Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 có đáp án (7 đề)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 (Đề 1)

Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Chu vi hình chữ nhật có chiều rộng là 4cm, chiều dài 6 cm là:

Quảng cáo

      A. 10cm

      B. 20cm

      C. 24cm

      D. 30cm

Câu 2. Một hình tam giác có bao nhiêu đường cao:

      A. 0

      B. 1

      C. 2

      D. 3

Câu 3. Trung bình cộng của các số 18; 24; 45; 13 là:

      A. 25

      B. 50

      C. 75

      D. 100

Câu 4. Hai đường thẳng song song có bao nhiêu điểm chung:

      A. 0

      B. 1

      C. 2

      D. Vô số

Câu 5. Bố Vũ làm việc trong cơ quan 8 giờ 1 ngày. Hỏi 1 tuần bố Vũ làm việc bao nhiêu giờ, biết bố làm việc 5 ngày 1 tuần?

Quảng cáo

      A. 20 giờ

      B. 30 giờ

      C. 40 giờ

      D. 50 giờ

Câu 6. Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 4cm. Biết chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật đó là:

      A. 8cm²

      B. 12cm²

      C. 12cm

      D. 8cm

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. Viết tiếp vào ô trống:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 có đáp án (7 đề) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2: Một cửa hàng xăng dầu trong 3 ngày đầu tuần bán được 2150 lít xăng, 4 ngày sau bán được 2540 lít xăng. Hỏi trung bình một ngày trong tuần đó cửa hàng bán được bao nhiêu lít xăng?

Câu 3. Vẽ hình chữ nhật chiều dài 4cm và chiều rộng 3cm. Tính chu vi và diện tích hình đó?

Quảng cáo

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 có đáp án (7 đề) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 có đáp án (7 đề) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2: (2 điểm) Bài giải

Cả tuần cửa hàng đó bán số lít xăng là:

      2150 + 2540 = 4690 (l)

Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán số lít xăng là:

       4690 : 7 = 670 (l)

       Đáp số: 670 (l)

Câu 3: (3 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 có đáp án (7 đề) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Chu vi hình chữ nhật là:

      (4 + 3) × 2 = 14 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

       4 × 3 = 12 (cm²)

Đáp số: Chu vi: 14cm

       Diện tích: 12cm²

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 (Đề 2)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Đường cao của hình tam giác ABC tương ứng với đáy BC là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

      A. BN

      B. AB

      C. AM

      D. AC

Câu 2. Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà hàng chục là 7:

      A. 7

      B. 8

      C. 9

      D. 10

Câu 3. Số lớn nhất trong các số 99987;99978;99998;99989

      A. 99987

      B. 99978

      C. 99998

      D. 99989

Câu 4. Số tiếp theo trong dãy số: 2,3,5,9,17,...

      A. 30

      B. 26

      C. 33

      D. 31

Câu 5. Tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp là 21. Ba số đó là:

      A. 20; 21; 22

      B. 6; 7; 8

      C. 7; 8; 9

      D. 19; 20; 21

Câu 6. An có 24 viên bi. Bình có nhiều hơn trung bình cộng của 2 bạn là 8 viên. Hỏi Bình có bao nhiêu viên bi?

      A. 40 viên

      B. 36 viên

      C. 34 viên

      D. 32 viên

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. Cho hình vẽ:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

a. Trong hình trên có mấy cặp cạnh song song với nhau, kể tên các cặp cạnh đó?

b. Kể tên 3 cặp cạnh vuông góc với nhau?

Câu 2: Xe thứ nhất chở được 45 tạ hàng, xe thứ hai chở được 53 tạ hàng, xe thứ ba chở được nhiều hơn trung bình cộng 2 xe trên là 6 tạ hàng. Hỏi trung bình cộng của cả 3 xe là bao nhiêu tạ hàng?

Câu 3. Để lát gạch 1 nền nhà hình chữ nhật có diện tích 25m² người ta dùng loại gạch hoa hình vuông cạnh 50cm. Hỏi cần bao nhiêu tiền để mua gạch lát đủ nền nhà đó, biết một viên gách giá 15000 đồng. Coi như diện tích mạch vữa không đáng kể?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 (Đề 3)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Diện tích hình chữ nhật sẽ tăng lên bao nhiêu lần nếu tăng chiều dài lên 3 lần và chiều rộng lên 2 lần:

      A. 3 lần

      B. 2 lần

      C. 4 lần

      D. 6 lần

Câu 2. Kết quả phép tính 50050 : 25 là

      A. 2022

      B. 2002

      C. 202

      D. 220

Câu 3. Số “năm trăm bốn mươi lăm nghìn sáu trăm mười bảy” viết là:

      A. 545617

      B. 54617

      C. 540617

      D. 545017

Câu 4. Số nào không thuộc dãy số: 3,6,9,12,15,...

      A. 21

      B. 306

      C. 200

      D. 900

Câu 5 . Một người nuôi 40 con thỏ, sau khi bán đi 8 con thì nhốt số còn lại đều vào 8 chiếc chuồng. Hỏi mỗi chuồng có bao nhiêu con:

      A. 4 con

      B. 5 con

      C. 6 con

      D. 8 con

Câu 6. Kết quả phép tính 47162 – 23456 là:

      A. 23706

      B. 23716

      C. 23606

      D. 22706

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Tìm x

      a. x – (24 + 45) = 17

      b. 4217 – x = 1023

      c. x - 276 = 23 × 2

Câu 2 (2 điểm): Trong thư viện có 1800 cuốn sách, trong đó số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc thêm 1000 cuốn.Hỏi trong thư viện có bao nhiêu cuốn sách mỗi loại?

Câu 3 (2 điểm): Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi 90 m, chiều dài hơn chiều rộng 22 m. Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật đó?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 (Đề 4)

Thời gian: 45 phút

Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm:

Câu 1.Điền dấu X vào chỗ chấm đặt dưới hình vẽ đúng:

Hình chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 2cm được vẽ như sau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Hình vuông có cạnh 3cm được vẽ như sau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng:

Đường cao của hình tam giác ABC tương ứng với đáy BC là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

a) BN

b) AB

c) AM

d) AC

Câu 4. Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 24cm, chiều dài hơn chiều rộng 8cm. Diện tích của hình chữ nhật đó là:

A. 192cm2

B. 384cm2

C. 128cm2

D. 138 cm2

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán:

Câu 1.

a) Cho hình chữ nhật ABCD (hình bên)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Hỏi có mấy cặp cạnh song song với nhau?....................................................................

Hãy nêu tên những cặp cạnh song song với nhau có trong hình đó:…………………..

b) Có mấy cặp cạnh vuông góc với nhau? Hãy nêu tên những cặp cạnh vuông góc với nhau trong hình đã cho.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................................

Câu 2. Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng 2cm và tính diện tích hình vừa vẽ

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Câu 3. Vẽ hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật trên và tính diện tích của hình vuông vừa vẽ.

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 (Đề 5)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng

Hình vẽ bên có:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

A. 2 cặp cạnh song song và 2 cặp cạnh vuông góc

B. 2 cặp cạnh song song và 1 cặp cạnh vuông góc

C. 1 cặp cạnh song song và 2 cặp cạnh vuông góc

D. 1 cặp cạnh song song và 1 cặp cạnh vuông góc

Câu 2.Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Hình vẽ bên có:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

A. AD song song với BC …

B. AB song song với các cạnh MN, PQ, EG, DC …

C. Có 10 cặp cạnh song song với nhau …

D. Có 8 cặp cạnh song song với nhau …

Câu 3.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Tổng của hai số bằng hiệu của hai số đó mà tổng (hiệu) đó khác 0 khi:

A. Có một số bằng 0

B. Các số hạng đều bằng 0

C. Cả hai số khác 0

D. Cả hai số khác 0 và có một số chẵn, một số lẻ

Câu 4.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Hình bên có số đường thẳng vuông góc với AB là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

A. 7 đường thẳng

B. 4 đường thẳng

C. 2 đường thẳng

D. 5 đường thẳng

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Cho bốn chữ số 2 ; 3; 4 ; 1

a) Viết tất cả các số có bốn chữ số khác nhau

b) Tính tổng các số vừa viết một cách nhanh nhất

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 2. Hình bên có tất cả các hình tứ tứ giác là hình chữ nhật

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Ghi tên các hình chữ nhật đó

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 (Đề 6)

Thời gian: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1:Đáp án nào đúng trong các đáp án dưới đây:

A. 368491 > 368728

B. 657183 < 657118

C. 682782 = 628482

D. 782732 > 782613

Câu 2:Số tiếp theo của dãy số 1, 3, 4, 8, 15, 27, 50, … là:

A. 90

B. 103

C. 95

D. 92

Câu 3:Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 12 tấn 36 yến + 3kg 17hg = ….g là:

A. 12 363 700

B. 1 236 370

C. 123 637

D. 120 363 700

Câu 4:Trung bình cộng của 3 số là số lớn nhất có 3 chữ số. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 1546. Số thứ ba là:

A. 1546

B. 1473

C. 1451

D. 2997

Câu 5:Cho hình vẽ dưới đây. Chọn câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

A. Cạnh AB song song với cạnh AF và cạnh CD.

B. Cạnh AB song song với cạnh EF và vuông góc với cạnh AF.

C. Cạnh CD vuông góc với cạnh EF và song song với cạnh DE.

D. Cạnh DE vuông góc với cạnh AF và song song với cạnh EF.

II. Phần tự luận

Câu 1:Tính bằng cách thuận tiện:

a) 5823 + 8392 + 8498 + 7897

b) 6822 + 3788 + 7921 + 839

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2: Tìm X, biết:

a) X : 6 + 8928 = 173823 

b) 27483 – X x 2 = 8389

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 3: Trung bình cộng giữa chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật là 7m. Nếu chiều dài bớt đi 6m thì được chiều rộng. Tính diện tích của hình chữ nhật đó?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4: Một cửa hàng nhận được 3 đợt hàng, Đợt thứ nhất có 1800 gói kẹo. Đợt thứ hai có 1600 gói kẹo. Đợt thứ ba ít hơn trung bình cộng của đợt thứ hai và đợt thứ nhất là 260 gói kẹo. Biết cứ 10 gói kẹo sẽ được xếp vào một hộp. Tính số hộp để cửa hàng xếp hết số kẹo.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 (Đề 7)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nhiệm:

Câu 1.Chu vi hình chữ nhật có chiều rộng là 4cm, chiều dài 6 cm là:

A. 10cm

 B. 20cm

C. 24cm

D. 30cm

Câu 2.Một hình tam giác có bao nhiêu đường cao:

A. 0

B. 1

C. 2

  D. 3

Câu 3.Trung bình cộng của các số 18; 24; 45; 13 là:

A. 25

 B. 50

C. 75

D. 100

Câu 4.Hai đường thẳng song song có bao nhiêu điểm chung:

A. 0

B. 1

  C. 2

D. Vô số

Câu 5. Bố Vũ làm việc trong cơ quan 8 giờ 1 ngày. Hỏi 1 tuần bố Vũ làm việc bao nhiêu giờ, biết bố làm việc 5 ngày 1 tuần?

  A. 20 giờ

  B. 30 giờ

 C. 40 giờ

D. 50 giờ

Câu 6.Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 4cm. Biết chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật đó là:

A. 8cm²

B. 12cm²

C. 12cm

D. 8cm

Phần II. Tự luận:

Câu 1.Viết tiếp vào ô trống:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2: Một cửa hàng xăng dầu trong 3 ngày đầu tuần bán được 2150 lít xăng, 4 ngày sau bán được 2540 lít xăng. Hỏi trung bình một ngày trong tuần đó cửa hàng bán được bao nhiêu lít xăng?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3. Vẽ hình chữ nhật chiều dài 4cm và chiều rộng 3cm. Tính chu vi và diện tích hình đó?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tải xuống

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 4 - cô Nguyễn Thùy Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.