Top 28 Đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 11 Học kì 2 chọn lọc, có đáp ánPhần dưới là Top 28 Đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 11 Học kì 2 gồm các đề kiểm tra 15 phút, đề thi giữa kì, đề thi học kì 2 chọn lọc, có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Toán lớp 11.

Mục lục Đề kiểm tra Toán 11 Học kì 2

Top 8 Đề kiểm tra Toán 11 Chương 4 Đại Số có đáp án

Quảng cáo

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 11 Chương 4 Đại Số có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 11 Chương 4 Đại Số có đáp án

Top 8 Đề kiểm tra Toán 11 Chương 5 Đại số có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 11 Chương 5 Đại số có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 11 Chương 5 Đại số có đáp án

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Top 8 Đề kiểm tra Toán 11 Chương 3 Hình học có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 11 Chương 3 Hình học có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 11 Chương 3 Hình học có đáp án

Top 4 Đề thi Toán 11 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4

Quảng cáo

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Tính Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 2: Tìm giới hạn Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 3: Tìm giới hạn Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 4: Tìm giới hạn Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 5: Tìm giới hạn Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 6: Giá trị đúng của Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 7: Tìm giới hạn Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 8: Tìm giới hạn Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 9: Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau của Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2):

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 10: Tìm giới hạn Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 11: Chọn kết quả đúng của Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 12: Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2) bằng:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 13: Tìm Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 14: Tìm m để hàm số sau có giới hạn khi x → 1:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 15: Cho hàm số:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

- Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. Với a = -1 thì hàm số đã cho liên tục tại x=1.

B. Với a = 1 thì hàm số đã cho liên tục trên R.

C. Với a = -1 thì hàm số đã cho liên tục trên R.

D. Với a = 1 thì hàm số đã cho gián đoạn tại x= 1.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1:

- Hàm số y = f(x) xác định trên R\{1}. Giả sử (xn) là dãy số bất kì xn ≠ 1 và xn → 1.

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 2:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn C.

Câu 3:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn C.

Câu 4:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn C.

Câu 5:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

- Mà:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn C.

Câu 6:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn B.

Câu 7:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn C.

Câu 8:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn B.

Câu 9:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn A.

Câu 10:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn C.

Câu 11:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn C.

Câu 12:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2) Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn C.

Câu 13:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

- Vậy không tồn tại giới hạn trên.

Chọn A.

Câu 14:

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

- Hàm số có giới hạn khi x → 1 khi và chỉ khi:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn D.

Câu 15:

- Hàm số xác định với mọi x ∈ R.

- Hàm số đã cho liên tục với mọi x ≠ 1.

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

- Để hàm số liên tục tại x= 1 khi và chỉ khi:

Đề kiểm tra 15 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

→ Vậy với a = 1 thì hàm số đã cho liên tục tại x = 1. Do đó, hàm số liên tục trên R.

Chọn B.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 2: Cho dãy số (un) với Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2) Khi đó, lim un = ?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 3: Giá trị của Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 4: Giá trị của Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 5: Giá trị của Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 6: Cho dãy số un với Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2) Chọn kết quả đúng của un là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 7: Giá trị của Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 8: Giá trị đúng của lim(3n - 5n) là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 9: Giá trị của Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 10: Tìm a để hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2) có giới hạn khi x → 1.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 11: Tìm giới hạn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 12: Tìm giới hạn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 13: Tìm giới hạn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 14: Giá trị của Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 15: Tính Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 16: Tìm giới hạn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 17: Tìm giới hạn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 18: Tìm giới hạn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 19: Chọn kết quả đúng của Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 20: Tìm giới hạn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 21: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2) Khẳng định nào sau đây đúng nhất:

A. Hàm số liên tục tại x = 1.

B. Hàm số liên tục tại mọi điểm.

C. Hàm số không liên tục tại x = 1.

D. Tất cả đều sai.

Câu 22: Tìm a để các hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2) liên tục tại x = 0.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 23: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

A. Chỉ (I) đúng.

B. Chỉ (I) và (II).

C. Chỉ (I) và (III).

D. Chỉ (II) và (III).

Câu 24: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2) Khẳng định nào sau đây đúng nhất.

A. Hàm số liên tục trên R.

B. Hàm số liên tục tại mọi điểm Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

C. TXĐ : Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

D. Hàm số liên tục tại mọi điểm Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 25: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2) Khẳng định nào sau đây đúng nhất.

A. Hàm số liên tục trên R.

B. Hàm số liên tục tại mọi điểm.

C. Hàm số không liên tục trên (2:+∞).

D. Hàm số gián đoạn tại điểm x = 2.

Phần II: Tự luận

Câu 1: Tính giới hạn: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 2: Tìm m để các hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2) liên tục trên R.

Câu 3: Cho phương trình Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2) thỏa mãn 2a + 6b + 19c = 0. Chứng minh phương trình có nghiệm trong Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1:

- Dựa vào một số giới hạn đặc biệt ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

⇒ Mệnh đề C là đúng.

Chọn C.

Câu 2:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn C

Câu 3:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn C

Câu 4:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn C.

Câu 5:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn D.

Câu 6:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn B

Câu 7:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn C.

Câu 8:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn A.

Câu 9:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn B.

Câu 10:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

- Hàm số có giới hạn khi:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn D.

Câu 11:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn D

Câu 12:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn C

Câu 13:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

- Mà:

Chọn B.

Câu 14:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn B.

Câu 15:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn A.

Câu 16:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn C.

Câu 17:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn B.

Câu 18:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn C.

Câu 19:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn C.

Câu 20:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

- Do đó:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn A.

Câu 21:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

→ Hàm số không liên tục tại x = 1.

Chọn C.

Câu 22:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

→ Hàm số không liên tục tại x = 0.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Chọn C.

Câu 23:

- Ta có (II) đúng vì hàm số lượng giác liên tục trên từng khoảng của tập xác định.

- Ta có (III) đúng vì Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

- Khi đó:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

- Vậy hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2) liên tục tại x = 1.

- (I) Sai vì với x < -1 thì hàm số đã cho không xác định nên tại các điểm x0 < -1 thì hàm số đã cho không liên tục.

Chọn D.

Câu 24:

+) TXĐ : Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

+) Ta có hàm số liên tục tại mọi điểm Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2) ⇒ hàm số liên tục trái tại Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2) ⇒ hàm số liên tục phải tại Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

+) Hàm số gián đoạn tại mọi điểm Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2) ( vì trên khoảng đó hàm số đã cho không xác định ).

Chọn B.

Câu 25:

- TXĐ : D = ℜ\{2}

+ Với : x0 < 2 Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2) hàm số liên tục với x < 2

+ Với x0 > 2 thì f(x0) = 2 - x và Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2) nên hàm số liên tục với x > 2

+ Tại x = 2 ta có : f(2) = 0.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

→ Hàm số không liên tục tại x = 2.

Chọn D.

Phần II: Tự luận

Câu 1: Tính giới hạn: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

- Ta có: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

- Suy ra:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

-Vì:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Câu 2: Tìm m để các hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2) liên tục trên R.

- Với x ≠ 1 ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2) nên hàm số liên tục trên khoảng ℜ\{1}.

- Do đó hàm số liên tục trên R khi và chỉ khi hàm số liên tục tại x = 1

- Ta có: f(1) = 3m - 2

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

→ Nên hàm số liên tục tại x = 1.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Vậy m = 4/3 là những giá trị cần tìm.

Câu 3: Cho phương trình Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2) thỏa mãn 2a + 6b + 19c = 0. Chứng minh phương trình có nghiệm trong Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

- Xét hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2) liên tục trên R.

- Tính:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

- Suy ra f(0), f(1/3) trái dấu hoặc f(0) = f(1/3) = 0.

+) Nếu f(0) và f(1/3) trái dấu: f(0).f(1/3) < 0 thì tồn tại x0 ∈ (0;1/3)để f(x0) = 0. Khi đó, x0 là 1 nghiệm của phương trình đã cho.

+) Nếu f(0) = 0; f(1/3) = 0 thì phương trình đã cho có 2 nghiệm là x = 0; x = 1/3.

- Vậy phương trình Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2) có nghiệm trong Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2004 - Toán Lý Hóa