Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 2)Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34

Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 8 m chiều rộng 6m . Người ta dùng các viên gạch hình vuông cạnh 4dm để lát nền nhà đó giá tiền mỗi viên gạch là 25 000 đồng . Số tiền mua gạch để lát kín nền nhà là:

Quảng cáo

    A. 7500000 đồng

    B. 750000 đồng

    C. 75000 đồng

    D. 75000 đồng

Câu 2: Cho hình vẽ sau . Biết M là trung điểm của cạnh BC . Diện tích tam giác EMD là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

    A. 108cm2        B. 144 cm2

    C. 288cm2        D. 36 cm2

Câu 3: Lớp 5B có 30 học sinh , số học sinh nữ bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 1) số học sinh nam. Số học sinh nam hơn số học sinh nữ là :

    A. 12 học sinh

    B. 16 học sinh

    C. 18 học sinh

    D. 6 học sinh

Câu 4: Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau ,sau 4 giờ chúng gặp nhau . Quãng đường AB dài 360 km . Biết vận tốc ô tô đi từ A bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 1) vận tốc ô tô đi từ B . Vận tốc ô tô đi từ A là:

    A. 54km

    B. 54 km/ giờ

    C. 36 km/giờ

    D. 36 km

Câu 5: 45,6 – x = 4,5 x 3,2. Giá trị của x là:

Quảng cáo

    A. 312       B. 31,2

    C. 60        D. 3,12

Câu 6: Số tự nhiên thích hợp để Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án là:

    A. 1          B. 12

    C. 14       D. 16

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 200m, chiều rộng bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án chiều dài. Người ta cấy lúa ở đó, tính ra cứ 100m thu hoạch được 55 kg thóc. Hỏi đã thu được ở thửa ruộng đó bao nhiêu tạ thóc?

Câu 2: Hai bao gạo cân nặng 54kg. Bao thứ nhất cân nặng bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án bao thứ hai. Hỏi mỗi bao cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- Hs khoanh tròn mỗi câu đúng được 1 điểm

Quảng cáo
Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A B D C B D

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng của thửa ruộng là:

    200 x Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án = 120(m)

Diện tích của thửa ruộng là:

    200 120=24 000(m )

Cả thửa ruộng thu hoạch số ki-lô-gam thóc là:

    24 000 : 100 x 85,5 = 20520(kg)

    20520(kg) = 205,2 ( tạ )

20520(kg) = 205,2 ( tạ )

Câu 2: (2 điểm)

Bài giải:

- Ta có sơ đồ:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

    4 + 5 = 9 ( phần)

Giá trị của một phần là:

    54 : 9 = 6 (kg)

Bao thứ nhất có số ki-lô-gam gạo là:

    6 x 4 =24 (kg)

Bao thứ hai có số ki-lô-gam gạo là:

    54 - 24 = 30 (kg)

Đáp số:

    Bao thứ nhất: 24 kg

    Bao thứ hai: 30 kg

( Hs có thể làm cách khác vd: Bao thứ nhất có số ki-lô-gam gạo là:

    54 : (4 + 5) x 4 = 24 (kg) Gộp hai phép tính đầu )

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Chữ số 2 trong số thập phân 196,274 có giá trị là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm để 2m3 = ........dm3

    A. 20        B. 2000

    C. 200       D. 20 000

Câu 3: Thể tích của một hình lập phương có cạnh 5 cm là:

    A. 25

    B. 125

    C.125 cm3

    D 125 dm2

Câu 4: Trong hình vẽ bên , diện tích phần tô đậm chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích hình vuông:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

    A. 62,5%      B. 37,5%

    C. 10%        D. 70%

Câu 5: Phép nhân 2 giờ 17 phút x 4 có kết quả là:

    A. 868 phút

    B. 3 giờ 8 phút

    C. 14 giờ 8 phút

    D. 9 giờ 8 phút

Câu 6: Quãng đường AB dài 180 km . Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54 km/ giờ , cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 36 km/ giờ. Hỏi từ lúc bắt đầu đi sau mấy giờ xe máy gặp ô tô ?

    A. 2 giờ        B. 20 giờ

    C. 5 giờ        D . 3,5 giờ

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

    55,27 - 18,4;

    28,3 x 3,7;

    17,7 : 6;

    123,5 +25,7.

Câu 2: Một ô tô và một xe máy cùng đi một quãng đường dài 50 km , thời gian xe máy đi hết quãng đường là 2,5 giờ , vận tốc ô tô bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án vận tốc xe máy . Tính thời gian ô tô đi hết quãng đường đó ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Một ô tô và một xe máy xuất phát cùng một lúc từ A đến B . Quãng đường AB dài 180km . Biết vận tốc ô tô gấp hai lần vận tốc xe máy và thời gian ô tô đi là 2,5 giờ . Ô tô đến B trước xe máy là :

    A. 2 giờ 50 phút

    B. 2 giờ 15 phút

    C. 2 giờ 30 phút

    D. 2 giờ 45 phút

Câu 2: Trên hình bên, diện tích của hình tứ giác ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC là 12,4 cm2. . Biết tỉ số diện tích của hình tam giác BEC và diện tích hình tứ giác ABED là Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án . Diện tích hình tứ giác ABCD là :

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

    A. 86,8cm2       B. 8,86cm2

    C. 86,8cm        D. 8,68 cm2

Câu 3: Lớp 5B có 25 học sinh , nhìn vào biểu đồ về kết quả điều tra về ý thích chơi các môn thể thao của lớp 5B thì số học sinh thích môn đá bóng có khoảng:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

    A. 4 học sinh

    B. 6 học sinh

    C. 8 học sinh

    D. 12học sinh

Câu 4: Ô tô đi quãng đường 90 km trong 2 giờ 15 phút . Vân tốc của ô tô là :

    A. 36km / giờ

    B. 40 km/ giờ

    C. 45 km/giờ

    D. 42 km/ giờ

Câu 5: Tìm số tự nhiên x sao cho 34,9 < x < 35,01 . Giá trị của x là :

    A. 34        B. 34,91

    C. 35        D.35,001

Câu 6: Tính Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án có kết quả là :

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Chu vi một hình chữ nhật là 630m, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng .Tìm chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật.

Câu 2: Diện tích hình chữ nhật lớn hơn diện tích hình vuông là 36 m . Tính diện tích của mỗi hình, biết diện tích hình vuông bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án diện tích hình chữ nhật

Tải xuống

Xem thêm các Đề kiểm tra, Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-5-hoc-ki-2.jsp