Bộ Đề thi Toán 11 Học kì 2 năm 2024 (15 đề)



Bộ Đề thi Toán 11 Học kì 2 năm 2024 (15 đề)

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Đề thi Toán 11 Cuối kì 2 bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán 11

Thời gian làm bài: 90 phút

I.Trắc nghiệm (30 câu; 6,0 điểm)

Câu 1: Đạo hàm của hàm số y=tan3x bằng

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề)

Câu 2:Hàm số nào sau đây có đạo hàm bằng: 3x2-2x

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề)

Quảng cáo

Câu 3: Trong không gian, cho 3 đường thẳng a, b, c phân biệt và mặt phẳng (P) Mệnh đề nào sau đây đúng?

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề)

Câu 4: Tính giới hạn Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề) ta được kết quả là:

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

Câu 5:Trong không gian, cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Mệnh đề nào sai đây SAI?

A. Tồn tại một mặt phẳng chứa a và song song với b.

B. Khoảng cách giữa a và b bằng độ dài đường vuông góc chung của a và b.

C. Tồn tại duy nhất một cặp mặt phẳng lần lượt chứa 2 đường thẳng a, b và song song với nhau.

D. Tồn tại một mặt phẳng chứa b và song song với a.

Quảng cáo

Câu 6: Trong không gian, cho đường thẳng a và mặt phẳng (P) Có bao nhiêu mặt phẳng chứa đường thẳng a và vuông góc với mặt phẳng (P)

A. Có duy nhất một

B. Có vô số

C. Có một hoặc vô số

D. Không có

Câu 7: Cho hàm số f(x)=x4+2x2-3. Tìm x để f'(x)>0?

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề)

Câu 8: Tính giới hạn Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề) ta được kết quả là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Quảng cáo

Câu 9: Giới hạn Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề) bằng:

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề)

Câu 10: Tính giới hạn Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề) ta được kết quả là:

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề)

Câu 11:Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 2a; cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy, Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề) gọi M là trung điểm AC. Tính khoảng cách từ M đến mp(SBC)

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề)        Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề)

Câu 12: Cho các hàm số u: u=u(x),v=v(x) có đạo hàm trên khoảng J và v(x)≠0 với mọi x∈J. Mệnh đề nào sau đây SAI?

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề)

Câu 13: Cho hình chóp S.ABC, tam giác ABC vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy (ABC) Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên SB. Mệnh đề nào sau đây SAI?

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề) Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề)

Câu 14: Cho hàm số Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề) có đồ thị (C) và điểm A(m;1). Gọi S là tập các giá trị của m để có đúng một tiếp tuyến của (C) đi qua A. Tính tổng bình phương các phần tử của tập S

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề)

Câu 15: Biết hàm số Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề) liên tục tại x=1 . Tính giá trị của biểu thức P=a-4b

A. P=4

B. P=-4

C. P=-5

D. P=5

Câu 16:Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ đều. Mệnh đề nào sau đây SAI?

A. Lăng trụ đã cho là lăng trụ đứng

B. Các mặt bên của lăng trụ là hình chữ nhật

C. Hai mặt đáy của lăng trụ là các đa giác đều

D. Tam giác B’AC đều

Câu 17: Phương trình 3x5+5x3 +10=0 có nghiệm thuộc khoảng nào sau đây?

A. (-2;-1)

B. (-1;0)

C. (0;1)

D. (-10;-2)

Câu 18: Cho hàm số Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề) Ta có f'(1) bằng:

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề)

Câu 19: Cho hàm số Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề) Mệnh đề nào sau đây ĐÚNG?

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề)

Câu 20: Cho hàm số f(x)=x2+1 , tiếp tuyến song song với đường thẳng y=9x+5 của đồ thị hàm số là:

A. y=2x

B. y=x+1

C. y=4x-2

D. y=2x+4

Câu 21: Cho hàm số f(x)=x3-3x2 , tiếp tuyến với đồ thị của hàm số tại điểm A(1;2) có phương trình là:

A. y=9x+5 và y=9(x-3)

B. y=9x+5

C. y=9(x-3)

D. y=9(x+3)

Câu 22: Mệnh đề nào sau đây SAI?

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề)

Câu 23:Trong không gian, mệnh đề nào sau đây ĐÚNG?

A. Côsin của góc giữa hai đường thẳng trong không gian có thể là một số âm.

B. Góc giữa hai đường thẳng thuộc khoảng (00;900)

C. Góc giữa hai mặt phẳng bằng góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng đó.

D. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng góc giữa đường thẳng đó và một đường thẳng nằm trong mặt phẳng đó.

Câu 24: Tìm m để hàm số Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề) liên tục tại x=1

A. m=0

B. m=-1

C. m=2

D. m=1

Câu 25: Trong không gian cho mp(P) và điểm M không thuộc mp(P). Mệnh đề nào sau đây ĐÚNG?

A. Qua M kẻ được vô số đường thẳng vuông góc với mp(P) .

B. Qua M có vô số đường thẳng song song với mp(P) và các đường thẳng đó cùng thuộc mặt phẳng (Q) qua M và song song với mp(P) .

C. Qua M có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với mp(P) .

D. Có duy nhất một đường thẳng đi qua M tạo với mp(P) một góc bằng 600 .

Câu 26: Cho tứ diện ABCD đều, gọi G là trọng tâm tam giác BCD. Mệnh đề nào sau đây SAI?

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề)

Câu 27: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy,SA=2a. Mệnh đề nào sau đây SAI?

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề) Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề)

Câu 28: Giới hạn Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề) Mệnh đề nào sau đây ĐÚNG?

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề)

Câu 29: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy; SA=AB=a. Gọi φ là góc giữa SB và mp(SAC), tính φ

A. φ=600

B. φ=300

C. φ=450

D. Đáp án khác

Câu 30: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC vuông cân tại A, Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề); tam giác SBC đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SB ta được kết quả là:

Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề)

II. Tự luận

Câu 1:(2,5 điểm)

1. Cho hàm số y=x3-42+1 có đồ thị (C)

a) Tính y"(1) .

b) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm M có hoành độ x=1 .

2. Cho hàm số Bộ Đề thi Toán 11 học kì 2 năm 2024 (15 đề). Xét tính liên tục của hàm số tại x=2 .

Câu 2:(1,5 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh bằng 4a; hình chiếu vuông góc của S trên mặt đáy là trung điểm H của OA; góc giữa mặt phẳng (SDC) và mặt đáy bằng 450 .

1. Chứng minh BD⊥SC .

2. Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SCD) .

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Đề thi Toán 11 năm 2024 mới nhất, để mua tài liệu trả phí đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng truy cập tailieugiaovien.com.vn

Xem thử

Xem thêm bộ đề thi Toán 11 năm 2024 chọn lọc khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.




Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên