Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 11 Chương 4 Đại Số có đáp ánPhần dưới là danh sách Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 11 Chương 4 Đại Số có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Toán lớp 11.

Quảng cáo

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 (Đề số 1)

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 2: Tính lim un với Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 3: Giới hạn của dãy số (un) với Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 4: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 5: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 6: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 7: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 8: Cho số thập phân vô hạn tuần hoàn a = 2,151515... (chu kỳ 15), a được biểu diễn dưới dạng phân số tối giản, trong đó m, n là các số nguyên dương. Tìm tổng m + n.

A. 104        B. 312

C. 86        D. 78

Câu 9: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 10: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 11: Giới hạn bên phải của hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) khi x → 2 là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 12: Cho hàm số f(x) có đồ thị như hình dưới đây:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

- Quan sát đồ thị và cho biết trong các giới hạn sau, giới hạn nào là +∞ ?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Quảng cáo

Câu 13: Tính Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 14: Giới hạn của hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) khi x → 1 bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 15: Giả sử Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) . Hệ số a bằng bao nhiêu để L = 3 ?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 16: Cho a và b là các số thực khác 0. Khi đó Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 17: Giới hạn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) bằng :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 18: Giới hạn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) bằng :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 19: Giới hạn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) bằng :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 20: Hàm số y = f(x) có đồ thị dưới đây gián đoạn tại điểm có hoành độ bằng bao nhiêu?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 21: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

A. f(x) liên tục trên R.

B. f(x) liên tục trên (-∞; -1].

C. f(x) liên tục trên (-1; +∞) .

D. f(x) liên tục tại x = -1 .

Câu 22: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số liên tục tại x = 3.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 23: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) và f(2) = m2 - 2 với x ≠ 2. Giá trị của m để f(x) liên tục tại x = 2 là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 24: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) . Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

   (I) f(x) gián đoạn tại x = 1.

   (II) f(x) liên tục tại x = 1.

   (III)Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

A. Chỉ (I).

B. Chỉ (II).

C. Chỉ (I) và (III).

D. Chỉ (II) và (III).

Câu 25: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) . Tìm k để f(x) gián đoạn tại x = 1.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Phần II: Tự luận

Câu 1: Tính giới hạn của các hàm số sau:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 2: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) . Giá trị của a để f(x) liên tục

Câu 3: . Chứng minh rằng với mọi số thực a, b, c phương trình:

(x – a).(x - b) + (x - b).(x - c) + (x – c).(x - a) = 0 có ít nhất một nghiệm.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Chọn D.

Câu 2:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Chọn B

Câu 3:

- Chia cả tử và mẫu của phân thức cho n4 (n4 là bậc cao nhất của n trong phân thức), ta được

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Chọn B

Câu 4:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Chọn đáp án A.

Câu 5:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Chọn C

Câu 6:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Chọn C

Câu 7:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Chọn A

Câu 8:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

- Vì: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) là tổng của cấp số nhân lùi vô hạn với số hạng đầu.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) , công bội Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) nên Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 9:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Do đó chọn C.

Câu 10:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Chọn D

Câu 11:

- Hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) xác định trên R\ {2}.

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Chọn B.

Câu 12:

- Khi x → (-3)+, đồ thị hàm số là một đường cong đi lên từ phải qua trái.

- Do đó: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

- Tương tự như vậy ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Do đó chọn đáp án C.

Câu 13:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Chọn B.

Câu 14:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Chọn A.

Câu 15:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

- -Do đó để Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Đáp án đúng là D.

Câu 16:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Chọn C.

Câu 17:

- Ta đưa x2 ra ngoài căn rồi chia cả tử và mấu cho x. Cụ thể như sau :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Vậy đáp án đúng là B

Câu 18:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Chọn B.

Câu 19:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Vậy chọn đáp án D.

Câu 20:

- Quan sát đồ thị ta thấy:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

- Do đó hàm số gián đoạn tại điểm x = 1.

Chọn B.

Câu 21:

+ Trên (-1; +∞), f(x) = x2 - 1 là hàm đa thức nên hàm số liên tục trên khoảng đó.

+ Trên (-∞; -1), f(x) = 3x + 2 là hàm đa thức nên hàm số liên tục trên (-∞; -1).

- Ta xét tính liên tục của hàm số tại điểm x = -1:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

- Do đó f(x) không liên tục tại x= -1 nên A, B, D sai.

Chọn C.

Câu 22:

- Hàm số đã cho xác định trên R.

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

- Vậy với mọi m, hàm số đã cho không liên tục tại x = 3.

Do đó đáp án đúng là A.

Câu 23:

- Hàm số liên tục tại x = 2: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Chọn C.

Câu 24:

- Tập xác định: D = R/ {1}.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

- Hàm số không xác định tại x = 1 nên hàm số gián đoạn tại x = 1.

Chọn C.

Câu 25:

- TXĐ: D = R.

+ Với x = 1 ta có f(1) = k2

+ Với x ≠ 1 ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

- Vậy để hàm số gián đoạn tại x = 1 khi và chỉ khi:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Chọn A

Phần II: Tự luận

Câu 1:

a) Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

b) Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

c) Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

Câu 2:

- TXĐ: D = R.

+) Với x ≥ √2 ta có hàm số f(x) = (2 - a).x2 là hàm đa thức nên liên tục trên khoảng (√ ; +∞).

+) Với x ≤ √2 ta có hàm số f(x) = a2.x2 liên tục trên khoảng (-∞; √2).

+) Với x = √2 ta có f(√2)= 2a2.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

- Để hàm số liên tục tại x = √2

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 3)

- Vậy a = 1 hoặc a = - 2 thì hàm số liên tục trên R.

Câu 3:

- Đặt f(x) = (x – a).(x - b) + (x - b).(x - c)+ (x – c).(x- a) thì f(x) liên tục trên R.

- Không giảm tính tổng quát, giả sử a ≤ b ≤ c

- Nếu a = b hoặc b = c thì f(b) = ( b - a).(b - c) = 0 suy ra phương trình có nghiệm x = b.

- Nếu a < b < c thì f(b) = (b - a)(b - c) < 0 và f(a) = (a - b).(a - c) >) 0

   do đó tồn tại x0 thuộc khoảng (a, b) để f(x0) = 0

- Vậy phương trình đã cho luôn có ít nhất một nghiệm.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 (Đề số 2)

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Tính lim (5n – n2 + 1) bằng

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Tính lim un với Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) ?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 3: Giới hạn của dãy số (un) với Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) , bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 4: Tính giới hạn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 5: Tính Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 6: Tính Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 7: Số thập phân vô hạn tuần hoàn 0,32111... được biểu diễn dưới dạng phân số tối giản a/b, trong đó a,b là các số nguyên dương. Tính a - b.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 8: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 9: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) . Khẳng định nào dưới đây đúng ?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 10: Giới hạn của hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) khi x → -∞ bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 11: Giới hạn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 12: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) . Khẳng định nào dưới đây là đúng ?

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 13: Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 14: Giới hạn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 15: Cho số thực a khác 0. Khi đó Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 16: Giới hạn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 17: Biết Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) trong đó a, b là các số nguyên dương. Giá trị nhỏ nhất của tích ab bằng :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 18: Giới hạn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 19: Giới hạn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 20: Giới hạn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) bằng:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 21: Tìm giới hạn Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 22: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) . Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

   (I) f(x) gián đoạn tại x= 1

   (II) f(x) liên tục tại x= 1.

   (III)Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

A. Chỉ (I).

B. Chỉ (III).

C. Chỉ (I) và (III).

D. Chỉ (II) và (III).

Câu 23: Cho hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) . Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

   (I)Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

   (II) f(x) liên tục tại x = -2

   (III) f(x) gián đoạn tại x = -2

A. Chỉ (I) và (III).

B. Chỉ (I) và (II) .

C. Chỉ (I) .

D.Chỉ (II)

Câu 24: Tìm a để các hàm số Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) liên tục tại x = 0.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 25: Tính giới hạn: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Phần II: Tự luận

Câu 1: Tìm giới hạn của các hàm số sau :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Tìm a để hàm số sau liên tục tại x = 2

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 3: Chứng minh phương trình sau có nghiệm với mọi m:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)   (1).

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Chọn B.

Câu 2: Chia cả tử và mẫu của phân thức cho n3 ( n3 là lũy thừa bậc cao nhất của n trong phân thức), ta được:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Chọn C.

Câu 3:

- Chia cả tử và mẫu cho n2 ( n2 là lũy thừa bậc cao nhất của n trong mẫu thức), ta được:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Chọn C

Câu 4:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Chọn B.

Câu 5:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Chọn A.

Câu 6:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Chọn B.

Câu 7:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

- Vậy a = 289, b = 900.

- Do đó: a - b = 289 – 900 = - 611.

Chọn B.

Câu 8:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Chọn A.

Câu 9:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Chọn B.

Câu 10:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

- Vậy:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Chọn A.

Câu 11:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Vậy chọn đáp án C.

Câu 12:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Chọn đáp án D.

Câu 13:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

- Do đó: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) không tồn tại.

- Suy ra: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) không tồn tại.

Vậy chọn đáp án D.

Câu 14:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

- Do đó: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Chọn B.

Câu 15:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Chọn A.

Câu 16:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Vậy chọn đáp án B

Câu 17:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

- Vậy Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) Dễ dàng suy ra được tích của ab là 18.

Chọn C.

Câu 18:

- Với mọi x > 2 ta có :

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

- Do đó:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Vậy chọn đáp án C

Câu 19:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Chọn A.

Câu 20:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

- Vì: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

   và x - 2 > 0 với mọi x > 2 nên:

   Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Do đó chọn B

Câu 21:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Chọn C.

Câu 22:

- Tập xác định: D = R\ {1}.

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

- Hàm số không xác định tại x = 1 nên hàm số gián đoạn tại x = 1.

Chọn C.

Câu 23:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

- Vậy Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4) nên hàm số liên tục tại x = -2

Chọn B

Câu 24:

- Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

- Suy ra hàm số liên tục tại x = 0 khi và chỉ khi:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Chọn A.

Câu 25:

- Ta có: 1 + 3 + 5 + .... + (2n - 1) là tổng của n số hạng của 1 cấp số cộng có số hạng đầu u1 = 1, công sai d = 2 nên:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

- Suy ra:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Chọn B

Phần II: Tự luận

Câu 1:

a) Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

b) Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

c) Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 2:

- Ta có: f(2) = 2a + 1.

- Và:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

- Để hàm số liên tục tại x = 2 thì:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Câu 3:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

- Đặt: Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

- Tập xác định của hàm số f(x) là D = R.

- Vì f(x) là hàm đa thức nên f(x) liên tục trên R. Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 11 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

- Vì f(-2).f(1) = -5 < 0 với mọi m.

- Suy ra: f(x) = 0 luôn có ít nhất 1 nghiệm x0 ∈ (-2 ; 1) với mọi m.

Kết luận phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi giá trị m.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 11 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2004 - Toán Lý Hóa