Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Giữa học kì 2 có đáp án (Đề 3)

    Đề thi Tiếng Anh lớp 5

    Thời gian: 45 phút

I. Find one word that has different pronunciation from others.

Quảng cáo

1. A. cry     B. fly    C. happy    D. dry

2. A. that     B. make    C. take    D. cake

3. A. find     B. thing     C. mind    D. bike

4. A. gun     B. fun    C. sun    D. June

5. A. stove    B. lovely    C. sometimes    D. come

II. Give the correct form of these verbs

1. The Earth (circle) ____________ the Sune once every 365 days.

2. Rivers usually (flow) ____________ to the sea.

3. Look! Jane (play) _________________ the guitar.

4. Hurry up! The bus (come) ______________________.

5. How often __________ she go fishing?

- She (go) ___________ once a year.

III. Unscramble these words from the story.

Quảng cáo

1. chadahee ____________________________

2. bletierr ____________________________

3. skigpean ____________________________

4. usecabe ____________________________

5. ttream ____________________________

IV. Read and complete.

A. How are you today?

B: I’m not feeling very (1) ____________.

A: What’s the (2) __________ with you?

B: I (3) ___________ a stomach ache.

A: You should (4) ___________ in bed.

B: I can’t.

A: Why (5) ___________?

B: I have to go to school.

V. Read and match.

1. What’s the matter with your brother?           a. Yes, he is.

2. Is he going to see a doctor?           b. I have a headache

3. What about you? How are you?           c. No, I’m not.

4. Are you going to stay in bed?           d. Because I have to go to school

5. Why not? e. He has a stomach ache.

Answer:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 -

VI. Read and complete.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

My name is Tony. I often read science books and do sports in gym. I want to be strong and good at science because I would like to be a pilot. I want to fly planes. My friends Mai and Linda like different things. Mai often read books. She would like to be a writer because she would like to write stories for children. Linda often draws pictures in her free time. She would like to be an architect because she would like to design building

Name Hobby Future job Reason
Tony Read science books and does sports (1) (2)
Mai (3) writer(4)
Linda (5) architect would like to design buildings

VII. Write about you.

1. What do you do in your free time?

__________________________________________________________________.

2. What would you like to be in the future? Why?

__________________________________________________________________.

3. What story are you reading now?

__________________________________________________________________.

4. Who is the main character in your favorite story?

__________________________________________________________________.

5. What do you think of the main character in that story?

__________________________________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

I.

1. C 2. A 3. B 4. D 5. A

II.

1. circles 2. flow 3. is playing
4. is coming 5. does/goes

III.

1. headache 2. terrible 3. speaking 4. because 5. matter

IV.

1. well 2. matter 3. have 4. stay 5. not

V.

1 - e 2 - a 3 - b 4 - c 5 - d

VI.

1. pilot

2. want to fly planes

3. read books

4. would like to write stories for children

5. draw pictures

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 5 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Tiếng Việt 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.