Bộ Đề thi Toán lớp 11 Học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)



Bộ Đề thi Toán lớp 11 Học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2020 - 2021

Môn: Toán 11

Thời gian làm bài: 90 phút

Tải xuống

I.Trắc nghiệm (30 câu; 6,0 điểm)

Câu 1: Đạo hàm của hàm số y=tan3x bằng

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 2:Hàm số nào sau đây có đạo hàm bằng: 3x2-2x

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 3: Trong không gian, cho 3 đường thẳng a, b, c phân biệt và mặt phẳng (P) Mệnh đề nào sau đây đúng?

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 4: Tính giới hạn Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) ta được kết quả là:

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

Câu 5:Trong không gian, cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Mệnh đề nào sai đây SAI?

A. Tồn tại một mặt phẳng chứa a và song song với b.

B. Khoảng cách giữa a và b bằng độ dài đường vuông góc chung của a và b.

C. Tồn tại duy nhất một cặp mặt phẳng lần lượt chứa 2 đường thẳng a, b và song song với nhau.

D. Tồn tại một mặt phẳng chứa b và song song với a.

Câu 6: Trong không gian, cho đường thẳng a và mặt phẳng (P) Có bao nhiêu mặt phẳng chứa đường thẳng a và vuông góc với mặt phẳng (P)

A. Có duy nhất một

B. Có vô số

C. Có một hoặc vô số

D. Không có

Câu 7: Cho hàm số f(x)=x4+2x2-3. Tìm x để f'(x)>0?

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 8: Tính giới hạn Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) ta được kết quả là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 9: Giới hạn Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) bằng:

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 10: Tính giới hạn Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) ta được kết quả là:

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 11:Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 2a; cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy, Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) gọi M là trung điểm AC. Tính khoảng cách từ M đến mp(SBC)

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)        Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 12: Cho các hàm số u: u=u(x),v=v(x) có đạo hàm trên khoảng J và v(x)≠0 với mọi x∈J. Mệnh đề nào sau đây SAI?

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 13: Cho hình chóp S.ABC, tam giác ABC vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy (ABC) Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên SB. Mệnh đề nào sau đây SAI?

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 14: Cho hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) có đồ thị (C) và điểm A(m;1). Gọi S là tập các giá trị của m để có đúng một tiếp tuyến của (C) đi qua A. Tính tổng bình phương các phần tử của tập S

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 15: Biết hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) liên tục tại x=1 . Tính giá trị của biểu thức P=a-4b

A. P=4

B. P=-4

C. P=-5

D. P=5

Câu 16:Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ đều. Mệnh đề nào sau đây SAI?

A. Lăng trụ đã cho là lăng trụ đứng

B. Các mặt bên của lăng trụ là hình chữ nhật

C. Hai mặt đáy của lăng trụ là các đa giác đều

D. Tam giác B’AC đều

Câu 17: Phương trình 3x5+5x3 +10=0 có nghiệm thuộc khoảng nào sau đây?

A. (-2;-1)

B. (-1;0)

C. (0;1)

D. (-10;-2)

Câu 18: Cho hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) Ta có f'(1) bằng:

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 19: Cho hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) Mệnh đề nào sau đây ĐÚNG?

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 20: Cho hàm số f(x)=x2+1 , tiếp tuyến song song với đường thẳng y=9x+5 của đồ thị hàm số là:

A. y=2x

B. y=x+1

C. y=4x-2

D. y=2x+4

Câu 21: Cho hàm số f(x)=x3-3x2 , tiếp tuyến với đồ thị của hàm số tại điểm A(1;2) có phương trình là:

A. y=9x+5 và y=9(x-3)

B. y=9x+5

C. y=9(x-3)

D. y=9(x+3)

Câu 22: Mệnh đề nào sau đây SAI?

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 23:Trong không gian, mệnh đề nào sau đây ĐÚNG?

A. Côsin của góc giữa hai đường thẳng trong không gian có thể là một số âm.

B. Góc giữa hai đường thẳng thuộc khoảng (00;900)

C. Góc giữa hai mặt phẳng bằng góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng đó.

D. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng góc giữa đường thẳng đó và một đường thẳng nằm trong mặt phẳng đó.

Câu 24: Tìm m để hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) liên tục tại x=1

A. m=0

B. m=-1

C. m=2

D. m=1

Câu 25: Trong không gian cho mp(P) và điểm M không thuộc mp(P). Mệnh đề nào sau đây ĐÚNG?

A. Qua M kẻ được vô số đường thẳng vuông góc với mp(P) .

B. Qua M có vô số đường thẳng song song với mp(P) và các đường thẳng đó cùng thuộc mặt phẳng (Q) qua M và song song với mp(P) .

C. Qua M có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với mp(P) .

D. Có duy nhất một đường thẳng đi qua M tạo với mp(P) một góc bằng 600 .

Câu 26: Cho tứ diện ABCD đều, gọi G là trọng tâm tam giác BCD. Mệnh đề nào sau đây SAI?

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 27: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy,SA=2a. Mệnh đề nào sau đây SAI?

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 28: Giới hạn Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) Mệnh đề nào sau đây ĐÚNG?

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 29: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy; SA=AB=a. Gọi φ là góc giữa SB và mp(SAC), tính φ

A. φ=600

B. φ=300

C. φ=450

D. Đáp án khác

Câu 30: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC vuông cân tại A, Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề); tam giác SBC đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SB ta được kết quả là:

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

II. Tự luận

Câu 1:(2,5 điểm)

1. Cho hàm số y=x3-42+1 có đồ thị (C)

a) Tính y"(1) .

b) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm M có hoành độ x=1 .

2. Cho hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề). Xét tính liên tục của hàm số tại x=2 .

Câu 2:(1,5 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh bằng 4a; hình chiếu vuông góc của S trên mặt đáy là trung điểm H của OA; góc giữa mặt phẳng (SDC) và mặt đáy bằng 450 .

1. Chứng minh BD⊥SC .

2. Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SCD) .

Tải xuống

Xem thêm các đề thi Toán lớp 11 chọn lọc từ các trường THPT hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.




2004 - Toán Lý Hóa