Top 8 Đề kiểm tra Toán 11 Chương 5 Đại số có đáp ánPhần dưới là danh sách Top 8 Đề kiểm tra Toán 11 Chương 5 Đại số có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Toán lớp 11.

Quảng cáo

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 11 Chương 5 Đại số có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 11 Chương 5 Đại số có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Hàm số y = 2cosx2 có đạo hàm là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 2: Hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) có đạo hàm là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 3: Cho hàm số y = cos3x.sin2x. Tính Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) bằng:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 4: Hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) có đạo hàm là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 5: Đạo hàm của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 6: Tính đạo hàm của hàm số sau: Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 7: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) tại điểm có hoành độ x = 2 là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 8: Tiếp tuyến của parabol y = 4 - x2 tại điểm (1; 3) tạo với hai trục tọa độ một tam giác vuông. Diện tích của tam giác vuông đó là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 9: Cho hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) (Cm). Tìm m để tiếp tuyến của (Cm) tại điểm có hoành độ x0 = 0 đi qua A(4; 3)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 10: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) có hệ số góc k = -9 có phương trình là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 11: Cho hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) có đồ thị là (Cm). Tìm m để tiếp tuyến của đồ thị (Cm) tại điểm có hoành độ x = 1 song song với đường thẳng (d): y = 3x +100.

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Quảng cáo

Câu 12: Cho hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) . Biểu thức nào sau đây chỉ vi phân của hàm số f(x) ?

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 13: Hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) có đạo hàm cấp hai là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 14: Cho hàm số f(x) = sin3x + x2. Giá trị Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) bằng:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 15: Một chuyển động thẳng xác định bởi ph¬ương trình s = t3 – 3t2 + 5t + 2, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Gia tốc của chuyển động khi t = 3 là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn D.

Câu 2:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn B.

Câu 3:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn B.

Câu 4:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn A.

Câu 5:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn A

Câu 6:

- Áp dụng công thức (sin u)' với Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn D.

Câu 7:

- Gọi (x0; y0) là tọa độ tiếp điểm.

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn D.

Câu 8:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Phương trình tiếp tuyến tại điểm có tọa độ (1;3 ) là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Ta có: d giao Ox tại Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) , giao Oy tại B(0; 5) khi đó d tạo với hai trục tọa độ tam giác vuông OAB vuông tại O

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Diện tích tam giác vuông OAB là: Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn D

Câu 9:

- Ta có: Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Phương trình tiếp tuyến d của (Cm) tại điểm có hoành độ x0 = 0 là: y = (-m - 3).x - m - 1

- Tiếp tuyến đi qua A(4; 3) khi và chỉ khi:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn A

Câu 10:

- Tập xác định: D = R

- Đạo hàm: y' = x2 + 6x.

- Tiếp tuyến có hệ số góc k = -9 nên:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Phương trình tiếp tuyến cần tìm là:

   y = - 9(x + 3) + 16 hay y = -9x - 11

Chọn A.

Câu 11:

- Ta có: y' = 3x2 - 4x + m -1.

- Với x = 1:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Tiếp tuyến của (Cm) tại điểm có hoành độ x=1 có phương trình.

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Vì tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x = 1 song song với đường thẳng d nên

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn C

Câu 12:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn A.

Câu 13:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn D

Câu 14:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn B

Câu 15:

- Gia tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm t bằng đạo hàm cấp hai của phương trình chuyển động tại thời điểm t.

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Suy ra, phương trình gia tốc của chuyển động là:

   a(t) = s’’(t) = 6t – 6 (m/ s2)

- Do đó, gia tốc của chuyển động khi t = 3 là: a(3) = 12 (m/ s2)

Chọn D.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: Cho hàm số f(x) liên tục tại x0 . Đạo hàm của f(x) tại x0 là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 2: Cho hàm số f(x) = x2 - x, đạo hàm của hàm số ứng với số gia Δx của đối số x tại x0 là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 3: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) Tính đạo hàm của hàm số đã

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 4: Xét ba mệnh đề sau:

   (1) Nếu hàm số f(x) có đạo hàm tại điểm x = x0 thì f(x) liên tục tại điểm đó.

   (2) Nếu hàm số f(x) liên tục tại điểm x = x0 thì f(x) có đạo hàm tại điểm đó.

   (3) Nếu f(x) gián đoạn tại x = x0 thì chắc chắn f(x) không có đạo hàm tại điểm đó.

- Trong ba câu trên:

A. Có hai câu đúng và một câu sai.

B. Có một câu đúng và hai câu sai.

C. Cả ba đều đúng.

D. Cả ba đều sai.

Câu 5: Cho hàm số f(x) xác định trên ℜ\{1} bởi Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) Giá trị của bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 6: Tìm a,b để hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) có đạo hàm tại x = 0?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 7: Đạo hàm của hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) bằng biểu thức nào sau đây?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 8: Cho Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) Tính f'(1).

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 9: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) Với giá trị nào của k thì Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) ?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 10: Đạo hàm của hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 11: Tính đạo hàm của hàm số sau: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 12: Hàm số xác định trên Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) . Đạo hàm của hàm f(x) là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 13: Giải bất phương trình f'(x) < 0 với Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 14: Cho hàm số y = 2x3 - 3x2 – 5. Các nghiệm của phương trình y’ = 0 là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 15: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) . Tập nghiệm của bất phương trình f'(x) > 0 là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 16: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) . Số x = 1 là nghiệm của bất phương trình f'(x) ≤ 1 khi và chỉ khi:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 17: Xét hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) . Tính giá trị Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 18: Đạo hàm của Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 19: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) . Khi đó phương trình y' = 0 có nghiệm là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 20: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) . Xét hai kết quả:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Kết quả nào đúng?

A. Cả hai đều sai.

B. Chỉ (II).

C. Chỉ (I).

D. Cả hai đều đúng.

Câu 21: Tính đạo hàm của hàm số sau: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 22: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị của hàm số y = x(3 - x)2 tại điểm có hoành độ x = 2 là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 23: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) có đồ thị hàm số (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ là nghiệm của phương trình y" = 0 là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 24: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) , có đồ thị là (C). Tìm biết tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm của (C) và trục Ox có phương trình là Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 25: Trên đồ thị của hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) có điểm M sao cho tiếp tuyến tại đó cùng với các trục tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng 2. Tọa độ M là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 26: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) có hệ số góc k = -9 có phương trình là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 27: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) có đồ thị cắt trục tung tại A(0; -1), tiếp tuyến tại A có hệ số góc k = -3. Các giá trị của a, b là

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 28: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) , tiếp tuyến của đồ thị hàm số kẻ từ điểm (- 6; 5) là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 29: Tìm vi phân của các hàm số y = sin 2x +sin3x

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 30: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) . Vi phân của hàm số là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 31: Hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) có đạo hàm cấp hai bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 32: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) . Tính y"(1).

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 33: Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) (t tính bằng giây; s tính bằng mét). Khẳng định nào sau đây đúng ?

A. Vận tốc của chuyển động bằng khi t = 0 hoặc t = 2.

B. Vận tốc của chuyển động tại thời điểm t= 2 là v = 18m/s.

C. Gia tốc của chuyển động tại thời điểm t = 3 là a = 12m/s2.

D. Gia tốc của chuyển động bằng 0 khi t = 0.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1:

- Định nghĩa:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Cho h = Δx, khi Δx → 0 thì h → 0 nên ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn C

Câu 2:

- Ta có :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Nên:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn B.

Câu 3:

- Ta có :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn C.

Câu 4:

(1) Nếu hàm số f(x) có đạo hàm tại điểm x = x0 thì f(x) liên tục tại điểm đó. Đây là mệnh đề đúng.

(2) Nếu hàm số f(x) liên tục tại điểm x = x0 thì f(x) có đạo hàm tại điểm đó. Đây là mệnh đề sai.

- Ví dụ: Lấy hàm f(x) = |x| ta có tập xác định D = R .

   +)Với mọi x0 ≠ 0 thì Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

   +)Lại có:

   Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

   → Nên hàm số f(x) liên tục trên R.

   +) Nhưng ta có:

   Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

   → Nên hàm số không có đạo hàm tại x = 0.

   → Vậy mệnh đề (2) là mệnh đề sai.

(3) Nếu f(x) gián đoạn tại x = x0 thì chắc chắn f(x) không có đạo hàm tại điểm đó.

   - Vì (1) là mệnh đề đúng nên ta suy ra : Nếu f(x) không liên tục tại x = x0 thì f(x) không có đạo hàm tại điểm đó.

   - Vậy (3) là mệnh đề đúng.

Chọn A.

Câu 5:

- Ta có :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn B.

Câu 6:

- Để hàm số đã cho có đạo hàm tại x = 0 khi và chỉ khi:

+ Hàm số liên tục tại x = 0

+ Đạo hàm bên trái và đạo hàm bên phải tại điểm x = 0 bằng nhau.

+) Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Do đó, để hàm số liên tục tại x = 0 khi b = 1.

+) Ta có: f(0) = 1.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Vậy a = 0, b = 1 là những giá trị cần tìm.

Chọn C.

Câu 7:

- Ta có :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn C.

Câu 8:

- Sử dụng công thức: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn A.

Câu 9:

- Ta có :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn B.

Câu 10:

- Đặt u = x3 - 2x2 thì:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Theo công thức tính đạo hàm của hàm số hợp, ta có: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn B.

Câu 11:

- Ta có :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn D.

Câu 12:

- Sử dụng công thức đạo hàm hợp:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Ta có :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn A.

Câu 13:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn A.

Câu 14:

- Ta có :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn D.

Câu 15:

- Với ∀x ≠ 1, ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn A.

Câu 16:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn D.

Câu 17:

- Ta có :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn D.

Câu 18:

- Ta có :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn B.

Câu 19:

- Ta có :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn C.

Câu 20:

- Ta có :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

+) Xét (I) ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

+) Do đó, (I) đúng và (II) sai.

Chọn B.

Câu 21:

- Bước đầu tiên ta áp dụng công thức (uα)' với

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Ta có :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Tính :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn D.

Câu 22:

- Gọi M(x0; y0) là tọa độ tiếp điểm.

- Ta có :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn A.

Câu 23:

- Ta có :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Theo giả thiết x0 là nghiệm của phương trình:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Phương trình tiếp tuyến tại điểm Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn A.

Câu 24:

- Ta có: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

+) Giao điểm của tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm của (C) và trục Ox là: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

+) Tiếp tuyến tại A có phương trình: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

+) Tiếp tuyến tại A có hệ số góc:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Giải hệ phương trình (1) và (2) ta được: a = -1, b = 4.

Chọn D.

Câu 25:

- Ta có : Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) Lấy điểm M(x0; y0) ∈ C.

+ Phương trình tiếp tuyến tại điểm M là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

+ Giao với trục hoành:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

+ Giao với trục tung:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Theo giả thiết tam giác OAB có diện tích bằng 2 nên:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn D

Câu 26:

- Tập xác định: D = R.

- Đạo hàm: y' = x2 + 6x.

- Tiếp tuyến tại điểm M(x0, y0) của đồ thị hàm số có hệ số góc là – 9

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Do đó, phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm M(-3, 16) là:

   y = -9(x + 3) + 16 hay y = -9x – 11.

Chọn A.

Câu 27:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Ta có: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị tại điểm A là: k = y'(0)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn B.

Câu 28:

- Ta có: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Phương trình tiếp tuyến của đồ thị Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) tại điểm M(x0; y0)∈(C) với x0 ≠ 2 là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Vì tiếp tuyến đi qua điểm (- 6; 5) nên ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

+ Với x0 = 0 thay vào (*) ta có phương trình tiếp tuyến là: y = -x-1

+ Với x0 = 6 thay vào (*) ta có phương trình tiếp tuyến là: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Vậy có hai tiếp tuyến thỏa đề bài là: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn B.

Câu 29:

- Ta có :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Do đó, vi phân của hàm số đã cho là :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn B.

Câu 30:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Do đó, vi phân của hàm số đã cho là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn D.

Câu 31:

- Ta có :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn C.

Câu 32:

- Ta có :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn B.

Câu 33:

- Phương trình vận tốc của chuyển động là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Phương trình gia tốc của chuyển động là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn C.

Xem thêm các đề thi Toán lớp 11 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2004 - Toán Lý Hóa