Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)Đề kiểm tra Đại Số 11 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: Cho hàm số f(x) = x2 - x, đạo hàm của hàm số ứng với số gia Δx của đối số x tại x0 là:

Quảng cáo

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Cho hàm số y = f(x) có đao hàm tại điểm x0 là f'(x0) . Khẳng định nào sau đây là sai.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 3: Tính đạo hàm của hàm số sau tại x0 = 1.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 4: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) xác định trên R. Giá trị f'(-1) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 5: Đạo hàm của hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) tại điểm x = 0 là kết quả nào sau đây?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 6: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) . Giá trị f'(1) là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 7: Đạo hàm của Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 8: Tính đạo hàm của hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 9: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) . Đạo hàm y’ của hàm số là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 10: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) . Đạo hàm y’ của hàm số là biểu thức nào sau đây?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 11: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) . Đạo hàm y’ của hàm số là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Quảng cáo

Câu 12: Đạo hàm của hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 13: Đạo hàm của hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 14: Đạo hàm của hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) bằng biểu thức nào sau đây?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 15: Giải bất phương trình f'(x) < 0 với Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 16: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) . Số x = 1 là nghiệm của bất phương trình f'(x) ≤ 1 khi và chỉ khi:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 17: Tìm m để các hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) .

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 18: Hàm số y = tan x - cotx có đạo hàm là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 19: Đạo hàm của hàm số y = cos(tanx) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 20: Hàm số y = sin2x. cosx có đạo hàm là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 21: Đạo hàm của hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 22: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị của hàm số y = x(3 - x)2 tại điểm có hoành độ x = 2 là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 23: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) có đồ thị hàm số (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ là nghiệm của phương trình y" = 0 là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 24: Cho hàm số: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến tạo với 2 trục tọa độ lập thành một tam giác cân.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 25: Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) tại giao điểm với trục tung bằng :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 26: Cho hàm số y = x3 -3x2 có đồ thị (C) Có bao nhiêu tiếp tuyến của (C) song song đường thẳng y = 9x + 100.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 27: Tiếp tuyến kẻ từ điểm (2; 3) tới đồ thị hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 28: Tìm m để đồ thị hàm số y = x3 - mx2 + 1 tiếp xúc với đường thẳnh d: y = 5?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 29: Hàm số y = (x2 + )3 có đạo hàm cấp ba là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Câu 30: Hàm số y = x.sin x + cosx có vi phân là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn B

Câu 2:

+ A đúng theo định nghĩa.

+ B đúng. Vì:

   Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

+ C đúng.

- Đặt:

   Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

+ Vậy D sai.

Chọn D

Câu 3:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

⇒ hàm số không liên tục tại x = 1 nên hàm số không có đạo hàm tại x0 = 1.

Chọn D.

Câu 4:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn D.

Câu 5:

- Tập xác định của hàm số là: D = (0; +∞).

- Vì x = 0 ∉ D ⇒ không tồn tại đạo hàm tại x = 0.

Chọn D.

Câu 6:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn D

Câu 7:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn A

Câu 8:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn D

Câu 9:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn C.

Câu 10:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn C

Câu 11:

- Áp dụng công thức Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4), ta được:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn A

Câu 12:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn C

Câu 13:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn D

Câu 14:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn B

Câu 15:

- TXĐ: D = R

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn A

Câu 16:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn D

Câu 17:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

- Vậy m ≤ 0 là những giá trị cần tìm.

Chọn C

Câu 18:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn B

Câu 19:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn B.

Câu 20:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn A.

Câu 21:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn A.

Câu 22:

- Gọi M(x0 ; y0) là tọa độ tiếp điểm.

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

- Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn A

Câu 23:

- Ta có y' = x2 + 2x và y" = 2x + 2.

- Theo giả thiết x0 là nghiệm của phương trình y"(x0) = 0.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

- Phương trình tiếp tuyến tại điểm Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn A.

Câu 24:

- Hàm số đã cho xác định với ∀x ≠ 1.

- Ta có: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

- Gọi M(x0; y0) là tọa độ tiếp điểm, suy ra phương trình tiếp tuyến của (C):

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

- Tiếp tuyến tạo với 2 trục tọa độ lập thành một tam giác cân nên hệ số góc của tiếp tuyến bằng ± 1. Mặt khác: y'(x0) < 0, nên có: y'(x0) = -1.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

- Vậy, có 2 tiếp tuyến thỏa mãn đề bài: y = -x - 1; y = -x + 7.

Chọn D

Câu 25:

- Tập xác định: D = R \{1}.

- Đạo hàm: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

- Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm A(0; -1)

   ⇒ y'(0) = 2.

Chọn B.

Câu 26:

- Tập xác định: D = R.

- Đạo hàm: y' = 3x2 - 6x.

- Đường thẳng d: y = 9x + 100 có hệ số góc k = 9.

- Vì tiếp tuyến song song với đường thẳng d nên ktt = 9.

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

- Vậy có 2 tiếp tuyến thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn C

Câu 27:

- Ta có: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

- Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) tại điểm M(x0; y0) ∈ (C) với x0 ≠ 2 là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

- Vì tiếp tuyến đi qua điểm (2;3) nên ta có :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

- Vậy có một tiếp tuyến thỏa đề bài là: y = - 28x + 59.

Chọn C

Câu 28:

- Đồ thị y = x3 - mx2 + 1 và đường thẳng y = 5 tiếp xúc nhau: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) có nghiệm.

- Từ (2) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

+ Với x = 0 thay vào (1) không thỏa mãn.

+ Với Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4) thay vào (1) ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn A

Câu 29:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn C

Câu 30:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 4)

Chọn B.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán 11 Đại số, Hình học có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-toan-11-chuong-5-dai-so.jsp


2004 - Toán Lý Hóa