Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 2

Năm học 2020 - 2021

Môn: Toán 11

Thời gian làm bài: 90 phút

Tải xuống

I.Trắc nghiệm

Câu 1: Công thức tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp sô nhân (un) có công bội q≠1 là

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 2: Cho dãy số : -1;1;-1;1;-1;1;... . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Dãy số không phải là một cấp số nhân

B. Dãy số này là cấp số nhân có u1= –1, q =-1

C. Số hạng tổng quát un = 1n =1.

D. Số hạng tổng quát un =(-1)2n

Câu 3: Cho cấp số nhân (un) với Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) Tìm q ?

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 4: Cho cấp số nhân (un) với Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) Số hạng thứ 5 của cấp số nhân là

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 5: Cho cấp số nhân (un) với Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) Giá trị của a là:

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 6: Cho cấp số nhân (un) với u1= 3, q=-2. Số 192 là số hạng thứ mấy của dãy?

A. Số hạng thứ 5.

B. Số hạng thứ 6.

C. Số hạng thứ 7.

D. Không là số hạng của dãy.

Câu 7: Xác định x để 3 số 2x – 1, x, 2x + 1 lập thành một cấp số nhân:

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 8: Kết quả của lim(2n3-100n2+n) là

A. 5

B. 0

C. 15

D. +∞

Câu 9: Kết quả của Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

A. 2

B. -1

C. -5

D. +∞

Câu 10: Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) bằng :

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 11: Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau của Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 12: Giá trị đúng của Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) là:

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 13: Kết quả đúng của Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) là:

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 14: Kết quả đúng của Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) là:

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 15: Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) bằng :

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 16: Giá trị đúng của Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) là:

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 17: Giá trị đúng của Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) là:

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 18: Tính giới hạn: Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 19: Tính giới hạn: Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 20: Giá tri đúng của Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 21: Tính Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) bằng :

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 22: Cho hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) Chọn kết quả đúng của Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

A. -1

B. 0

C. 1

D. Không tồn tại.

Câu 23: Cho hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) Giá trị đúng của Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) là:

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 24: Tính giới hạn: Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) là:

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 25: Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau của Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) là:

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 26: Cho tứ diện ABCD có AB= AC và DB= DC. Khẳng định nào sau đây đúng?

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 27: Biết Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) Tìm a ?

A. a=-2

B. a=2

C. a=0

D. a=4

Câu 28: Cho Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) Giá trị của biểu thức P=2a-b bằng:

A. a=-2

B. a=2

C. a=0

D. a=4

Câu 29: Trong không gian cho điểm O và bốn điểm A; B; C; D không thẳng hàng. Điều kiện cần và đủ để A; B; C; D tạo thành hình bình hành là

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 30: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi G là điểm thỏa mãn: Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 31: Cho tứ diện ABCD. Gọi M và P lần lượt là trung điểm của AB và CD. Đặt Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề). Khẳng định nào sau đây đúng?

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 32: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Góc giữa AC và DA’ là:

A. 450

B. 900

C. 600

D. 1200

Câu 33: Cho tứ diện ABCD có AB= AC= AD và Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề). Hãy xác định góc giữa cặp vectơ Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

A. 600

B. 450

C. 1200

D. 900

Câu 34: Cho hình chóp S. ABC có Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) và tam giác ABC vuông ở B , AH là đường cao của tam giác SAB. Khẳng định nào sau đây sai?

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 35: Cho tứ diện SABC có ABC là tam giác vuông tại B và Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề). Khẳng định nào sau đây là đúng nhất.

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

II. Tự luận

Câu 1: Bài 1.Tính các giới hạn sau:

Bộ Đề thi Toán lớp 11 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 2: Cho hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Tìm a để hàm số đã cho liên tục tại x = 1.

Câu 3: Chứng minh rằng phương trình 2mcos2x+mx=0 luôn có nghiệm với mọi giá trị thực của tham số m.

Tải xuống

Xem thêm các đề thi Toán lớp 11 chọn lọc từ các trường THPT hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2004 - Toán Lý Hóa