Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

    Đề thi Học kì 2

    Môn: Tiếng Anh lớp 2

    Thời gian làm bài: 45 phút

I. Look and match.

Quảng cáo

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

II. Look and write the words.

jacket odd numbers seashell pants tortoise hive

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

III. Circle the odd one out.

Ex: a. walk         b. run          c. sleep        d. scared

1. a. sister          b. Elliot        c. Billy              d. Gus

2. a. father           b. daughter        c. brother         d. grandfather

3. a. red               b. blue        c. yellow           d. orange

4. a. trousers        b. sneakers        c. socks            d. shoes

5. a. fish           b. dog      c. frog          d. bird

IV. Read and circle the best answers.

Quảng cáo

Ex. They ______________________my sisters.

a. am      b. is      c. are

1. She ________________ a ruler.

a. have      b. is      c. has

2. They ______________________books to school.

a. bring      b. brings      c. doesn’t bring

3. ___________ they ride bicycles after school?

a. Do      b. Are c. Does

4. _____________ are the eagles? They’re in the sky.

a. Where      b. What      c. Who

5. ___________ are big animals.

a. This      b. These      c. That

6. Does it __________ in the spring?

a. rain      b. rains      c. is rain

7. My father __________English.

a. teach      b. doesn’t teach      c. don’t teach

8. _________ two white kittens.

a. There is      b. These is      c. There are

9. _____________ your teacher?

a. Where is      b. What is      c. Where are

10. _________ is this? This is my grandma.

a. Who      b. What      c. Where

V. Look and complete the text

  Spring Summer Fall Winter
  plant flowers eat ice cream go to school watch fireworks
Andy X
Mary X X

   Hi, my name is Andy. Mary is my cousins and she lives on the farm. I don’t live on the farm, I

   live in the city. In the spring, Mary (Ex) _____plants flowers____. I (16) _______________. In the summer, we (17)______________________. In the fall, we (18)________________In the winter, I (19)______________________ but Mary( 20)__________________ .

VI. Write the words in the correct order to make sentences.

Ex: on / swim /Does / days / cool / she/?/ → Does she swim on cool days?

21. ride /school / They / bicycles /after /./

→_______________________________________________

22. The / fish / bear /eats/./

→_______________________________________________

23. the / gets /the /fall,/weather / In / cool/./

→ _______________________________________________

24. rain / the /The /helps/ in /plants/ spring/ grow /the /./

→ _______________________________________________

25. watch /the/ spring, / In /I/ their/ birds /the/ nests/ in/ make/ trees/./ 

→ _______________________________________________

VII. Read the passage and write T (TRUE) or F (FALSE).

Quảng cáo

My summer

Ex. Diane is 12 years old. T
1. There is no school in Britain in August.  
2. Diane’s sister is younger than her.  
3. There are six people in Diane’s family.    
4. They always travel by plane.  
5. They often stay in hotels.  

Đáp án & Thang điểm

I.

1 – pie 2 – lime
3 – feet 4 – rain
5 – cry 6 – cave

II.

1. tortoise

2. jacket

3. odd numbers

4. seashell

5. hive

III.

1. a. sister 2. b. daughter 3. d. orange 4. a. trousers 5. a. fish

IV.

1 - c. has 2 - a. bring 3 - a. Do 4 - a. Where 5 - b. These
6 - a. rain 7 - b. doesn’t teach 8 - c. There are 9 - a. Where is 10 - a. Who

V.

    Hi, my name is Andy. Mary is my cousins and she lives on the farm. I don’t live on the farm, I live in the city. In the spring, Mary (Ex) _____plants flowers____. I (16) _don’t plant flowers___. In the summer, we (17)____eat ice cream___. In the fall, we (18)__go to school___ In the winter, I (19)____watch fireworks_____ but Mary( 20)___doesn’t watch fireworks_____ .

VI.

21. They ride bicycles after school.

22. The bear eats fish.

23. In the fall, the weather gets cool.

24. The rain helps the plants grow in the spring.

25. In the spring, I watch birds make their nest in the trees.

VII.

Ex. Diane is 12 years old. T
1. There is no school in Britain in August. T
2. Diane’s sister is younger than her. T
3. There are six people in Diane’s family.   F
4. They always travel by plane. T
5. They often stay in hotels. T
Quảng cáo

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 2 có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của các bộ sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Đề thi, giáo án lớp 2 các môn học
Tài liệu giáo viên