Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 8 có đáp án (7 đề)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 8 (Đề 1)

Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. 7km2m=…m

Quảng cáo

      A. 72m

      B. 702m

      C. 7002m

      D. 7200m

Câu 2. Kết quả của phép tính 71 + 50 + 29 là:

      A. 150

      B.140

      C. 160

      D. 105

Câu 3 . Tìm x biết: x - 14 = 32

      A. 18

      B. 46

      C. 42

      D. 20

Câu 4. Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ nằm giữa 50 và 60:

Quảng cáo

      A. 4

      B. 5

      C. 6

      D. 7

Câu 5. Trung bình cộng của 2 số tự nhiên là 36, biết số lớn gấp đôi số bé. Hiệu của 2 số đó là:

      A. 36

      B. 72

      C. 48

      D. 24

Câu 6. Có 150 lít sữa được chia đều vào các hộp 2 lít. Đóng 5 hộp vào 1 thùng. Hỏi 150 lít sữa đó đóng được bao nhiêu thùng sữa?

      A. 15

      B. 10

      C. 20

      D. 5

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính bằng cách thuận tiện

Quảng cáo

      a. 42 + 24 + 58

      c. 110 +3 4 - 10

      b. 2 × 3 × 5

      d. 25 × 8

Câu 2: Tìm x

      a. x - 42 × 3 = 213

      b. 35 + x - 5 = 40

Câu 3. Nhà An có một khu vườn hình chữ nhật chiều rộng là 3m, biết chiều dài gấp đôi chiều rộng. Bố An làm hàng rào xung quanh vườn, biết cổng vào rộng 1m. Hỏi tổng chiều dài hàng rào là bao nhiêu?

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 8 có đáp án (7 đề) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Mỗi ý 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 8 có đáp án (7 đề) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2: (3 điểm) Mỗi ý 1,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 8 có đáp án (7 đề) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3: Bài giải

Chiều dài khu vườn hình chữ nhật là:

      3 × 2=6 (m)

Chu vi khu vườn là:

      (3 + 6) × 2=18 (m)

Tổng chiều dài hàng rào là:

      18 - 1 = 17 (m)

      Đáp số: 17m

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 8 (Đề 2)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Góc vuông là góc có số đo là:

      A. 180˚

      B. 90˚

      C. 0˚

      D. 360˚

Câu 2. 1 tạ 2 yến = … kg

      A. 120kg

      B. 102kg

      C. 12kg

      D. 1200kg

Câu 3: Số 40025 đọc là:

      A. Bốn mươi nghìn không trăm hai lăm

      B. Bốn mươi nghìn hai trăm linh năm

      C. Bốn mươi nghìn hai trăm và năm đơn vị

      D. Bốn trăm nghìn và hai mươi lăm đơn vị

Câu 4. Có bao nhiêu số tự nhiên x thỏa mãn: 23 ≤ x ≤ 27

      A. 3

      B. 4

      C. 5

      D. 6

Câu 5. Nếu x = 1230 thì giá trị của biểu thức 4598 – x : 5 là:

      A. 26637

      B. 2460

      C. 41478

      D. 4352

Câu 6. Một tổ thợ may 6 người trong 1 ngày may được 24 cái áo. Hỏi 1 người trong tổ 1 tuần may được bao nhiêu cái áo, biết năng suất của mỗi người như nhau và 1 tuần làm việc 6 ngày?

      A. 12 cái

      B. 24 cái

      C. 36 cái

      D. 48 cái

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a. 3145 + 2671         c. 259 × 4

b. 6372 – 1234         d. 216 × 3

Câu 2. Năm nay mẹ 27 tuổi, con 3 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi mẹ gấp đôi tuổi con?

Câu 3. Một mảnh vườn hình chữ nhật chiều dài là 4m, chiều rộng là 3m. Một nửa diện tích để trồng rau, còn lại là đào ao nuôi cá. Hỏi diện tích ao nuôi cá là bao nhiêu?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 8 (Đề 3)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số chẵn lớn nhất có 4 chữ số là:

      A. 9990

      B. 9999

      C. 9998

      D. 9000

Câu 2. 2 giờ15phút = … phút

      A. 135 phút

      B. 75 phút

      C. 215 phút

      D. 45 phút

Câu 3. Số lẻ liền trước số 90007 là:

      A. 90006

      B. 90005

      C. 90008

      D. 90009

Câu 4. Hình vuông là hình chữ nhật đặc biệt?

      A. Đúng

      B. Sai

Câu 5. Chữ số 8 trong số 248563 thuộc hàng:

      A. Trăm nghìn

      B. Chục nghìn

      C. Nghìn

      D. Chục

Câu 6. Số nào nhỏ nhất trong các số sau: 9198; 9189; 9819; 9891

      A. 9198

      B. 9189

      C. 9819

      D. 9891

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. Điền dấu ˃; ˂; = thích hợp vào chỗ trống:

      3427…3472

      37213…37231

      60205…600025

      36728…36000 + 700 + 28

Câu 2. Một ngày, đội công nhân số 1 đào được 3km đường. Đội công nhân số 2 đào được ít hơn đội 1 là 500m. Hỏi cả 2 đội trong một ngày đào được bao nhiêu mét đường?

Câu 3. Chu vi hình chữ nhật là 96cm. Nếu thêm vào chiều rộng 3cm và bớt chiều dài đi 3cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 8 (Đề 4)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Tổng của hai số là 82. Hiệu của hai số đó là 14. Hai số đó là:

A. 33 và 49

B. 32 và 50

C. 34 và 48

D. 45 và 37

Câu 2. Nối mỗi góc với tên gọi của nó:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 8 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3. Nối mỗi ô ở cột trái với một ô ở cột phải để được khẳng định đúng:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 8 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Đặt tổng rồi tính tổng:

a) 3654 + 2547 + 1968

b) 16852 + 27349 + 5178

c) 9172 + 3461 + 589

d) 35198 + 24734 + 6589

Câu 2.Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 2785 + 1946 + 1215

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….
 b) 23764 + 136 + 16236

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Câu 3. Tổng số tuổi của hai mẹ con là 48 tuổi. Tính tuổi của mỗi người. Biết rằng mẹ hơn con 30 tuổi.

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Câu 4. Hãy kể tên góc nhọn, góc tù và góc vuông trong hình bên:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 8 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 8 (Đề 5)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Nối mỗi hình ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 8 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Tổng của hai số lớn nhất có 4 chữ số, hiệu của hai số là số lẻ bé nhất có 3 chữ số. Hai số đó là:

A. 4949 và 5050

B. 4444 và 5555

C. 4944 và 5055

D. 4945 và 5045

Câu 3.Chọn câu trả lời đúng:

Hình vẽ M có:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 8 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

A. 1 góc vuông và 4 góc nhọn

B. 4 góc vuông và 3 góc nhọn

C. 4 góc vuông và 10 góc nhọn

D. 2 góc vuông và 12 góc nhọn

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Tổng của hai số chẵn là 2420. Tìm hai số đó, biết rằng giữa chúng còn có 5 số chẵn liên tiếp nữa.

Bài giải

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Câu 2. Hai thùng có tất cả 156l dầu. Nếu rót 8l dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất 12l dầu. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Câu 3. Ghi tên các cặp cạnh vuông góc với nhau trong hình vẽ bên

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 8 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 8 (Đề 6)

Thời gian: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1:Số 3 738 478 được đọc là:

A. Ba bảy ba tám bốn bảy tám

B. Ba triệu bảy trăm ba mươi tám nghìn bốn trăm bảy mươi tám

C. Ba triệu bảy trăm ba mươi tám bốn trăm bảy mươi tám

D. Ba bảy trăm ba mươi tám nghìn bốn trăm bảy mươi tám

Câu 2: Các số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ lớn đến bé?

A. 37824, 37921, 37513, 37561, 37467

B. 37824, 37561, 37467, 37513, 37921

C. 37467, 37513, 37561, 37824, 37921

D. 37921, 37824, 37561, 37513, 37467

Câu 3:Giá trị của biểu thức A = 46 x m + 46 x n + 46 x p với m = 7, n = 8, p = 9 là:

A. A = 1104

 B. A = 1137

C. A = 1172

D. A = 1163

Câu 4: Giá trị của X thỏa mãn 3729 + X : 2 = 8283 là:

A. X = 9156

B. X = 9614

C. X = 9260

D. X = 9108

Câu 5: Trung bình cộng của số lớn nhất có 3 chữ số với số lớn nhất có 4 chữ số là:

A. 5479

          B. 5729

C. 5499

          D. 5629

II. Phần tự luận:

Câu 1: Thực hiện phép tính:

a) 572 x 3 + 572 x 9 

b) 8262 – 738 x 4

c) 6722 : 2 - 1637 

d) (1378 + 3629) : 3 + 6724

Câu 2:Tìm X, biết:

a) X : 5 + 2673 = 8262 

b) 8266 – X x 2 = 6810

c) X + 2783 = 7783 - 3723

d) X – 3672 x 6 = 1833

Câu 3: Một khu vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 46m. Chiều dài hơn chiều rộng 28m. Tính diện tích của khu vườn hình chữ nhật đó.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4: Một đội đào đường ngày thứ nhất đào được 382m đường. Ngày thứ hai đội đó đào được gấp đôi ngày thứ nhất. Ngày thứ ba đội đó đào được bằng 1/5 tổng số đường ngày thứ nhất và ngày thứ hai đào. Hỏi trung bình mỗi ngày đội đó đào được bao nhiêu mét đường?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5: Hình dưới đấy có bao nhiêu góc vuông, bao nhiêu góc nhọn?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 8 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 8 (Đề 7)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm:

Câu 1. 7 km 2m =…m:

A. 72m

  B. 702m

C. 7002m

D. 7200m

Câu 2. Kết quả của phép tính 71 + 50 + 29 là:

A. 150

B.140

 C. 160

D. 105

Câu 3. Tìm x biết: x - 14 = 32:

 A. 18

B. 46

C. 42

   D. 20

Câu 4. Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ nằm giữa 50 và 60:

 A. 4

 B. 5

C. 6

D. 7

Câu 5. Trung bình cộng của 2 số tự nhiên là 36, biết số lớn gấp đôi số bé. Hiệu của 2 số đó là:

    A. 36

B. 72

C. 48

D. 24

Câu 6. Có 150 lít sữa được chia đều vào các hộp 2 lít. Đóng 5 hộp vào 1 thùng. Hỏi 150 lít sữa đó đóng được bao nhiêu thùng sữa?

A. 15

 B. 10

C. 20

 D. 5

Phần II. Tự luận:

Câu 1:Tính bằng cách thuận tiện:

a. 42 + 24 + 58

 c. 110 +3 4 - 10

 b. 2 × 3 × 5

 d. 25 × 8

Câu 2:Tìm x

a. x - 42 × 3 = 213

b. 35 + x - 5 = 40

Câu 3. Nhà An có một khu vườn hình chữ nhật chiều rộng là 3m, biết chiều dài gấp đôi chiều rộng. Bố An làm hàng rào xung quanh vườn, biết cổng vào rộng 1m. Hỏi tổng chiều dài hàng rào là bao nhiêu?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tải xuống

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 4 - cô Nguyễn Thùy Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.