Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)Đề kiểm tra Đại Số 11 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Tính lim (5n – n2 + 1) bằng

Quảng cáo

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Tính lim un với Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) ?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 3: Giới hạn của dãy số (un) với Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) , bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 4: Tính giới hạn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 5: Tính Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 6: Tính Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 7: Số thập phân vô hạn tuần hoàn 0,32111... được biểu diễn dưới dạng phân số tối giản a/b, trong đó a,b là các số nguyên dương. Tính a - b.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 8: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 9: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) . Khẳng định nào dưới đây đúng ?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 10: Giới hạn của hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) khi x → -∞ bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 11: Giới hạn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Quảng cáo

Câu 12: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) . Khẳng định nào dưới đây là đúng ?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 13: Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 14: Giới hạn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 15: Cho số thực a khác 0. Khi đó Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 16: Giới hạn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 17: Biết Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) trong đó a, b là các số nguyên dương. Giá trị nhỏ nhất của tích ab bằng :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 18: Giới hạn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 19: Giới hạn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 20: Giới hạn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 21: Tìm giới hạn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 22: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) . Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

   (I) f(x) gián đoạn tại x= 1

   (II) f(x) liên tục tại x= 1.

   (III)Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

A. Chỉ (I).

B. Chỉ (III).

C. Chỉ (I) và (III).

D. Chỉ (II) và (III).

Câu 23: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) . Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

   (I)Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

   (II) f(x) liên tục tại x = -2

   (III) f(x) gián đoạn tại x = -2

A. Chỉ (I) và (III).

B. Chỉ (I) và (II) .

C. Chỉ (I) .

D.Chỉ (II)

Câu 24: Tìm a để các hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) liên tục tại x = 0.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 25: Tính giới hạn: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Phần II: Tự luận

Câu 1: Tìm giới hạn của các hàm số sau :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Tìm a để hàm số sau liên tục tại x = 2

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 3: Chứng minh phương trình sau có nghiệm với mọi m:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)   (1).

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Chọn B.

Câu 2: Chia cả tử và mẫu của phân thức cho n3 ( n3 là lũy thừa bậc cao nhất của n trong phân thức), ta được:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Chọn C.

Câu 3:

- Chia cả tử và mẫu cho n2 ( n2 là lũy thừa bậc cao nhất của n trong mẫu thức), ta được:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Chọn C

Câu 4:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Chọn B.

Câu 5:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Chọn A.

Câu 6:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Chọn B.

Câu 7:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

- Vậy a = 289, b = 900.

- Do đó: a - b = 289 – 900 = - 611.

Chọn B.

Câu 8:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Chọn A.

Câu 9:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Chọn B.

Câu 10:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

- Vậy:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Chọn A.

Câu 11:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Vậy chọn đáp án C.

Câu 12:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Chọn đáp án D.

Câu 13:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

- Do đó: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) không tồn tại.

- Suy ra: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) không tồn tại.

Vậy chọn đáp án D.

Câu 14:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

- Do đó: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Chọn B.

Câu 15:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Chọn A.

Câu 16:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Vậy chọn đáp án B

Câu 17:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

- Vậy Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) Dễ dàng suy ra được tích của ab là 18.

Chọn C.

Câu 18:

- Với mọi x > 2 ta có :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

- Do đó:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Vậy chọn đáp án C

Câu 19:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Chọn A.

Câu 20:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

- Vì: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

   và x - 2 > 0 với mọi x > 2 nên:

   Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Do đó chọn B

Câu 21:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Chọn C.

Câu 22:

- Tập xác định: D = R\ {1}.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

- Hàm số không xác định tại x = 1 nên hàm số gián đoạn tại x = 1.

Chọn C.

Câu 23:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

- Vậy Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) nên hàm số liên tục tại x = -2

Chọn B

Câu 24:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

- Suy ra hàm số liên tục tại x = 0 khi và chỉ khi:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Chọn A.

Câu 25:

- Ta có: 1 + 3 + 5 + .... + (2n - 1) là tổng của n số hạng của 1 cấp số cộng có số hạng đầu u1 = 1, công sai d = 2 nên:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

- Suy ra:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Chọn B

Phần II: Tự luận

Câu 1:

a) Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

b) Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

c) Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 2:

- Ta có: f(2) = 2a + 1.

- Và:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

- Để hàm số liên tục tại x = 2 thì:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 3:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

- Đặt: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

- Tập xác định của hàm số f(x) là D = R.

- Vì f(x) là hàm đa thức nên f(x) liên tục trên R. Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

- Vì f(-2).f(1) = -5 < 0 với mọi m.

- Suy ra: f(x) = 0 luôn có ít nhất 1 nghiệm x0 ∈ (-2 ; 1) với mọi m.

Kết luận phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi giá trị m.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán 11 Đại số, Hình học có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-toan-11-chuong-4-dai-so.jsp


2004 - Toán Lý Hóa