Bộ 20 Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Tuyển chọn Bộ 20 Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ đề thi Toán 11 của các trường THPT. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa Học kì 1 môn Toán 11.

Bộ 20 Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Đề thi Toán 11 Giữa kì 1 bản word có lời giải chi tiết:

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán 11

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I.Trắc nghiệm

Quảng cáo

Câu 1.Tập xác định của hàm số Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 năm 2024

Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 năm 2024

Câu 2. Trong khai triển nhị thức (1 + x)6 xét các khẳng định sau:

I. Gồm có 7 số hạng.

II. Số hạng thứ 2 là 6x.

III. Hệ số của x5 là 5.

Trong các khẳng định trên

A. Chỉ I và III đúng    B. Chỉ II và III đúng

C. Chỉ I và II đúng    D. Cả ba đúng

Câu 3.Cho hai đường thẳng d1 và d2 cắt nhau. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến d1 thành d2

A. Không.               B. Một.                  

C. Hai.                    D. Vô số.

Câu 4. Cho hình vuông tâm O. Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm O  góc ∝,Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 năm 2024biến hình vuông thành chính nó ?

Quảng cáo

A. 1.                         B. 2.                      

C. 3.                         D. 4.

Câu 5. Với Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 năm 2024, mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Cả hai hàm y = -sin2x và y = -1+ cos2x đều nghịch biến. 

B. Cả hai hàm số y = -sin2x và y = -1 + cos2x đều đồng biến.

C. Hàm số y = -sin2x nghịch biến, hàm số y = -1 + cos2x đồng biến.

D. Hàm số y = -sin2x đồng biến, hàm số y = -1 + cos2x nghịch biến.

Câu 6. Cho các chữ số 0; 1; 2; 4; 5; 6; 8. Hỏi từ các chữ số trên lập được tất cả bao nhiêu số có 5 chữ số khác nhau chia hết cho 5 mà trong mỗi số chữ số 1 luôn xuất hiện?

A. 444                              B. 480                          

C. 420                              D. 468

Câu 7. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng d  có phương trình 5x-3y+15-0. Tìm ảnh d'  của d  qua phép quay Q( 0, 90o) với O  là gốc tọa độ. ?

Quảng cáo

Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 năm 2024

Câu 8:Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 năm 2024

Câu 9.Trong mặt phẳng tọa độ Oxy  , viết phương trình đường tròn (C')  là ảnh của (C): x2 + y2 -2x + 4y – 4 = 0 qua phép quay Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 năm 2024.

Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 năm 2024 

Câu 10:Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn?

Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 năm 2024

Câu 11. Cho 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 5. Từ 5 chữ số này ta lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau?

A. 120                B. 60                            

C. 30                   D. 40

Câu 12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình bình hành OABC  với điểm A(-2;1) , điểm  B thuộc đường thẳng Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 năm 2024. Tìm quỹ tích đỉnh C  ?

Quảng cáo

A. Là đường thẳng có phương trình 2x – y -10 = 0.                

B. Là đường thẳng có phương trình x – 2y – 7 = 0.

C. Là đường thẳng có phương trình 2x – y + 7 = 0.

D. Là đường tròn có phương trình x2 + y2 – 2x + y = 0 x2.

Câu 13: Tìm chu kì T của hàm số Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 năm 2024.

Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 năm 2024

Câu 14. Giả sử một công việc có thể được tiến hành theo hai phương án A và B. Phương án A có thể thực hiện bằng n cách, phương án B có thể thực hiện bằng m cách không trùng với cách nào của phương án A. Khi đó:

A. Công việc có thể được thực hiện bằng m.n cách.

B. Công việc có thể được thực hiện bằngĐề thi Giữa kì 1 Toán 11 năm 2024cách.

C. Công việc có thể được thực hiện bằng m + n cách.

D. Công việc có thể thực hiện bằng Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 năm 2024cách.

Câu 15. Cho tam giác đều  ABC có tâm O . Phép quay tâm O , góc quay Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 năm 2024biến tam giác đều thành chính nó thì góc quay Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 năm 2024 là góc nào sau đây:

Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 năm 2024

Câu 16. Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số y = sin2x + 2cos2x.

Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 năm 2024

Câu 17. Trong mặt phẳng Oxy  . Phép đối xứng tâm O(0;0) biến điểm M(-2;3) thành điểm:

Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 năm 2024

Câu 18. Phương trình nào dưới đây có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình tanx = 1?

Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 năm 2024

Câu 19. Hình gồm hai đường tròn có tâm và bán kính khác nhau có bao nhiêu trục đối xứng?

A. Không có.              B. Một.                      

C. Hai.                       D. Vô số

Câu 20. Nghiêm của pt  3.cos2x = – 8.cosx – 5   là:

Đề thi Giữa kì 1 Toán 11 năm 2024

II. Tự luận 

Câu 1. Có 5 học sinh nam và 3 học sinh nữ xếp thành một hàng dọc. Hỏi có bao nhiêu cách xếp để 2 học sinh nam xen giữa 3 học sinh nữ? (đổi 2 học sinh bất kì được cách mới)

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ  , phép tịnh tiến theo véctơ  biến đường thẳng d1: x + y = 0 thành d1: x + y – 4 = 0 và d2: x – y +2  thành d2: x – y -8. Tính m = a + b

Câu 3. Tìm tất cả giá trị của m để phương trình sinxx – 2(m-1)sinxcosx – (m-1)cos2x = m có nghiệm?

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán 11

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Câu 1. Tập xác định của hàm số Bộ 20 Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Bộ 20 Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm M(1;1). Hỏi điểm nào sau đây là ảnh của điểm M qua phép quay tâm O(0;0) , góc quay  45o ?

Bộ 20 Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 3 :Hàm số  y = sin2x đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

Bộ 20 Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 4.  Gọi d' là hình ảnh của d qua tâm I góc quayBộ 20 Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất(biết  I không nằm trên d ), đường thẳng d' song với d khi:

Bộ 20 Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 5.Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

Bộ 20 Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn (C): x2 + y2 +6x + 5 = 0. Tìm ảnh đường tròn (C') của (C) qua Q( 0,90o) .

Bộ 20 Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 7. Một tổ học sinh có 5 nam và 5 nữ xếp thành một hàng dọc thì số các cách xếp khác nhau là:

A 25                          B. 10                           

C. 10!                        D. 40

Câu 8. Cho hình vuông ABCD tâm I . Gọi M,N  lần lượt là trung điểm AD,DC. Phép tịnh tiến theo vectơ nào sau đây biến tam giác AMI thành  INC

Bộ 20 Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Bộ 20 Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 9: Tìm chu kì T của hàm số y = 2sin2x + 3cos23x.

Bộ 20 Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 10. Có 5 học sinh nam và 3 học sinh nữ xếp thành một hàng dọc. Hỏi có bao nhiêu cách xếp để 2 học sinh nam xen giữa 3 học sinh nữ? (đổi 2 học sinh bất kì được cách mới)

A. 2880                 B. 5760                        

C. 1440                 D. 4320

Câu 11. Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai đường thẳng d:2x -3y +3 = 0  và d’:2x - 3y – 5 = 0. Tìm tọa độ Bộ 20 Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất có phương vuông góc với d  và t  biến đường thẳng d  thành d'.

Bộ 20 Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 12. Gọi M; m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 8sin2x + 3cos2x. Tính P = 2M – m2 .

A. 1                        B. 2                        

C. 112                    D. 130

Câu 13. Nếu bốn số hạng đầu của một hàng trong tam giác Pascal được ghi lại là: 1      16      120     560

Khi đó 4 số hạng đầu của hàng kế tiếp là:

A. 1  32  360  1680          B. 1  18  123   564

C. 1  17  137  697            D. 1  17  136   680

Câu 14. Có 3 tem thư khác nhau và 6 bì thư khác nhau. Người ta muốn chọn từ đó ra 3 tem thư, 3 bì thư và dán 3 tem thư đó lên 3 bì thư đã chọn, mỗi bì thư chỉ dán 1 tem thư. Hỏi có bao nhiêu cách làm như vậy?

A. 200               B. 30                            

C. 300                D. 120

Câu 15. Hình gồm hai đường thẳng d  và  d' vuông góc với nhau đó có mấy trục đối xứng?

A. 0.                    B. 2.                            

C. 4.                    D. Vô số

Câu 16. Có bao nhiêu điểm biến thành chính nó qua phép quay tâm O , góc quayBộ 20 Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

A. Không có.        B. Một.                  

C. Hai.                  D. Vô số.

Câu 17.  Với giá trị nào của x thì giá trị của các hàm số y = sin3x  và y = sinx bằng nhau?

Bộ 20 Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 18. Nghiệm của phương trìnhBộ 20 Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtlà:

Bộ 20 Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 19. Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm M(2;3). Hỏi M là ảnh của điểm nào trong các điểm sau qua phép đối xứng trục Oy?

A. (3;2).                   B. (2;-3).                 

C. (3;-2).                  D. (-2;3).  

Câu 20. Từ A đến B có 3 con đường, từ B đến C có 4 con đường. Hỏi có bao nhiêu cách chọn đường từ A đến C (qua B) và trở về C đến A (qua B) và không đi lại các con đường đã đi rồi?

A. 72.                       B. 132.                    

C. 18.                       D. 23.

Câu 21. Giải phương trình Bộ 20 Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất .

Bộ 20 Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 22. Nghiệm của phương trình lượng giác:Bộ 20 Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtđiều kiệnBộ 20 Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhấtlà:

Bộ 20 Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 23. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm lẻ gồm 4 chữ số khác nhau? Đáp số của bài toán là

A. 2420.                   B. 3208.                 

C. 2650.                   D. Kết quả khác.


Câu 24. Tìm số tự nhiên n thỏa Bộ 20 Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

A. n = 5                B. n = 6                

C. n = 10              D. n = 12

Câu 25. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển củaBộ 20 Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất   .

A. 126720            B. –126720           

C. 7920                D. –7920

II. Tự luận 

Câu 1. Giải phương trình lượng giác Bộ 20 Đề thi Toán 11 Giữa học kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 2. Có 5 tem thư khác nhau và 6 bì thư khác nhau. Người ta muốn chọn từ đó ra 3 tem thư, 3 bì thư và dán 3 tem thư đó lên 3 bì thư đã chọn, mỗi bì thư chỉ dán 1 tem thư. Hỏi có bao nhiêu cách làm như vậy?

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Đề thi Toán 11 năm 2024 mới nhất, để mua tài liệu trả phí đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử

Xem thêm bộ đề thi Toán 11 năm 2024 chọn lọc khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên