Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)Đề kiểm tra Đại Số 11 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

Quảng cáo

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 2: Cho dãy số (un) xác định bởi Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1) Tính lim un

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 3: Giá trị của Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 4: Giá trị của Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 5: Tính Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 6: Viết số thập phân m = 3,030303… (chu kỳ 03) dưới dạng số hữu tỉ.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 7: Cho cấp số nhân lùi vô hạn, biết tổng S= 6 và tổng hai số hạng đầu Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Tìm công bội của cấp số nhân đó?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 8: Giá trị của Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 9: Tính giới hạn: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 10: Giá trị của Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 11: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Quảng cáo

Câu 12: Tính Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 13: Tìm a để hàm số:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1) có giới hạn tại x → 0.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 14: Tính Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 15: Tìm giới hạn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 16: Giá trị đúng của Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 17: Tìm giới hạn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 18: Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau của Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1) là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 19: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1) bằng

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 20: Tìm giới hạn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 21: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1) Tìm k để f(x) gián đoạn tại x = 1.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 22: Tìm m để hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1) liên tục tại x = 2.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 23: Tính:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1) khi x → 1.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 24: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

A. Chỉ (I) đúng.

B. Chỉ (I) và (II).

C. Chỉ (II) và (III).

D.Chỉ (I) và (III).

Câu 25: Tìm m để các hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1) có giới hạn khi x → 0.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Phần II: Tự luận

Câu 1: Tính giới hạn: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 2: Cho hàm số: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

a) Tìm a để f(x) liên tục tại trái điểm x = 1.

b) Tìm a để f(x) liên tục tại phải điểm x = 1.

c) Tìm a để f(x) liên tục trên ℜ.

Câu 3: Chứng minh rằng phương trình x3 + x - 1 = 0 có nghiệm duy nhất x0 thỏa mãn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1:

- Dựa vào một số giới hạn đặc biệt ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

→ ta có khẳng định D là đúng.

Chọn D.

Câu 2:

- Theo công thức giới hạn đặc biệt, ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Chọn A

Câu 3:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Chọn C.

Câu 4:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

- Suy ra C = 24 = 16.

Chọn C.

Câu 5:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Chọn A.

Câu 6:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Chọn B.

Câu 7:

- Theo đầu bài ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Chọn C.

Câu 8:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Chọn C.

Câu 9:

- Ta có : 1 + 3 + 5 + ... + (2n + 1) là tổng n số hạng của 1 cấp số cộng với số hạng đầu u1 = 1 và công sai d = 2

- Do đó:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

- Suy ra:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Chọn B.

Câu 10:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Chọn C.

Câu 11:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

- Nhưng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Chọn A

Câu 12:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Chọn A.

Câu 13:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

- Vậy để hàm số có giới hạn khi:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Chọn C.

Câu 14:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Chọn B.

Câu 15:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

- Mà:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Chọn C.

Câu 16:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Chọn B.

Câu 17:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Chọn B

Câu 18:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Chọn A.

Câu 19:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Chọn D.

Câu 20:

- Ta có: 1 - cos2x = 2sin2x nên:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Chọn D.

Câu 21:

+ TXĐ: D = ℜ.

+ Với x = 1 ta có f(1) = k2

+ Với x ≠ 1 ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

- Vậy để hàm số gián đoạn tại x = 1 khi:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Chọn A.

Câu 22:

- Hàm đã cho xác định trên ℜ.

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

- Để hàm số liên tục tại x = 2 thì:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Chọn B.

Câu 23:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Chọn A.

Câu 24:

+) Ta có (I) đúng vì f(x) = x5 - x2 + 1 là hàm đa thức nên liên tục trên ℜ.

+) Ta có (III) đúng vì Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1) liên tục trên (2;+∞) và Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1) nên hàm số liên tục trên [2;+∞).

+) (II) sai vì trên khoảng ( -1, 1)hàm số đã cho không xác định nên hàm số không liên tục trên khoảng đó.

Chọn D.

Câu 25:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

- Hàm số có giới hạn khi x → 0 khi và chỉ khi:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Chọn D.

Phần II: Tự luận

Câu 1:

- Đặt:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

- Nên:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Câu 2:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

a) Để f(x) liên tục trái tại điểm x = 1.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

- Vậy điều kiện là a = 1.

b) Để f(x) liên tục phải tại điểm x = 1.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

+ Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

- Vậy điều kiện là a = -1.

c) Hàm số liên tục trên R trước hết hàm số liên tục tại x=1

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

- Vậy không tồn tại a để hàm số liên tục trên R.

Câu 3:

- Xét hàm số f(x) = x3 + x - 1, ta có f(0) = -1 và f(1) = 1 nên: f(0).f(1) < 0.

- Mặt khác: f(x) = x3 + x - 1 là hàm đa thức nên liên tục trên [0;1].

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

- Suy ra f(x) = x3 + x - 1 đồng biến trên ℜ nên phương trình x3 + x - 1 có nghiệm duy nhất x0 ∈ (0;1).

- Theo bất đẳng thức Côsi:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 1)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán 11 Đại số, Hình học có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-toan-11-chuong-4-dai-so.jsp


2004 - Toán Lý Hóa