Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề)Để học tốt Toán lớp 10, phần dưới đây liệt kê Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2024 có đáp án (30 Đề). Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Toán 10.

Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề)

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán 11

Thời gian làm bài: 90 phút

I.Trắc nghiệm

Câu 1: Công thức tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp sô nhân (un) có công bội q≠1 là

Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề)

Câu 2: Cho dãy số : -1;1;-1;1;-1;1;... . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Dãy số không phải là một cấp số nhân

B. Dãy số này là cấp số nhân có u1= –1, q =-1

C. Số hạng tổng quát un = 1n =1.

D. Số hạng tổng quát un =(-1)2n

Quảng cáo

Câu 3: Cho cấp số nhân (un) với Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề) Tìm q ?

Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề)

Câu 4: Cho cấp số nhân (un) với Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề) Số hạng thứ 5 của cấp số nhân là

Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề)

Câu 5: Cho cấp số nhân (un) với Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề) Giá trị của a là:

Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề)

Quảng cáo

Câu 6: Cho cấp số nhân (un) với u1= 3, q=-2. Số 192 là số hạng thứ mấy của dãy?

A. Số hạng thứ 5.

B. Số hạng thứ 6.

C. Số hạng thứ 7.

D. Không là số hạng của dãy.

Câu 7: Xác định x để 3 số 2x – 1, x, 2x + 1 lập thành một cấp số nhân:

Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề)

Câu 8: Kết quả của lim(2n3-100n2+n) là

A. 5

B. 0

C. 15

D. +∞

Quảng cáo

Câu 9: Kết quả của Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề)

A. 2

B. -1

C. -5

D. +∞

Câu 10: Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề) bằng :

Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề)

Câu 11: Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau của Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề)

Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề)

Câu 12: Giá trị đúng của Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề) là:

Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề)

Câu 13: Kết quả đúng của Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề) là:

Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề)

Câu 14: Kết quả đúng của Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề) là:

Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề)

Câu 15: Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề) bằng :

Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề)

Câu 16: Giá trị đúng của Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề) là:

Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề)

Câu 17: Giá trị đúng của Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề) là:

Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề)

Câu 18: Tính giới hạn: Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề)

Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề)

Câu 19: Tính giới hạn: Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề)

Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề)

Câu 20: Giá tri đúng của Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề)

Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề)

Câu 21: Tính Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề) bằng :

Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề)

Câu 22: Cho hàm số Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề) Chọn kết quả đúng của Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề)

A. -1

B. 0

C. 1

D. Không tồn tại.

Câu 23: Cho hàm số Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề) Giá trị đúng của Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề) là:

Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề)

Câu 24: Tính giới hạn: Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề) là:

Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề)

Câu 25: Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau của Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề) là:

Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề)

Câu 26: Cho tứ diện ABCD có AB= AC và DB= DC. Khẳng định nào sau đây đúng?

Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề)

Câu 27: Biết Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề) Tìm a ?

A. a=-2

B. a=2

C. a=0

D. a=4

Câu 28: Cho Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề) Giá trị của biểu thức P=2a-b bằng:

A. a=-2

B. a=2

C. a=0

D. a=4

Câu 29: Trong không gian cho điểm O và bốn điểm A; B; C; D không thẳng hàng. Điều kiện cần và đủ để A; B; C; D tạo thành hình bình hành là

Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề)

Câu 30: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi G là điểm thỏa mãn: Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề) Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề)

Câu 31: Cho tứ diện ABCD. Gọi M và P lần lượt là trung điểm của AB và CD. Đặt Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề). Khẳng định nào sau đây đúng?

Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề)

Câu 32: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Góc giữa AC và DA’ là:

A. 450

B. 900

C. 600

D. 1200

Câu 33: Cho tứ diện ABCD có AB= AC= AD và Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề). Hãy xác định góc giữa cặp vectơ Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề)Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề)

A. 600

B. 450

C. 1200

D. 900

Câu 34: Cho hình chóp S. ABC có Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề) và tam giác ABC vuông ở B , AH là đường cao của tam giác SAB. Khẳng định nào sau đây sai?

Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề)

Câu 35: Cho tứ diện SABC có ABC là tam giác vuông tại B và Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề). Khẳng định nào sau đây là đúng nhất.

Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề)

II. Tự luận

Câu 1: Bài 1.Tính các giới hạn sau:

Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2024 có đáp án (30 đề)

Câu 2: Cho hàm số Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề)

Tìm a để hàm số đã cho liên tục tại x = 1.

Câu 3: Chứng minh rằng phương trình 2mcos2x+mx=0 luôn có nghiệm với mọi giá trị thực của tham số m.

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Đề thi Toán 11 năm 2024 mới nhất, để mua tài liệu trả phí đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng truy cập tailieugiaovien.com.vn

Xem thử

Xem thêm bộ đề thi Toán 11 năm 2024 chọn lọc khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên