Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)Đề kiểm tra Đại Số 11 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) bằng:

Quảng cáo

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 2: Tính lim un với Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 3: Giới hạn của dãy số (un) với Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 4: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 5: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 6: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 7: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 8: Cho số thập phân vô hạn tuần hoàn a = 2,151515... (chu kỳ 15), a được biểu diễn dưới dạng phân số tối giản, trong đó m, n là các số nguyên dương. Tìm tổng m + n.

A. 104        B. 312

C. 86        D. 78

Câu 9: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 10: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 11: Giới hạn bên phải của hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) khi x → 2 là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Quảng cáo

Câu 12: Cho hàm số f(x) có đồ thị như hình dưới đây:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

- Quan sát đồ thị và cho biết trong các giới hạn sau, giới hạn nào là +∞ ?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 13: Tính Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 14: Giới hạn của hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) khi x → 1 bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 15: Giả sử Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) . Hệ số a bằng bao nhiêu để L = 3 ?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 16: Cho a và b là các số thực khác 0. Khi đó Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 17: Giới hạn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) bằng :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 18: Giới hạn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) bằng :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 19: Giới hạn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) bằng :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 20: Hàm số y = f(x) có đồ thị dưới đây gián đoạn tại điểm có hoành độ bằng bao nhiêu?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 21: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

A. f(x) liên tục trên R.

B. f(x) liên tục trên (-∞; -1].

C. f(x) liên tục trên (-1; +∞) .

D. f(x) liên tục tại x = -1 .

Câu 22: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số liên tục tại x = 3.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 23: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) và f(2) = m2 - 2 với x ≠ 2. Giá trị của m để f(x) liên tục tại x = 2 là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 24: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) . Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

   (I) f(x) gián đoạn tại x = 1.

   (II) f(x) liên tục tại x = 1.

   (III)Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

A. Chỉ (I).

B. Chỉ (II).

C. Chỉ (I) và (III).

D. Chỉ (II) và (III).

Câu 25: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) . Tìm k để f(x) gián đoạn tại x = 1.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Phần II: Tự luận

Câu 1: Tính giới hạn của các hàm số sau:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 2: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) . Giá trị của a để f(x) liên tục

Câu 3: . Chứng minh rằng với mọi số thực a, b, c phương trình:

(x – a).(x - b) + (x - b).(x - c) + (x – c).(x - a) = 0 có ít nhất một nghiệm.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Chọn D.

Câu 2:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Chọn B

Câu 3:

- Chia cả tử và mẫu của phân thức cho n4 (n4 là bậc cao nhất của n trong phân thức), ta được

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Chọn B

Câu 4:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Chọn đáp án A.

Câu 5:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Chọn C

Câu 6:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Chọn C

Câu 7:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Chọn A

Câu 8:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

- Vì: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) là tổng của cấp số nhân lùi vô hạn với số hạng đầu.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) , công bội Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) nên Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 9:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Do đó chọn C.

Câu 10:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Chọn D

Câu 11:

- Hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) xác định trên R\ {2}.

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Chọn B.

Câu 12:

- Khi x → (-3)+, đồ thị hàm số là một đường cong đi lên từ phải qua trái.

- Do đó: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

- Tương tự như vậy ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Do đó chọn đáp án C.

Câu 13:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Chọn B.

Câu 14:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Chọn A.

Câu 15:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

- -Do đó để Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Đáp án đúng là D.

Câu 16:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Chọn C.

Câu 17:

- Ta đưa x2 ra ngoài căn rồi chia cả tử và mấu cho x. Cụ thể như sau :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Vậy đáp án đúng là B

Câu 18:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Chọn B.

Câu 19:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Vậy chọn đáp án D.

Câu 20:

- Quan sát đồ thị ta thấy:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

- Do đó hàm số gián đoạn tại điểm x = 1.

Chọn B.

Câu 21:

+ Trên (-1; +∞), f(x) = x2 - 1 là hàm đa thức nên hàm số liên tục trên khoảng đó.

+ Trên (-∞; -1), f(x) = 3x + 2 là hàm đa thức nên hàm số liên tục trên (-∞; -1).

- Ta xét tính liên tục của hàm số tại điểm x = -1:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

- Do đó f(x) không liên tục tại x= -1 nên A, B, D sai.

Chọn C.

Câu 22:

- Hàm số đã cho xác định trên R.

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

- Vậy với mọi m, hàm số đã cho không liên tục tại x = 3.

Do đó đáp án đúng là A.

Câu 23:

- Hàm số liên tục tại x = 2: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Chọn C.

Câu 24:

- Tập xác định: D = R/ {1}.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

- Hàm số không xác định tại x = 1 nên hàm số gián đoạn tại x = 1.

Chọn C.

Câu 25:

- TXĐ: D = R.

+ Với x = 1 ta có f(1) = k2

+ Với x ≠ 1 ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

- Vậy để hàm số gián đoạn tại x = 1 khi và chỉ khi:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Chọn A

Phần II: Tự luận

Câu 1:

a) Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

b) Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

c) Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 2:

- TXĐ: D = R.

+) Với x ≥ √2 ta có hàm số f(x) = (2 - a).x2 là hàm đa thức nên liên tục trên khoảng (√ ; +∞).

+) Với x ≤ √2 ta có hàm số f(x) = a2.x2 liên tục trên khoảng (-∞; √2).

+) Với x = √2 ta có f(√2)= 2a2.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

- Để hàm số liên tục tại x = √2

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

- Vậy a = 1 hoặc a = - 2 thì hàm số liên tục trên R.

Câu 3:

- Đặt f(x) = (x – a).(x - b) + (x - b).(x - c)+ (x – c).(x- a) thì f(x) liên tục trên R.

- Không giảm tính tổng quát, giả sử a ≤ b ≤ c

- Nếu a = b hoặc b = c thì f(b) = ( b - a).(b - c) = 0 suy ra phương trình có nghiệm x = b.

- Nếu a < b < c thì f(b) = (b - a)(b - c) < 0 và f(a) = (a - b).(a - c) >) 0

   do đó tồn tại x0 thuộc khoảng (a, b) để f(x0) = 0

- Vậy phương trình đã cho luôn có ít nhất một nghiệm.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán 11 Đại số, Hình học có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-toan-11-chuong-4-dai-so.jsp


2004 - Toán Lý Hóa