Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Anh lớp 9 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Tiếng Anh lớp 9 Giữa học kì 1

Thời gian làm bài: 60 phút

I. Turn in to passive voice

1. I finished my work at about five o'clock.

_______________________________________________

Quảng cáo

2. We use this book in our class.

_______________________________________________

3. They gave him a nice present when he retired.

_______________________________________________

4. He opened the boxes and took out a cigarette.

_______________________________________________

5. They built this house in 1995.

_______________________________________________

6. You must answer all the questions on the paper.

_______________________________________________

7. We have learnt English for five years.

_______________________________________________

Quảng cáo

II. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. market     B. depart    C. card     D. scare

2. A. entrance     B. paddy     C. bamboo     D. banyan

3. A. problem     B. love    C. box     D. hobby

4. A. claimed     B. warned     C. occurred    D. existed

5. A. health     B. appear     C. ready    D. heavy

III. Identify the underlined word/ phrase (A or B, C, D) that needs correcting to become an exact one.

1. My sister enjoys read about wild animals and natural mysteries.

A     B     C     D

2. My father asked us not to spending too much time playing computer games.

A     B     C     D

3. Ba can play the piano better more than his friends can.

A     B     C     D

4. She did her test careful last week.

A     B     C     D

5. The teacher said that she would attend the class meeting the previous day.

A     B     C     D

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

IV. Put the verbs in correct form

1. The earth (go) around the sun.

___________________

2. We couldn’t afford to keep our car, so we (sell) it

___________________

3. Would you like something to eat?

No, thanks. I (have) lunch. ___________________

4. This is the first time I (drive) a car.

___________________

5. Now I (read) the book you (lend) me yesterday.

___________________

6. She (feel) unhappy when she (hear) that she failed the exam.

___________________

7. How long you (study) English? – For 5 years.

___________________

8- The water (boil). Can you turn it off?

___________________

Đáp án

I.

1. My work was finished at about five o’clock.

2. This book is used in our class.

3. A nice present was given to him when he retired.

4. The boxes were opened, and a cigarette was taken out.

5. This house was built in 1995.

6. All the questions must be answered on the paper.

7. English has been learnt for five years.

II.

1. D 2. A 3. B 4. D 5. B

III.

1. B -> reading 2. B -> not to spend 3. C -> than 4. C -> carefully 5. D -> following day

IV.

1. goes 2. sold 3. have had 4. have driven
5. am reading/lent 6. felt/heard 7. have you studied 8. is boiling

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 9 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Hóa 9 Học kì 1 và Học kì 2 gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra học kì được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Hóa học lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm hỏi bài 2k6