10 Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 Chân trời sáng tạo (có đáp án + ma trận)

Với bộ 10 Đề thi Toán 11 Giữa kì 1 Chân trời sáng tạo năm 2024 có đáp án và ma trận được biên soạn và chọn lọc từ đề thi Toán 11 của các trường THPT trên cả nước sẽ giúp học Sinh 11 ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa học kì 1 Toán 11.

10 Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 Chân trời sáng tạo (có đáp án + ma trận)

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 Chân trời sáng tạo bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Sở Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 11

Thời gian làm bài: phút

(Đề số 1)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm)

Hãy khoanh tròn vào phương án đúng duy nhất trong mỗi câu dưới đây.

Câu 1. Đổi số đo của góc α=30° sang rađian.

A. α=π2.

B. α=π4.

C. α=π6.

D. α=π3.

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy,cho đường tròn lượng giác như hình vẽ bên dưới. Hỏi góc lượng giác nào sau đây có số đo là 90°?

10 Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 Chân trời sáng tạo (có đáp án + ma trận)

A. OA, OB'.

B. OA, OA.

C. OA, OB.

D. OA, OA'.

Câu 3. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, trên đường tròn lượng giác gọi điểm M là điểm biểu diễn của góc α=π6. Lấy điểm N đối xứng với M qua gốc tọa độ. Hỏi N là điểm biểu diễn của góc có số đo bằng bao nhiêu?

A. 7π6.

B. 5π6.

C. π6.

D. 4π3.

Quảng cáo

Câu 4. Cho α thuộc góc phần phần tư thứ nhất của đường tròn lượng giác. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. sinα>0

B. cosα<0.

C. tanα<0.

D. cotα<0.

Câu 5. Mệnh đề nào sau đây là sai?

A. 1sinα1; 1cosα1.

B. tanα=sinαcosα (cosα0).

C. tanα=cosαsinα (sinα0).

D. sin22024α+cos22024α=2024.

Câu 6.Cho góc α thỏa mãn cosα=53π<α<3π2. Tính tanα.

A. tanα=35.

B. tanα=25.

C. tanα=45.

D. tanα=25.

Câu 7.Khẳng định nào sau đây đúng?

A. sin2024a=2024sinacosa.

B. sin2024a=2024sin1012acos1012a.

C. sin2024a=2sinacosa.

D. sin2024a=2sin1012acos1012a

Quảng cáo

Câu 8.Cho các đẳng thức sau:

1) cosxsinx=2sinx+π4.

2) cosxsinx=2cosx+π4.

3) cosxsinx=2cosxπ4.

4) cosxsinx=2sinπ4x.

Có bao nhiêu đẳng thức dưới đây là đồng nhất thức?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 9. Cho góc α thỏa mãn cos2α=23. Tính P=sin4α+cos4α.

A. P=1.

B. P=1781.

C. P=79.

D. P=97.

Câu 10. Tìm tập xác định D của hàm số y=1+sinxcosx1.

A. D=.

B. D=\π2+kπ, k.

C. D=\kπ, k.

D. D=\k2π, k.

Quảng cáo

Câu 11. Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D.

10 Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 Chân trời sáng tạo (có đáp án + ma trận)

Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A. y=cos2x3.

B. y=sin2x3.

C. y=cos3x2.

D. y=sin3x2.

Câu 12. Hàm số y=5+4sin2xcos2x có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 13. Trong các phương trình sau, phương trình tương đương với phương trình x21=0

A. x1=0.

B. 2x2=2.

C. x22=0.

D. x2+1=0.

Câu 14. Tất cả nghiệm của phương trình cosx=32

A. x=π6+k2π, k.

B. x=5π6+k2π, k.

C. x=±π6+k2π, k.

D. x=±5π6+k2π, k.

Câu 15. Tất cả nghiệm của phương trình tan30°3x=tan75°

A. x=45°+k180°, k.

B. x=15°+k60°, k.

C. x=15°+k180°, k.

D. x=15°k60°, k

Câu 16. Nghiệm âm lớn nhất của phương trình lượng giác cos2x=cosx+π3

A. π9.

B. 5π3

C. 7π9.

D. 13π9.

Câu 17. Cho dãy số un là dãy số tự nhiên lẻ theo thứ tự tăng dần và u1=3. Năm số hạng đầu của dãy số un là:

A. 1; 3; 5; 7; 9.

B. 1; 2; 3; 4; 5.

C. 3; 5; 7; 9; 11.

D. 0; 1; 3; 5; 7.

Câu 18. Trong các dãy số sau, dãy số nào không là dãy số bị chặn?

A.an với an=3n.

B. un với un=sinnπ2

C.bn:2; 4; 6; 8; 10

D.vn với vn=1n+1.

Câu 19. Cho dãy sốun với un=n+an, a là số thực. Tìm một giá trị của a để un là dãy số giảm.

A. 12.

B. 1.

C. 0.

D. a=1.

Câu 20. Trong các dãy số được cho dưới đây, dãy số nào không phải là cấp số cộng?

A.un=4n+9.

B.un=2n+19.

C.un=2n21.

D.un=2n+15.

Câu 21. Trong các dãy số được cho dưới đây, dãy số nào không phải là cấp số cộng?

A. un=73n.

B. un=73n.

C. un=73n.

D. un=7 . 3n.

Câu 22. Cho hai số -3 và 23. Xen kẽ giữa hai số đã cho n số hạng để tất cả các số đó tạo thành cấp số cộng có công sai d=2. Tìm n.

A. n=12

B. n=13.

C. n=14.

D. n=15.

Câu 23. T2x1; x; 2x+1ìm n số hạng đầu tiên của một cấp số cộng Sn=n2+4n với n*. Tìm số hạng tổng quát un của cấp số cộng đã cho.

A.un=2n+3.

B.un=3n+2.

C.un=5 . 3n1.

D.un=5 . 85n1.

Câu 24. Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?

A. 2; 4; 8; 16;...

B.1; 1; 1; 1;...

C. 12; 22; 32; 42;....

D.a; a3; a5; a7;... (a0)

Câu 25. Dãy số 1; 2; 4; 8; 16; 32;... là cấp số nhânvới

A. Công bội là 3 và số hạng đầu tiên là 1.

B.Công bội là 2 và số hạng đầu tiên là 1.

C.Công bội là 4 và số hạng đầu tiên là 2.

D.Công bội là 2 và số hạng đầu tiên là 2.

Câu 26. Tìm tất cả giá trị của x để ba số 2x1; x; 2x+1 theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.

A.x=±13.

B.x=±13.

C.x=±3.

D.x=± 3

Câu 27. Cho cấp số nhân un có tổng n số hạng đầu tiên là Sn=3n13n1. Tìm số hạng thứ 5 của cấp số nhân đã cho.

A.u5=234 .

B.u5=135.

C.u5=35

D.u5=535.

Câu 28. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Qua 2 điểm phân biệt có duy nhất một mặt phẳng.

B.Qua 3 điểm phân biệt bất kì có duy nhất một mặt phẳng.

C.Qua 3 điểm không thẳng hàng có duy nhất một mặt phẳng.

D.Qua 4 điểm phân biệt bất kì có duy nhất một mặt phẳng.

Câu 29. Các yếu tố nào sau đây xác định một mặt phẳng duy nhất?

A. Ba điểm phân biệt.

B.Một điểm và một đường thẳng.

C.Hai đường thẳng cắt nhau.

D.Bốn điểm phân biệt.

Câu 30. Cho mặt phẳng α, cho 4 điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Điểm S không thuộc mặt phẳng α. Có mấy mặt phẳng tạo bởi S và 2 trong 4 điểm nói trên?

A.4.

B.8.

C.5.

D.6.

Câu 31. Cho bốn điểm A, B, C, D không đồng phẳng. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của ACBC. Trên đoạn BD lấy điểm P sao cho BP=2PD. Giao điểm của đường thẳng CD và mặt phẳng MNP là giao điểm của

A. CD và NP.

B. CD và MN.

C. CD và MP.

D.CD và AP.

Câu 32. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Hai đường thẳng có một điểm chung thì chúng có vô số điểm chung khác.

B.Hai đường thẳng song song khi và chỉ khi chúng không có điểm chung.

C.Hai đường thẳng song song khi và chỉ khi chúng không đồng phẳng.

D.Hai đường thẳng chéo nhau khi và chỉ khi chúng không đồng phẳng.

Câu 33. Trong không gian, cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c trong đó a // b. Khẳng định nào sau đây sai?

A. Nếu a // b thì b // c.

B.Nếu c cắt a thì c cắt b.

C.Nếu AaBb thì ba đường thẳng a, b, AB cùng ở trên một mặt phẳng.

D.Tồn tại duy nhất một mặt phẳng qua a và b.

Câu 34. Cho hình chóp S.ABCDABCD là hình bình hành. Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD)(SBC). Khẳng định nào sau đây đúng?

A. d qua S và song song với BC.

B. d qua S và song song với DC.

C. d qua S và song song với AB.

D. d qua S và song song với BD.

Câu 35. Gọi G là trọng tâm tứ diện ABCD. Gọi A' là trọng tâm của tam giác BCD. Tính tỉ số GAGA'

A.2.

B.3.

C.13

D.12

II. Tự luận (3,0 điểm)

Bài 1. (1,0 điểm) Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A trong ngày thứ t của năm 2017 được cho bởi một hàm số y=4sinπ178t60+10 với t0<t365. Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất?

Bài 2. (1,0 điểm) Một du khách vào chuồng đua ngựa đặt cược, lần đầu đặt 20000 đồng, mỗi lần sau đặt gấp đôi lần cọc trước. Người đó thua 9 lần liên tiếp và thắng ở lần thứ 10. Hỏi du khách trên thắng hay thua bao nhiêu?

Bài 3. (1,0 điểm) Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành và N là trung điểm của cạnh SA.

a) Tìm giao điểm của AC và mặt phẳng (SBD)

b) Tìm thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng (NBC). Thiết diện là hình gì?

-------------- HẾT --------------

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 01

I. Bảng đáp án trắc nghiệm

1. C

2. C

3. A

4. A

5. D

6. B

7. D

8. B

9. C

10. D

11. A

12. C

13. B

14. D

15. D

16. A

17. C

18. D

19. B

20. D

21. A

22. A

23. A

24. C

25. B

26. A

27. A

28. C

29. C

30. D

31. A

32. D

33. B

34. A

35. B

II. Hướng dẫn giải chi tiết tự luận

Bài 1. (1,0 điểm)

10 Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 Chân trời sáng tạo (có đáp án + ma trận)

k nên k=0.

Với k = 0 rơi vào ngày 29 tháng 5 (vì ta đã biết tháng 1 và 3 có 31 ngày, tháng 4 có 30 ngày, riêng đối với năm 2017 thì không phải năm nhuận nên tháng 2 có 28 ngày hoặc dựa vào dữ kiện 0<t365 thì ta biết năm này tháng 2 chỉ có 28 ngày).

Bài 2. (1,0 điểm)

Du khách thu trong 9 lần đầu tiên nên tổng số tiền thua là:

S9 = u1 + u2 + ... + u9u11p91p = 10 220 000 (đồng)

Số tiền mà du khách thắng trong lần thứ 10 là:

u10 = u1p9 = 10 240 000 (đồng)

Ta có u10 - S9 = 10 240 000 - 10 220 000 = 20 000 > 0 nên du khách thắng 20 000 đồng.

Bài 3. (1,0 điểm)

10 Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 Chân trời sáng tạo (có đáp án + ma trận)

a) Gọi O là giao điểm của AC và BD.

Khi đó OACOND(SBD).

Vậy O là giao điểm của AC và mặt phẳng (SBD).

b) Ta có:

10 Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 Chân trời sáng tạo (có đáp án + ma trận)

Vậy thiết diện là hình thang MNCD.

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Đề thi Toán 11 Chân trời sáng tạo năm 2024 mới nhất, để mua tài liệu trả phí đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử

Tham khảo đề thi Toán 11 Chân trời sáng tạo có đáp án hay khác:

Xem thêm đề thi lớp 11 Chân trời sáng tạo có đáp án hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên