Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)Đề kiểm tra Đại Số 11 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: Số gia của hàm số f(x) = x2 ứng với số gia δx của đối số x tại x0 = -1 là:

Quảng cáo

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Câu 2: Tỉ số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3) của hàm số f(x) = 2x(x - 1) theo x và Δx là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Câu 3: Cho hàm số f(x) xác định trên R bởi f(x) = 2x2 + 1. Giá trị f'(-1) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Câu 4: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3) . Thì f'(-1) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Câu 5: Đạo hàm của hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3) là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 6: Tính đạo hàm của hàm số sau: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Câu 7: Tính đạo hàm của hàm số sau: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Câu 8: Tính đạo hàm của hàm số sau: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Câu 9: Tính đạo hàm của hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Câu 10: Tính đạo hàm các hàm số sau Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Câu 11: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3) . Đạo hàm y’ của hàm số là biểu thức nào sau đây?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Quảng cáo

Câu 12: Đạo hàm của hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3) bằng biểu thức nào sau đây?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Câu 13: Đạo hàm của hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3) là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Câu 14: Giải bất phương trình f'(x) ≥ 0 với Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Câu 15: Tìm m để các hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3) có y' ≥ 0 ∀x ∈ ℜ.

A. m ≥ 3

B. m ≥ 1

C. m ≥ 4

D. Không có giá trị nào thỏa mãn

Câu 16: Đạo hàm của y = sin2 4x là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Câu 17: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3) . Khi đó phương trình y’= 0 có nghiệm là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Câu 18: Hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3) có đạo hàm là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Câu 19: Hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3) có đạo hàm là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Câu 20: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3) . Xét hai kết quả:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

- Kết quả nào đúng?

A. Cả hai đều sai.

B. Chỉ (II).

C. Chỉ (I).

D. Cả hai đúng.

Câu 21: Tính đạo hàm của hàm số sau: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Câu 22: Cho hàm số y = f(x), có đồ thị (C) và điểm Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3) . Phương trình tiếp tuyến của (C) tại M0 là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Câu 23: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3) . Phương trình tiếp tuyến tại A(0 ; 2) là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Câu 24: Cho đồ thị (H): Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3) và điểm A ∈ (H) có tung độ y = 4. Hãy lập phương trình tiếp tuyến của (H) tại điểm A.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Câu 25: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3) (Cm). Tìm m để tiếp tuyến của (Cm) tại điểm có hoành độ x0 = 0 đi qua A(4; 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Câu 26: Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3) tại giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành bằng :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Câu 27: Cho hàm số y = x3 – 3x2 có đồ thị (C). Có bao nhiêu tiếp tuyến của (C) song song đường thẳng (d): y = 9x + 10

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Câu 28: Qua điểm A(0;2) có thể kẻ được bao nhiêu tiếp tuyến với đồ thị của hàm số y = x4 – 2x2 + 2.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Câu 29: Cho hàm số y = x3 - 9x2 + 12x - 5. Vi phân của hàm số là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Câu 30: Hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3) có đạo hàm cấp hai là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1:

- Với số gia của đối số x tại điểm x0 = -1, ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Chọn D.

Câu 2:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Chọn C.

Câu 3:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Chọn C.

Câu 4:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Chọn D.

Câu 5:

- Đặt:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

- Theo công thức tính đạo hàm của hàm số hợp, ta có: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Chọn B.

Câu 6:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Chọn C.

Câu 7:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Chọn D.

Câu 8:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Chọn D

Câu 9:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Chọn D.

Câu 10:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Chọn A.

Câu 11:

- Áp dụng công thức: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Chọn B.

Câu 12:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Chọn D.

Câu 13:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Chọn C.

Câu 14:

- TXĐ: D = R

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Chọn A.

Câu 15:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

- Do đó:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3) (1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

- Suy ra, không có giá trị nào của m thỏa mãn.

Chọn D.

Câu 16:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Chọn D.

Câu 17:

- Ta có: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

- Theo giả thiết:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Chọn D.

Câu 18:

- Sử dụng công thức đạo hàm hợp: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3) và đạo hàm của hàm số lượng giác.

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Chọn C.

Câu 19:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Chọn B.

Câu 20:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Chọn B

Câu 21:

- Áp dụng công thức (sin u)' với Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Chọn D

Câu 22:

Chọn C

Câu 23:

- Ta có: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

- Hệ số góc tiếp tuyến y'(0) = 7.

- Phương trình tiếp tuyến tại A(0 ; 2) là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Chọn A.

Câu 24:

- Tập xác định: D = R\ {1}

- Đạo hàm: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

- Tung độ của tiếp tuyến là y = 4 nên :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

- Phương trình tiếp tuyến tại điểm M(2; 4) là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Chọn D.

Câu 25:

- Ta có: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

- Phương trình tiếp tuyến d của (Cm) tại điểm có hoành độ x0 = 0 là:

   y = (-m - 3).x – m - 1.

- Tiếp tuyến đi qua A(4; 3) khi và chỉ khi:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Chọn A.

Câu 26:

- Tập xác định: D = R\ {1}

- Đạo hàm: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

- Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

- Hệ số góc của tiếp tuyến tại A là Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Chọn A.

Câu 27:

- Tập xác định: D = R

- Đạo hàm: y’ = 3x2 – 6x

- Do tiếp tuyến Δ song song với đường thẳng (d): y = 9x + 10 nên hệ số góc của tiếp tuyến là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

- Ứng với 2 giá trị x0 ta viết được hai phương trình tiếp tuyến thỏa mãn bài.

Chọn C.

Câu 28:

- Gọi d là tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho qua A( 0, 2)

→ phương trình của d có dạng: y = k(x - 0) + 2 hay y = kx + 2

- Vì d tiếp xúc với đồ thị (C) nên hệ Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3) có nghiệm.

- Thay (2) vào (1) ta được :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

- Tương ứng với ba giá trị của x ta vừa tìm được, ta viết được 3 tiếp tuyến đi qua Ađến đồ thị (C).

Chọn B.

Câu 29:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Chọn A.

Câu 30:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 3)

Chọn D.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán 11 Đại số, Hình học có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-toan-11-chuong-5-dai-so.jsp


2004 - Toán Lý Hóa