Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra Đại Số 11 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Hàm số y = 2cosx2 có đạo hàm là:

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 2: Hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) có đạo hàm là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 3: Cho hàm số y = cos3x.sin2x. Tính Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) bằng:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 4: Hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) có đạo hàm là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 5: Đạo hàm của hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 6: Tính đạo hàm của hàm số sau: Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 7: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) tại điểm có hoành độ x = 2 là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 8: Tiếp tuyến của parabol y = 4 - x2 tại điểm (1; 3) tạo với hai trục tọa độ một tam giác vuông. Diện tích của tam giác vuông đó là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 9: Cho hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) (Cm). Tìm m để tiếp tuyến của (Cm) tại điểm có hoành độ x0 = 0 đi qua A(4; 3)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 10: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) có hệ số góc k = -9 có phương trình là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 11: Cho hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) có đồ thị là (Cm). Tìm m để tiếp tuyến của đồ thị (Cm) tại điểm có hoành độ x = 1 song song với đường thẳng (d): y = 3x +100.

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Quảng cáo

Câu 12: Cho hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) . Biểu thức nào sau đây chỉ vi phân của hàm số f(x) ?

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 13: Hàm số Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) có đạo hàm cấp hai là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 14: Cho hàm số f(x) = sin3x + x2. Giá trị Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) bằng:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Câu 15: Một chuyển động thẳng xác định bởi ph¬ương trình s = t3 – 3t2 + 5t + 2, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Gia tốc của chuyển động khi t = 3 là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn D.

Câu 2:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn B.

Câu 3:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn B.

Câu 4:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn A.

Câu 5:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn A

Câu 6:

- Áp dụng công thức (sin u)' với Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn D.

Câu 7:

- Gọi (x0; y0) là tọa độ tiếp điểm.

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn D.

Câu 8:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Phương trình tiếp tuyến tại điểm có tọa độ (1;3 ) là:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Ta có: d giao Ox tại Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2) , giao Oy tại B(0; 5) khi đó d tạo với hai trục tọa độ tam giác vuông OAB vuông tại O

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Diện tích tam giác vuông OAB là: Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn D

Câu 9:

- Ta có: Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Phương trình tiếp tuyến d của (Cm) tại điểm có hoành độ x0 = 0 là: y = (-m - 3).x - m - 1

- Tiếp tuyến đi qua A(4; 3) khi và chỉ khi:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn A

Câu 10:

- Tập xác định: D = R

- Đạo hàm: y' = x2 + 6x.

- Tiếp tuyến có hệ số góc k = -9 nên:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Phương trình tiếp tuyến cần tìm là:

   y = - 9(x + 3) + 16 hay y = -9x - 11

Chọn A.

Câu 11:

- Ta có: y' = 3x2 - 4x + m -1.

- Với x = 1:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Tiếp tuyến của (Cm) tại điểm có hoành độ x=1 có phương trình.

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Vì tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x = 1 song song với đường thẳng d nên

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn C

Câu 12:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn A.

Câu 13:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn D

Câu 14:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

Chọn B

Câu 15:

- Gia tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm t bằng đạo hàm cấp hai của phương trình chuyển động tại thời điểm t.

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 5 có đáp án (Đề 2)

- Suy ra, phương trình gia tốc của chuyển động là:

   a(t) = s’’(t) = 6t – 6 (m/ s2)

- Do đó, gia tốc của chuyển động khi t = 3 là: a(3) = 12 (m/ s2)

Chọn D.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán 11 Đại số, Hình học có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-11-chuong-5-dai-so.jsp


2004 - Toán Lý Hóa