểm nói trên?

A. 6

B. 4

C. 5

D. 8

Câu 10: Tứ diện ABCD. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Hai đường thẳng AC và BD cắt nhau

B. Hai đường thẳng AC và BD không có điểm chung

C. Tồn tại một mặt phẳng chứa hai đường thẳng AC và BD

D. Không thể vẽ hình biểu diễn tứ diện ABCD bằng các nét liền

Câu 11: Tìm tập nghiệm của phương trình sin3x+1=0

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 12: Tìm các nghiệm của phương trình sin2x+cosx-1=0 trong khoảng Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 13: Giải phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 14: Tìm tập xác định của hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 15: Tìm m để phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) có nghiệm.

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

.........

Tải xuống

Xem thêm các đề thi Toán lớp 11 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa