Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 1)

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 30

    Thời gian làm bài: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Tìm x biết Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2: Một gian hàng có 63 đồ chơi ô tô và búp bê, số búp bê bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án số ô tô. Số ô tô là?

      A. 18

      B. 9

      C. 45

      D. 27

Câu 3: Trên tỉ lệ bản đồ 1:10000, quãng đường AB đo được 1 dm. Độ dài thật của quãng đường AB là?

      A. 1000m

      B. 10000 dm

      C. 10000 cm

      D. 1km

Câu 4: Một chiếc cầu dài 800m. Trên bản đồ tỉ lệ 1:40000. Người ta vẽ chiếc cầu đó dài bao nhiêu cm?

      A.200 cm

      B. 20 cm

      C. 2 cm

      D. 2000 cm

Câu 5: Trên bản đồ tỉ lệ 1:1000000 , quãng đường Hà Nội- Hải Phòng đo được 102 mm. Độ dài thật của quãng đường Hà Nội- Hải Phòng là ?

Quảng cáo

      A. 1,02 km

      B. 10,02 km

      C. 102 km

      D. 1020 km

Câu 6: Hiệu độ dài hai đường chéo của hình thoi là 12 cm, tỉ số hai đường chéo là Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án . Diện tích hình thoi đó là:

      A. 270 cm2

      B. 300 cm2

      C. 540 cm2

      D. 480 cm2

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 ( 3 điểm) Trên bản đồ tỉ lệ 1: 2 000000, quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài 45 mm. Hỏi trên thực tế quãng đường đó dài bao nhiêu?

Câu 2 ( 4 điểm) Kho B nhiều hơn kho A là 180 tạ gạo. Nếu bớt đi mỗi kho 400 tạ gạo thì số gạo còn lại ở kho A bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án số gạo còn lại ở kho B. Tính số gạo ban đầu ở mỗi kho.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm.

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: ( 3 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2: (4 điểm)

Khi bớt đi ở mỗi kho 400 tạ gạo thì kho B vân xhown kho A là 180 tạ gạo.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 30

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Tỉ lệ 1:10000000 trên bản đồ cho ta biết 1 cm ứng với độ dài thật nào?

      A. 1 km

      B. 10 km

      C. 100 km

      D. 1000 km

Câu 2. Một cái ao hình vuông chu vi là 72 m. Hỏi trên bản đồ tỉ lệ 1:6000, cạnh cái ao dài bao nhiêu mm?

      A. 1 mm

      B. 2 mm

      C. 3 mm

      D. 4 mm

Câu 3. Tính Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 4. Một hình chữ nhật có nửa chu vi bằng 18 cm. Chiều dài bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án nửa chu vi. Chiều rộng hình chữ nhật là ?

      A. 6

      B. 12

      C. 8

      D. 10

Câu 5. Quãng đường AB dài 12 km. Trên bản đồ tỉ lệ 1:100000, quãng đường đó dài bao nhiêu cm?

      A. 20 cm

      B. 12 cm

      C. 120 cm

      D. 1200 cm

Câu 6. Tìm x biết Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm) Quãng đường thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ dài 174 km. Trên bản đồ tỉ lệ 1:1000000, quãng đường đó dài bao nhiêu mm?

Câu 2 (4 điểm) Bà An đem đi chợ một số quả cam. Lần đầu bà bán Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án số cam; lần sau bà bán Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án số cam. Sau hai lần bán còn lại 30 quả cam. Hỏi bà An đem đi chợ bao nhiêu quả cam?

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 30

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Tính Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2. Tính diện tích của một hình bình hành có độ dài đáy là 18 cm, chiều cao bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án độ dài đáy

      A. 18 cm2

      B. 10 cm2

      C. 180 cm2

      D. 90 cm2

Câu 3. Trên bản đồ tỉ lệ 1:100, độ dài 1 cm ứng với độ dài thật nào?

      A. 1 dm

      B. 10 dm

      C. 100 dm

      D. 1 km

Câu 4. Chọn đáp án sai

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 5. Hiệu hai số là số lớn nhất có hai chữ số . Tỉ số của hai số đó là Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Số bé là ?

      A. 9

      B. 81

      C. 180

      D. 63

Câu 6. Trên bản đồ, tỉ lệ 1:200, chiều dài phòng học lớp em đo được 4 cm. Chiều dài thật của phòng học đó là

      A. 8 dm

      B. 8 cm

      C. 8 m

      D. 8 hm

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (4 điểm) Sân trường của trường tiểu học Kim Đồng có dạng hình chữ nhật có chiều dài 78 m, chiều rộng 45 m được vẽ trên bản đồ theo tỉ lệ 1:1500. Tính chu vi sân trường đó trên bản đồ.

Câu 2 (3 điểm) Năm nay, em kém chị 8 tuổi và tuổi em bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án tuổi chị. Hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi?

Tải xuống

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 4 - cô Nguyễn Thùy Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.