Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)Đề thi Toán 11 - Học kì 2

Câu 1: Cho hàm số f(x)liên tục trên đoạn [a ; b] và f(a) = b, f(b) = a, với 0 < a < b. Khi đó phương trình nào trong các phương trình sau đây luôn có nghiệm trên khoảng (a, b).

Quảng cáo

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 2: Kết quả Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1) là:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, góc Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1) . Biết SA = SB = SC = a. Góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD) bằng:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 4: Một cấp số cộng gồm 8 số hạng với số hạng đầu bằng - 15 và số hạng cuối là 69. Tìm công sai của cấp số cộng.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có SA ⊥ (ABC) và tam giác ABC vuông ở B. Gọi AH là đường cao của tam giác SAB. Khẳng định nào sau đây sai?

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 6: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 7: Biết Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1) . Tìm tích của a.b.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 8: Cho hàm số Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1) . Với giá trị nào của tham số m thì hàm số đã cho liên tục tại điểm xm = 2?

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 9: Cho lăng trụ tứ giác đều ABCD.A’B’C’D’ có cạnh đáy bằng a. Gọi M, N, P là trung điểm của các cạnh AD, DC, A’D’. Tính khoảng cách giữa CC’ và mặt phẳng (MNP) ?

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 10: Một người muốn thuê khoan một giếng sâu 20m lấy nước tưới cho vườn cây của gia đình. Tìm hiểu tiền công khoan giếng ở một cơ sở nọ, họ tính theo cách sau đây: giá của mét khoan đầu tiên là 10.000 đồng và kể từ mét khoan thứ hai trở đi, giá của mỗi mét sau tăng lên 7% giá của mét khoan ngay trước nó. Hỏi người ấy cần phải trả số tiền bao nhiêu cho cơ sở khoan giếng?

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Quảng cáo

Câu 11: Cho hình chóp S.ABCD có SA ⊥ (ABCD), tứ giác ABCD là hình thang cân có đáy lớn AD gấp đôi đáy nhỏ BC và cạnh bên AB = BC. Mặt phẳng (P) đi qua A, vuông góc với SD và cắt SB, SC, SD lần lượt tại M, N, P. Khi đó ta có thể kết luận gì về tứ giác AMNP?

A. AMNP là một tứ giác nội tiếp (không có cặp cạnh đối nào song song).

B. AMNP là một hình thang vuông.

C. AMNP là một hình thang.

D. AMNP là một hình chữ nhật.

Câu 12: Cho cấp số cộng (un) có tổng của n số hạng đầu tiên được tính bởi công thức Sn = 4n – n2. Gọi M là tổng của số hạng đầu tiên và công sai của cấp số cộng. Khi đó:

A. M = -1        B. M = 1

C. M = 4        D. M = 7

Câu 13: Trong các giới hạn sau, giới hạn nào không tồn tại.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 14: Gọi S là tập các số nguyên của a sao cho Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1) có giá trị hữu hạn. Tính tổng các phần tử của S.

A. S = 4        B. S = 0

C. S = 2        D. S = 1

Câu 15: Cho hàm số Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1) Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau

A. Hàm số liên tục trên khoảng (-∞ ; -1).

B. Hàm số liên tục trên khoảng (-1 ; +∞).

C. Hàm số liên tục tại điểm x0 = 2.

D. Hàm số liên tục tại điểm x0 = -1.

Câu 16: Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình s = t3 – 3t2 – 9t + 2 ( t tính bằng giây; s tính bằng mét). Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Vận tốc của chuyển động tại thời điểm t = 4 là v = 15 m/ s.

B. Vận tốc của chuyển động tại thời điểm t = 5 là v = 18 m/ s.

C. Vận tốc của chuyển động tại thời điểm t = 3 là v = 12 m/s.

D. Vận tốc của chuyển động bằng 0 khi t = 0 hoặc t = 2.

Câu 17: Cho dãy số (un) có Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1) . Số hạng bằng 1/5 là số hạng thứ mấy?

A. 10        B. 6

C. 12        D.11

Câu 18: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA ⊥ (ABCD), SA = x. Tìm x để hai mặt phẳng (SBC) và (SCD) tạo với nhau một góc 60°.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 19: Giới hạn (nếu tồn tại và hữu hạn) nào sau đây dùng để định nghĩa đạo hàm của hàm số y = f(x) tại điểm x0 ?

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 20: Tìm khẳng định đúng trong các định đúng trong các khẳng định sau đây.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 21: Cho cấp số cộng (un) có số hạng đầu là u1 = 1 và công sai d = 1. Tìm n sao cho tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó bằng 3003.

A. n = 79        B. n = 78

C. n = 77        D. n = 80

Câu 22: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây.

A. Hàm số có giới hạn tại điểm x = a thì có đạo hàm tại điểm x = a.

B. Hàm số có đạo hàm tại điểm x = a thì liên tục tại điểm x = a.

C. Hàm số có giới hạn trái tại điểm x = a thì có đạo hàm tại điểm x = a.

D. Hàm số có liên tục tại điểm x = a thì có đạo hàm tại điểm x = a.

Câu 23: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x3 + 3x2 – 3x sao cho tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất.

A. y = -7x + 2      B. y = -7x - 2

C. y = -6x - 1      D. y = -6x - 3

Câu 24: Một cấp số nhân có bảy số hạng với số hạng đầu và công bội là các số âm. Biết tích của số hạng thứ ba và số hạng thứ năm bằng 5184; tích của số hạng thứ năm và số hạng cuối bằng 746496. Khi đó số hạng thứ năm là:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 25: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Trong các đẳng thức véc tơ sau đây, đẳng thức nào đúng?

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 26: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Mặt phẳng (P) đi qua trung điểm M của AB và vuông góc với SB, cắt AC, SC, SB lần lượt tại N, P, Q. Tứ giác M PQ là hình gì?

A. Hình thang vuông.

B. Hình chữ nhật.

C. Hình thang cân.

D. Hình bình hành.

Câu 27: Cho hàm số Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1) . Để tính đạo hàm f’(x), hai học sinh lập luận theo hai cách như sau:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

- Hỏi cách nào đúng trong hai các giải trên?

A. Cả hai đều đúng.

B. Chỉ (I) đúng.

C. Chỉ (II) đúng.

D. Cả hai đều sai.

Câu 28: Cho dãy số (un) xác định bởi u1 = 5 và un+1 = 3 + un. Số hạng tổng quát của dãy số này là:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 29: Công thức tổng quát của dãy số (un) xác định bởi u1 = 1; un+1 = 2un + 3 là:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 30: Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC. A’B’C’, có cạnh bên AA’ = 21 cm, tam giác ABC vuông cân tại A, BC = 42 cm. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (A’BC).

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 31: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

A. Góc giữa hai đường thẳng là góc nhọn.

B. Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c thì b song song với c.

C. Nếu đường thẳng b song song với đường thẳng c thì góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c.

D. Góc giữa hai đường thẳng bằng góc giữa hai vectơ chỉ phương của hai đường thẳng đó.

Câu 32: Cho biết tổng S = x + x2 + x3 +...+ xn. Tìm điều kiện của x để Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 33: Cho tứ diện ABCD, biết hai tam giác ABC và BCD là hai tam giác cân có chung cạnh đáy BC. Gọi I là trung điểm của cạnh BC. Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau?

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 34: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây.

A. Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P) bằng độ dài đoạn thẳng MN với N là hình chiếu của M lên mặt phẳng (P) .

B. Khoảng cách giữa đường thẳng a và mặt phẳng (P) song song với a là khoảng cách từ một điểm M bất kỳ thuộc a tới mặt phẳng (P).

C. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song là khoảng cách từ một điểm M bất kỳ trên trên mặt phẳng này đến mặt phẳng kia.

D. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau a và b là khoảng cách từ một điểm N bất kỳ trên b đến một điểm M bất kỳ thuộc mặt phẳng (P) chứa a và song song với b.

Câu 35: Trong các giới hạn sau đây giới hạn nào có kết quả bằng +∞.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 36: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau.

A.Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

B.Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một một mặt phẳng thì song song với nhau.

C.Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

D.Một đường thẳng và một mặt phẳng (không chứa đường thẳng đã cho) cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

Câu 37: Cho hàm số Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1) . Hàm số f(x) có đạo hàm f'(x) bằng:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 38: Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số nhân.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 39: Cho hàm số f(x) = sin4x. cos4x. Tính Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

A. 4        B. - 1

C. 2        D. - 2

Câu 40: Cho hàm số f(x). Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây.

A. Nếu hàm số liên tục trên (a, b) thì f(a).f(b) < 0.

B. Nếu f(a). f(b) < 0 thì hàm số liên tục trên (a, b).

C. Nếu hàm số liên tục trên (a, b) và f(a). f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm trên [a, b].

D. Nếu hàm số liên tục trên [a, b] và f(a). f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm trên (a, b).

Câu 41: Cho hàm số Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1) . Tập nghiệm của bất phương trình f'(x) ≤ 0 là:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 42: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cùng nằm trong một mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng ấy.

B. Có vô số mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với đường thẳng cho trước.

C. Có vô số đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với mặt phẳng cho trước.

D. Đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng thì vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng đó.

Câu 43: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy. Gọi H,K lần lượt là hình chiếu của A lên SC; SD. Dựng KN // CD, với N ∈ SC. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Góc giữa hai mặt phẳng (SAC); (SAD) là góc HAK.

B. Góc giữa hai mặt phẳng (SCD); (SAD) là góc AKN.

C. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC); (ABCD) là góc BSA.

D. Góc giữa hai mặt phẳng (SCD) và (ABCD) là góc SCB.

Câu 44: Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây:

A. Ba véc-tơ Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1) đồng phẳng khi và chỉ khi Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1) với m,n là duy nhất.

B. Ba véc-tơ Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1) đồng phẳng thì với mỗi véc-tơ Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1) ta có Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1) với m, n, p là duy nhất.

C. Ba véc-tơ đồng phẳng là ba véc-tơ nằm trong một mặt phẳng.

D. Nếu giá của ba véc-tơ Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1) đồng quy thì ba véc-tơ đó đồng phẳng.

Câu 45: Cho tứ diện ABCD có các cạnh AB, BC, BD vuông góc với nhau từng đôi một. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Góc giữa AC và (ABD) là góc CAB.

B. Góc giữa AD và (ABC) là góc ADB.

C. Góc giữa CD và (ABD) là góc CBD.

D. Góc giữa AC và (BCD) là góc ACD.

Câu 46: Các giá trị của x để 1 + sin x; sin2x; 1 + sin3x là ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 47: Tính tổng Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 48: Cho hàm số Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1) . Đạo hàm của hàm số là:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 49: Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này sẽ vuông góc với mặt phẳng kia.

B. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

C. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng vuông góc với mặt phẳng này sẽ thuộc mặt phẳng kia.

D. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với mặt phẳng thì vuông góc nhau.

Câu 50: Cho hàm số Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1) . Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau đây?

A. Hàm số liện tục trên R.

C. Hàm số gián đoạn tại x = 2.

B. Hàm số liện tục trên khoảng (-∞ ; 2).

D. Hàm số liện tục trên khoảng (2 ; +∞).

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1:

Chọn C.

- Hàm số g(x) = f(x) - x xác định và liên tục trên đoạn [a ; b].

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

- Suy ra: phương trình f(x) – x = 0 luôn có nghiệm trên khoảng (a, b).

Câu 2:

Chọn B.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 3:

Chọn D.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

- Gọi G là trọng tâm tam giác ABC.

- Hình chóp S.ABC là hình chóp đều nên SG ⊥ (ABC).

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

→ Góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD) bằng 90°.

Câu 4:

- Theo đầu bài ta có: u1 = -15; u8 = 69.

- Ta có:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 5:

Chọn B.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

+) Vì tam giác ABC vuông tại B nên BC ⊥ AB.

- Lại có:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

+) Theo gt AH ⊥ SB vậy:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

- Do đó AH không thể vuông góc với AC.(Một tam giác không thể có đồng thời hai góc vuông)

Câu 6:

Chọn B.

- Ta có:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 7:

Chọn A.

- Ta có: Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

- Nên x = -1 là 1 nghiệm của x2 + ax + b = 0.

⇒ 1 - a + b = 0.

HOOCNE 1 a b
-1 1 a - 1 1 - a + b

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 8:

Chọn A.

- Ta có: f(2) = m.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

→ Hàm số liên tục tại điểm x = 2.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 9:

Chọn A.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

- Ta có:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 10:

Chọn C.

- Ta có:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 11:

Chọn A.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

- Dựng AP ⊥ SD (P ∈ SD).

- Trong mp(SCD) dựng PN ⊥ SD (N ∈ SC)

- Khi đó mặt phẳng (P) ≡ (APN).

- Trong mặt phẳng (ABCD) dựng AK ⊥ AD (K ∈ BC).

- Mà: AK ⊥ SA ⇒ AK ⊥ SD ⇒ K ∈ (APN).

- Trong (SBC) , gọi M = NK ∩ SB. Khi đó tứ giác AMNP là thiết diện của mặt phẳng (P) với hình chóp S.ABCD suy ra tứ giác AMNP nội tiếp đường tròn.

Cách khác:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

- Dựng AP ⊥ SD (P ∈ SD).

- Trong (SCD) dựng PN ⊥ SD (N ∈ SC).

- Khi đó mặt phẳng (P) ≡ (APN).

- Trong (ABCD), gọi O = AC ∩ BD.

- Trong (SAC), gọi I = AC ∩ SO.

- Trong (SBD), gọi M = PI ∩ SB.

- Khi đó mặt phẳng (P) ≡ (AMNP).

- Ta có: IA.IN = IP.IM ⇒ AMNP nội tiếp đường tròn.

Câu 12:

Chọn B.

- Ta có: u1 = S1 = 3.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

- Vậy M = u1 + d = 3 - 2 = 1.

Câu 13:

Chọn B.

- Xét phương án B, ta có:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

- Suy ra:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1) không tồn tại.

Câu 14:

Chọn C.

- Ta có:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

- Vì:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

- Suy ra: Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1) có giá trị hữu hạn nếu 2 - a = 0 hay a = 2.

Câu 15:

- Ta có:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

- Suy ra: Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1) nên hàm số gián đoạn tại điểm x0 = -1.

Câu 16:

Chọn A.

- Ta có, phương trình vận tốc của chuyển động là:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

- Do đó v(4) = 15 (m/s).

Câu 17:

Chọn C.

- Ta có:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 18:

Chọn D.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

- Kẻ BH ⊥ SC ⇒ DH ⊥ SC (hai đường cao tương ứng của hai tam giác bằng nhau).

   Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

- Có 2 trường hợp xảy ra:

TH1:

   Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

- Xét hai tam giác đồng dạng SAC và OHC ta có

   Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

TH2:

   Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

- Xét hai tam giác đồng dạng SAC và OHC ta có:

   Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 19:

Chọn C.

- Theo định nghĩa đạo hàm tại điểm x = x0.

Câu 20:

Chọn B.

- Theo tính chất giới hạn của hàm số.

Câu 21:

Chọn C

- Do công sai và số hạng đầu là d = 1, u1 = 1 nên đây là tổng của n số tự nhiên đầu tiên là:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 22:

Chọn B

- Một hàm số có giới hạn tại điểm x = a thì nó liên tục tại x = a nhưng liên tục thì chưa chắc có đạo hàm ví dụ như hàm số:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1) có giới hạn và liên tục tại x = 0, nhưng không có đạo hàm tại x = 0.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 23:

Chọn C

- Ta có:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

- Hệ số góc của tiếp tuyến đồ thị hàm số y = x3 + 3x2 - 3x là một giá trị của y’, nên hệ số góc nhỏ nhất là k = -6, ứng với hoành độ tiếp điểm là x = -1 ⇒ y = 5.

→ Phương trình tiếp tuyến là:

   y = -6(x + 1) + 5, hay y = -6x - 1.

Câu 24:

Chọn D

- Gọi u1, u2,..., u7 là cấp số nhân cần tìm và q là công bội của cấp số nhân đó.

- Giả thiết ta có:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 25:

Chọn D.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

- Gọi O = AC ∩ BD ⇒ O là trung điểm của AC và BD.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 26:

Chọn A.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

- Trong (SAB), từ M kẻ đường thẳng vuông góc với SB tại Q.

- Trong (SBC) từ Q kẻ đường thẳng vuông góc với SB cắt SC tại P.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

- Do đó BC// QP, trong (ABC) từ M kẻ đường thẳng song song với BC cắt AC tại N.

- Xét tứ giác MNPQ, ta có BC // QP nên tứ giác là là hình thang.

- Mặt khác:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1) nên tứ giác MNPQ là hình thang vuông.

Câu 27:

Chọn A.

Ta có:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

- Xét cách (I):

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

→ Vậy cách (I) đúng.

- Xét cách (II):

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

→ Vậy cách (II) đúng.

⇒ Do đó cả hai cách đều đúng.

Câu 28:

Chọn B.

- Ta có, u1 = 5 và un+1 = 3 + un nên dãy số là cấp số cộng với công sai d = 3, số hạng đầu u1 = 5.

- Do đó số hạng tổng quát của dãy số này là:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 29:

Chọn C.

Cách 1:

- Ta có: u1 = 1; u2 = 2.1 + 3 = 5 nên sử dụng phương pháp thử từng đáp án ta chọn un = 2n+1 - 3.

Cách 2:

- Xét dãy số (vn) : vn = un + 3.

- Ta có vn+1 = un+1 + 3 = 2un + 6.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

- Do đó (vn) là cấp số nhân có số hạng đầu v1 = 4, công bội q = 2.

- Vậy vn = 4.2n-1 = 2n+1 nên un = 2n+1 – 3.

Câu 30:

Chọn B.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

- Tam giác ABC vuông cân tại A, BC = 42cm Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

- Tứ diện A.A’BC là tứ diện vuông tại A. Gọi h = d( A, (A’BC)), ta có:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 31:

Chọn C.

- Phương án A sai vì góc giữa hai đường thẳng có thể là góc vuông.

- Phương án B sai vì đường thẳng b có thể trùng với đường thẳng c.

- Phương án D sai vì góc giữa hai vectơ có thể là góc tù.

- Phương án C đúng (theo định nghĩa sách giáo khoa).

Câu 32:

Chọn A.

- Ta có, S là tổng của n số hạng của một cấp số nhân với Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

- Suy ra Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1) khi đó là cấp số nhân lùi vô hạn.

- Do đó |q| < 1 hay |x| < 1.

Câu 33:

Chọn A.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

+) Tam giác ABC cân tại A có AI là đường trung tuyến nên đồng thời là đường cao: AI ⊥ BC (1)

+) Tam giác BCD cân tại D có DI là đường trung tuyến nên đồng thời là đường cao: DI ⊥ BC (2)

- Từ (1) và (2) suy ra BC ⊥ (ADI).

Câu 34:

Chọn D.

- Ta có khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau a và b là khoảng cách từ một điểm N bất kỳ trên b đến mặt phẳng (P) chứa a và song song với b.

Câu 35:

Chọn C.

- Ta có:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 36:

Chọn C.

- Theo lý thuyết.

Câu 37:

Chọn A.

- Ta có:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 38:

Chọn B.

- Theo tính chất của cấp số nhân: Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

+ Đáp án A: (-8)2 ≠ -4.16 nên A sai.

+ Đáp án C: 62 ≠ 4.8 nên C sai.

+ Đáp án D: Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1) nên D sai.

Câu 39:

Chọn D.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 40:

Chọn D.

- Theo lý thuyết.

Câu 41:

Chọn A

- Ta có:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

- Suy ra bất phương trình vô nghiệm.

Câu 42:

Chọn D

Câu 43:

Chọn B

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

- Ta có:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 44:

Chọn A

Câu 45:

Chọn A

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

- Ta có: Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

- Suy ra AB là hình chiếu của AC lên (ABD).

- Do đó: Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 46:

Chọn A.

- Để: 1 + sin x; sin2x; 1 + sin3x là ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng thì:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

- Biểu diễn 3 họ nghiệm đó trên đường tròn lượng giác thì vị trí các điểm xuất hiện là: Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1) . Do đó loại Đáp án B, C.

- Đáp án D. Thiếu nghiệm.

- Đáp án A. Đầy đủ nhất.

+) Với Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1) thì vị trí điểm biểu diễn là: -π/2 ứng với k = 0

+) Với Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1) thì vị trí điểm biểu diễn là: Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1) ứng với k = 0,1,2.

Câu 47:

Chọn D.

- Dãy số: Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1) là cấp số nhân lùi vô hạn có: Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 48:

- Chọn C.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Câu 49:

Chọn B.

+) Đáp án A. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này mà vuông góc với giao tuyến sẽ vuông góc với mặt phẳng kia.

+) Đáp án C. Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng vuông góc với mặt phẳng này sẽ thuộc hoặc không thuộc mặt phẳng kia.

+) Đáp án D. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với mặt phẳng thì: song song hoặc cắt nhau.

Câu 50:

Chọn A.

- Với mọi x ≠ 2 thì hàm số liên tục.

- Tại điểm x = 2 ta có f(2) = 3.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 11 cực hay, có đáp án (Đề 1)

→ Do đó hàm số gián đoạn tại x = 2.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán 11 Đại số, Hình học có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-thi-toan-11-hoc-ki-2.jsp


2004 - Toán Lý Hóa