Top 4 Đề thi Toán lớp 11 Học kì 1 năm 2020 - 2021 có đáp ánTop 4 Đề thi Toán lớp 11 Học kì 1 năm 2020 - 2021 có đáp án

Phần dưới là Top 4 Đề thi Toán lớp 11 Học kì 1 năm 2020 - 2021 có đáp án, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 11.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021

     Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1 : Phương trình: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) có các nghiệm là

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 2 : Số nghiệm của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) trong khoảng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

A. 5

B. 7

C. 4

D. 6

Câu 3 : Phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) tương đương với phương trình

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 4 : Cho đa giác đều n đỉnh, Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) . Tìm n biết rằng đa giác đã cho có 135 đường chéo.

A. n = 15

B. n = 27

C. n = 8

D. n = 18

Câu 5 : Phương trình nào sau đây vô nghiệm

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 6 : Cho đường tròn Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) . Ảnh của đường tròn (C) qua phép ĐO là đường tròn có phương trình nào dưới đây?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 7 : Gieo một con xúc sắc cân đối đồng chất hai lần. Tính xác suất sao cho tổng số chấm của hai lần gieo là số lẻ

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 8 : Tập nghiệm của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 9 : Điều kiện xác định của hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 10 : Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 11 : Tập xác định của hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 12 : Giải phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 13 : Lớp 11A7 có 18 nam và 24 nữ. Chọn ngẫu nhiên hai học sinh để hát song ca. Xác suất để trong đó có ít nhất một nam là?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 14 : Giá trị nhỏ nhất của y = 4 - 3cos2x là

A. 1

B. 7

C. -7

D. -3

Câu 15 : Cho tập A = {0;1;2;3;4;5;6;7} .Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có bốn chữ số đôi một khác nhau?

A. 2048

B. 420

C. 840

D. 750

Câu 16 : Cho đường thẳng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) . Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng (d) :

A. (-1;5)

B. (-2;3)

C. (2;3)

D. (-3;-1)

Câu 17 : Một tổ gồm 7 nam và 6 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 4 em đi trực nhật sao cho có ít nhất 2 nữ?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 18 : Phương trình 2cosx + 1 = 0 có nghiệm là

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 19 : Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Phép đối xứng trục là phép đồng nhất

B. Thực hiện liên tiếp phép quay và phép vị tự ta được phép đồng dạng.

C. Phép đồng dạng là một phép dời hình.

D. Phép vị tự là một phép dời hình.

Câu 20 : Cho 2 đường thẳng song song. Trên đường thẳng thứ nhất lấy 7 điểm phân biệt, trên đường thẳng thứ hai lấy 9 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu tam giác có các đỉnh thuộc tập 16 điểm đã lấy trên hai đường thẳng trên?

A. 560 tam giác.

B. 270 tam giác.

C. 441 tam giác.

D. 150 tam giác.

Câu 21 : Từ một hộp chứa ba quả cầu trắng và hai quả cầu đen, lấy ngẫu nhiên đồng thời hai quả. Tính xác suất để hai quả đó cùng màu

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 22 : Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2sinx - cosx là

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 23 : Gieo một đồng xu cân đối và đồng chất liên tiếp ba lần. Gọi A là biến cố “Có ít nhất hai mặt sấp xuất hiện liên tiếp” và B là biến cố “Kết quả ba lần gieo là như nhau”. Xác định biến cố A ∪ B

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 24 : Trong mp oxy cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) và điểm A(1;3) . Tìm ảnh của A qua phép Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) ?

A. (-1;2)

B. (-1;-2)

C. (1;-2)

D. (3;4)

Câu 25 : Có hai chiếc hộp: Hộp thứ nhất chứa bốn bi xanh, ba bi vàng; Hộp thứ hai chứa hai bi xanh, một bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp một viên bi. Xác suất để được hai bi xanh là;

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 26 : Biết n là số nguyên dương thỏa mãn Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) . Giá trị của n là:

A. 15

B. 16

C. 14

D. 12

Câu 27 : Trong mặt phẳng, với hệ tọa độ Oxy , cho điểm M(1;-3) . Phép tịnh tiến theo véctơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) biến M thành điểm

A. M'(1;7)

B. M'(3;2)

C. M'(3;1)

D. M'(-1;-7)

Câu 28 : Trong mp Oxy cho đường thẳng d có phương trình 3x + y - 3 = 0 . Ảnh của đường thẳng d qua phép V(O;-2) biến đường thẳng d thành đường thẳng có phương trình là:

A. -3x + y + 3 = 0

B. 3x + y + 6 = 0

C. 3x + y - 6 = 0

D. 3x + y - 3 = 0

Câu 29 : Lớp 11A7 có 18 học sinh nam và 24 học sinh nữ. Thầy chủ nhiệm cần chọn 10 học sinh để luyện tập vũ khúc sân trường. Hỏi thầy chủ nhiệm có bao nhiêu cách chọn 10 học sinh sao cho có ít nhất 1 học sinh nữ?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 30 : Hàm số y = sin2x - tan2x tuần hoàn với chu kỳ là bao nhiêu?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 31 : Giải phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 32 : Sắp xếp 5 người trong đó có An và Linh ngồi vào 5 ghế thẳng hàng. Xác suất để An và Linh không ngồi cạnh nhau là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 33 : Từ thành phố A tới thành phố B có 4 con đường, từ thành phố B tới thành phố C có 5 con đường. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A tới C qua B chỉ một lần.

A.9

B. 20

C. 1

D. 25

Câu 34 : Phương trình sin2x - 3sinx + 2 = 0

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 35 : Trong mặt phẳng mo Oxy cho đường thẳng d có phương trình: x - 2y + 3 = 0 . Ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo véctơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) có phương trình:

A. x - 2y + 1 = 0

B. x - 2y + 3 = 0

C. 2x - 4y + 3 = 0

D. x - 2y - 1 = 0

Câu 36 : Phép vị tự tâm O(0;0) tỉ số -2 biến đường tròn : (x - 1)2 - (y - 2)2 = 4 thành:

A. (x - 2)2 - (y - 4)2 = 16

B. (x - 4)2 - (y - 2)2 = 4

C. (x - 1)2 - (y - 2)2 = 16

D. (x + 2)2 + (y + 4)2 = 16

Câu 37 : Phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 38 : Để chào mừng ngày 26/3 Đoàn trường THPT XXX tổ chức giải bóng đá có 10 đội tham dự theo thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm (hai đội bất kỳ đều gặp nhau đúng 1 trận). Hỏi đoàn trường phải tổ chức bao nhiêu trận đấu ?

A. 10 trận

B. 45 trận

C. 90 trận

D. Kết quả khác

Câu 39 : Đường thẳng đi qua điểm A(-2;1) và song song với đường thẳng y = 2x - 3 có phương trình là

A. y = -2x + 3

B. y = 2x - 6

C. y = 2x + 5

D. y = -2x - 5

Câu 40 : Cho tập A = {0;1;2;3;4;5;6;7;8;9} . Số các số tự nhiên có năm chữ số đôi một khác nhau được lấy ra từ tập A là

A. 30420

B. 27216

C. 15120

D. 27162

Câu 41 : Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x - 3y + 1 = 0 . Để phép tịnh tiến theo vector Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) biến đường thẳng d thành chính nó thì Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) phải là vecto nào trong số các vecto sau ?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 42 : Một thùng có 7 sản phẩm, trong đó có 4 sản phầm loại I và 3 sản phầm loại II. Lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm. Xác suất để lấy được 2 sản phẩm cùng loại là

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 43 : Số hạng không chứa x trong khai triển Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 44 : Cho tanα = -2 . Giá trị của biểu thức Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 45 : Phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) có các họ nghiệm là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 46 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm M'(-3;2) là ảnh của điểm M qua phép quay tâm O góc 90o thì điểm M có tọa độ là:

A. (2;-3)

B. (2;3)

C. (-2;-3)

D. (3;-2)

Câu 47 : Tính Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

A. 22018 - 1

B. 22018 + 1

C. 22018

D. 22018 - 2

Câu 48 : Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d: x + 2y - 3 = 0 . Hỏi phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số k = 2 và phép tịnh tiến theo vector Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) biến d thành đường thẳng d’ có phương trình:

A. x + 2y - 6 = 0

B. x + 2y - 11 = 0

C. x + 2y + 6 = 0

D. x + 2y + 11 = 0

Câu 49 : Tập xác định của hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 50 : Trong các giá trị sau, giá trị nào là nghiệm của phương trình : Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021

     Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1 : Cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) thỏa mãn Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) . Khi đó Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) có giá trị bằng:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 2 : Gieo một đồng tiền cân đối và đồng chất bốn lần. Xác suất để cả bốn lần xuất hiện mặt sấp là?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 3 : Cho hình bình hành ABCD. Phép tịnh tiến Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) biến:

A. B thành C

B. C thành A

C. C thành B

D. A thành D

Câu 4 : Một cuộc thi có 15 người tham dự, giả thiết rằng không có hai người nào có điểm bằng nhau. Nếu kết quả cuộc thi và việc chọn ra 4 người có điểm cao nhất thì có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra?

A. 1635

B. 1536

C. 1356

D. 1365

Câu 5 : Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của phép dời hình?

A. Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng bảo toàn thứ tự của ba điểm đó.

B. Biến đường tròn thành đường tròn bằng nó.

C. Biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến tia thành tia.

D. Biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng có độ dài gấp k lần đoạn thẳng ban đầu k ≠ 1 .

Câu 6 : Giả sử bạn muốn mua một áo sơ mi cỡ 39 hoặc cỡ 40. Áo cỡ 39 có 5 màu khác nhau, áo cỡ 40 có 4 màu khác nhau. Hỏi có bao nhiêu sự lựa chọn (về màu áo và cỡ áo)?

A. 9

B. 5

C. 4

D. 10

Câu 7 : Cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) và điểm M'(4;2) . Biết là ảnh của M qua phép tịnh tiến Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) . Tìm M.

A. M(5;-3)

B. M(-3;5)

C. M(3;7)

D. M(-4;10)

Câu 8 : Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2sin2x - cos2x lần lượt là:

A. 2; −1

B. 3; −1

C. −1; −3

D. 3; 1

Câu 9 : Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x + 3y - 3 = 0 . Ảnh của đường thẳng d qua phép vị tự tâm O tỉ số k = 2 biến đường thẳng d thành đường thẳng có phương trình là:

A. 2x + 3y - 6 = 0

B. 4x + 2y - 5 = 0

C. 2x + 3y + 3 = 0

D. 4x - 2y - 3 = 0

Câu 10 : Cho hai đường thẳng song song a và b Trên a lấy 17 điểm phân biệt, trên b lấy 20 điểm phân biệt. Tính số tam giác mà có các đỉnh được chọn từ 37 điểm này.

A. 5690

B. 5960

C. 5950

D. 5420

Câu 11 : Có bao nhiêu phép quay tâm O góc α, 0 ≤ α ≤ 2π , biến tam giác đều có tâm O thành chính nó

A. 4

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 12 : Điều kiện xác định của hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 13 : Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình (x - 1)2 + (y - 2)2 = 4. Hỏi phép vị tự tâm O tỉ số k = -2 biến (C) thành đường tròn nào sau đây:

A. (x - 4)2 + (y - 2)2 = 4

B. (x - 4)2 + (y - 2)2 = 16

C. (x + 2)2 + (y + 4)2 = 16

D. (x - 2)2 + (y - 4)2 = 16

Câu 14 : Cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) và đường tròn Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) . Ảnh của (C) qua Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) là (C') :

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 15 : Chu kỳ của hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 16 : Có 5 tem thư khác nhau và 6 bì thư khác nhau. Từ đó người ta muốn chọn ra 3 tem thư, 3 bì thư và dán 3 tem thư ấy lên 3 bì đã chọn. Hỏi có bao nhiêu cách làm như thế?

A. 1000

B. 1200

C. 2000

D. 2200

Câu 17 : Ảnh của đường thẳng d: -3x + 4y + 5 = 0 qua phép đối xứng trục Ox là đường thẳng nào sau đây

A. 3x + 4y - 5 = 0

B. 3x - 4y - 5 = 0

C. -3x + 4y - 5 = 0

D. x + 3y - 5 = 0

Câu 18 : Một hộp có 5 viên bi xanh, 6 viên bi đỏ và 7 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 5 viên bi trong hộp, tính xác suất để 5 viên bi được chọn có đủ màu và số bi đỏ bằng số bi vàng.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 19 : Ảnh của điểm P(-1;3) qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm O(0;0) góc quay 180o và phép vị tự tâm O(0;0) tỉ số 2 là.

A. (2; -6)

B. (-2; 6)

C. (6; 2)

D. (- 6; -2)

Câu 20 : Cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) . Tính giá trị Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) .

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 21 : Trong một hộp chứa sáu quả cầu trắng được đánh số từ 1 đến 6 và ba quả cầu đen được đánh số 7; 8; 9 Có bao nhiêu cách chọn một trong các quả cầu ấy?

A.27

B. 9

C. 6

D. 3

Câu 22 : Tìm m để phương trình 5cosx - msinx = m + 1 có nghiệm

A. m ≤ 24

B. m ≥ 24

C. m ≤ 12

D. m ≤ -13

Câu 23 : Sắp xếp năm bạn học sinh An, Bình, Chi, Dũng, Lệ vào một chiếc ghế dài có 5 chỗ ngồi. Số cách sắp xếp sao cho bạn Chi luôn ngồi chính giữa là

A. 24

B. 120

C. 60

D. 16

Câu 24 : Phương trình: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) tương đương với phương trình nào sau đây:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 25 : Một thùng trong đó có 12 hộp đựng bút màu đỏ, 18hộp đựng bút màu xanh. Số cách khác nhau để chọn được đồng thời một hộp màu đỏ, một hộp màu xanh là?

A. 13

B. 12

C. 18

D. 216

Câu 26 : Phương trình 1 + cosx = m có đúng 2 nghiệm Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) khi và chỉ khi:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 27 : Tìm hệ số của x12 trong khai triển (2x - x2)10

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 28 : Giải phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 29 : Số 253125000 có bao nhiêu ước số tự nhiên?

A. 160

B.240

C.180

D. 120

Câu 30 : Phương trình sinx = cosx chỉ có các nghiệm là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 31 : Tìm hệ số của x5 trong khai triển P(x) = x(1 - 2x)5 + x2(1 + 3x)10

A. 80

B. 3240

C. 3320

D. 259200

Câu 32 : Trong một ban chấp hành đoàn gồm 7 người, cần chọn ra 3 người vào ban thường vụ. Nếu cần chọn ban thường vụ gồm ba chức vụ Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên thường vụ thì có bao nhiêu cách chọn?

A. 210

B. 200

C. 180

D. 150

Câu 33 : Phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) :

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 34 : Từ các chữ số 0; 1; 2;3 ; 4; 5 có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số khác nhau

A. 156

B. 144

C. 96

D. 134

Câu 35 : Nghiệm của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 36 : Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 7 chữ số khác nhau đôi một, trong đó chữ số 2 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 3?

A. 249

B. 7440

C. 3204

D. 2942

Câu 37 : Tính tổng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) .

A. S = 3n

B. S = 2n

C. S = 3.2n

D. S = 4n

Câu 38 : Một hộp chứa 3 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ và 6 viên bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 6 viên bi từ hộp, tính xác suất để 6 viên bi được lấy ra có đủ cả ba màu.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 39 : Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Hai đường thằng có một điểm chung thì chúng có vô số điểm chung khác.

B. Hai đường thẳng song song khi và chỉ khi chúng không điểm chung.

C. Hai đường thẳng song song khi và chỉ khi chúng không đồng phẳng.

D. Hai đường thẳng chéo nhau khi và chỉ khi chúng không đồng phẳng.

Câu 40 : Cho tứ diện ABCD. Gọi I; J lần lượt là trọng tâm các tam giác ABD và ABC. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

A. IJ song song với CD

B. IJ song song với AB

C. IJ chéo CD

D. IJ cắt AB

Xem thêm các đề thi Toán lớp 11 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2004 - Toán Lý Hóa